Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Sedat ÖZBAY Hakan ALAGÖZLÜ Akut Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Serum Magnezyum ve Eritrosit İçi Magnezyum Düzeyleri 2002
  2 Birdal YILDIRIM Hakan ALAGÖZLÜ Akut Miyokart Enfarktüsünde Protein C ve Antikardiopilin Antikorlarının Önemi 2002
  3 Serkan ÜSKÜLÜTAŞ Hakan ALAGÖZLÜ Hipertansif ve Normotansif Tip 2 Diyabetes Mellitus'ta Plazma ve Erittosit Magnezyum Düzeyleri 2003
  4 Serdar GÜLER Hakan ALAGÖZLÜ Radyokontrast Madde Nefropatisini Önlemede Diltiazem, Teofilin, Pentoksifilin, Karnitin'in Etkileri 2003
  5 Can AKTAŞ Hakan ALAGÖZLÜ Acil Servise Hipertansif Kriz ile Başvuran Hastalarda Mikroalbuminüri Hastaneye Yatış için Bir Belirleyici midir? 2003
  6 Şevki Hakan EREN Kerim YILMAZ Hipertansif Hastalarda Kan Homosistein Düzeyleri ve Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol ile İlişkisi 2004
  7 Mutlu KUKUL GÜVEN Abdülkerim YILMAZ Tip 2 Diyabetes Mellitusta Trombosit Agreasyon Değerleri Ve Bu Değerlerin Diyabetes Mellitusun Süre Ve Tedavi Seçenekleri İle İlişkileri 2004
  8 Fatih Esad TOPAL Hakan ALAGÖZLÜ Konjestif Kalp Yetersizliği'nin Troponin I Ve CK-MB İle İlişkisi 2004
  9 İlhan KORKMAZ Kasım DOĞAN Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yüksek Duyarlılıklı C-Reaktif Proteinin Tanısal Değeri Ve Diğer Kardiyak Belirteçlerle Karşılaştırılması 2005
  10 Ertan SÖNMEZ Kasım DOĞAN 2000-2003 Yılları Arasında Zehirlenme Nedeni İle Acil Gözleme Yatırılan Hastaların Retrospektif Analize 2005
  11 Osman VAROL Kasım DOĞAN Acil Servise Trafik Kazası Sonucu 01.11.2002-31.10.2004 Tarihleri Arasında Başvuran Hastaların İncelenmesi 2005
  12 Hakan OĞUZTÜRK Hakan EREN Acil Servise Başvuran Akut Gastroenteritli Hastalarda Etken Mikroorganizmaların Dağılımı 2006
  13 İnan BEYDİLLİ Hakan EREN Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yüksek Duyarlılıklı Reaktif Protein,Lökosit,Nötrafil/Lenfosit, Oranının Tanısal Değeri Ve Koroner Anjiografi ile ilişkileri 2006
  14 Mehmet ÇALIŞKAN Hakan EREN Acil Servise Hipoglisemi İle Başvuran Hastaların Etyolojisi Ve Başvuru Semptomları 2008
  15 Zeki DOĞAN Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran Pediatrik Travma Olgularının Retrospektif Olarak Analizi 2008
  16 Cemil CİVELEK İlhan KORKMAZ Acil Servise Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenme İle Başvuran Hastalarda Prokalsitonin Hormonuyla Diğer Akut Faz Reaktanlarının Karşılaştırılması Ve Klinikteki Önlemleri 2009
  17 Ethem ARISOY İlhan KORKMAZ Acil Servise Atriyal Fibrilasyon İle Başvuran Hastaların Etyolojisinin Araştırılması 2010
  18 Ülkü ÖZUĞUR Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN Hipertansif Hastalarda Kaptorpil Ve Olmesartan'ın Etkinliğinin Araştırılması 2010
  19 Cafer BALCI Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Hastalarda Acil Tıp Araştırma Görevlilerinin Tanısal Süreçteki Etkinliğinin Araştırılması 2010
  20 Abuzer ÇOŞKUN Şevki Hakan EREN Göğüs Ağrısı İle Acile Başvurun Hastalarda Elektrokardiyografi'de Avr Derivasyonunda ST Yüksekliği Saptananların;Lipit,Kan Şekeri,Ekokardiyografi Ve Gensini Skorlarıyla Değerlendirilmesi 2010
  21 Bahri ATLI Şevki Hakan EREN Cumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Başvuran Okul Öncesi (0-6)Yaş Grubu Travma Hastalarının Etiyolojilerinin Değerlendirilmesi 2011
  22 Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN Kardiyopulmoner Resüsitasyon Yapılan Hastalarda Metalloproteinazların Ve Mikrozomal Enzimlerin Karşılaştırılması Ve Prognozla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi 2011
  23 Reyhan ORHON Şevki Hakan EREN Travma Hastalarında Morbidite Ve Mortalitenin Tahmininde Travma Skorlarının Karşılaştırılması 2011
  24 Ilgıt KARACA Şevki Hakan EREN Göğüs Ağrısı İle Acile Başvuran Hastalarda Elektrokardiyografi'de aVR Derivasyonunda ST Yüksekliği Saptananların;Demografik Ve Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi 2013
  25 Şimşek ÇELİK Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN Acil Servise Senkop Tanısı İle Başvuran Hastaların Ayırıcı Tanısında Lipit,NT Pro-Bnp Ve D-Dimer Biyobelirteçlerin Etkinliği 2013
  26 Özcan DURAN İlhan KORKMAZ İdrar Yolu Enfeksiyonu Düşünülen Hastalarda Nitrit ve Lökosit Esteraz Pozitifliğinin İdrar Mikroskopisi ve Kültürü ile Karşılaştırılması 2014
  27 Serkan KOÇKANAT Şevki Hakan EREN Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Gören Tüm Asistan ve İntern Doktorların Temel ve İleri Yaşam Desteği Konusunda Bilgi Düzeyleri 2014
  28 Sevgi SARZEP ÇATLAK Şevki Hakan EREN Acil Servise Başvuran Glaskow Koma Skalası Düşük (10 ve altı) Hastalarda Modifiye Risk Altındaki Hasta (PAR) Skorlamasının Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi 2016
  29 Sefa YURTBAY Kenan TEKİN Acil Servis Çalışanlarında El Florasının Nöbet Süresince Değişimi 2017
  30 Adem Yavuz ALNIAK Kenan TEKİN Pulmoner Emboli Hastalarında Negatif Akut Faz Reaktanı Fetuin-A Düzeyinin Tespiti 2017
  31 Emre KIRAÇ Fatma Mutlu KUKUL GÜVEN Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Akut Atak Sürecinde Nazal Mikrobiyal Flora ile Nötrofil/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ufuk KATKICI Adli Otopside İnfantisid Tanısına Yönelik İncelemelerin Retrospektif Değerlendirilmesi 1989
  2 Selim ÖZKÖK Ölümle Sonuçlanan Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında Adli Otopsi Bulgularının İncelenmesi 1992
  3 Fatma YÜCEL Metin ÖRSAL Çeşitli Av Tüfeği ve Fişekleri ile Yapılan Atışlarda Hedefte Görülen Namlu Ürün Artıklarına Göre Atış Mesafesinin Belirlenmesi 1997
  4 Mustafa TÜRKER Metin ÖRSAL Sivas Bölgesinde 1994-1996 Yılları Arasındaki İntihar Girişimleri ve Sonuçlarının Adli Tıp Açısından İncelenmesi 1998
  5 Bora BOZ Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Likit Petrol Gazı (LPG) Zehirlenmelerine Bağlı Ölümlerin Adli Tıp Yönünden Deneysel Olarak Araştırılması 1999
  6 Özgür DEMİRKIRAN Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Sivas İlinde Silah Sahibi Kişilerin Sosyodemografik ve Kişilik Özelliklerine Kriminolojik Yaklaşım 2003
  7 Doğu Barış KILIÇÇIOĞLU Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Sürüntü Yöntemiyle Deri Üzerindeki Tükürük Kalıntılarında Amilaz Enzimi Aktivitesinin Tespiti 2004
  8 Muharrem ÇELİK Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Virtopside Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Önemi 2008
  9 Bahadır ÖZEN Celal BÜTÜN Düşme Nedeniyle Acile Başvuran 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel İstismarın İncelenmesi 2013
  10 Ramazan İLHAN Ali YILDIRIM Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Suç ile İlişkisi 2016
  11 Adem ARTAR Celal BÜTÜN Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servise 2011-2015 Yılları Arasında İş Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi 2017
  12 Eda YILMAZ Celal BÜTÜN Sıçanlarda Postmortem Kan ve Doku Örneklerinde Toluen ve Ksilen Düzeylerinin Araştırılması 2017
  13 Sema YAMAN Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlisi Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2017
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Kamile MARAKOĞLU R.Erol SEZER Gebelerde Sigara İçme Davranışları,Sigara Konusundaki Görüşleri Ve Bağımlılık Düzeyleriyle Bırakmaya İlişkin Tutumları 2003
  2 Arzu BOZ Erol SEZER Cumhuriyet Üniversitesi 35 Yaş Üstü Akademik Personelinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH)Prevalansı Ve Sigara-Koah İlişkisi Kesitsel Araştırması 2003
  3 Aydın TOKTAMIŞ Yeltekin DEMİREL Nokturnal Enürezis Sıklığı Ve Eşlik Eden Faktörler 2005
  4 Şaban ÜNVER Yeltekin DEMİREL Cumhuriyet Üniversitesi 35 Yaş Üstü Personelinde Hipertansiyon Prevalansı Ve Etki Eden Faktörler 2005
  5 Bilal KEŞKEK R.Erol SEZER Cumhuriyet Üniversitesi Medikososyal Sağlık Merkezine Başvuran Öğrencilerde Depresyon Ve Sigara İlişkisi 2006
  6 Havva TEMEL R.Erol SEZER Sivas İl Merkezinde Yaş Ve Üzeri Kadınların Serviks Kanseri Ve Erken Teşhis Yöntemi Olan Pap Testi Hakkındaki Bilgi,Tutum Ve Davranışları 2008
  7 Serkan ALTINÇEKİÇ R.Erol SEZER Annenin Sigara İçme Durumu Ve Çevresel Sigara Dumanı İle Çocukluk Çağrı Bronşial Astım İlişkisi 2008
  8 Yılmaz SEÇKİN R.Erol SEZER Sivas İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarına Müracaat Eden Tip 2 Diyabet Hastalarının Diyabet Hastalarının Diyabetik Bakım Kalitesini Etkileyen Önemli Muayene Ve Tetkikler Konusundaki Bilgi Ve Uygulamalar 2008
  9 Abdullah Sezai DOĞAN Yeltekin DEMİREL Hipertansif Kişilerin Ailesinde Genetik Yatkınlık Ve Lipid Profili 2008
  10 Sanem NEMMEZİ KARACA Yeltekin DEMİREL Ailevi Akdeniz Ateşi'nde Subklinik Ateroskleroz Ve Okside LDL 2010
  11 Yasemin KAYIM PIÇAK R.Erol SEZER Bitkisel Nargile Kullanımının Nefeste CO Düzeyinde Etkisi Ve Bunun Tütünlü Nargile Ve Sigara İle Karşılaştırılması 2010
  12 Niğmet AÇIK R.Erol SEZER Sivas'taki İlköğretim Ve Lise Öğretmenlerinin Sigara Kullanımı Ve 4207 Sayılı Yasa İle İlgili Gelişmeler Konusundaki Görüş, Tutum Ve Davranışları 2011
  13 Selman ERTURHAN Yeltekin DEMİREL Cumhuriyet Üniversitesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nin 'Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Tedavisi Destek Programı-2011' Uygulamsının Değerlendirilmesi 2013
  14 Ayşe ÇINAR Sulhattin ARSLAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesinin Yağsız Vücut Kitlesi Ve Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi 2015
  15 Pınar KALPAKÇI Yeltekin DEMİREL Gebelerde Son Trimesterde Rekto-Vajinal Grup B Streptokok Kolonizasyonu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler 2015
  16 Sevgi ATEŞ Yeltekin DEMİREL Sivas'ta İlkokul Çağındaki Çocuklarında Ve Ailelerinde Obezite Prev Alansı 2015
  17 Kadir SOYKÖK Sulhattin ARSLAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Komorbidite Durumu 2015
  18 Burcu KUMTEPE KURT Sulhattin ARSLAN Sivas'ta Altı Yaşın Altındaki Çocuklarda Evde Sigara Dumanına Maruz Kalma Durumu 2016
  19 Hacı Kemal KÖKSAL Savaş KARAKUŞ Sosyodemografik Verilerin Yüksek Riskli Gebelikler Üzerine İncelenmesi 2016
  20 Mehmet KAYABAŞI Serdar BERK Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanım Sıklığı 2016
  21 Rabia Adeviye AKTAŞ Aile Hekimliği Uygulamasında Aile Yönelimli Yaklaşım Eğilimi,Nitel Araştırma 2016
  22 Güneş ARIKAN YAMAÇ Sulhattin ARSLAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı 2017
  23 Nuriye DİNÇ Yeltekin DEMİREL Sivas Merkez Cezaevi Tutuklularında D Vitamini Düzeyinin Belirlenmesi 2018
  24 Selime MERD Sanem NEMMEZİ KARACA Polisomnografi Yapılmış Hastalarda İnflamasyon Belirteçlerinin ve Prokalsitonin Düzeyinin İncelenmesi 2018
  25 Ahmet Şahin ÇAMCI Yeltekin DEMİREL Altmış Beş Yaş ve Üzeri Popülasyonda D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliğinin Kognitif Fonskiyonlar Üzerine Etkisi 2018
  26 Tuğba EFE Sanem NEMMEZİ KARACA 30-45 Yaş Arasındaki Prediyabetik Bireylerin 10 Yıl Sonra Diyabete Geçiş Oranı 2018
  27 Hatice GÖLBAŞI Yeltekin DEMİREL Sivas İl Merkezi'nde Otizm Spektrum Bozuklukları Yaygınlığı ve Sağlık Çalışanlarının Otizm Spektrum Bozukluklarına Yönelik Bilgi ve Tutumları 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Muhittin SÖNMEZ Erdem GÜMÜŞBURUN Ulnar Variansın Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Olarak Gösterdiği Değişikliklerin Sivas Bölgesinde Araştırılması 1997
  2 Mehmet İlkay KOŞAR Mehmet ÇİMEN Bir Varyasyon Olarak Konka Bulloza ve Onun Kronik Maksiller Sinüzit ile İlişkisinin Araştırılması 2000
  3 Vedat SABANCIOĞULLARI Mehmet ÇİMEN Ligamentum Cruciatum Anterius Zedelenmesinde İnterkondiler Çentiğin Rolünün Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Araştırılması 2003
  4 Hasan TETİKER Mehmet ÇİMEN Arteria Vertebralis'lerin V2 ve V3 Segmentlerinin Seyri ve Morfolojik Özellikleri 2010
  5 Melike ERDAL Muhittin SÖNMEZ El Kullanım Tercihi ile Minör Fiziksel Anomaliler Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2013
  6 Yaşar TAŞTEMUR Vedat SABANCIOĞULLARI Fossa Cranii Posterior Boyutları, Cerebrum ve Cerebellum Morfometrisinin, Tonsillar Herniasyonla İlişkisi 2014
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Zafer Ersin ÜNLÜER Etomidat ile Tiopenton'un Çeşitli Yan Etkileri Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 1979
  2 Halil ÖZKIVIRCIK Çeşitli İndüksiyon Ajanlarının Plazma K+, Na+ ve Cl- Düzeyleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi 1979
  2 Rıza TALO Nur KUNT Rejyonel İntravenöz Anestezide Lidokain ile Lidokain +Fentanil+Rokuronyum Kombinasyonunun Karşılaştırılması 1999
  3 Latif İBİN Premedikasyon Amacıyla Diazepam ve Droperodol Karışımının İ, V ve İ,M Uygulamasının Karşılaştırmalı İncelenmesi 1982
  4 Kadem ÇORBACIOĞLU Premedikasyon Amacıyla Beta Blokör ve Morfin-Atropin Kullanılmasının Karşılaştırılması 1982
  5 Arif Kaya ERKLİG Suxamethonium'un ve Pancuronium'un Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 1982
  6 Şaban BAYYOZGAT Bazı İnhalasyon Ajanlarının Endotrakeal Tüp Kaf İçi Basıncı Üzerine Yaptıkları Değişikliklerin İncelenmesi 1982
  7 Orhan BEHRET Suxamethonium'a Bağlı Adale Ağrıları Üzerine Prednisolon'un Etkisinin Araştırılması 1986
  8 Halil İbrahim YILMAZ Ağrısız Doğuma Bupivakainin Epidural Kullanımı 1987
  9 Şemsettin SAK Malign Hipertermi'de Klinik, Biyokimyasal ve Genetik Faktörlerin Analizi 1990
  10 Haluk KAFALI Ratlarda, Halotan ve İzofluranın Organlara ve Hücre Siklusuna Etkileri 1992
  11 Simay SERİN Halotan ve İzofluran'ın İnsan Karaciğeri Üzerine Biyoşimik ve Histopatolojik Etkileri 1992
  12 Bilge KARSLI Caner MİMAROĞLU Perianal Cerrahi Girişimlerde Kaudal Blok Uygulanması 1993
  13 Aynur ÖZENSOY Mustafa GÖNÜLLÜ Premedikasyonda Kullanılan Klonidin'in Etkilerinin Araştırılması 1994
  14 Bekir ÖZBİLİM Haluk KAFALI Alt Batın Operasyonlarında Kombine Spinal-Epidural Anestezi 1995
  15 Uğur ÖZOK Caner MİMAROĞLU Artroskopilerde, Postoperatif Analjezi Amacıyla İntraartiküler ve Epidural Morfin ve Bupivakain Uygulaması 1995
  16 Sadık AKAR Bilge KARSLI İntratekal Klonidinin Spinal Anestezik ve Analjezik Etkilerinin İncelenmesi 1996
  17 Gülten ÖZBAŞ Caner MİMAROĞLU Epidural Anestezide Blok Seviyelerine Göre Solunum Fonksiyon Testleri 1997
  18 Hasan YILMAZ Nur KUNT Tavşanlarda İntratekal Uygulanan Flumazenil'in Etkileri 1999
  19 Sinan GÜRSOY Haluk KAFALI Tavşanlarda İntratekal Tramadol Hidrokloridin Risk ve Faydalarının Belirlenmesi 1999
  20 Gürel ACAR Berrin ASLAN Tavşanlarda Uzun Süreli Propofol İnfüzyonunun Etkileri 1999
  22 Recai DAĞLI Berrin ASLAN Sevofluran, İsofluran ve Propofol'ün Tiroid Fonksiyonlarına Etkileri 2000
  23 Kenan KAYGUSUZ Haluk KAFALI Yoğun Bakımda Kullanılan Sedasyon Ajanlarının Hemodinami, DO2 ve VO2 Üzerine Etkileri 2000
  24 Hüseyin GÖKGÖZ Haluk KAFALI Hasta Kontrollü Analjezide Tramadol'ün İntravenöz ve Epidural Etkinliğinin Karşılaştırılması 2000
  25 Hasan ÖZAL Sinan GÜRSOY Alt Ekstremite Cerrahilerinde Sürekli Spinal ve Kombine Spinal-Epidural Anestezi 2001
  26 Ali GÖRMÜŞ Caner MİMAROĞLU Sezaryen Operasyonlarında İntratekal Bupivakine Fentanil İlavesinin Etkileri 2001
  27 Fadime ŞENER Nur KUNT Remifentanil ve Morfin'in Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Araştırılması 2001
  28 Dindar KAŞ Mustafa GÖNÜLLÜ Farklı Anestezi Yöntemlerinin Cerrahi Stres Yanıt Üzerindeki Etkisi 2001
