CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

 

Önümüzdeki ilk toplantı tarihi

Son Başvuru tarihi       : 18.09.2020 (Cuma saat 15:00'e kadar)
Toplantı tarihi               : 23.09.2020 (Çarşamba öğleden sonra)
Toplantı sonuçları için: Toplantıdan sonraki hafta 

 

Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından 13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamı dışında kalan girişimsel olmayan klinik tıp, temel tıp, insan biyolojisi ve insan bilimlerinde tıp bilimsel araştırmalarını proje aşamasında değerlendirmekte, araştırma etiği ve bilimsel metodoloji açısından uygun bulduklarını onaylamaktadır.

 • Kurulumuzun çalışma prensipleri ve dayanak noktaları yönergemizde detayları ile belirtilmiştir. Etik kurul, çalışma için onay verdikten sonra çalışmanın izlemi ve kontrolünden de sorumludur.

 

 • Başvuracak araştırmacılar, dosyalarını toplantı tarihinden en az üç gün önce etik kurul sekreterliğine teslim etmelidirler. Formların eksiksiz ve dikkatli doldurulması gereklidir.

 

 • Araştırmaya alınacak örneklem sayısının saptanmasında ve toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi için Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı'na ve Bilgilendirilmiş olur formunun hazırlanması aşamasında Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'na gerek duyulduğunda danışılabilir.

 

 • Araştırma başka bir bölümde/kurumda yürütülecek ise araştırmaya başlamadan önce ilgili bölümden/kurumdan yada rutin hizmetler dışında laboratuvarlar kullanılacak ise laboratuvar sorumlusundan izin alınması gereklidir.

 

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dosyanızı teslim etmeden önce hazırlamış olduğunuz belgelerinizin her birini şeffaf föylere yerleştiriniz ve sonra bu föyleri şeffaf kapaklı plastik dosya içerisine yerleştiriniz. Ayrıca çalışmanızla ilgili formların tümünü ve çalışma ile ilgili 3 makaleyi (Helsinki Bildirgesi CD'ye kaydedilmeyebilir, ancak her sayfası tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olarak dosyada bulunmalıdır) bir CD'ye de kaydederek sekreterliğimize dosya ile birlikte ulaştırınız.

 

Dosyada bulunması gerekli olan belgeler:

 • BAŞVURU DİLEKÇESİ (Çıktı ve CD içerisinde olmalı örnek için tıklayınız)
 • BAŞVURU FORMU (Çıktı ve CD içerisinde olmalı form için tıklayınız)
 • HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU (Çıktı ve CD içerisinde olmalı form için tıklayınız)
 • Tez çalışması ise AKADEMİK KURUL KARARI (Yüksek lisans, Doktora veya Uzmanlık tez çalışmaları için lütfen okuyunuz)  
 • BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Bu formda araştırmanın amacı, yöntemler ve gönüllüye yapılacak tüm uygulamalar sade ve gönüllünün anlayabileceği bir dille uzunca yazılmalıdır. Çıktı ve CD içerisinde olmalı örnek için tıklayınız)
 • ÇOCUK BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Çalışmanızda çocuk katılımcılar varsa doldurunuz, Çıktı ve CD içerisinde olmalı örnek için tıklayınız)
 • GENETİK ÇALIŞMALAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Çıktı ve CD içerisinde olmalı örnek için tıklayınız)
 • BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU KONTROL LİSTESİ (Listenin üzerinde işaretleme yaparak doldurunuz, Çıktı ve CD içerisinde olmalı liste için tıklayınız)
 • İKU(İyi Klinik Uygulamalar) TAAHHÜTNAME DİLEKÇESİ, (Çıktı ve CD içerisinde olmalı örnek için tıklayınız)
 • GERİYE DÖNÜK DOSYA ÇALIŞMALARI İÇİN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ DİLEKÇESİ (Araştırma gönüllülerine ulaşılması olanaksız olduğu durumlarda doldurunuz) (Çıktı ve CD içerisinde olmalı örnek için tıklayınız)
 • HELSİNKİ BİLDİRGESİ (Çıktısı alındıktan sonra tüm araştırmacılar tarafından okunmuş ve her sayfası imzalanmış olmalıdır. Bildirge için tıklayınız)
 • REFERANS MAKALE (Araştırma ile ilgili en önemli 3 makale örneği PDF olarak CD içerisinde olmalı)
 • BİYOLOJİK MATERYAL TRANFER FORMU (Türkiye dışına biyolojik materyal gönderilmesi söz konusu olan çalışmalarda “İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanlığı Biyolojik Materyal Transfer Formu” doldurulur.)(Türkçe_İngilizce) (Çıktı ve CD içerisinde olmalı form için tıklayınız)
 • ETİK KURUL DÜZELTME/DEĞİŞİKLİK FORMU (Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda görüşülerek, düzeltme alan dosyaların tekrar etik kurula gönderilirken kullanılacaktır.) (Çıktı ve CD içerisinde olmalı form için tıklayınız)
 • SONUÇ RAPORU FORMU (Araştırmanız bittiğinde sonucu etik kurula bildirirken kullanılacaktır) (Çıktı ve CD içerisinde olmalı form için tıklayınız)

 

ETİK KURUL ÜYELERİ VE İLETİŞİM ADRESLERİ

Doç. Dr. Gülay YILDIRIM, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD. Etik Kurul Başkanı
İletişim:gyildirim@cumhuriyet.edu.tr

Doç. Dr. Binnur BAĞCI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik AD.  Etik Kurul Başkan Yardımcısı
İletişim:binnurbagci@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin AYDIN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD. Raportör
İletişim:haydin@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Hatice ÖZER, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD,
İletişim:hozer@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Meral KELLECİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.
İletişim: mkelleci@cumhuriyet.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ATAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AD. 
İletişim:mehmetatas@cumhuriyet.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Melih ÜLGEY, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD.
İletişim: melihulgey@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKTAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD.
İletişim:aktasahmet@cumhuriyet.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜLTÜRK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.
İletişim:eakaydin@cumhuriyet.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şevki TAŞKIRAN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD.
İletişim:ahmettaskiran@cumhuriyet.edu.tr

 

 

 

SEKRETERLİK:
Abdullah SAYIR
İletişim: gokaek2014@gmail.com
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Kampüs, 58140
Telefon: 0346 219 1010 – Dahili 2092