  29 İclal ÖZDEMİR KOL Berrin ASLAN Spinal Anestezi Altındaki Ürolojik Endoskopik Girişimlerde Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması 2002
  30 Zeki KAHRAMANOĞLU Caner MİMAROĞLU Alt Ekstremite Cerrahilerinde Sürekli Spinal ve Kombine Spinal-Epidural Anestezi Ekstremite Cerrahilerinde Tek Taraflı Spinal Anestezi için İzobarik ve Hiperbarik Bupivakainin Karşılaştırılması 2002
  31 Banu ALDEMİR Haluk KAFALI Total İntravenöz Anestezide Propofol ile Birlikte Remifentanil ve Alfentanil Kullanımının Karşılaştırılması ve Ketaminin Tolerans Üzerine Etkisi 2002
  32 Uğur ÖZEL Nur KUNT Çocuk Premedikasyonunda Kullanılan Difenhidramin, Midazolam ve Klonidinin Sevofluran Anestezisi Sonrası Görülen Ajitasyona Etkileri 2002
  33 Kasım TUZCU Sinan GÜRSOY Alt Batın Cerrahilerinde Postoperatif Analjezik Yöntemlerin Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlarına ve Mobilizasyona Etkilerinin Karşılaştırılması 2003
  34 İbrahim UZAY Caner MİMAROĞLU Alt Ekstremite Cerrahilerinde Spinal Blok'un %0.75 Ropivakain ve %0.75 Ropivakain+Fentanil ile %0.5 Bupivakain ve %0.5 Bupivakain+Fentanil Kombinasyonlarının Karşılaştırılması 2004
  35 Canan BARAN ÜNAL Mustafa GÖNÜLLÜ Epidural Doğum Analjezisinde Düşük Doz Fentanil ile Kombine Edilerek Kullanılan Düşük Doz Ropivakainin Anne ve Fetüs Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması 2004
  36 Nermin KILIÇARSLAN Sinan GÜRSOY Deksmedetomidin'in Laringoskopi ve Cerrahi Strese Karşı Oluşan Hemodinamik ve Nöroendokrin Yanıt ile Desfluran İhtiyacına Etkisi 2004
  37 Bilge GÜRELİK Haluk KAFALI Çeşitli İntravenöz Anestezik İlaç Kombinasyonlarının Beyin Kan Akımı ve Hemodinami Üzerine Etkileri 2004
  38 Hakan AYVAZ Sinan GÜRSOY Pre-Emptif Uygulanan İntravenöz, Spinal ve Epidural Morfinin Erken Postoperatif Analjezi ve Stres Yanıt Üzerine Etkileri 2005
  39 Filiz KILIÇÇIOĞLU Kenan KAYGUSUZ Pre-Emptif Uygulanan Tramadol ve Lornoksikamin Erken Postoperatif Analjezik Tüketimi ve Stres Yanıt Üzerine Etkileri 2005
  40 Hüseyin KARA Mustafa GÖNÜLLÜ Genel Anestezi Altında Remifentanil veya Deksmedetomidin İnfüzyonlarının Hemodinami, Derlenme ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 2005
  41 Çiğdem ATAN Kenan KAYGUSUZ Artroskopi Yapılacak Hastalarda Ropivacain ile Yapılan Spinal Anestezi ile Kombine Siyatik ve Femoral Sinir Bloğunun Karşılaştırılması 2006
  42 Feridun AKLIN Mustafa GÖNÜLLÜ Alfentanil Lidokain Propofol, Remifentanil Lidokain Propofol Kombinasyonlarının Kas Gevşetici Kullanmaksızın Yapılan Trakeal Entübasyon Koşulları ve Hemodinamiye Etkilerinin Karşılaştırılması 2006
  43 Fikret ÖZKAN Caner MİMAROĞLU Anestezi Altındaki Ürolojik Endoskopik Girişimlerde İğne Boyutlarının İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkileri 2006
  44 Hasan ÖRGEN Sinan GÜRSOY Deksmedetomidin Varlığında Propofol, Tiyopental Sodyum, Midazolam ve Ketaminin İzole Rat Aortasına Etkileri 2007
  45 Cevdet DÜGER Caner MİMAROĞLU Spinal Anestezide Morfin İlavesinin ve Blok Seviyesinin QT Aralığına Etkilerinin Araştırılması 2007
  46 Rukiye AYDIN İclal ÖZDEMİR KOL Sezaryen Operasyonlarında İntratekal Uygulanan Hiperbarik Bupivakain, Ropivakain ve Levobupivakainin Etkilerinin Araştırılması 2007
  47 Ayşe PAYAS Kenan KAYGUSUZ Desfluran Anestezisi Uygulanan Kardiyak Hastalarda Bispektral İndeks ve Nöromusküler Blok Monitorizasyonunun Anestezi Derinliği ve Derlenmesi Üzerine Etkileri 2007
  48 Murat KARAKUŞ Mustafa GÖNÜLLÜ Pediatrik Hastalarda Sevofluran ve Desfluran Anestezisinin Hemodinami, Derlenme ve Postoperatif Yan Etkilerinin Karşılaştırılması 2007
  49 Ahmet Cemil İSBİR Caner MİMAROĞLU Spinal Blok Planlanan Alt Ekstremite Cerrahilerinde, İntratekal Levobupivakain ve Bupivakain Hidroklorür Uygulamalarına, İntratekal Ketamin İlavesinin Karşılaştırılması 2008
  50 Özgür GÜLER Caner MİMAROĞLU Alt Ekstremitenin Kronik İskemik Hastalıklarında Ozon Tedavisi, Lumbal Sempatik Sinir Bloğu ve Lumbal Sempatik Sinir Bloğu ile Birlikte Ozon Tedavisinin Karşılaştırılması 2008
  51 Gönül ERKAN Kenan KAYGUSUZ Laparoskopik Kolesistektomilerde Preemptif Uygulanan Parasetamol'ün İntraoperatif Hemodinami ve Erken Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi 2008
  52 Alpay ATEŞ Sinan GÜRSOY Anestezi İndüksiyonundan Önce Uygulanan Fentanil, Midazolam ve Deksmedetomidinin, QT İntervali ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 2009
  53 Fatma AKYILDIZ Caner MİMAROĞLU Üst Ekstremitenin İskemik Hastalıklarında Ozon Tedavisinin Stellat Gangliyon Blokajı ve Stellat Gangliyon Blokajı ile Birlikte Ozon Tedavisi ile Karşılaştırılması 2009
  54 Ülkü KAYACAN Kenan KAYGUSUZ Alt Batın Cerrahisi Uygulanacak Hastalarda Bis Monitörizasyonunun Anestezi Derinliği, Derleme Süresi ve Postoperatif Erken Dönemde Solunum Fonksiyon Testi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2010
  55 Mesut ÖZ Sinan GÜRSOY Anestezi İndüksiyonundan Önce Farklı Dozlarda Uygulanan Fentanil ve Alfentanilin Hemodinamik Yanıt, QT İntervali ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 2010
  56 İdris ERŞAN Sinan GÜRSOY Normal ve Peritonitli Rat İleum-Jejunum ve Proksimal-Distal Kolon Spontan Kontraksiyonlarına Opioid Analjeziklerinin İnvitro Etkilerinin Karşılaştırılması 2010
  57 Evren Selma YÜCEL İclal ÖZDEMİR KOL Alt Batın Cerrahisinde İlioinguinal-İliohipogastrik Sinir Bloğunun Tek Başına ve İV Deksketoprofen Trometamolle Beraber İntraoperatif Anesteziye ve Postoperatif Analjeziye Etkisi 2010
  58 İsmail TAŞDEMİR Kenan KAYGUSUZ Alt Batın Cerrahisi Olgularında Uygulanan IV Deksketoprofen Trometamol'ün İntraoperatif Hemodinami ve Erken Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi 2010
  59 Hatice SUBAŞI İclal ÖZDEMİR KOL Total İntravenöz Anestezi (TİVA)'de Deksmedetomidin ve Remifentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması 2010
  60 Hatice Aslı AKINCI İclal ÖZDEMİR KOL Alt Batın Cerrahisinde Artan Dozlardaki Deksmedetomidinin Postanestezik Titreme Üzerine Etkileri 2010
  61 Huriye GÜLLÜ İclal ÖZDEMİR KOL Doğum Yöntemlerinin Anne ve Bebek Üzerinde Oluşturduğu Oksidatif Stresin Karşılaştırılması 2010
  62 Barış CÖMERT Caner MİMAROĞLU Cumhuriyet Üniversitesi Algoloji (Ağrı) Bilim Dalına Kronik Bel Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi 2010
  63 Mümin ÜNAL Sinan GÜRSOY Akut Ağrı Modelinde Morfin ve Fentanilin Tek Başına ve Deksmedetomidin ile Kombinasyonlarının Antinosiseptif Etkileirnin Karşılaştırılması 2011
  64 Koray AK Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Vakalarda Levobupi-Vakainle Yapılan Torakal Para Vertebral Bloğun Postoperatif Ağrı ve Morfin Tüketimi Üzerine Etkisi 2011
  65 Murat ŞAHİN Cevdet DÜLGER İsofluran, Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Sugammadeks ve Neostigmin Etkilerinin Karşılaştırılması 2012
  66 Ersin Özgür ŞAHİN Kenan KAYGUSUZ El Cerrahisi Hastalarında Rejyonel İntravenöz Anestezinin Retrospektif Değerlendirilmesi 2012
  67 Filiz BULUT Caner MİMAROĞLU Hastanede Yatan ve Elektif Cerrahi Planlanan Olgularda Malnütrisyonun Saptanması 2012
  68 Necdet ÇALIKER Caner MİMAROĞLU Üst Ekstremite Operasyonlarında; Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Aksiler Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması 2012
  69 İsa KILIÇ Sinan GÜRSOY Yoğun Bakım Hastalarında Pozisyon Değişikliklerinin Solunum Mekanikleri, Oksijenasyon İndeksi ve Hemodinami Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması 2013
  70 Gülten ŞEN Cevdet DÜLGER Total Kalça Cerrahisi Operasyonunda Noninvaziv PVI (Pleth Variablity İndeks) Monitörizasyonunun İntraoperatif Hemodinami Üzerine Etkileri 2013
  71 Oğuz GÖKDOĞAN Caner MİMAROĞLU Alt Ekstremite Cerrahisinde; Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Kombine Femorasiyatik Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması 2013
  72 Hasan GÜRBÜZ İclal ÖZDEMİR KOL Manyetik Rezonans Görüntülemede Anestezi Uygulamalarımızın Retrospektif İncelenmesi 2013
  73 Süleyman ÇİĞDEM Kenan KAYGUSUZ Alt Ekstremite Cerrahilerinde Preemptif Uygulanmış Olan Femoral Sinir Bloğunun, Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliğinin Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi 2013
  74 Cafer SARPDAĞ Kenan KAYGUSUZ Spinal Anestezi Altında Transüretral Rezeksiyon Uygulanan Hastların İntraoperatif, Hemodinamik ve EKG'de QT Değişikliklerinin Preoperatif Değerler ile Karşılaştırılması 2013
  75 Selma POLAT İclal ÖZDEMİR KOL Pregabalin Premedikasyonunun Preoperatif Anksiyolitik ve Postoperatif Analjezik Etkilerinin Değerlendirilmesi 2014
  76 Ömer Fatih ŞAHİN Caner MİMAROĞLU Raynaud Fenomeni Hastalarında Stellat Gangliyon Blokajının Değerlendirilmesinde Perfüzyon İndeks Monitorizasyonunun Etkinliğinin Araştırılması 2014
  77 Onur AVCI Sinan GÜRSOY Yoğun Bakımda Sedatif Ajan Kullanılan Hastalardaki QT İntervalinin Değerlendirilmesi 2016
  78 Hüseyin ŞENEL Cevdet DÜGER Abdominal Cerrahi Yapılan Hastalarda Noninvaziv PVI (Pleth Variablity İndeks) Monitörizasyonu ile Anestezi İndüksiyonunda Oluşabilecek Hipotansiyonu Öngörebilme ve Bireysel Faktörlerle İlişkisi 2016
  79 Nagihan YÜKSEK Ahmet Cemil İSBİR Genel Anestezi Altında Abdominal Cerrahi Yapılan Hastalarda Transversus Abdominus Plane Bloğun Postoperatif Analjezi ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi 2016
  80 Bayram Furkan CANDAN İclal ÖZDEMİR KOL Üst Ekstremite Cerrahilerinde, USG Eşliğinde Uygulanan İnfraklavikular Bloğun, Perfüzyon İndeksi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 2016
  81 Fatih KILIÇ Cevdet DÜGER Abdomen Cerrahisi Geçiren Hastalarda Düşük ve Yüksek Akımlı Anestezi Yöntemlerinin Peroperatif Hemodinami, Anestezi Derinliği ve Postoperatif Derlenme Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 2017
  82 Oğuz GÜNDOĞDU Sinan GÜRSOY Elektrokonvülsif Terapide Hiperventilasyonun Konvülsiyon Süresi ve Serebral Oksijenizasyon Üzerine Etkileri 2018
  83 Ezgi TURAN İclal ÖZDEMİR KOL Laparoskopik Bariatrik Cerrahinin Serebral Oksijeniasyon Üzerine Etkisi 2018
  84 Onur ŞENYURT Kenan KAYGUSUZ Yoğun Bakım Hastlarında Hemogram Parametrelerinin Mortaliteyle İlişkisi 2018
  85 Bekir KURT Sinan GÜRSOY Genel Anestezi Altında Kas Gevşetici Kullanılan Hastalarda QT İntervalinin Değerlendirilmesi 2018
  86 Mahmut BİRDEN Sinan GÜRSOY Macintosh Laringoskop ya da Video Laringoskop Kullanılan Beden Kitle İndeksi 35 kg/m2'nin Üzerinde Olan Hastalardaki Hemodinamik Parametrelerin Değerlendirilmesi 2018
  87 Mehtap YILDIRIM İclal ÖZDEMİR KOL Sitokin Filtresi ile Sürekli Venövenöz Hemodiyafiltrasyonun Sepsiste Etkinliği 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ahmet YILDIZHAN Deneysel Beyin Apsesinde Hyaluronidaz Antibiyotik Ve Deksametazonun Etkilerinin Araştırılması 1986
  2 Mehmet ÖZDAL Akut Kafa Travmalı Hastaların Glaskow Koma Skalasına Göre Değerlendirilmesi 1988
  3 Abdullah TEMİZKAN Hidrosefali-Klinik Dökümü Ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Analizi 1989
  4 Uğur Mehmet İÇKE Lomber Disk Hernilerinde EMG,Myelografi Ve Bilgisayarlı Tomografi Yeri 1989
  5 Selami UYSAL Sıçanda Beyin Dokusunda Yerleştirilen Otolog Sempatik Ganglion Greftlerinin Elektromikroskopik İncelenmesi 1992
  6 Vasfi YARADANAKUL Servikal Sempatektominin Tavşan Karotid Arterinin Kasılma Ve Gevşeme Yanıtları Üzerinde Etkisi 1992
  7 Ufuk AKMİL Servikal Sempatektominin İntrakranial Arter Ultrastrüktürü Üzerindeki Geç Etkileri 1992
  8 Mustafa AKGÜN H.Murat GÖKSEL Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Vazospazm Ve İskemiye Karşı Deferroxamine'in Etkisi 1995
  9 Mehmet TATLI H.Murat GÖKSEL Yüksek Servikal Spina Kord Stimülasyonu Ve Servikal Sempatektominin Serebral Kan Akımı Üzerine Etkileri 1996
  10 Özen KARADAĞ H.Murat GÖKSEL Deneysel Serebral Vazospazmın Spinal Kord Stimulasyonu İle Tedavisinde,Nitrik Oksid Sentetaz Blokajının Sonuçları 1999
  11 Ünal ÖZÜM H.Murat GÖKSEL Deneysel Serebral Vazospazm'da Sürekli İntrasisternal Larginin İnfüzyonu'nun Terapotik Etkisi 1999
  12 Mehmet BOLAT Mustafa GÜRELİK Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Niguldipine'in Serebral Vazospazm Üzerine Etkisi 2001
  13 Murat KAYABAŞ Mustafa GÜRELİK H.Murat GÖKSEL Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Spinal Kord Stimulasyonu'nun Motor Evoked Potansiyeli Yanıtlarına Etkisi 2003
  14 Erdoğan EROĞLU H.Murat GÖKSEL Özen KARADAĞ Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Mikrosirkülasyona Spinal Kord Stimülasyonunun Etkisi 2003
  15 Adem ASLAN Ünal ÖZÜM H.Murat GÖKSEL Deneysel Serebral Vazospazmda Sürekli İntrasisternal Ve İntrakarotid Larginin İnfüzyonunun Ana Damarlar Ve Motor Uyarılmış potansiyel Yanıtlarına Etkisi 2004
  16 Sezai YILMAZ Özen KARADAĞ Kısmi Omurilik Yaralanması Modelinde Metilprednizolon Tedavisinin Etkinliği 2006
  17 Nurettin BOLAT Ünal ÖZÜM H.Murat GÖKSEL Kafa İçi Anevrizması Olan Hastalarda Endoteryal Nitrik Oksid Sentaz Enzimi Geninin Polimorfizmi 2006
  18 Musatafa TEKİNŞEN Mustafa GÜRELİK Spinal Disrafizme Eşlik Eden Hidrosefalinin Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrkülostomi(EÜV) 2007
  19 Hakan DUMAN Ünal ÖZÜM Tavşanlarda subaraknoid Kanama Sonrası Nitrik Oksit Düzeyindeki Değişimlerin Amperometrik Olarak Ölçülmesi 2008
  20 Orhan YILDIZ Özen KARADAĞ Deneysel Omurilik Basısında Riluzole Ve Magnezyum Sülfat Tedavisinin Etkinliğinin MRG Ve Patolojik İnceleme İle Araştırılması 2008
  21 Cemal BOZKINA Mustafa GÜRELİK Lomber Spinal Stenoz Tedavisinde Mikrodekompresyon 2009
  22 Tekin TAZEGÜL Özen KARADAĞ Tavşanda Deneysel Kısmi Omurilik Hasarı Modelinin Tanımlanması 2010
  23 Burçak SÖYLEMEZ Ünal ÖZÜM Anevrizmal subaraknoid Kanamalı Hastalarda Endotelyal Nitrik Oksid Sentaz(ENOS)Geninin Promoter T786C Ve İntron-4(27 Baz Çifti Tekrarı )Polimorfizmi 2011
  24 Akif YILDIRIM Fatih BAYRAKLI Nöral Tüp Kapanma Hastalığı Olan Hastalarda Karyotip Analizi 2013
  25 Çağrı CANBOLAT Ünal ÖZÜM Tanşanlarda Deneysel Kısmi Omurilik Yaralanma Modelinde Etanersept İle Ustekinumab'ın Terapötik Etkisi 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Mehmet ARPACIK Canan CERAN Kobaylarda Seftriaksonun Safra Kesesi ve İleum Kontrakstilitesi Üzerine Etkileri 2003
  2 Levent CANKORKMAZ Gökhan KÖYLÜOĞLU Deneysel Tek Taraflı Testis Torsiyonunda Oluşan Karşı Testis Hasarının Etiyolojisinde Apoptozisin Rolü ve Karnitinin Koruyucu Etkisi 2003
  3 Turan YILDIZ Gökhan KÖYLÜOĞLU Deneysel Peritonit Modelinin Kolon Motilitesi Üzerine Etkisi 2004
  4 Yusuf DUMLUPINAR Levent CANKORKMAZ Vezikoüreteral Reflüye Bağlı Skar ile Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizm İlişkisi 2008
  5 Mehmet METİN Gökhan KÖYLÜOĞLU Deneysel Kısa Barsak Modelinde Probiyotiklerin Barsak Mortalitesi Üzerine Etkisi 2008
  6 Mehmet Şerif ARSLAN Gökhan KÖYLÜOĞLU Prokinetik Ajanların Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2009
  7 Murat ÇAKAR Cengiz GÜNEY Prebiyotiklerin Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkisinin in-vivo ve in-vitro Olarak İncelenmesi 2011
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Abdurrahman KAYAN 2564 Yenidoğan Bebekte Çeşitli Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı 1981
  2 Ayten SAVAŞ 0-3 Yaş Grubundaki 7120 Olguda Raşitizm Sıklığı ve Tedaviye Cevap 1981
  3 Asım GÜLTEKİN 6-17 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Serum Zn, Mg ve 25 HCC Düzeyleri 1982
  4 Mehmet Yaşar AKARCA Yenidoğan Tetanozu'nda Tetanoz İmmün Globulini'nin İntramüsküler ve İntramüsküler+İntratekal Uygulamasıyla Alınan Sonuçlar 1984
  5 Sadi SUNEL Fatoş TANZER 26 Hafta Süreyle Anne Sütüyle Beslenen Bebeklerdeki Kalsiyum, Fosfor, Mağnezyum Minerallerinin Durumu ve Kemik Mineralizzasyonunun İncelenmesi 1984
  6 Hüseyin Ş. BOZKAYA Superfisyal Lenfadenopatilerin Tüberküloz Yönünden Değerlendirilmesinde Tüberkülin Deri Testinin Önemi Üzerine Bir Çalışma 1985
  7 Kadir KIRKGÖZ 200 Yenidoğan Bebekte 1,5 Aylık Sürede Beslenme Tipine Göre Büyümenin İncelenmesi 1985
  8 Cahit GÜMÜŞER 200 Yenidoğan Bebekte 6 Aylık Sürede Beslenme Tipine Göre Büyümenin İncelenmesi 1985
  9 Hasan KOÇ Fatoş TANZER Bir Saatlik Kan D(+) Ksiloz Testi ile Değişik Gestasyonal Yaş ve Büyüklükteki Yenidoğanlarda Barsak Fonksiyonlarının Ölçümü 1985
  10 Mustafa TUĞUT Sivas Yöresinde 10-18 Yaş Grubundan Barsak Parazitlerinin Sıklığı ve Tedavileri 1987
  11 Hayri Bozkurt TOKSOY Sivas Yöresinde İntrauterin Gelişme Geriliğinin İnsidansı Anneye Ait Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Faktörlerin İntrauterin Gelişme Geriliği Üzerine Etkisi 1987
  12 Mehmet Ali BULGUR Sivas Yöresinde İntrauterin Gelişme Geriliğinin İnsidansı Anneye Ait Antropometrik Ölçümlerin ve Beslenme Faktörlerinin İntrauterin Gelişme Geriliği Üzerine Etkisi 1987
  13 Cemal ALDIRMAZ Süt Çocuklarında Diaper Dermatitin İntestinal Flora ve Candida Albicans ile İlişkisi 1987
  14 Dilara İÇAĞASIOĞLU Farklı Ekonomik Düzeydeki 7-17 Yaş Grubu Çocuklarda Büyüme Gelişme Kriterleri ve Kemik Yaşı ile Korelasyonu 1989
  15 Seyhan KUŞ Malnütrisyonlu Çocuklarda TSH ve Trioid Hormon Seviyelerindeki Değişiklikler 1990
  16 Gülcan SAĞNAK Aynur OĞUZ Bakteriyel Menenjitlerde Kantitatif Serum ve Beyin-Omirilik Sıvısı C-Reaktif Protein Değerlerinin Tanısal Önemi 1990
  17 Ülkü TUZLUOĞLU 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri Arasında Rotavirusun Yeri 1991
  18 Gülder ÖZKAN Ayşe GÖKALP Çocukluk Çağında Demir Eksikliği Anemisi ve Enfeksiyon Anemisinin Karşılaştırılması 1991
  19 Gonca ÖZMEN Neonatal Polisitemide Klinik Bulguların Sıklığı ve Diğer Eşlik Eden Özellikler 1991
  20 Sadi TÜRKAY Fatoş TANZER Annelerin Serum Ferritin Değerlerinin Bebeklerin Hemoglobin Düzeylerine Etkisi 1991
  21 Gülden KAFALI Asım GÜLTEKİN Çocuklardaki İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında Dipstik Testlerinin Güvenilirliğinin Saptanması 1992
  22 Esra BASKIN Çocukluk Çağında Adenovirus Enfeksiyonları 1992
  23 Nursel YAZAR Fatoş TANZER Prematüre Yenidoğanlarda Sepsis Proflaksisinde İntravenöz İmmünoglobulin Kullanımı 1993
  24 Rafet KAYA Ayşe GÖKALP Yenidoğan Dönemindeki İndirekt Hiperbilirübinemilerinin Tedavisinde Kolestiraminin Fototerapi Üzerine Etkisi 1993
  25 Ayça TÖREL ERGÜR Fatoş TANZER Kalp Yetmezliği Olan Çocuklarda Serum Serbest Karnitin Düzeyleri 1995
  26 Ömer CEVİT Asım GÜLTEKİN / Hayri TOKSOY Sivas Bölgesinde 1993-1994 Konjenital Malformasyon, Prematüre Doğum ve SGA'lı Bebek (Small-for-Gestational Age) Sıklığı Araştırması 1995
  27 Uğur ÖZ Sadi TÜRKAY / Asım GÜLTEKİN Protein-Enerji Malnütrisyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyi ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi 1996
  28 Ersin SEKRETER Fatoş TANZER Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Serum Serbest Karnitin ve Total Trigliserid Düzeyleri 1996
  29 İbrahim BERÇEM Dilara İÇAĞASIOĞLU Sivas İl Merkezinde Yaşayan 12-18 Yaş Grubu Adolesan Öğrencilerde Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı 1997
  30 Güngöre BAYRAM Fatoş TANZER Gelişme Geriliği Olan Çocuklarda Serum Serbest Karnitin Düzeyleri 1997
  31 Gamze ALTAY BERÇEM Hayri BOZKURT TOKSOY Sivas Yöresinde Çocukluk Çağında Hiperkalsiüri Prevalansı,İdrar Yolu Enfeksiyonları Ve Enürezis Olgularında Görülme Sıklığı 1997
  32 Turan SARIKAYA Ömer CEVİT Sivas İl Merkezinde 12-18 Yaş Grubu Çocuklarda Hepatit E Virüsü Seroprevalansı 1997
  33 Mustafa YILDIRIM Ayça TÖREL ERGÜR Sivas İl Merkezinde Çocukluk Çağı Allerjik Hastalıklarının Prevalansı 1998
  34 Salih GÜNEŞ Asım GÜLTEKİN Sivas Yöresinde 7 Yaş Grubunda Tüberküloz Enfeksiyon Prevalansı,Yıllık Enfeksiyon Riski Ve Enfeksiyon Riskindeki Yıllık Değişim Hızı 1998
  35 Osman YILMAZ Gülden KAFALI Sivas Bölgesinde Protein Enerji Malnutrisyonlu Çocuklarda Kemik Minarel Dansitesindeki Değişiklikler 1998
  36 Perihan ÖZHAN Ömer CEVİT Sivas İl Merkezindeki Kreş Ve Ana Okullarında Sekretuvar Otitis Media Prevalansı 1998
  37 İdris SÜTÇÜ Dilara İÇAĞASIOĞLU Neonatal Sepsis'in Erken Tanısında İnterleukinü-6 Ve C-Reaktif Protein'in Kullanımı 1999
  38 Bülent YILDIZ Dilara İÇAĞASIOĞLU Sialik Asid:Hipoksik İskemik Ensefalopati Ve Yenidoğan Matüritesinde Tanısal Değeri 2000
  39 Gülten YAYLACI Fatoş TANZER Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip 7-11 Yaş Çocuklarda Serum Çinko Düzeyleri Ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi 2000
  40 Metin MURAT Ayça TÖREL ERGÜR Sivas İl Merkezinde Okul Çağı Çocuklarında İyot Eksikliği Ve Guatr Prevalansı 2000
  41 Derya BÜYÜKKAYHAN Fatoş TANZER Yenidoğanlarda Kordon Kanı IGF 1 Düzeyinin Doğum Ağırlığı İle İlişkisi Anne Sütü İle Beslenmenin Serum IGF 1 Düzeyine Etkisi 2001
  42 Nuray ODUNCU Ömer CEVİT Wheezingli Süt Çocuklarında Risk Faktörleri 2002
  43 Rukiye ÇELİK Asım GÜLTEKİN Erken Membran Rüptürlü Anne Bebeklerinde CRP Pozitifliği İle Yüzeyel Kültür Pozitifliği Arasındaki İlişki 2003
  44 M.Orhan BULUT Hayri BOZKURT TOKSOY Sivas İl Merkezinde Yaşayan 7-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Demir Eksiklkiği Anemisi Ve Beta Talasemi Taşıyıcılığı Prevalansı 2003
  45 İbrahim Halil BULDAĞ Sadi TÜRKAY Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Klinik Seyir Ve Prognoz 2003
  46 Arzu ÖZGÜR Fatoş TANZER Sivas İli Anasıfı,İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Sistinürü İnsidansı Ve Bunların Moleküler Genetik Analizleri 2004
  47 Fikriye GÖLEN Derya BÜYÜKKAYHAN Respratuvar Distres Sendromu Olarak İzlenen İnfantların Nörolojik Yönden Dğerlendirilmesi 2004
  48 Rukiye DUMAN Dilara İÇAĞASIOĞLU Konvülsiyon Sonrası Serum Prolaktin Düzeyinin Tanıda Önemi Ve Antiepileptik Kullanımının Serum Prolaktin Düzeyine Etkisinin Araştırılması 2004
  49 İpek KAPLAN Asım GÜLTEKİN Yenidoğanda Sepsisinin Erken Tanısında Leptinin Yeri Ve Önemi 0
  50 Semra KARA Dilara İÇAĞASIOĞLU Çocuklarda Febril Ve Afebril Konvülziyonlarda Post-iktal Serum Prolaktin Düzeyleri Ve Periferal Lökositoz 2004
  51 Ömer Faruk ÖZER Hayri BOZKURT TOKSOY Lösemili Çocuklarda Nötropenik Ateş Tedavisinde Meropenem İle Seftazidim Ve Amikasin Tedavsinde Değerlendirilmesi 2004
  52 Fadime YÜKSEL Derya BÜYÜKKAYHAN Kordon Kanı Lipid Profilinin Aterosklerotik Kalp Hastalığı ile İlişkisi 2005
  53 Ahmet KAMALI Dilara İÇAĞASIOĞLU Yenidoğanlarda Kord Kanındaki IL-18 Seviyesi İle Serebral Palsi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2005
  54 Mahmut YILDIRIM Hayri BOZKURT TOKSOY Yoğun Kan Ürünü Transfüzyonu Yapılan Hastalarda Ve Sağlıklı Kişilerde Hepatit G Virüs(HGV) Seroprevalansının Araştırılması 2005
  55 Nurullah ÇELİK Ömer CEVİT Sivas İl Merkezinde İlköğretim Çağı Çocuklarında Allerjik Hastalık Sıklığının Araştırılması 2006
  56 Murat ÇETİNKAYA Hayri BOZKURT TOKSOY Lösemili Ve Solid Tümörlü Çocuklarda Nötropenik Tedavisinde Sefepim Monoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2006
  57 Murat SANCAKTAR Fatoş TANZER Sivas,Malatya,Erzincan,Yozgat Ve Tokat İllerinde 34.378 Yenidoğan'da Biotinidaz Eksikliği Taraması 2007
  58 Mustafa GENÇOĞLU Ömer CEVİT Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisinde Takip Edilen Yenidoğanlarda İdrar İyot Düzeyi,Tiroid Volumü Ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 2008
  59 Sibel ÇELİK Asım GÜLTEKİN Sivas İl Merkezinde 9-16 Yaş Grubu Çocuklarda Kızamık,Kızamıkçık Ve Kabakulak Seroprevalansının Araştırılması 2008
  60 Faruk EREN F.Dilara İÇAĞASIOĞLU Sivas İli İlköğretim Çocuklarında Migren Sıklığının Ve Migrenli Vakalarda Protrombotik Risk Faktörlerinin Araştırılması 2008
  61 Fatih İbrahim ARABACI Asım GÜLTEKİN Ocak-Mart 200 De C.Ü.T.F. Hastanesi Pediatri Polikliniğine Başvuran 6 Ay Yaş Grubu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı Ve Oral Demir Preparatlarının Tedavi Etkinlikleri Ve Sonuçları 2008
  62 Erhan SULANÇ Asım GÜLTEKİN 6 Ay-2Yaş Grubu Çocuklardaki İshal Vakalarında Rotavirüs Enfeksiyonu Prevalansının Araştırılması 2009
  63 Cansu MUTLU Dilara İÇAĞASIOĞLU Epileptik Hastalarda Ghrelin Düzeyinin Nöbet Oluşumundaki Etkileri 2009
  64 Erhan BERK Dilara İÇAĞASIOĞLU Tekrarlayan Febril Konvizyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2009
  65 Hülya SEÇKİN Ömer CEVİT Preeklamptik Sıçan Yavrularında Histopatolojik Bulgular 2009
  66 Mehtap FIRAT Fatoş TANZER Fenilketonürili Hastaların Serum Selenyum,Çinko,Bakır Düzeyleri Ve Bunların Diyetle İlişkisi 2009
  67 Aylin BOZDOĞAN Dilara İÇAĞASIOĞLU Hıpoksik İskemik Ensefalopatik Yenidoğanlarda Aktivin A Düzeyleri 2010
  68 Meral ALAGÖZ Fatoş TANZER Kronik Sinüzit, Nazal Polipozis Ve Bronşiektazili Hastalarda Kistik Fibrozis Açısından Ter Testi Ve KFRT Gen Mutasyonu 2010
  69 Fatma KALENDER KORKMAZ Ömer CEVİT Bronşiyolitli Hastalarda Farklı Tedavilerin Etkinliklerinin Kaşılaştırılması 2010
  70 Ayşegül SOYDAN Bozkurt TOKSOY Alt Solunum Enfeksiyonu Olan 0-1 Yaş Grubu Hastalarda Respiratuar Sinsityal Virüs Epidemisyolojisi 2010
  71 Erkan HÜNER Asım GÜLTEKİN Wheezingli Çocuklarda Mycoplasma Pneumonıae, Chlamydıa Pneumonıae, Respiratuvar Sinsityal Virüs Sıklığının Araştırılması 2010
  72 Sevil KILIÇOĞLU YAYLA Ali KAYA İki Farklı Doğal Sürfaktan Preparatı Poraktant Alfa Ve Beraktant'ın Respiratuvar Distres Sendromu Tedavisindeki Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması 2010
  73 Abdulaziz GÜLTÜRK Ömer CEVİT Tekrarlayan Akciğer Enfksiyonu Ve Gelişme Geriliği Nedeni İle Başvuran Hastalarda Ter Testi İle Diğer Laboratuvar Testlerinin Kistik Fibrozis Açısından Değerlendirilmesi 2010
  74 Yahya AKSOY Asım GÜLTEKİN Respiratuar Distres Sendromlu Olgularda Kordon Kanı İnsülin Like Growth Faktor-1[IGF-1], Kortizol ,Ft4 ,TSH ,Tiroglobulin Ve Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2010
  75 Hasan AHAT Ömer CEVİT Çocukluk Çağında Allerjik Rinit Tanısı Almış Hastaların Tedaviye Yanıtlarının Değerlendirilmesi 2011
  76 Adnan AYVAZ Dilara İÇAĞASIOĞLU Antiepileptik İlaç Kullanan Çocuklaarda Vücut K Vitamini Durumunun Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri 2011
  77 Murat ŞEFİKOĞULLARI Ali KAYA Vasküler Endotelial Growtf Faktör Ve Hipoksinin İnduklediği Faktör-1'in Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının Patogenezindeki Rolü 2011
  78 Ozan KOÇAK Dilara İÇAĞASIOĞLU 2006-2010 Yılları Arasında Konvülziyon Tanısı İle Yatırılan Hastaların Demografik Özellikleri 2011
  79 Dilek DEHMEN Dilara İÇAĞASIOĞLU Pediatrik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarının Klinik, Demografik Özellikleri Ve Hematolojik Bulguları 2011
  80 Mehtap Kıncır Ömer CEVİT Çocukluk Çağı Ailevi Akdeniz Ateşi Olgularında Demografik, Klinik Ve Genetik Özelliklerin Değerlendirilmesi 2011
  81 Göktuğ ÖZDEMİR Asım GÜLTEKİN Henoch-Schönlein Purpura Tanısı Almış Çocuk Hastalarda MEFV Gen Mutasyonu Sıklığı 2012
  82 Mevlüt DEMİR Dilara İÇAĞASIOĞLU Kırım Kongo Kanamalı Ateş Tanılı Çocuk Hastalarda İmmunglobulin G, A, M Ve Kompleman C3, C4 Düzeyinin Patogenezdeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2012
  83 Zehra Şule HASKOLOĞLU Ömer CEVİT Astımlı Çocukların Serum 25[OH] D Vitamini Ve Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2012
  84 Melih Timuçin DOĞAN Asım GÜLTEKİN Doğum Tartısının Vücut Kompozisyonu ve İnsülin Direnci Üzerine Etkisi 2013
  85 Utku AYGÜNEŞ Ali KAYA Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi 2013
  86 Meryem ÖLMEZ Dilara İÇAĞASIOĞLU Basit ve Kompleks Febril Konvülsiyonlu Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi, Ortalama Trombosit Hacmi Hs-CRP Düzeyleri Açısından Farklılıklar 2013
  87 Meryem Çağla ABACI ÇAPAR Ömer CEVİT Jüvenil İdiopatik Artrit Tanısı ile Kliniğimizde Takip Edilen Çocuk Hastaların Demografik, Klinik Özellikleri ile Kardiyolojik ve Pulmoner Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 2014
  88 Osman GÜLSEVER Ömer CEVİT Paraoxonase I Seviyelerinin Astım Ataklı Çocuklarda Değerlendirilmesi 2014
  89 Hatice GÜNEŞ Dilara İÇAĞASIOĞLU Febril Konvülsiyonlu Çocuk Hastaların Bir Yıllık İzlemi Boyunca Denver II Gelişimsel Tarama Testinin Değerlendirilmesi 2015
  90 Mesut ARSLAN Ömer CEVİT 5-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Viral/Bakteriyel Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarının Ayrımında Klinik Skorlama 2015
  91 Elif GÜLHAN Dilara İÇAĞASIOĞLU Sivas İl Merkezinde 2-17 Yaş Arası Okul Çocuklarında Epilepsi Prevalansı 2015
  92 Rukiye TUNCER ŞAHİN Fatih BOLAT Çok Düşük Doğum Tartılı Preterm Bebeklerde Kordon Sağılmasının Kan Transfüzyonuna Etkisi 2015
  93 Hikmet COŞKUN Fatih BOLAT Yenidoğan Ünitemizde İndirekt Hiperbilürübinemi Tanısı ile Yatırılan Term Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi 2016
  94 Esra SAYAR Mahmut EKİCİ Katılma Nöbeti Olan Çocukların Demografik, Klinik ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi 2016
  95 Fatih DURAN Ali KAYA Hastanemize Başvuran 0-18 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D Seroprevalansı 2016
  96 Betül ASLANER ALDEMİR Mahmut EKİCİ Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Ventilatörle İlişkili Pnömoni Sıklığı, Risk Faktörleri ve Karakteristik Özellikleri 2016
  97 Gül Nihal ÜNAL Mahmut EKİCİ Çok Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Koryoamnionitin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri 2016
  98 Hasan AKGÜL Dilara İÇAĞASIOĞLU Epilepsi Tanısı ile Takip Edilen Çocukların Klinik Demografik ve Laboratuvar Bulgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 2016
  99 Aslıhan ZARARSIZ Ömer CEVİT Çocukluk Çağında Rekürren Aftöz Stomatit'in Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi 2016
  100 Hilal TOPÇU GAVAS Fatih BOLAT Ailevi Akdeniz Ateşi ile İzlenen Çocuklarda D Vitamini Seviyesinin Değerlendirilmesi 2016
  101 Ahmet SARI Elif ÜNVER KORĞALI Pediatri Klinimiğize Akut Bakteriyel Enfeksiyon Tanısı ile Yatırılan 2-7 Yaş Arası Çocuklarda Enfeksiyonun D Vitamini Düzeyine Etkisi 2017
  102 Feride CANDAN Mahmut EKİCİ Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Pediatrik Hastalarda Klinik, Genetik Faktörler ve Bir Laboratuvar Belirteci Olarak Prokalsitonin'in Değerlendirilmesi 2017
  103 Pelin KEKEÇ BOSTANCI Mahmut EKİCİ 1-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ziya KÖYLÜOĞLU Mehmet MARUFİ Allerjik Kökenli Dermatozlarda Skin Window Test (SWT) Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1984
  2 Rezzan ÇIKLAÇİFTÇİ Mehmet MARUFİ Sivas ve Çevresinde Dermatofitozis Etkenlerinin İncelenmesi 1984
  3 Aydın KELKİT Mehmet MARUFİ Malign Deri Tümörlerinde Sitodiagnostik Çalışmaların Değerlendirilmesi 1986
  4 Ayfer ÖZDEŞLİK Mehmet MARUFİ Akne Vulgaris'li Kadınlarda Cyproterone Acetate/Ethinyl Estradiol Kombinasyonunun Etkileri 1988
  5 Asuman SAYAR Mehmet MARUFİ Sodium Fluoride'in Derinin Yüzeysel Mantar Hastalıklarında Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi 1988
  6 Hasan GÜRCÜ Psoriasis'te Sürekli Akım Tedavisi (Galvanik 4 Kap Yöntemi) 1989
  7 Bilge BULUT Mehmet MARUFİ Normal Yüz Derisinde Demodex Prevalansı 1990
  8 Serap ÖZTÜRKCAN Mehmet MARUFİ Çeşitli Dermatozlarda Tırnak, Saç ve Serum Çinko Düzeyleri 1990
  9 Kubilay YÜCEL Mehmet MARUFİ Aspirin'in Ultraviyole-B İnflamasyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması 1991
  10 Ünsal TANK Mehmet MARUFİ Akne Vulgaris'te Azelaik Asit'in Etkisi 1992
  11 Ali Haydar PARLAK Mehmet MARUFİ Tinea Capitis Etkenlerinin Tanısında Nativ Preparat Yönteminin Önemi 1993
  12 Sibel AKINCI Mehmet MARUFİ Sivas İl Merkezinde Onikomikoz Sıklığı ve Etyolojik Faktörler 1993
  13 Sibel ÜNLÜ Serap ÖZTÜRKCAN Pityriasis Versicolor Tedavisinde %1'lik Terbinafin ve İzokonazol Kremlerin Etkilerinin Karşılaştırılması 1995
  14 Güler ÜNLÜGÜNEŞ Sedat ÖZÇELİK Psoriasis Vulgaris'de Kalsipotriol Pomad ve Kalsipotriol Pomad+UV Tedavisinin Etkinliği 1996
  15 Melih AKYOL Mehmet MARUFİ Behçet Hastalığındaki Oral Ülserlerde ve Rekürrent Aftöz Stomatit'de Mast Hücrelerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi 1997
  16 Savaş ALTINOR Serap ÖZTÜRKCAN Rekürran Aftöz Stromatit'li Hastalarda Kolşisin'in Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi 1997
  17 Veysel YILDIRIM Mehmet MARUFİ Tinea Pedis Tedavisinde Terbinafin ve Ketokonazol'ün Etkinliklerinin Karşılaştırılması 1998
  18 Birgül OKUYAN Sedat ÖZÇELİK İnflamatuar Hastalıklar ve Deri Tümörlerinin USG ile Değerlendirilmesi 1999
  19 Murat POLAT Sedat ÖZÇELİK Hemodiyaliz Hastalarının Serum Çinko Düzeylerinin Pruritus ile İlişkisi 2000
  20 Fatma ÖZEL Sedat ÖZÇELİK Sağlık Personelinde Lateks Allerji İnsidansı ve Çapraz Reaksiyonlar 2000
  21 Semih KIZGIN Melih AKYOL Kronik Ürtikerli Olgularda Prick Test ve Otolog Serum Deri Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması 2001
  22 Sinan DOĞAN Mehmet MARUFİ İsotretinoin Kullanan Akne Vulgaris'li Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu Değişimleri 2001
  23 Ahmet GÜLDÜ Melih AKYOL Sivas İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Akne Vulgaris Prevalansı 2001
  24 Selma EMRE Sedat ÖZÇELİK Kronik İdiopatik Ürtikerli Hastalarda Otolog Serum Deri Testi ve Tiroid Otoantikorları İlişkisi 2003
  25 Filiz ALTINOĞLU ÇİĞ Melih AKYOL Akne Vulgarisli Hastalarda Bakteri Direnci 2004
  26 Hasan ÇAYIR Sedat ÖZÇELİK Kangal Balıklı Kaplıcada Psoriasis Tedavisinin Etkinliği ve Psikolojik Değişimler 2004
  27 Şule GENÇOĞLU Sedat ÖZÇELİK Behçet Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Enziminin Genetik Polimorfizmi 2006
  28 Abuzer Gaffar ATLI Melih AKYOL Sivas İlinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Common ve Displastik Nevus Prevalansı ve Anatomik Bölgelere Göre Sayısal Korelasyon 2006
  29 Gülay ÖZEL ŞAHİN Melih AKYOL Alopesi Areata Patogenezinde Serotoninin Rolü 2008
  30 Funda ALBAYRAK Melih AKYOL Psoriasis Hastalarında Şiddet Skorlama Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki Korelasyon 2009
  31 Sibel BERKSOY HAYTA Melih AKYOL Psoriyazis Hastlarında Duygu Dışa Vurumunun Değerlendirilmesi 2009
  32 Selma UÇAR Sedat ÖZÇELİK Allerjik Kontakt Dermatitli Hastalarda Yapılan Yama Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2010
  33 Fatma BİÇİCİ Melih AKYOL Psoriasisli Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi 2010
  34 Rukiye YASAK Melih AKYOL Seboreik Keratozun Dermatoskopik Görüntüleri ile Hsitopatolojik Alt Tipleri Arasında Korelasyon 2011
  35 Elif ÖZTÜRK Melih AKYOL Akne Hastalarında Şiddet Skorlama Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki Korelasyon 2011
  36 Fatma Betül İMAMOĞLU Melih AKYOL Seboreik Dermatitli Hastalarda Metabolik Sendrom Parametrelerinin ve Hormonal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi 2012
  37 Özge KAYA Melih AKYOL Psikolojik Faktörlerin ve Mizacın Psoriasis Hastalarında Tedaviye Etkisi 2013
  38 Ayşe Gül AYGÜNEŞ Melih AKYOL Rutin Olarak dvUVB Fototerapisi Almakta Olan Psoriasis Vulgaris Hastalarında Serum 25(OH) D Vitamini Seviyesi ve İlgili Parametrelerin Değerlendirilmesi 2014
  39 İrem HENGİRMEN Melih AKYOL Bir Deri Yaralanması Modeli Olarak Caenorhabditis Elegans Bireylerinde Farklı Stronsiyum Konsantrasyonları ile Ortaya Çıkan Değişiklikler 2015
  40 Mustafa TOSUN Melih AKYOL Bir Deri Yaşlanması Modeli Olarak Caenorhabditis Elegans Bireylerinde Kalsinörin İnhibisyonu ile Ortaya Çıkan Değişiklikler 2015
  41 Aykut ALDEMİR Sibel BERKSOY HAYTA İmikimod ile Uyarılmış Fare Psöriazis Modelinde Glisirizik Asit ve Stronsiyum Klorid Lokal Kullanımının Tedavi Edici Etkisi 2019
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Fatih KILIÇLI Sebila DÖKMETAŞ Hashimoto Tiroiditi Ve Papiller Tiroid Kanseri Arasındaki İlişkide Serum Selesyum, Süperoksit Dismutaz, Katalaz Ve Tiyobarbiturik Asit Reaktif Substans Düzeylerinin Rolü 2011
  2 Fettah ACIBUCU Sebila DÖKMETAŞ Tiroid Kanserlerinde Mikro RNA 221, 222, 146b Ve p27 KİP1 Protein m RNA Seviyesinin Prognostik Önemi 2012
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Şinasi ŞAHİN Mehmet DOĞANAY 1980-1985 Yılları Arasında, Klinik Örneklerden İzole Edilen E.Coli ve PS.Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Hassasiyet ve Çoklu Direnç Durumlarının Araştırılması 1985
  2 Kureyş BOZKURT Mehmet DOĞANAY Şarbonun Klinik Seroepidemiyoljik Özelliklerinin Araştırılması 1985
  3 Muhsin BOZ Mehmet BAKIR İntravasküler Kateter İnfeksiyonları 1994
  4 Ali GÜRÜN İlyas DÖKMETAŞ Hepatit C Virüsünün Aile İçi Yayılımı 1995
  5 Bekir Sıtkı AYDIN Mehmet BAKIR Sivas Bölgesinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığın Akut Alevlerinde Streptococcus Pneumoniae'nın Yeri ve Antibiyotik Duyarlılık Durumu 1996
  6 Nazif ELALDI İlyas DÖKMETAŞ İn-Vitro Koşullarda Granülosit Koloni Stimulan Faktörün Antifungal İlaçlarla Kombinasyonunun Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi 1997
  7 Deniz DAZKIR Mehmet BAKIR İn-Vitro Koşullarda Granülosit Koloni Stimulan Faktörün Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi 1999
  8 Tülay GÖRMÜŞ Mehmet BAKIR Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri 2000
  9 Süleyman KULOTU Mehmet BAKIR İn-Vitro Koşullarda Granülosit-Koloni Stimülan Faktörün Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi 2000
  10 Erdinç TİTİZLER İlyas DÖKMETAŞ Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı 2000
  11 Zehra DOĞAN TOMBUL İlyas DÖKMETAŞ Toplumdan Kazanılmış Pnömonide Atipik Pnömoni Etkenlerinin (Chlamydia Pneumoniae, Mycoplasma Pneumoniae ve Legionella Pneumoniae) Rolü 2003
  12 Aytaç BİLGİÇ Mehmet BAKIR İn Vitro Koşullarda Granülosit-Koloni Stimülan Faktör'ün Karaciğer Sirozlu Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi 2004
  13 Sevilay AYDIN AYDEMİR İlyas DÖKMETAŞ Sepsisli Hastalarda Adrenal Bez Fonksiyonları ve Steroid Tedavisinin Mortalite Üzerine Etkisi 2005
  14 Mesure ÇELİK Nazif ELALDI Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Seftriakson ve Levofloksasin Tedavisinin Karşılaştırılması 2005
  15 Abdüsselam ULU Mehmet BAKIR Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Tanısı Alan Hastalarda Leptin ve Kortizol Değerlerinin Araştırılması 2005
  16 Şafak KAYA Nazif ELALDI Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Ardışık Serum Sitokin Seviyeleri, Virüs Titrelerinde ve Oral Ribavirin Tedavisinin Etkisi 2007
  17 Gülsüm AKDENİZ Nazif ELALDI Çiğ İnek ve Koyun Sütlerinde Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Antijeni Araştırılması 2010
  18 Merdan Mustafa ÖZCAN Nazif ELALDI Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'nde Oral Ribavirin Tedavisinin Etkinliği 2010
  19 İbrahim BÜYÜKHAN Mehmet BAKIR Kırım-Kongo Kanamlaı Ateş Tanısı Alan Hastalarda Tip I (?, ?) İnterferon ve Viral Yük Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2012
  20 Muhammed Mirgan POLAT Aynur ENGİN Sivas İlinde Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Tatarcık Humması (Sandfly Fever) Prevalansının Araştırılması 2013
  21 Edip BAYRAK Yoğun Bakım Ünitesinde Pan-Drug Resistant (PDR) Acinetobacter Baumannı Enfeksiyonları Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 2014
  22 Münevver ŞEN Nazif ELALDI Bir Üniversite Hastanesinde Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) Epidemisi: Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 2014
  23 Ömür GÜNDAĞ Mehmet BAKIR Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında 'Augmenter Of Liver Regeneration ' Molekülünün Düzeyi, Bazı İnflamatuar Sitokinler Ve Hastalığın Şiddetiyle İlişkisi 2015
  24 Zeynep Banu RAMAZANOĞLU Mehmet BAKIR Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Galectin-1 Ve Galectin-3 Düzeyleri Ve Bu Parametrelerin Mortalite İle İlişkisi 2017
  25 Burcu KAPICIOĞLU Nazif ELALDI Kırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Direkt Tedavi Maliyet Analizi: Geriye Dönük Araştırma 2017
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Behice ÖĞÜT Romotoid Artiritte Akciğer Bulguları 1982
  2 Vedat KOCAOĞLU Sivas İl Merkezinde İlkokul Öğrencilerinde Düztabanlık Deformitesinin Görülme Sıklığının Araştırılması 1982
  3 Sezai KOÇOĞLU Refleks Semptamik Distrofi Sendromunun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonunda Kesikli Ultrasonla Yapılan Stellar Gabngliyon Blokajı 1991
  4 Muntazim BİLGEN Gonartrozlu Olguların Tedavisinde Kısa Dalga Diyetarmi İle Transkutaneal Elektriksel Sinir Uyarımı Tedavilerinin Karşılaştırılması 1992
  5 Vedat NACİTARHAN Sami HİZMETLİ Servikel Spondilozisli Olgularda Fizik Tedavi- Rehabilitasyon Öncesi Ve Sonrası Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller 1994
  6 Birsen KUNT Sami HİZMETLİ Posterolateral Disk Hernisine Bağlı Bel Ağrılı Olgularda İntermittent Ve Statik Traksiyonun Klinik Ve Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması 1995
  7 Selami KOCAGİL Sami HİZMETLİ Artroskopik Parsiyel Menisektomi Sonrası Uygulanan Kapalı Kinetik Zincir Egzersiz Protokolüne Nöromusküler Elektrik Stimulasyonunun Katıkısı 1996
  8 Mete ÖZYURT Sami HİZMETLİ Gonartrozlu Olgularda Açısal Ölçümler Ve Rehabilitasyonun Klinik Parametrelere Etkisi 1997
  9 Mine İlkin GÖKER Sami HİZMETLİ Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Postüral Egzersizlerin Spina Mobilite, Ağrı Ve Disabilite Üzerine Erken Dönem Etkilerinin Araştırılması 1997
  10 Yahya CEYLAN Sami HİZMETLİ Myofasiyal Ağrı Sendromlu Olgularda Kontrollü Olarak İnfrared Lazer+ Medikal Tedavi Uygulamasının Ağrı Ve Serotonin Yıkım Ürünleri Üzerine Etkisi 1998
  11 Erkan MESCİ Sami HİZMETLİ Postmenopozal Osteoporozda Serum Beta 2 Mikroglobulin Seviyeleri Ve Kalsitonin Tedavisinin Beta 2 Mikroglobulin Üzerine Etkileri 1999
  12 Şehriban K. HOCAOĞLU Sami HİZMETLİ Postmenopozal Osteoporozda Serum Beta 2 Mikroglobulin Seviyeleri Ve Etidronat Tedavisinin Beta 2 Mikroglobulin Üzerine Etkileri 1999
  13 Kayahan BOLEL Sami HİZMETLİ Refleks Sempatik Distrofi Sendromlu Olgularda Sempatik Deri Yanıtları 1999
  14 Bilge TALO Sami HİZMETLİ Postmenopozal Osteoporozlu Olgularda Serum IGF-I Düzeyleri Ve Kalsitriol Tedavisinin Serum IGF-I Düzeylerine Etkisi 2000
  15 Yasemin ANALAY Hasan ELDEN Romotoid Artritte Metotreksatın Lenfosit Kültürüne Etkisi Ve Klinik İle Korelasyonu 2000
  16 Serdar YURTÇU Vedat NACİTARHAN Diz Osteoartrozu Olan Obez Vkalarda Serum IGF-I Ve İnsülin Düzeyleri 2001
  17 Bülent ÇOLAKOĞLU Vedat NACİTARHAN Fibromiyaljili Olgularda Basınç Ve Kutanöz Ağrı Eşiği Değerleri 2001
  18 Özlem ŞAHİN Sami HİZMETLİ Ultrason Tedavisi Gören Olgularda Mikronükleus Yöntemi İle Ultrasonun Genotoksik Etkisinin Araştırılması 2002
  19 Dudu ŞENCAN Hasan ELDEN Diabetes Mellituslu Hastalarda Diffüz İdiyopatik Skeletal Hiperostozis (DISH) Prevalansı 2002
  20 Osman ADIGÜZEL Ece KAPTANOĞLU Primer Fibromiyaljili Olgularda Medikal Tedavinin Ve Klinik İyileşmenin Beyin Kan Akımı Ve Perfüzyonu Üzerine Olan Etkisinin Spect Yöntemi İle Tayini 2003
  21 Ayten KEÇECİ Sami HİZMETLİ Refleks Sempatik Distrofili Olgularda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Klinik Bulgular, Dolorometrik Ölçümler Ve Sintigrafik Bulguların Karşılaştırılması 2003
  22 Ayşe GÜLER Ece KAPTANOĞLU Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinde Ankilozan Spondilit Prevalansı 2003
  23 Mustafa KISA Vedat NACİTARHAN Tip1 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği 2004
  24 Bahadır YESEVİ Hasan ELDEN Primer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi 2004
  25 Resul ÖZELÇİ Ece KAPTANOĞLU Behçet Hastalığında Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Sakroileit Prevelansı 2005
  26 Fatih DEMİR Hasan ELDEN Romatoid Artritli Hastalarda Serum Ve Sinovial Sıvıda Çözünebilir Adezyon Moleküllerinin Tayini Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi 2008
  27 Hamide GÜLER Hasan ELDEN Terapötik Ultrasonun Isı Şok Proteini Üzerine Etkisi 2008
  28 Murat DOĞAN Hasan ELDEN Lomber Spondilozlu Hastalarda Fizik Tedavi İle Birlikte Balneoterapinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2008
  29 Nurdagül Aktaş Sami HİZMETLİ Fibromiyaljili Hastalarda Balneoterapi İle Birlikte Fizik Tedavinin Etkinliği Ve Sonuçların Serum Kortizol Seviyeleri İle İlişkisi 2008
  30 Emin DİŞLİ Sami HİZMETLİ Diz Osteoartritli (Gonartroz) Hastalarda Kısa Dalga Diatherminin, İnsülin, C-Peptit Ve İnsülin Like Growth Faktör Düzeyleri Üzerine Etkisi 2008
  31 Sunay KAYA Sami HİZMETLİ Ankilozan Spondilit Hastalarda MEFG Gen Mutasyonları Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi 2009
  32 Mehmet TÜRKMEN Hasan ELDEN Romatoid Artritli Hastalarda Serum Anti-RA33 Tayini İle Bu Hastalarda Görülme Sıklığı Ve RF İle Birlikte Değerlendirilmesi 2009
  33 Gökay TUNÇ Sami HİZMETLİ Sivas İli Kentsel Bölgede C.Ü.T.F Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi 2009
  34 Sare ŞAHİN Hasan ELDEN Romatoid Artritli Hastalarda Serum Melatonin Seviyesi Ve Bunun Hastalık Aktivitesi Ve Sabah Tutukluğu İle Olan İlişkisi 2009
  35 Önder ŞENER Sami HİZMETLİ Terapotik Kısa Dalga Diaterminin Genotoksik Etkisinin Araştırılması 2009
  36 Nalan GÜLER Ece KAPTANOĞLU Fibromiyaljili Kadın Olgularda Gabapentinin Etkinliği 2009
  37 Sevil Ceylan DOĞAN Sami HİZMETLİ Romatoid Artritli Kadın Hastalıklarda Sarkopeni 2009
  38 Emel GÜLER Ece KAPTANOĞLU Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Otoantikorların Görülme Sıklığı Ve Klinikle İlişkisinin Değerlendirilmesi 2010
  39 Senem ŞAŞ Hasan ELDEN Romatoid Artritli Hastalarda Farklı Romatoid Faktörlerin Klinikte İlişkisinin Değerlendirilmesi 2010
  40 Neslihan BERKDEMİR SİVERLİ Ece KAPTANOĞLU Ailesel Akdeniz Ateşli Hastalarda Kemik Mineral Yoğumluğunun Değerlendirilmesi 2010
  41 Şuayb SEVİÇKAN Hasan ELDEN Metotreksat Tedavisi Gören Romatoid Artritli Hastalarda İlaç Yan Etkisi İle Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2010
  42 Hüseyin Cengiz GÜRBÜZ Sami HİZMETLİ Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Lazer Tedavisi Öncesi Ve Sonrasında EMG Bulgularının Karşılaştırılması 2010
  43 Ahmet KARADAĞ Ece KAPTANOĞLU Romatizmal Hastalarda Alternatif Tıp Ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri 2012
  44 Halil PEKŞEN Hasan ELDEN Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Mitokondriyal Disfonksiyon Ve Oksidatif Stres Düzeyinin Belirlenmesi 2013
  45 Nuray SAYGIN Sevil CEYHAN DOĞAN Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Hastanede Kardiyak Rehabilitasyon İle Ev Egzersiz Programının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 2013
  46 Hediye DURUKAN DURMUŞ Emrullah HAYTA Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ev Egzersiz Tedavi Programı Ve Aerobik Egzersiz Tedavi Programının Mobilite, Yaşam Kalitesi Ve Pulmoner Fonksiyon Üzerine Etkisi 2013
  47 Esra AYDINKAL SEMİZ Sami HİZMETLİ Fibromyalji Hastalarında Balneoterapi Ve Fizik Tedavi Uygulaması Sonrası Serum Kortizol Ve Dehidroepiandresteron-Sülfat Seviyesleri 2013
  48 Zafer ÖZER Özlem ŞAHİN Fibromiyaljili Hastalarda Balneoterapi Ve Fizik Tedavi Ajanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2013
  49 Ayşe ALTUN OKŞAŞOĞLU Emrullah HAYTA Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Polisomnografi ve Serum IGF-1 Düzeyinin Değerlendirilmesi 2014
  50 Salih SALİHOĞLU Sevil CEYHAN DOĞAN Romatolojik Hastalıklarda Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Sıklığı 2014
  51 Pınar KAPLAN ÖZER Ece KAPTANOĞLU Remisyondaki Romatoid Artrit'li Hastalarda Eklem İnflamasyonunun Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi 2014
  52 Refiye AKPINAR Sami HİZMETLİ Ankilozan Spondilitli Hastalarda Melatonin Seviyesi ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi 2014
  53 Mehmet Sıddık TUNÇAY Özlem ŞAHİN Romatoid Artritte Tedavinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi 2014
  54 Oğuz KULAOĞLU Hasan ELDEN Kronik Bel Ağrılı Hastalara Uygulanan Balneoterapi ve Fizik Tedavinin Ağrı Şiddeti Yaşam Kalitesi Disabilite ve Ruhsal Semptomlar Üzerine Erken Dönem Etkisi 2015
  55 Bülent ALIM Özlem ŞAHİN Erkeklerde Kronik Bel Ağrısının Cinsel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 2015
  56 Nurmine UMDU Emrullah HAYTA Fibromiyalji Sendromunda Balneoterapinin Serum GH ve İGF-1 Düzeyi Üzerine Etkisi 2016
  57 Mustafa DİNLER Sevil CEYHAN DOĞAN Hemodiyaliz Hastalarında Fibromiyalji Sendromunun Prevalansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi 2017
  58 Yakup İlker YAYIKÇI Ahmet KARADAĞ Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Konvansiyonel ve Biyolojik İlaçların Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi 2017
  59 Muhammed CANBAŞ Hasan ELDEN Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Asas Healty Index'inin Hastaların Genel Durumunu, Hastalık Aktivitesini, Fonksiyonel Kapasitesini, Spinal Mobilitesini ve Yaşam Kaltiesini Değerlendiren Ölçekler ile Korelasyonunun İncelenmesi 2018
  60 Gözde ÇAKIROĞLU Sami HİZMETLİ Beta-2 Adrenerjik Reseptör Gen Polimorfizmi ile Fibromiyalji Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2018
  61 Burcu ÖZALTUN Hasan ELDEN Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Ürolitiazis Sıklığının İncelenmesi 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Sami HİZMETLİ (Yandal Uzmanlık Tezi) Premenopozal Romatoid Artritli Kadın Olgularda Seks Hormon Düzeyleri 2007
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ahmet ÜNAL Sivas Yöresi Endemik Guvatr Sıklığında Serum TSH, T4 ve T3 Normal Değerleri ve Bu Hormonların Endemik Guvatrın Ayırıcı Tanısında Önemi 1981
  2 Sena ERDAL Sıçan Trombositlerinde Siklooksigenaz İnhibitörü Aspirin ile Oluşturulan Fonksiyon Bozukluğunun Trombopoetin Yapımına Etkisinin İncelenmesi 1982
  3 Ercan ÖZDEMİR Sena ERDAL Kortikosteroid ve Anabolik Steroidlerin Sıçan Diyafragma Kasına Olan Kasılma Etkileri 2002
  4 Sefa GÜLTÜRK Sena ERDAL Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Kan Leptin Seviyeleri ile Bazal Metabolizma Hızı, İnsülin ve Vücut Adipozitesi Arasındaki ilişki 2002
  5 Uğur DAL Sena ERDAL Sporcularda Egzersiz Bronkoprovakasyon Testi ile Metakolin Bronkoprovakasyon Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması 2003
  6 Tuncer DEMİR Sefa GÜLTÜRK Febril Konvulsiyonlu Sıçanlarda Manyetik Alanın Kan-Beyin Bariyeri ve Beyin Dalgaları Üzerine Etkisi 2009
  7 Ahmet Kemal FİLİZ Ercan ÖZDEMİR Primer Hipertansiyonlu Bireylerde Vasküler Endotelyal Growth Faktör ve TİE-2 Reseptör Düzeylerinin Belirlenmesi 2013
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Abdulkerim YILMAZ Hakan ALAGÖZ Kronik Hepatit Chastalarında Kemokin Reseptör 5 (CCR5) Gen Polimorfizminin Ve Karaciğer Ekspresyonunun Karaciğer Histopatolojik Bulgular Üzerine Etkisi 2009
  2 Erol ÇAKMAK Özlem YÖNEM Nitrik Oksi/Siklik Guanozin Monofosfat Yolağını Etkileyen Noc-18, Ataciguat Ve Zaprinast'ın Koyun Oddi Sfinkterindeki Gevşetici Etkilerinin Araştırılması 2013
  3 Ahmet Taner CANTİMUR Hakan ALAGÖZLÜ Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde D-Vitamini'nin Koruyucu Ve Tedavi Edici Etkilerinin Değerlendirilmesi 2014
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Sinan GÜVEN Lokal ve Genel Anestezi Altında Ameliyat Edilen Hastalarda Strese Karşı Cevabın Plazma Kortizol Seviyesi ile Değerlendirilmesi 1982
  2 Osman ÇİFTÇİ Sivas Koyulhisar Köylerinde Endemik Guatr Nedenleri ve Ameliyat Endikasyonları 1982
  3 Erdal MUTLU Anastomoz Ülserlerin Tedavisinde Selektif Proksimal Vagotominin Yeri 1982
  4 Kamil ULUOCAK Çocuklarda İndirekt İnguinal Hernilerin Tanısında Herniografinin Önemi 1982
  5 Aydın ALTINTAŞ Apendektomide Profilaktik Ornidazol (Biteral) Kullanılması 1983
  6 Mustafa KURT Trioid Hastalıklarında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri 1984
  7 Mustafa İLGÜNŞATIROĞLU Köpeklerde Uzun Süre Parateral Beslenmenin Safra Taşı Oluşumu ve Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisinin Araştırılması 1986
  8 Muzaffer BEKTEMİR Deneysel Peritonitlerde Povidone-İodine Solüsyonunun Peritoneal Lavaj Sıvısı Olarak Kullanılması 1986
  9 İlhan TAN Deneysel Hemorajik Şok Tedavisinde "Bencyclane Hydrogene Fumarat'ın" (Angiodel) Önemi 1987
  10 Atila SAYAR Değişen Tiroid Durumlarında Tiroid Fonksiyonları ile Adele Fonksiyonlarının İlişkisi 1988
  11 Ali ÖZER Karın Cerrahisinde Topikal Polıvınyl Pyrrolıdon(Povıdon)Uygulamasının Serum İyot Düzeyi Ve Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi 1988
  12 Fevzi İÇLİ H 2-Reseptör Antagonistlerinin Karaciğer Rejenerasyonuna Etkisi 1988
  13 Nihat Zafer UTKAN Ano-Rektal Mukozaya Lavman Şeklinde Topikal Olarak Uygulanan Polıvınyl Pyrrolıdon(Povıdon)'un Serum İyod Düzeyi Ve Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi 1989
  14 Gürkan ERSOY Karın İçi Organlar Arasında Adezyon Oluşumunun Önlenmesinde İsoptin Ve Trental'in Etkileri 1991
  15 Şenol KARSLI Gastrik Mukoza Harabiyeti Yapan Çeşitli Nekrolizan Maddedlere Karşı PGF2'nin Mukoza Koruyuculuğu 1991
  16 Turgay ÖZER Fevzi İÇLİ Deneysel Tirotoksikozda Kan Gastrin Düzeyi Ve Mide Asit Salgısı Degişiklikleri 1993
  17 Selçuk ARDA Zafer UTKAN Kolesistektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Ağrı,Solunum Fonksiyon Testi Bozuklukları Ve Akciğer Komplikasyonlarının Azaltmada Unilateral İnterkostal Sinir Bloğunun Önemi 1994
  18 Nuh Zafer CANTÜRK Cihan YILDIRIR Ratlarda Hepatik İskemi/Reperfüzyon Modeli Üzerine Somatostatin Analoğu Octreotid,Prostaglandin E1 Ve Diltiazemin Sitoprotektif Etkisi 1994
  19 Neşet Nuri GÖNÜLLÜ Mustafa DÜLGER Genel Cerrahi Hastalarında Postoperatif Üriner Retansiyonun Önlenmesinde Prazosinin Etkileri 1994
  20 Ahmet TULPAR F.Cahit İÇLİ Deneysel Sepsiste Alfa Tokoferolün Eritrosit Deformabilitesi,Karaciğer Değişikliği Ve Sağkalım Üzerine Koruyucu Etkisi 1994
  21 Şehsuvar GÖKGÖZ Cihan YILDIRIR Deneysel Peritonit Tedavisinde Antibiyotikler,Serbest Oksijen Radikal Gidericiler Ve Kombinasyonlarının Rolü 1994
  22 Faruk VAR Mustafa DÜLGER Stres Ülserlerinin Önlenmesinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Ranitidinle Karşılaştırılması 1994
  23 Bahattin DALKILIÇ Cihan YILDIRIR Sepsisdeki İnce Bağırsak Değişiklikleri Üzerine Diltiazem Ve Oktreotid Asetatın Etkisi 1996
  24 Nesimi BARUK Cihan YILDIRIR Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Hasarına Verapamil Ve Siklosporin-A'nın Etkisi 1997
  25 Mehmet CAN Cihan YILDIRIR Deneysel Sepsis Modelinde Granülosit Koloni Stimülatör Faktör Ve İmipenem'in Tek Tek Ve Kombine Kullanımının Sağ Kalım Üzerine Etkileri 1997
  26 Harun ANALAY Cihan YILDIRIR Deneysel Tıkanma İkterinde Nötrofil Fagositoz İndeksi Ve Vitamin E'nin Etkisi 1997
  27 Mustafa TURAN Cihan YILDIRIR Kolon Anastomozlarının İyileşmesinde L-Arginin Ve Difenilhidantoin'in Etkisi 1997
  28 İ.Baha AKER Metin ŞEN Strangülasyonlu İntestinal Obstrüksiyonlarının Erken Tanısında ALP,LDH,CPK Enzimleririnin Ve İnorganik P Seviyelerindeki Değişikliklerin Önemi 1999
  29 Turgut CERAN Metin ŞEN Deneysel Tıkanma Sarılığında Ursodeoksikolikasit'in Karaciğer Fonksiyon Testleri Ve Nötrofil Fagositozu Üzerine Etkisi 1999
  30 Murat İNAN Ayhan KOYUNCU Deneysel Sepsis Modelinde Tiroid Hormonlarının Mortalite Ve Sepsis Parametreleri Üzerine Etkileri 2000
  31 Faruk Bal Cengiz AYDIN Tiroid Releasing Hormon'un İntra Serebro Ventriküler Verilmesiyle Oluşan Gastrik Mukozal Erozyonların Önlenmesinde Tiroid Hormonlarının Etkileri 2000
  32 Levent UĞURLU Mustafa TURAN Deneysel Sol Kolon Anastomozlarında Nifedipinin Etkisi 2001
  33 Yakup GÜVEN Cengiz AYDIN Deneysel Tıklama Sarılığı Oluşturan Ratlarda Karaciğerde P-Selektin Ve B2-İntegrin Ekspresyonu 2001
  34 Mustafa ERDEM Ayhan KOYUNCU Deneysel Akut Pankreatitte Aoptozis Ve Octreotidin Apoptozis Üzerine Etkileri 2001
  35 Cengiz MÜFTÜOĞLU Mustafa TURAN Fenitoinin İnfekte Yaralara Etkisi Ve Antibakteriyel Özelliğinin Sorgulanması 2003
  36 İbrahim Kenan PÜRYAN Kürşat KARADAYI Deneysel Peritoziste Hidatoziste Klorhekzidin Glukonatın Etkinliği 2003
  37 Mustafa DUMAN Ayhan KOYUNCU Ratlarda Postoperatif Adezyona Karşı Lornoksikam Ve Metilen Mavisi Etkileri 2004
  38 Selçuk SÖZERİ Metin ŞEN Deneysel İskemik Kolon Anastomozlarında Misoprostolün Etkisi 2004
  39 Elvan BUDAK Mustafa TURAN Enfekte Yara Modelinde Fenitoin Nitrofurazone'nin Etkileri 2005
  40 Selçuk GÖKTAŞ Cengiz AYDIN Akalküloz Akut Kolesistit EGb 761 Ve Diklofenak Sodyumun, Safra Kesesi İnflamasyonu Ve Kasılması Üzerine Etkileri 2005
  41 Mehmet Nuri DOĞAN Ayhan KOYUNCU ROUX-EN-Y Rekonstrüksiyonu Sonucu Gelişen Motilite Değişiklikleri. İN-VİTRO Deneysel Çalışma 2005
  42 Ersin CÜCEN Ömer TOPCU Deneysel İskemik Sol Kolon Anastomozunda Pentoksifilin Etkisi 2006
  43 Hakan KARADAĞ Ayhan KOYUNCU Marsupiyalizasyon İşlemi Sonrası Sekronder İyileşmeye Bırakılan Pilonidal Sinüs Olgularında Hidrofiber Kullanımının İyileşmesi Üzerine Etkisi 2007
  44 Coşkun AVCI Ömer TOPÇU Skolisidal Maddelerin Protoskoleks Emdirilmiş Spançlara Ve Kız Vezikülleri Üzerine Etkileri 2007
  45 Sinan SOYLU Cengiz AYDIN Akalküloz Akut Kolesistit Modelinde L-Arginin Ve Aminoguanidin Tedavisinin Safra Kesesi İnflamasyonu Ve Kontraktilitesi Üzerine Etkileri 2007
  46 Selahattin SAYKILI Metin ŞEN Ameliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Klorheksidin Glukonat, Lornoksikam, Hyaluronik Asit ve Karboksimetilseluloz İçeren Bioresorbable Membran ve Metilen Mavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2008
  47 Hüseyin TİMUÇİN Ayhan KOYUNCU Bazal ve Luminal Tip Meme Karsinomlarının İmmünofenotipik Analizi ve Prognostik Önemi 2008
  48 Yasin SÖNMEZ Ayhan KOYUNCU Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Yara Pansuman Büyüklüğünün Postoperatif Ağrı ile İlişkisi 2008
  49 Yılmaz ER Ömer TOPÇU Ameliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Seprafilm ve Lornoksikamin Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2009
  50 Oruç Numan GÖKÇE Kürşat KARADAYI Ameliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıklarının Önlenmesinde Taurolin, Seprafilm ve Mesofolun Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2009
  51 Ahmet Alper İNAL Cengiz AYDIN Mezeterik İskemi-Reperfüzyon Hasarında Rat Barsak Dokularında NO/cGMP Yolağının ve Reseptör Aracılı Kasılma Yanıtlarının İn Vitro Olarak Araştırılması 2009
  52 Mustafa KOÇ Ayhan KOYUNCU Malign Potansiyeli Bilinmeyen Tiroid Tümörleri ve Diferansiye Tiroid Tümörlerinde FHIT, P16, P53, EGFR Ekspresyonları ve Prognostik Parametler ile İlişkisi 2011
  53 Mutlu DOĞAN Metin ŞEN Pringle Manevrasının Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri 2011
  54 Gündüz AKGÖL Kürşat KARADAYI İntraperitoeal Kemoterapotik Ajanların Ameliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklık Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2011
  55 Boran Cihat KARAKUŞ Mustafa TURAN Polietilen Glikol ve Seprafilm'in Ameliyat Sonrası Batın İçi Yapışıklıklar Üzerine Etkisi 2012
  56 Erdal GÖREN Cengiz AYDIN Akalküloz Akut Kolesistit Moedelinde Kobay Safra Kesesi Dokularında NO/cGMP Yolağının ve Reseptör Aracılı Kasılma Yanıtlarının İn Vitro Olarak Araştırılması 2012
  57 Mehmet Emin PEKŞEN Atilla KURT Hypericum Perfaratum Bitkisinden Elde Edilen Yağın %1'lik Gümüş Sülfodiazin (Silverdin) ile Yanık İyileşmesi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması 2013
  58 Mustafa ATABEY Ömer TOPÇU Antibakteriyel Etkili Triclosan Emdirilmiş Sutür Materyallerinin Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri 2013
  59 Özdemir ÖZER Metin ŞEN İki Darbe Modelinde Spesifik ve Non-Spesifik Fosfodiesteraz İnhibitörleri ve N-Asetilsisteinin Oksidatif Stres ve Uzak Organ Hasarına Etkisi 2014
  60 Murat Can MOLLAOĞLU Kürşat KARADAYI Deneysel Yanık Modeli Oluşturulan Ratlarda Yanık Staz Zonunun Pentoksifilin ve Milrinon Kullanımıyla Kurtarılması 2016
  61 Meriç Emre BOSTANCI Erol KİSLİ Yanık Staz Zonu Üzerine Sildenafil ve N-Asetilsitein'nin Etkisi: Deneysel Çalışma 2016
  62 Uğur ABAKAY Sinan SOYLU Ratlarda Deneysel İnce Barsak İskemi-Reperfüzyon Modelinde Pentoksifilin ve İloprost'un İskemi-Reperfüzyon Hasarının Önlenmesindeki Rolü 2016
  63 Hüsnü Çağrı GENÇ Sinan SOYLU Kök Hücre, Plateletten Zengin Plazma ve Ovaryum Folikül Sıvısının Yanık Staz Zonuna Etkisinin Karşılaştırılması 2018
  64 Mehmet İlker ÖZEL Ali Cihan YILDIRIR Ratlarda Kolon Anastomozu İyileşmesinde Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma Uygulaması ve Beyin Omurilik Sıvısının Lokal Uygulamada Etkileri 2019
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ahmet ÖNEN Kasım DOĞAN Tek Akciğer Anestezisi Sırasında Oluşan Hipokseminin Önlenmesinde "Continuous Positive Airway Pressure (CRAP)" Yönteminin Etkinliği 1997
  2 Ersin ERBAŞ Melih KAPTANOĞLU Akciğer Rezeksiyonlarından Sonra Perfüzyonun Yeni Dağılımının Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi 2002
  2 Cengiz YAKIT Zehra SEYFİKLİ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Yetmezliği ve Plazma Karnitin Düzeyleri Arasındaki İlişki 1998
  3 Suat DURKAYA Melih KAPTANOĞLU Sternutomi İnsizyonlarında Farklı Sütür Materyallerinin Skar Oluşumuna Etkisi 2004
  4 Feride SAPMAZ Aydın NADİR Sivas il Merkezinde Doğumsal Göğüs Duvarı Deformitelerinin Araştırılması 2005
  5 Özgür KATRANCIOĞLU Aydın NADİR Sıçanlarda Kimyasal Maddelerle Oluşturulan Özofagus Yanıklarının Değerlendirilmesi 2006
  6 Yücel AKKAŞ Melih KAPTANOĞLU Sıçanlarda Deneysel Pnömotoraks Modeli Oluşturulması 2008
  7 Hakan SARZEP Ekber ŞAHİN Mediastinal Kitlelerin Ameliyat Öncesi Tanı Öngörülerinin Patoloji Sonuçlarıyla Karşılaştırılması 2012
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Amine SÖYLEMEZ SEVEN Zehra SEYFİKLİ Sivas İli Yıldızeli İlçesi Sandal Köyünde Asbeste Bağlı Hastalıkların Araştırılması 1997
  3 Mehmet ŞİMŞEK Zehra SEYFİKLİ Sivas İli, Zara İlçesinde Arı Allerjisi Prevalansı 1999
  4 Hasan GANİ Zehra SEYFİKLİ Biomass Maruziyetinin Oksidan/Antioksidan Stres Sistemine Etkisi 2000
  5 Yurdanur ŞAHİN Zehra SEYFİKLİ Cyfra 21-1'in Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri 2000
  6 Nevin MUTLU İbrahim AKKURT Atipik Pnömonilerde Klinik,Serolojik,Rutin Laboratuvar Ve Radyolojik Değerlendirme 2003
  7 Hasan DÜZENLİ İbrahim AKKURT Uzun Süreli Oksijen Tedavisi (USOT)Endikasyonu Konulmuş Kronik Solunum Yetmezliği Olguların Değerlendirilmesi 2003
  8 Ahmet ATALAN Sefa Levent ÖZŞAHİN Sivas İli 1999 Erişkin Akciğer Tüberkülozlu Hastaların İncelenmesi Ve 2003 Yılında Akibetlerinin Araştırılması 2003
  9 Ömer DOĞAN İbrahim AKKURT Sivas İli Merkezi Sağlık Çalışanlarının Obstrüktif Sleep Apne Hipopne Sendromu(OSAHS)Semptom Prevalansı 2003
  10 A.Işın YALDIZ Uğur GÖNLÜGÜR Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Akut Alevlenmelerin Koagülasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Retrospektif Olarak Aaraştırılması 2004
  11 Tanseli EFEOĞLU GÖNLÜGÜR Öznur ABADOĞLU Sivas'taki 1285 MetreYükseklikte Yaşayan Astımlı Hastaların Ev Tozu Akar Duyarlılıkları Ve Ev Özelliklerinin Etkisi 2005
  12 Serdar BERK Uğur GÖNLÜGÜR Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak 2000-Aralık 2003 Tarihleri Arasında Pulmoner Emboli Ön Tanısı İle İzlenen Olguların Retrospektif Değerlendirirlmesi 2005
  13 Hayrullah GÖLEN Sefa Levent ÖZŞAHİN Sivas Verem Savaş Dispanseri Tarafından 1998-1999 Öğretim Yılında Yapılan Okul Taramalarında Tüberkülin Cilt Testi Pozitif Bulunan Çocukların Akıbeti 2005
  14 Şenay DEMİR Öznur ABADOĞLU Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına(KOAH)Bağlı Kronik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyonunun(NİMV) Etkileri 2008
  15 Evrim DUMAN Ö.Tamer DOĞAN Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Fibromiyalji Sendromu Birlikteliği 2009
  16 Hüseyin KARŞIYAKA Öznur ABADOĞLU Akut Pulmoner Embolide Diffüzyon Kapasitesi(DL CO) Ve Pulmoner Emboli Tedavisinin DL-CO Üzerine Etkisi 2009
  17 Sema Nur ÇALIŞKAN Ömer Tamer DOĞAN CÜTF Hastanesi'nde Yatan Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu(OUAS) Semptom Prevalansı 2009
  18 Süleyman TÜRKYILMAZ Ö.Tamer DOĞAN Kronik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyonunun (NİMV) Etkileri 2009
  19 Alper KELEMENÇE Öznur ABADOĞLU Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografisinde Saptanan Kronik Sinüzit Ve Nazal Polip Varlığının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(Koah)Şiddeti Üzerine Etkisi 2009
  20 Gonca ÖZYOL Ö.Tamer DOĞAN Pulmoner Tromboemboli Hastalarında Kardiyak Troponin I Yüksekliği 2009
  21 Bülent YILMAZ İbrahim AKKURT Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nda (KOAH) Mortalite Ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler 2009
  22 Gülhan KOŞUCU Sefa Levent ÖZŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Yatarak Tedavi Gören Hemoptizi Semptomlu Hastaların Beş Yıllık Analizi 2010
  23 Gökten BULUT İbrahim AKKURT Sivas İli Yıldızeli Ve Ulaş İlçeleri Köylerinde Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Hastalıkların Araştırılması 2011
  24 Erdal KAYSOYDU Sulhattin ARSLAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olanlarda Mikroalbuminüri Varlığı,Bunun İnflamasyon,Hipoksi Ve Nokturnal Kan Basıncı Değişikleri İle Olan İlişkisi 2012
  25 Kürşat EPÖZTÜRK Öznur ABADOĞLU Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) Olan VE Sigara Astımlı Hastaların Ayrımında Toraks Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) Yardımcı Olabilir Mi? 2012
  26 Aslı BİNGÖL Serdar BERK Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Tedavi Başarısını Ve Mortaliteyi Değerlendirmede Apache-II Ve Curb-65 Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması 2013
  27 Neslihan TAŞ Sulhattin ARSLAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Karotis İntima-Media Kalınlığı İle İnflamasyon,Hipoksi Ve Hava Akımı Kısıtlılığı Arasındaki İlişki 2013
  28 Gülizar Canan KAYA Ö.Tamer DOĞAN Obstrüktif Uyku Apne Hipopne sendromlu Hastalarda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisi Öncesi Ve Sonrasında Ortalama Trombosit Hacmi Ve Erirrosit Dağılım Genişiliği Değişimi 2013
  29 Emel ATAYIK Öznur ABADOĞLU Allerjik Rinitli ve Lokal Allerjik Rinitli Hastaların Karşılaştırılmasında Serum Leptin,AdiponektinVe Eozinofil Katyonik Protein Düzeyleri 2013
  30 Tekmile Aysu ODABAŞI Serdar BERK Kronik Akciğer Hastalığı Olan Kadınlarda Genitoüriner Semptomlar Ve Pelvik Organ Prolapsusu Sıklığı 2016
  31 Yeşim ÖNDER Ömer Tamer DOĞAN Obstrüktif Uyku Apne-Hipopne Tanılı Hastalarda Aşırı Aktif Mesane Ve Noktürinin Değerlendirilmesi 2017
  32 Can ÇOLAKOĞLU Sefa Levent ÖZŞAHİN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Nötrofil/Lenfosit Organının Hastalığın Ağırlığı İle İlişkisi 2018
  33 Kübra GÜLDEMİR Sulhattin ARSLAN Amfizemli Hastalarda Amfizem Yaygınlığının Arter Kan Gazı, Solunum Fonksiyon Testi Ve Hastaların Performanslarıyla Olan İlişkisi 2019
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Yusuf ÇAĞLAR Normal Konjonktiva Ve Piterjeumda Dehridrogenaz, Malat Dehridrogenaz, Heksokinaz, Ve Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktiviteleri İle İlgili Çalışma 1982
  2 Halit BAYRAMOĞLU Bölgemizde Görülen Göz Yaralanmaları 1982
  3 Cemile ÜNLÜ İlkokul Çocuklarında Refraksiyon Kusuru Taraması İle İlgili Bir Çalışma 1982
  4 Yusuf ÇAĞLAR Kütle Spektrometresi İle İnsan Normal Ve Senil Kataraktlı Lenslerindeki Serbest Aminoastlerin Oransal Değerleri İle İlgili Bir Çalışma 1983
  5 Kemal SAĞNAK Protein Enerji Malnütrisyonunda A Vitamini Düzeyleri Ve Göz Bulguları 1983
  6 Ali Vural YILDIRIM Kliniğimizde Uygulanan Dakriosistorinostomi (=DSR) Ameliyatı Ve Polietilen Tüp (=PET) Enstübasyonu, Sonuçlarının Karşılaştırılmas 1984
  7 Mehmet AKKAŞ Acetazolamide'in (Diazomid, Diamox) Normal Göz İçi Basıncı (G.İ.B.) Üzerine Etkisi İle İlgili Bir Çalışma 1984
  8 Muhittin ÖNCÜ Ortaokul Çocuklarında Şaşılık Ve Refraksiyon Kusuru Taraması İle İlgili Bir Çalışma 1985
  9 Suzan BAYER Genitamisin Sülfatın Damla Ve Subkonjonktival Enjeksiyon Sonucu Ön Kamaraya Geçiş İle İlgili Bir Çalışma 1985
  10 Edip TEMİZYÜREK Kozmetiklerin Konjonktiva Florasına Etkisi İle İlgili Bir Çalışma 1986
  11 Mehmet C. DAĞLI Değişik Kontrakt Lens Kullananlarda Görülen Komplikasyonların Karşılaştırılması 1987
  12 Tayyar GÜRBÜZ Senil Psödoeksfoliasyonlu Ve Senil Psödoeksfoliasyonsuz Katarakt Olgularında Ameliyat Komplikasyonlarının Karşılaştırılması 1987
  13 Bilgin TURHAL Kataraktta Lens Serbest Glukoz Ve Redükte Glutatyon Düzeyleri 1990
  14 Reşit KÜÇÜK Vernal Konjonktivitli Olgularda Kan Eosinofil Ve Serum Ig E Değerleri 1990
  15 Nurşen YÜKSEL Klonidin ve Aproklonidin'in Göziçi Basıncına Etkisi 1991
  16 Orhan ELİBOL Dopaminerjik Sistemin Göziçi Basıncına Etkisi 1991
  17 Yusuf ÖZAY Retrobulber Anestezi, Peribulber Anestezi ve Peribulber Anestezide Bikarbonatın Etkisi 1993
  18 Düriye TEKAT Ketanserinin Göziçi Basıncına Etkisi 1993
  19 Ayşen TOPALKARA Oküler Yüzey Hastalıklarının Tanısında İmpresyon Sitolojisi 1994
  20 Turhan ALÇELİK Katarakt Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göziçi Basınç Artışında Timolol Maleat ve Apraklonidin Hidroklorid'in Etkisi 1994
  21 Mustafa Kemal ARICI Güçlendirilmiş Topikal Oftalmik Antibiyotiklerin İn Vitro Etkinliği ve Stabilitesi 1994
  22 Özkan ERGÜR Cenap GÜLER Sivas Yöresinde Prematür Doğan 5-8 Yaş Grubundaki Çocukların Oküler Bulguları 1997
  23 Ayşe KAPLAN Cenap GÜLER Diabetik Retinopatinin Erken Tanısında FM 100 Ton Testi ve Kontrast Sensitivite Testinin Yeri ve Önemi 1998
  24 Haydar ERDOĞAN Ayşen TOPALKARA Kontakt Lenslerin Göz Yaşı Biyokimyası ve Fonksiyonlarına Etkisi 1998
  25 Sıtkı BAKLANLIOĞLU Kemal ARICI Dorzolamidin Göziçi Basıncına Etkisi 1998
  26 Muharrem SAYICI Kemal ARICI Tek Doz Brimonidin Tartarat'ın Göziçi Basıncına Etkisi 1999
  27 İlker TOKER Ayşen TOPALKARA Diabetik Retinopati ve Serum Mg Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması 2000
  28 Muharrem MİNEN Kemal ARICI Hemodiyaliz Hastalarında Göz Bulguları 2000
  29 Zennure ÖZDEMİR Haydar ERDOĞAN Ambliyopi Prevalansı ve Nedenleri: Anasınıfı Çocuklarında Epidemiyolojik Bir Araştırma 2001
  30 Salih YILDIRIM İlker TOKER Refraktif Düzeltme Yapılmaksızın Tam Gören Gözlerde Korneal Topografi Otorefraktometri ve Aksiyel Uzunluk Bulguları 2002
  31 Ahmet AYGEN Haydar ERDOĞAN Psödoeksfoliyasyon Sendromunda Optik Sinir Başı Topografisi ve Görme Alanı Korelasyonu 2002
  32 Ali KAL İlker TOKER Çok Amaçlı Kontakt Lens Solüsyonlarının Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2004
  33 İsmail POLAT Ayşen TOPALKARA Retina Ven Tıkanıklığı ve Diyabetik Retinopatide Adiponektinve HS-CRP'nin Rolü 2005
  34 Ayşe VURAL Haydar ERDOĞAN Pterjium Etiyopatogenezinde p53 ve Apoptozisin Rolü 2005
  35 Makbule AKBULUT Kemal ARICI Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromlu Olgularda Glokom Yatkınlığı 2005
  36 Gönül FARİZ KENDİRLİOĞLU Haydar ERDOĞAN Psöriazis ve Akne Vulgaris Hastalarında Oküller Yüzey Hastalıklarının Tanısında İmpresyon Sitolojisi 2006
  37 Emre ELBAY Ayşen TOPALKARA Üveitli Hastalarda Serum Homosistein ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2008
  38 Sibel Gökşen BEKİŞ İlker TOKER Kuru Göz Tedavisinde Topikal %0.05'lik Siklosporin A ile Otolog Serum Kullanımının Gözyaşında IL-6 ve IL-8 Seviyeleri Üzerine Etkisinin ve İmpresyon Sitolojik Bulguların Karşılaştırılması 2008
  39 Neslihan SÜRMELİOĞLU Kemal ARICI Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Glokom Prevalansı 2009
  40 Gökay GÖKTOLGA İlker TOKER Katarakt Nedeni ile Opere Edilen ve Zaraccom F260 Göziçi Mercek Takılan Hastalarda Fotopik, Mezopik Testlerin ve Kontrast Duyarlılığın Değerlendirilmesi 2009
  41 Abide SİNCER İlker TOKER Otogreftli Pterjium Eksizyonu Yapılan Hastalarda Topikal Bevacizumab'ın Pterjium Nüksüne Etkisi 2009
  42 Bahadır ÇETİN Kemal ARICI Zaraccom Ultraflex veya F260 Marka Göziçi Lens Takılan Hastalarda Kontrast Duyarlılığın Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 2010
  43 Ayhan DURSUN Kemal ARICI Alkali Hasara Bağlı Gelişen Korneal Anjiogenez Modelinde Topikal, Subkonjonktival Bevacizumab ve Florometolon Asetatın Topikal Uygulanması 2010
  44 Cengiz CANER Ayşe VURAL ÖZEÇ Diabetik ve Nondiyabetik Katarakt Hastalarında, Hümör Aközde ve Serumda Total Oksidatif Stres, Total Antioksidan Kapasite, Paraoksonaz, Arilesteraz ve Lipideroksidaz Seviyelerinin Karşılaştırılması 2010
  45 İsmail YURDAKUL İlker TOKER Ambliyopide Kontrast Duyarlılık 2011
  46 Feyza DURSUN Ayşe VURAL ÖZEÇ Psödoeksfoliasyon Sendromu ve Kapsüler Glokomlu Katarakt Hastalarında, Hümör Aközde ve Kanda Total Oksidatif Stres, Total Antioksidan Kapasite, Arilesteraz ve Paroksonaz Seviyelerinin Karşılaştırılması 2011
  47 Mehmet MAĞIN İlker TOKER Psödoeksfoliyatif Glokomda Ön Kamara Derinliği, Lens Kalınlığı ve Aksiyel Uzunluk 2012
  48 Kadir KIRBOĞA Ayşe VURAL ÖZEÇ Diabetik Retinopatili Olgularda Hümör Aközde ve Serumda İskemik Modifiye Albümin, Total Thiol, Total Antioksidan Kapasite ve Total Oksidatif Stres Düzeylerinin Belirlenmesi 2012
  49 Demet MUTLU Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olgularında Eksternal Dakriyosistorinostomi ve Transkanaliküler Multidiyod Lazer Dakriyosistorinostominin Etkinliğinin Karşılaştırılması 2013
  50 Yüksel DEMİRCİ İlker TOKER Monoblok Hidrofobik Akrilik Sferik Monofokal ve Monoblok Hidrofobik Akrilik Multifokal Göziçi Lens Takılan Hastalarda Kontrast Duyarlılığın Değerlendirilmesi ve Görme Seviyelerinin Karşılaştırılması 2013
  51 Damla CULHA Kemal ARICI Ambliyopi Hastalarında Kontrast Duyarlılık, Optik Koherens Tomografi ile Makula Kalınlığı, Koroidal Kalınlık ve Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi 2015
  52 Sultan ÖZTÜRK Haydar ERDOĞAN Koroner Arter Hastalığı ve Psödoeksfoliasyon Sendromu Birlikteliği 2015
  53 Erman BOZALİ Haydar ERDOĞAN Behçet Hastalığı'nda Optik Koherens Tomografi ile Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi 2015
  54 Öznur DOĞAN İlker TOKER Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası İmplantasyonu Yapılan Asferik ve Sferik Lenslerin Görme Keskinliği ve Kontrast Duyarlılık Açısından Karşılaştırılması Randomize Çift Kör Ulusal Prospektif Çalışma 2016
  55 İsa KÖSEOĞLU Ayhan DURSUN Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisi 2017
  56 Emre KILIÇ Ayhan DURSUN Ardışık Olarka İntravitreal Enjeksiyon Yapılan Hastalarda Anksiyete Skorunun Değerlendirilmesi 2017
  57 Samir ALSHANOV İlker TOKER Retina Hastalıklarında Anti-VEGF Tedaviye Yanıtta Başlangıç Koroid Kalınlığının Prognostik Faktör Olarak Değerlendirilmesi 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Servet ÖZGÜR Yıldızeli İlçesinde Halkın Aile Planlaması Hakkında Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Bunları Etkileyen Etkenler Konusunde Bir Çalışma 1982
  2 Ergün Haldun SÜMER Ferit KOÇOĞLU Bazı Medikal Uygulamaların Hepatit B'nin Yaygınlaşmasındaki Rolü 1992
  3 Tuğrul ŞAHBAZ Servet ÖZGÜR Ulaş Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-60 Aylık Çocuklarda Beslenme Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler 1992
  4 Atilla Senih MAYDA Gülay KOÇOĞLU Sivas İl Merkezindeki İlkokul Çocuklarında Antropometrik Değerlendirme Çalışması 1997
  5 Naim NUR Gülay KOÇOĞLU Diyet ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Yaşam Şekli Değişikliklerinin Adolesan Obezitedeki Etkileri 2003
  6 Dilek Arzu BAKIR Hüseyin POLAT Sivas İl Merkezindeki Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığının Saptanması ve Tedavilerinin Düzenlenmesi 2004
  7 Selma ÇETİNKAYA Haldun SÜMER Tüberkülin Deri Testi (PPD) Pozitif Çocukların Ailelerinde Tüberküloz Görülme Sıklığı 2004
  8 Seher ARSLAN Ferit KOÇOĞLU Hastalanma ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Sıklığı 2006
  9 Mehmet Emin ÖZDEMİR Ferit KOÇOĞLU Sivas İlinde Sağlık Hizmetlerinin Durumu 2012 2015
  10 Ahmet KIBIK Haldun SÜMER Sivas İl Merkezindeki Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 2016
  11 İrem AKOVA Gülay KOÇOĞLU 20 Yaş Üstü Erişkinlerde Uyku Süresi, Kalitesi, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Bazı Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkiler 2016
  12 Esma KILIÇ Naim NUR Üreme Çağındaki Kadınlarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Depresif Belirtilerin Düzeyi 2018
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Serdal KORKMAZ Mehmet ŞENCAN Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Vakalarında İmmunhistokimyasal Biomarkerların Prognostik Önemi 2013
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ünal KARTAL Emel KOPTAGEL Lazerle İndüklenmiş Retinopati Üzerine Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Koruyucu Etkisi 2009
  2 İsmet CESUR Celal KALOĞLU WNT Antagonistlerinin Pre- ve Post-implantasyon Dönemlerinde Sıçan Endometriumundaki İmmünolokalizasyonu 2010
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ercüment KAPLAMA Familial Mediterranean Fever(FMF)De Lökosit Fonksiyonlarının 14C İşaretlenmiş Glikozla İncelenmesi 1980
  2 Günkut BULUT Sigaranın Serum HDL(High Density Lipoprotein)Düzeyine Etkisi Koroner Aterosklerotik Kalp Hastalığı İle HDL'nin İlişkisi 1980
  3 Nizam SERTKAYA Ürolitiazis Olgularında Taş Analizinin İçme Suyu Sertliği İle Karşılaştırılması 1980
  4 Remzi DÜNDAR Beta Adrenerjik Reseptör Bloke Edici Acebutolol'un Essansiyel Hipertansiyon'da Etkisi 0
  5 Vedat ÇEKKAYAN İnsülin Kullanan Diabetiklerde Metoprolol İle Propranololun Hipoglisemi Yönünden Karşılaştırılması 1981
  6 Yahya ERDOĞAN Propranolol Ve Nifedipine Tedavilerinin Serum HDL(Yüksek Dansiteli Lipoprotein)Kolesterol Düzeyine Etkileri 1981
  7 Ömer AKIN Sistemik Hipertansiyon Serum HDL(High Density Lipoprotein)Düzeyine Etkisi Ve Koroner Atherosklerotik Kalp Hastalığı İle HDL'nin İlişkisi 1983
  8 Medet HIRÇIN Koroner Atherosklerotik Kalp Hastalığı Olgularında Oral Glukoz Tolerans Testi Ve Lipoprotein Elektroforez Bulgularının Değerlendirilmesi 1983
  9 Mustafa ÇELİKKALKAN Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı(KOAH)da Peptik Ülser İnsidansı 1983
  10 Ali Osman KAYA Serhat İÇAĞASIOĞLU Diabetus Mellitus'da Fibrinojen,HBA1C Ve Mikroalbuminüri Düzeyleri İle Lipid Profili Arasındaki İlişkiler 1984
  11 Nevzat DALGIÇ Üremik Sendromlu Hastalarda Karaciğerde Oluşan Histo-Patolojik Değişikliklerin Araştırılması 1984
  12 Saniye TOPÇU Akut Mykard İnfarktüsünde Magnezyum Eksikliğinin Kalp Yetmezliği Ve Aritmi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 1985
  13 Ömer YILMAZ Kronik Böbrek Yetmezliğindeki Asit Baz Denge Bozukluklarında Hemodiyalizin Etkisi 1985
  14 Ayşe ÖNCÜ Koroner Atherosklerotik Kalp Hastalığında Serum Bakır Ve Çinko Düzeylerinin İncelenmesi 1986
  15 Erdem BABACAN Leyla ASLAN Akut Myokard İnfarktüsüne Bağlı Olmayan Aritmilerin Serum Mağnezyum Seviyesi ile Olan İlişkisinin İncelenmesi 1986
  16 Necati ALKIŞ Leyla ASLAN Üriner Sistem Taşlı Hastalarda Hiperkalsiüri Sıklığı 1986
  17 Semra TARLAKAZAN Aminoglikozid Tedavisinin Serum Magnezyum Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 1988
  18 Erhan ÇOLAK Kanserli Hastalarda Nötrofil Adesivitesi, Nötrofil Fgositozu Ve Trombositlerin lekositlere Adheransı Fenomeni 1988
  19 Zeki KENİŞ Kronik Böbrek Yetmezliğinde Serum Lipid Düzeylerinin Ve Lipoprotein Elektroforezi Bulgularının Değerlendirilmesi 1988
  20 Sedat AYDIN Kanser Hastalarında İn Vivo Trombosit Agregasyonu 1988
  21 Tuncer ÇEÇEN Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kısa Süreli Kartopril Tedavisinin Klinik Ve Ekokardiyografik Analizi 1989
  22 İbrahim KURUGÜL Genç Erişkin Yaş Grubunda Sigara İçenler İle İçmeyenler Arasında Akciğer Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması 1989
  23 Atilla ATİK Asit Sıvısında Kolesterol Malignite Yönünden Tanısal Değeri 1990
  24 Ayhan AĞAOĞLU Akut Miyokard İnfarktüsünde Fibrin Yıkım Ürünleri İle Prognoz Arasındaki İlişki 1990
  25 Mehmet ŞENCAN Prevral Efüzyonlarda Transuda-Eksuda Ayrımı 1991
  26 Cansel TÜRKAY Hiperlipoproteinemi Tedavisinde Diyet, Lovastatin Ve Gemfibrozil'in Karşılaştırılması 1991
  27 Sermet SAĞIR Diltiazem Ve Nitrendipin'in Natriüretik Ve Diüretik Etkisi 1991
  28 Gülümser (HEPER) ERDOĞAN Diabetik Nefropatide, Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörlerinin Klinik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 1992
  29 Ferhan CANDAN Prevel Effüzyonlarda Ferritin Düzeyinin Malignite Yönünden Tanısal Değeri 1992
  30 Ruhi KALAYCIOĞLU Akut Miyokard İnfarktüsünde Troponin-T'nin Tanısal Değeri 1992
  31 Ali EKECİK Saniye TOPÇU Diabetes Mellitusta Safra Taşı Sıklığı ve Çeşitli Parametrelerle İlişkisi 1993
  32 Ahmet DİRİKOÇ Füsun GÜLTEKİN Akut Miyokard İnfarktüsünde Serum IgE Düzeyleri 1993
  33 Canan VAR Füsun GÜLTEKİN Hemodiyalize Giren ve Girmeyen Üremik Hastalarda Mide-Duodenum Değişikliği 1994
  34 Mahmut YILMAZ Mehmet ŞENCAN Tip2 Diabetes Mellitus'un Metabolik Kontrol Göstergesi Olarak Magnezyum 1994
  35 Uğur ÖZENSOY Saniye TOPÇU Aminoglikozid Nefrotoksisitesi Üzerine Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Etkisi 1994
  36 Mehmet KÖSE Serhat İÇAĞASIOĞLU Solid Tümörlerde Yüzey Belirleyicilerinin Tanısal Değeri 1994
  37 Ali MEYDAN Ferhan CANDAN Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonu ile Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki 1995
  38 İsmet ÖNDER Saniye TOPÇU Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Trombosit Agregasyonu, Sayısı ve Büyüklüğü 1995
  39 Şerafettin SİVRİTAŞ Cansel TÜRKAY Tip II Diabetes Mellitus'lu Erkek Hastalarda Seks Hormon Bağlayıcı Globulin Düzeyi ile İnsülin Duyarlılığı Arasındaki İlişki 1995
  40 Hakan ALAGÖZLÜ Füsun GÜLTEKİN Tip 2 Diabetes Mellitus'ta İnsülin ve Sülfonilüre Kullanımının Apoprotein-A1, Apoprotein-B, Lipoprotein (a), HDL Kolesterol ve Trigliserif Seviyeleri Üzerine Etkisi 1995
  41 Selma ERCİYAS Saniye TOPÇU Hemodiyaliz Hastalarında Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Hemodiyaliz, Eritropcetin ve Karnitin'in Etkileri 1996
  42 Necdet TAMAMOĞULLARI Serhat İÇAĞASIOĞLU Diabetes Mellitus Komplikasyonlarının (Hiperlipidemi, Retinopati ve Polinöropati) Plazma Karnitin Düzeyleri ile İlişkisi 1996
  43 Zeynep CANTÜRK Fatoş ÖNEN Deneysel Diabetes Mellitus Modelinde Rekombinant Granuloist Koloni-Stimule Edici Faktörün (rG-CSF) Nötrofil Fonksiyonlarına Etkisi 1997
  44 Lütfi HOCAOĞLU Sebila DÖKMETAŞ Deneysel Toksik Hepatitte Diltiazem ve Vitamin C'nin Etkileri 1997
  45 Ali AKINCI Füsun GÜLTEKİN Kardiyovasküler Hastalıklı Yaşlı Bireylerde Sol Ventrikül Ekokardiyografik Parametreleri ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki 1997
  46 Kamuran KAYA Mehmet ŞENCAN Deneysel Sepsis Modelinde Koagülasyon Bozuklukları ile Akut Faz Proteinleri Arasındaki İlişki 1998
  47 Atilla AKSU Ferhan CANDAN Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri ile Plazma Fibronojen ve Protein C Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1998
  48 İbrahim DUMAN Füsun GÜLTEKİN Deneysel Alkolik Karaciğer Yağlanması Üzeirne Karnitinin Etkileri 1998
  49 Osman YÜKSEL Saniye TOPÇU Polikistik Over Sendromunda Osteoporoz ve İnsülin Direnci 1999
  50 Ahmet NALBANT Ferhan CANDAN Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Benazepril'in 5 ve 10 mg Dozlarının İnsülin Direnci Üzerine Etkisi 1999
  51 Mehmet İBİŞ Mehmet ŞENCAN Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Plazma Lipoprotein (a) ve Üriner Apolipoprotein (a)'nın Mikroalbuminüri ve HbA 1c ile İlişkisi 1999
  52 Sermin ALTINDİŞ Saniye TOPÇU Hipertansiyonlu Hastalarda Doksazosin Kullanımının Lipid Profili ve İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkisi 1999
  53 Kerim YILMAZ Serhat İÇAĞASIOĞLU Diabetik ve Nondiabetik Dispeptik Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı 2000
  54 Cengiz IŞIK Füsun GÜLTEKİN Tip 2 Diabetes Mellituslu ve Hipertansiyonlu Hastalarda ACE İnhibitörleri ve Kalsiyom Antagonistlerinin Mikroalbüminüri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması 2000
  55 Özlem YÖNEM Sebila DÖKMETAŞ En Az Altı Aydır Subklinik Hipertiroidisi Devam Eden Hastalarda Antitiroid Tedavisinin Etkileri 2001
  56 Mürşit KAYACI Saniye TOPÇU Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hiperkolesterolemili Hastalarda Antihiperlipidemik Tedavinin Lipidler, Fibrinojen ve Trombosit Agregasyonu Üzerine Etkileri 2001
  57 Nuri KARAMAN Cansel TÜRKAY Sivas İl Merkezinde İrritabl Barsak Sendromu Prevalansı 2002
  58 Hilmi ATASEVEN Ferhan CANDAN Hipertansif Hastalarda Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü (Fosinopril ) ve Anjiyotensin Reseptör Blokeri (İrbesartan)'ın Serum ve İdrar Elektrolitleri Üzerine Etkileri 2002
  59 İlhami YÜKSEL Mehmet ŞENCAN Antitüberküloz Tedavinin Tüberkülozlu Hastalarda Leptin Düzeyine Etkisi 2002
  60 Osman ARIKAN Serhat İÇAĞASIOĞLU Atorvastatin Tedavisinin Serum Lipid Düzeyleri, Nitrik Oksit, Nitrik Sentaz Aktivasyonu, CRP ve Fibrinojen Düzeylerine Olan Etkisi 2002
  61 İlhan MURAT Ferhan CANDAN Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) Mikroalbüminüri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile İlişkisi 2003
  62 Firdevs TOPAL Mehmet ŞENCAN Kronik Hepatit ve Karaciğer Sirozunda Portal Ven Trombozu Sıklığı, AT-III, Protein S, Protein C, Faktör II, Faktör VII Düzeyleri ve Trombosit Agregasyon Fonksiyonu 2003
  63 Banu BAŞER Saniye TOPÇU Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Nateglinid Kullanımının Koagulasyon Parametreleri Üzeirne Olan Etkisi 2003
  64 Mahmut ACAR Sebila DÖKMETAŞ Domperidonun Diabetik Gastropati Semptomları, Mide, Boşalma Zamanı ve Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi 2004
  65 Öznur KAL Füsun GÜLTEKİN Tip 2 Diabetes Mellitusta Antikardiolipin Antikor Pozitifliğinin Diabetik Komplikasyonlarla İlişkisi 2004
  66 Sümeyye KAYIPMAZ Ferhan CANDAN Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Roziglitazon Kullanılmasının Kan Basıncı ve Sol Ventrikül Fonksiyonu Üzerine Olan Etkileri 2004
  67 Mahmut KAYARDI Serhat İÇAĞASIOĞLU Kronik Böbrek Yetmezlikli Hemodiyalize Giren Hastalarda Serum Leptin Düzeyinin Malnütrisyonla İlişkisi 2004
  68 Hasan BODUR Mehmet ŞENCAN Sepsis ve Septik Şoklu Hastalarda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Plazma Fibrinojen, D-Dimer, Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2004
  69 Koray FAKIOĞLU Saniye TOPÇU Tip 2 Diyabetes Mellitus'ta Hemoreolojik Değişiklikler ve Akut Faz Reaktanlarındaki Değişikliklerin Diyabetik Retinopati ile İlişkisi 2005
  70 Mehmet SAĞIROĞLU Füsun GÜLTEKİN Anjiyografik Olarak Gösterilmiş Koroner Lezyon Yaygınlığının ve Bilinen Risk Faktörlerinin Hematolojik Değişiklikler ile İlişkisi 2005
  71 Kürşat DAL Serhat İÇAĞASIOĞLU Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Homosistein Düzeylerinin Mikroalbuminüri ve Retinopati Üzerine Etkisi 2005
  72 Taha Erdinç ATAMAN Sebila DÖKMETAŞ Metabolik Sendromlu, Bozulmuş Glukoz Toleransı veya Tip 2 Diabeti Olanlarda İnflamasyon Belirteçlerinin Metabolik Parametreler ile İlişkisi 2005
  73 Serdal KORKMAZ Kerim YILMAZ Tip 2 Diabetiklerde Noktrunal Kan Basıncının Diyastolik Kardiyak Fonksiyon, Homosistein ve Karnitin Seviyeleri ile İlişkisi 2005
  74 Fatih KILIÇLI Ferhan CANDAN Tip 2 Diabetiklerde Akciğer Fonksiyonunun Karnitin Düzeyi ve Kas Gücü ile İlişkisi 2006
  75 İlkay ÇAKIR Yüksel SEÇKİN Kabızlık Baskın İrritabl Barsak Sendromu ve Fibromyalji Sendromunda Tegaserod'un Yaşam Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi 2006
  76 Elvan AMASYALI Saniye TOPÇU Metabolik Sendromda Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı ve Metabolik Sendrom Komponentleri, Serum Ürik Asit, hs-CRP Seviyeleri ile İlişkisi 2007
  77 Hüseyin İNCİ Mehmet ŞENCAN Tip 2 Diyabet Hastalarında Kan Ürik Asit Düzeyi ile İdrar Albumin Atılım Düzeyi Arasındaki İlişki 2007
  78 Fettah ACIBUCU Mansur KAYATAŞ Erken Androgenetik Alopesinde İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Sıklığı 2008
  79 Bülent UYGUNGELEN Serhat İÇAĞASIOĞLU Esansiyel Hipertansiyonda Adiponektin Düzeylerinin HS-CRP, Mikroalbuminüri ve Biyokimyasal Parametreler ile İlişkisi 2008
  80 Ramazan SAY Füsun GÜLTEKİN Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler 2008
  81 Halil ÇAĞRICI Sebila DÖKMETAŞ Hirsutizmli Hastalarda Nonklasik Konjenital Adrenal Hiperplazi Sıklığı 2008
  82 Alpaslan KARABULUT Serhat İÇAĞASIOĞLU Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Arter Kalsifikasyonu ile Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki 2009
  83 Yahya GÜNGÖR Mansur KAYATAŞ Hemodiyaliz Hastalarında ACE Gen ve Trombofilik Faktörler Gen Polimorfizmi ile AV Fistül Fonksiyon Kaybı Arasındaki İlişki 2009
  84 Mahmut UÇAR Hakan ALAGÖZLÜ Varfarin Kullanan Hastalarda Gelişen Üst Gastrointestinal Sistem Kanamsının CYP2C9 Gen Polimorfizmi ile İlişkisi 2009
  85 Filiz SARPDAĞ Özlem YÖNEM Ülseratif Kolit ve Kolorektal Kanserli Hastalarda E-Kaderin ve Fibronektin Düzeyinin Karsinogenez ile İlişkisi 2009
  86 Alptekin DUMAN Saniye TOPÇU Hemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler, ox-LDL ve Karotis İntima Media Kalınlığının Karşılaştırılması 2009
  87 Fatma ŞENER Mehmet ŞENCAN Karaciğer Sirozu ve Karaciğer Siroz Dışı Nedenlere Bağlı Oluşan Assit Sıvısında ve Serumda Myeloperoksidaz Düzeyinin Araştırılması 2009
  88 Ali KARATAŞ Sebila DÖKMETAŞ Hipofiz Yetmezlikli Hastaların Çok Yönlü Değerlendirilmesi 2009
  89 Yasemin PEKŞEN Metformin ve Pioglitazon'un İn Vitro Sitotoksisitesi ve Tavuk Embriyosu Koryoallantoik Membran Modelinde Anjiogenez İnhibisyonu Üzerine Etkisi 2010
  90 Çiğdem TAÇYILDIZ Sebiha DÖKMETAŞ Hiperprolaktinemili Hastalarda Kabergolin Ve Bromokriptin Tedavisinin Kalp Ve Akciğer Üzerindeki Etkileri 2010
  91 Şafak ŞAHİN Cihat ŞARKIŞ Helikobakter Pylori Pozitif Ülser Ve Gastritli Hastalarda SVCAM-1 Düzeyleri 2010
  92 Meryem TİMÜÇİN Hakan ALAGÖZLÜ Kronik Hepatit C Hastalarında Multıdrug Rezistans Gen Mutasyonu 2010
  93 Ferhan CANDAN Mansur KAYATAŞ Kronik Hemodiyaliz Hastalarında VEGF Gen Polimorfizmi Ve VEGF-A Düzeyleri İle Av Fistül Fonksiyon Kaybı Arasındaki İlişki 2010
  94 Sedat ÇİFTEL Serhat İÇAĞASIOĞLU Tip-2 Diyabetes Mellitus'lu Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Disfonksiyon Ve NT-ProBNP'nin Değerlendirilmesi 2010
  95 Meltem ARIDURU Hilmi ATASEVEN Kronik Viral Hepatit C Hastalarında Serum Hepatosit Büyüme Faktörü Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2010
  96 İlker YALÇIN Soner ŞENER Ailesel Akdeniz Ateşi Hastaların Yaşam Kalitesinin Kısa FORM-36 İle Değerlendirilmesi Ve Hastalık Parametlereleri İle İlişkisi 2011
  97 Semra ÖZKAN Füsun GÜLTEKİN Rutin Hemodializ Hastaları Ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Angiopoietin İlişkili Büyüme Faktörü Düzeyleri 2011
  98 Esra YILMAZ Özlem SAYGILI YÖNEM Kronik Hepatit C Hastalarında Karaciğer Biyopsilerinde Saptanan İnflamasyonla Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki 2011
  99 Hatice TERZİ Mansur KAYATAŞ Glomerülonefritli Hastalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör G-1154A Ve C-936T Gen Polimorfizmlerinin Tedaviye Yanıt İle Olan İlişkisi 2011
  100 Gürsel YILDIZ Mansur KAYATAŞ Hemodiyalizin Kardiyak Ve Hemodinamik Parametrelere Akut Etkisi 2011
  101 Orhan KIRBIYIK Saadettin KILIÇKAP Yeni Evreleme Sistemi Mide Kanserinde Sağkalımı Etkiliyor Mu? 2012
  102 Yalçın KAYA Füsun GÜLTEKİN Dialize Girmeyen Kronik Böbrek Hastalarında Anemi İle Hepsidin Arasındaki İlişki 2013
  103 Cumali ÇİÇEK Naciye Özlem SAYGILI YÖNEM Nane Yağı, Glukagon,Hiyosin-N-Butilbromür Ve Midazolamin Koyun Oddi Sfinkterinde Gevşetici Etkileri 2013
  104 Emre ÇİÇEKLİ Hakan ALAGÖZLÜ Peritonit Oluşturulmuş Ratlarda, Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotiklerin İnflamasyon Üzerine Olan Etkileri 2013
  105 Özgür DOĞAN Mehmet ŞENCAN Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Bevasizumab ve Sorafenibin Tek Başına ve Kombine Kullanımlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2013
  106 Ali Uğur USLU Serhat İÇAĞASIOĞLU Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Amiloid A Düzeyi ile HDL ve Mikroalbuminüri Arasında İlişki 2013
  107 Özlem GÜRBÜZ Ferhan CANDAN Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Karotis İntima-Media Kalınlığı ile Glutatyon-S-Transferaz Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki 2013
  108 Selin DİNÇER GENÇ Fatih KILIÇLI Osteomalazili Hastalarda Vitamin D Tedavisine Cevabın Değerlendirilmesi 2013
  109 Mustafa DEMİR Serhat İÇAĞASIOĞLU Diabetes Mellitus Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi 2013
  110 Serpil ÇİFTEL Özlem YÖNEM Kronik Karaciğer Hastalıklarında Fibrozisin Değerlendirilmesinde CTGF ve P2/MS'nin Noninvaziv Belirteçler Olarak Yerinin Araştırılması 2013
  111 Ayşe ŞEKER KOÇKARA Mansur KAYATAŞ Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Hastalarda Ultrafiltrasyon ve İntravenöz Diüretik Kullanımının Karşılaştırılması 2014
  112 Hacer AYDIN Mehmet ŞENCAN Multiple Myeloma Plazma Hücrelerinde CD27, CD28, CD48, CD117, CD130 ve CD200 İfade Paterni ve Bu Belirteçlerin Prognoz ile Korelasyonu 2014
  113 Enver ÇİFTEL Fatih KILIÇLI Polikistik Over Sendromunda İnsülin Rezistansı ve Hiperandrojenemi ile Serum FGF-23, IGF-1 Düzeyi ve Kemik Mineral Dansitesi Arasındaki İlişki 2014
  114 Ömer GENÇ Hakan ALAGÖZLÜ Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalrında Probiyotik Tedavisinin MR Spektroskopi (MRS) ile Değerlendirilmesi 2014
  115 Mustafa AYDEMİR Fatih KILIÇLI Diyabet Tedavisinde Kullanılan Metformin, Pioglitazon, GLP1 Analoğu ve İnsülin ile Antikanser Ajanların Meme Kanseri Hücre Kültürü Üzerine Etkilerinin İn Vitro Koşullarda Karşılaştırılması 2014
  116 Bahattin AYDIN Mansur KAYATAŞ Hemodiyaliz Hastalarında Tedaviye Dirençli Hiperparatiroidi Olgularında Kalsimimetrik Tedavi ile Cerrahi Tedavinin Karşılaştırılması 2014
  117 İlknur KOÇ OLÇAŞ Mansur KAYATAŞ Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz İşleminin Nabız Dalga Değişimlerine Etkisi 2015
  118 Ertunç KURUŞCUOĞLU Özlem YÖNEM Peptik Ülser ve İnflamatuvar Barsak Hastalığının Çocukluk Çağı Travması ile İlişkisi 2015
  119 Ali YILMAZ Abdülkerim YILMAZ Diyaliz Hastalarında İrritabl Barsak Sendromu ve Psikolojik Belirti (SCL90-R) Taraması 2015
  120 Ahmet Kerim TÜRESİN Mehmet ŞENCAN Non-Selektif COX İnhibitörü İndometazin ile Selektif COX-2 İnhibitörü NS-398'in Bortezomib ile Kombinasyonunun Myelom Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması 2015
  121 Zeliha KELEŞ Fatih KILIÇLI Polikistik Over Sendromlu Hasta Subgruplarında Komplikasyon Riski ile İnflamatuar Belirteçlerin ilişkisi 2015
  122 Abdüsselam ŞEKERCİ Ferhan CANDAN Androjenik Alopeside Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizmi, Total Antioksidan Kapasite ve Kan Basıncı Değişiklikleri 2015
  123 Tunahan UNCU Mehmet ŞENCAN KML ve AML Hücre Kültürü Hücerleri üzerine Statin Uygulanmasının Hücre Proliferasyonuna Etkisi 2015
  124 Feyza ÇİFTEL Özlem YÖNEM Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4-5-6 Öğrencilerinde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Sıklığı 2016
  125 Fatma İlknur PARLAK Ferhan CANDAN Kronik Hemodiyaliz Hastalrında Primer Arteriovenöz Fistül Sağkalımı ile Glutatyon-S-Transferaz Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki 2016
  126 Mustafa Asım GEDİKLİ Mansur KAYATAŞ Proteinürili Olgularda Tedavinin Nabız Dalga İndeksleri Üzerine Etkisi 2016
  127 Gülşah ALTUN Özlem YÖNEM Sorafenib, Lapatinib ve Bevacizumab'ın Tiroid Medüller Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Tek Başına ve Kombine Olarak Araştırılması 2016
  128 Doğan SEVEN Ali ŞAHİN Sjögren Sendromlu Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Serum Apelin, Fetuin-A ve Karotis İntima Media Kalınlıklarının Karşılaştırılması 2016
  129 Esma Burcu ŞAN Nedim TURAN Tanı Anında Non-Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Küratif Cerrahi Sonrası Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi 2016
  130 Mehmet Fahri YAĞCI Abdülkerim YILMAZ Kolonoskopi Hazırlığında Rektal Sodyum Fosfat Solüsyonu Kullanımının Fosfat Nefropatisiyle İlişkisi 2017
  131 Osman Bilge KAYA Abdülkerim YILMAZ Akut Pankreatitli Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranının, Platelet Lenfosit Oranının, Eritrosit Dağılım Genişliğinin ve Eritrosit Dağılım Genişliği/Platelet Oranının Değerlendirilmesi 2017
  132 Abdullah İLHAN Ali ŞAHİN Behçet Hastalığında Kaspaz-3, Kaspaz-9, Kaspaz-14 ve Panneksin-1 Düzeylerinin Araştırılması 2017
  133 İpek ZAN Mehmet ŞENCAN Karfilzomibin Tek Başına ve Lenalidomid ile Kombinasyonunun Myleoma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi 2018
  134 Muhammed Emre URHAN Füsun GÜLTEKİN Sjögren Sendromlu Hastalarda Serum Semaporin 3A ile Semaporin 7A Düzeylerinin Klinik ve Laboratuar Parametrelerle İlişkisinin Araştırılması 2018
  135 Özge KURTKULAĞI Özlem YÖNEM Üst Gastrointestinal Endoskopide Saptanan Duodenum 2. Kısmındaki Beyaz Noktalanmaların Değerlendirilmesi 2018
  136 Gökhan TOKSOYLU Füsun GÜLTEKİN Behçet Hastalığında Apolipoprotein M, HDL, LDL ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması 2018
  137 Merve ÇELİK Ferhan CANDAN Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Soluble Klotho ve FGF23 Düzeyi ile Arteriyel Sertlik Arasındaki İlişki 2018
  138 Meliha BAYRAM Ali ŞAHİN Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Prolidaz ve HIF-1 Alfa Düzeylerinin İncelenmesi 2018
  139 Kasım OKAN Mehmet ŞENCAN Subklinik Hipotiroidi ve Levotiroksin Tedavisi Altındaki Ötiroit Hastalarda Tiroit Hormon Seviyleri ile İnsülin Direnci ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki 2018
  140 Gökmen ASAN Ali ŞAHİN Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında (FMF) Serum Hepsidin ve Kalprotektin Düzeylerinin MEFV (Mediterranean Fever) Gen Mutasyonu ile İlişkisi 2018
  141 Şeyma TAŞTEMUR Mehmet ŞENCAN Lenalidomidin Tek Başında Uygulanması ve Verapamil ile Kombinasyonunun Myelom Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması 2019
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Ahmet BECERMEN Ali Ceylan ERDEN Amenorede Etyolojik Faktörlerin Klinik ve Laboratuvar Yöntemlerle Araştırılması 1983
  2 Duran ALTINAY Necla ERKANLI Doğum Eyleminde Fötal Monitorün Önemi 1986
  3 Cemal DEMİR Premenstruel Sendrom Tedavisinde Bromocriptine 1988
  4 Meral UZUNSEL Gebelikte Asemptomatik Bakteriüri 1988
  5 Gürbüz TURGAY Normal Gebeliklerle İntrauterin Fetal Ölüm Vakalarında Maternal Serum Afp Seviyelerinin Karşılaştırılması 1988
  6 Sedat BAYLAR Plesenta Previa Vakalarında Ultrasonografik Yöntemin Tanısal Değeri 1988
  7 Zernişan ATAK Habituel Abortuslu Çiftlerde Sitogenetik İncelemenin Yeri 1988
  8 Fatih MEHMET SERİN Vajinal Ve Sezeryan Doğumlarda Kordon Kanı Kortizol Düzeyleri 1988
  9 Ali YANIK Normal Ve Preeklamptik Gebelerde Serbest Östriol-Human Plasental Laktojen Ve Fetal Parmetrelerin Karşılaşılaştırılması 1990
  10 Filiz MIDOĞLU 'Yüksek Riskli Gebeliklerde Elektronik Fetal'' Monitörizasyonun Yeri 1991
  11 Münevver ÇOLAKOĞLU Preeklampsi Ve İntrauterin Gelişme Geriliğinde Maternal Serum Çinko Düzeyleri 1992
  12 Serpil ALTINAY Abdullah TAŞYURT Doğum İndüksiyonunda Oksitosin İnfüzyonu İle İntraservikal Prostaglandin E2 Uygulamasının Karşılaştırılması 1993
  13 Meral BUĞDAYCI Abdullah TAŞYURT Normal Gebeler İle Erken Membran Rüptürü Olan Ve Preeklamptik Hastalarda Umblikal Kordon Kanı Prolaktin Seviyelerinin Yenidoğan Respiratuvar Distres Sendromu İle İlişkisi 1993
  14 Hidayet YAZAR Abdullah TAŞYURT Premenopozal Ve Postmenopozal Kanamalı Olgularda Transvajinal Ultrasonografi İle Ölçülen Endometriyal Kalınlık İle Histopatolojik Bulguların İlişkisi 1994
  15 Behiye ÖZKUL Abdullah TAŞYURT Menstrüel Siklusun Hormonal Ve Sonografik Kriterler İle Değerlendirilmesi 1995
  16 Şahin KORKMAZ Abdullah TAŞYURT Ağır Preeklampsi Ve Eklampsi Olgularında Postpartum Küretajın Klinik Bulguların Düzelmesine Etkisi 1996
  17 Ertan İZGİÇ Abdullah TAŞYURT Üçüncü Trimester Oligohidramnioslarının Çevre Isısı Ve Amniotik Sıvı Prolaktin Düzeyi İle İlişkisi 1998
  18 Mehmet TOYAKSİ Ali ÇETİN Erken Doğum Eylemi Tedavisinde Ritodrinin Puls Ve Devamlı İnfüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Randomize Klinik Çalışma 1998
  19 Mustafa ŞAHİN Abdullah TAŞYURT Polikistik Over Sendromlu Kadınların Dexa (Dual-Energy X-Ray Absorptıometry) İle Belirlenen Vücut Üst/Alt Bölge Yağ Dağılımı Oranlarının Klinik Bulgular Üzerine Etkisi 1998
  20 Şenocak ŞİMŞEK Abdullah TAŞYURT Fetal Distres İle Fetal Adrenokortikotropik Hormon Ve Andrenal Korteks Hormonlarının İlişkisi 1999
  21 Selda SONGUR DAĞLI Abdullah TAŞYURT Gestasyonel Diabetes Mellitusta Tarama Testi İle Doğrudan Tanı 1999
  22 Yasemin YARAR Ali ÇETİN Nitrik Oksid Donörü (Sper/No ) Ve Klorür Kanal Blokerlerinin (9 AC, NPPB) Gebe Sıçan Miyometriyal Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2000
  23 Emine KANTAŞ Ali ÇETİN Gebe Rat Ve İnsan Miyometriyumunda Spontan Kontraksiyonların Amplitüd Ve Frekansı Üzerine Üç Farklı Tokolitik İlacın İn Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması 2001
  24 Himmet ÖZDEMİR Ali ÇETİN Gebe Farelere Fetal Akciğer Matürasyonunu Arttırmak Amacıyla Uygulanan Betametazon Karşılaştırılması 2001
  25 Doğan AK Ali ÇETİN Metilen Mavisi, N,O-Karboksimetil Kitosan, Nimesulid,SPER/NO, Ve N,O-Karboksimetil Kitosan İle SPER/NO'nun Postoperatif Adezyonları Önleyici Etkilerinin Rat Uterin Horn Modelinde Karşılaştırılması 2002
  26 Nazan YURTCU Ali ÇETİN Formoterol,Beta-2 Selektif Agonist Ve BRL 37344,Beta-3 Selektif Agonist Term Gebe Sıçan Myometriumu Üzerine İn Vitro Etkileri 2004
  27 Safiye Nihal DEMİRKÖPRÜLÜ Meral ÇETİN Nitrik Oksid Donörü Ve Deta/No İle Guanilat Siklaz Aktivatörü YC-1'in Term Gebe Sıçan Myometrial Kontraktil Aktivite Ve Siklik GMP Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2004
  28 Fatma KANSU Bilateral Tüp Ligasyonu Sonrası Over Ve Endometriyum Doku Gerilemesinde Apoptozisin Rolü 2005
  29 Timuçin TİMUROĞLU Ali ÇETİN Nicorandil ve Sper/No ile Nicorandil, Sper/No Karışımının Postoperatif İntraperitoneal Adezyonları Önleyici Etkilerinin Sıçan Uterin Horn Modelinde Karşılaştırılması 2005
  30 Orhan YANAR Ali ÇETİN Sıçanlarda Histerektominin Osteoartrit Gelişimi Üzerine Etkileri 2005
  31 Yeşim TİMUROĞLU Meral ÇETİN Sıçanlarda Histerektomi, Ovariohisteroktomi ve Ooferektomi ile Oluşturulan Cerrahi Menopoz Sonrası Osteoporoz Gelişiminin Karşılaştırılması 2005
  32 Ömür ERDEN Tevfik GÜVENAL Sıçan Gebeliklerinde Heparin ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin E-Cadherin ve Laminin Üzerindeki Etkileri 2005
  33 Sultan ŞALK Ali ÇETİN Gebeliğin Hipertansif Hastalıklarında Serum sVEGFR-1 Düzeyinin Klinik Önemi 2006
  34 Mehmet Ali KILÇIK Ali YANIK 26-35 Hafta Gebeliği Olan Olgularında Nifedipin ve Kontrollü Salınımlı Nifedipinle Tokoliz Tedavisinin Fetal ve Maternal Klinik Sonuçları 2007
  35 Alparslan PIÇAK Ali ÇETİN Uterin Horn Sıçan Modelinde Adezyon Engelleyici İlaçların Karşılaştırılması 2007
  36 Ali KULA Ali ÇETİN Opioid Agonisti Meperidinin Parasetamol ve Ketaminle Kombinasyonunun Antinosisepsif Etkilerinin Karşılaştırılması 2007
  37 Özgül BALTA Meral ÇETİN Sıçan Modelinde Preeklampsi Bulguları ve Plasental Oksidatif Stres Belirteçleri 2007
  38 Çağlar YILDIZ Ali ÇETİN Tavuk Embriyosu Koryoallantoyik Membran Modelinde Kalsiyum Kanal Blokeri, Tirozin Kinaz İnhibitörü ve Antianjiyogenik İlaçların Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2010
  39 Asker Zeki ÖZSOY Meral ÇETİN Vajinal SMEAR İncelemesinde Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Saptanan Olguların Kolposkopik Klinik ve Histolojik Bulgularının İlişkisinin İncelenmesi 2010
  40 Ahmet Emin MUTLU Abdullah BOZTOSUN Gebe Rat Uterin Horn Modelinde, Ratın Kendi Amniyotik Membranın, Adezyonlar Üzerine Etkisi 2011
  41 Ayşe FİLİZ Ali YANIK Normal, Preeklamptik, IUGR ve Preterm Doğumların Plasental Doku Örneklerinde AMP Deaminaz ve Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırılması 2011
  42 Selda BAHÇE Ali ÇETİN Sezaryen Olmuş ve Olmamış Olguların Klinik ve Uterin Kesi Yeri Doku Örneklerinin Histopatolojik Bulgularının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması 2011
  43 İlknur GEZGİN Ali ÇETİN Ovulatuar ve Anovulatuar Endometrial Dokularda Glandular ve Stromal Hücrelerin Östrojen ve Progesteron Reseptör Dağılımının Karşılaştırılması 2011
  44 Muradiye YILDIRIM Ali YANIK İnfertil Hastalarda Historosalpingografinin Tanıda Değerliliğinin Laparoskopik ve Histeroskopik Bulgularla Karşılaştırılması 2012
  45 Özgür KARAKAYA Gonca YENİCESU İnfertil Polikistik Over Sendromu Olan ve Olmayan Hastalarda Over Rezervini Değerlendirmede Vücut Kitle İndeksine Göre Anti Müllerian Hormon (AMH) ile Diğer Over Rezerv Belirteçlerinden FSH, LH, Estradiol ve Antral Folikül Sayısının Karşılaştırılması 2012
  46 Dinçer SÜMER Gonca YENİCESU Prostat Spesifik Antijenin Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Olarak Normal Endometriyum, Endometriyal Hiperplazi ve Endometriyum Kanserinde Karşılaştırılması ve Klinik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi 2013
  47 Fırat ÇİL Abdullah BOZTOSUN Histerektomi Operasyonlarında Visseral Peritonun Kapatılmasının Üriner Semptomlar ve Ultrasonla Değerlendirilen Alt Üriner Sistem Fonksiyon ve Anatomisine Etkisinin İncelenmesi 2013
  48 Yasin BIYIK Ali ÇETİN Polikistik Over Sendromlu Olgularda Otonom Sinir Sistemi İşlevi ile Birlikte Anksiyete ve Depresyon Durumlerının Değerlendirilmesi 2013
  49 Hidayet YENİOCAK Meral ÇETİN Plasenta Previa Olgularında Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi 2015
  50 Ümmühan ÇOŞKUN EROL Özlem BOZOKLU AKKAR Endometriyozisin Tanısında Kemokinlerin (CXCL8, CCL2, CCL5) Test Olarak Kullanılabilirliği 2015
  51 Gülizar ÖZER Çağlar YILDIZ Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Sıçan Modelinde Plasentasyon Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi 2016
  52 Muhammed Emin ÖZ Savaş KARAKUŞ Endometrium Kanserinde Dicer Geni rs3742330 Polimorfizminin Belirlenmesi 2016
  53 Fikriye CANÖZKAN Gonca YENİCESU İnfertil Polikistik Over Sendromlu Olgularda Serum D Vitamini Düzeylerinin Ovulasyon İnduksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Uygulaması Sonrası Gebelik Sonuçlarına Etkisi 2017
  54 Şerife Özlem GENÇ Savaş KARAKUŞ İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı Olan Geç Preterm Gebeliklerde Antiapoptotik BCL-2 ve Apoptotik Kaspaz-9 ile Soluble FASL Serum Belirteç Düzeylerinin İncelenmesi 2018
  55 Buğra OKŞAŞOĞLU Ali YANIK Endometriozis Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde PD-1 mRNA Ekspresyonunun Belirlenmesi 2019
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Müslüm POLAT Kasım DOĞAN Sempatektomi Yapılan Hastalarda Sempatik Denervasyonu Değerlendirmek için Sempatik Deri Yanıtlarının Test Aracı Olarak Kullanılması 1998
  2 Şinasi MANDUZ Süleyman ASLAN Torakal ve Kardiovasküler Cerrahi Sonrası Artrial Fibrilasyon Gelişimini Etkileyen Parametreler 1998
  3 Metin AKSOY İlhan GÜNAY / Öcal BERKAN Alt Ekstremite Akut İskemisinin Değerlendirilmesinde Bir Marker Olarak Sialik Asit 1999
  4 Halil BAŞEL İlhan GÜNAY Ekstrakorporeal Dolaşımın Plazma Kortizol Seviyesi Üzerine Etkisi 1999
  5 Hasan UÇARI Kasım DOĞAN Alt Ekstremite Derin Ven Trombozlarının Tedavisinde Streptokinaz ile Yapılan Sistemik Trombolitik Tedavi ve Heparin ile Yapılan Antikoagulan Tedavinin Geç Sonuçlarının Karşılaştırılması 2000
  6 Tonguç SABA Kasım DOĞAN Distal Aortik Diltiazem Perfüzyonuyla Spinal Kord Korunması 2002
  7 Halil ÇETİN Öcal BERKAN Koroner Bypass Operasyonu Geçiren Hastalarda Preoperatif Statin Kullanılmasının Perioperatif ve Postoperatif İskemi ve İnfalmatuar Cevaba Katkısı 2004
  8 Arif Özdal ARSLAN Şinasi MANDUZ Kalp Kapak Kalsifikasyonu Bulunan Olgularda Paratiroid Hormon ve Kalsiyum Düzeylerinin Kapak Kalsifikasyonu Olmayan Olgularda Karşılaştırılması 2005
  9 Ali TÜNEL Şinasi MANDUZ Perifefik Arteryel Tıkayıcı Hastalığı Olan Periferik Vasküler Cerrahi Uygulanacak Hastalarda, Koroner Arter Hastalığı Riskinin ve Sıklığının Belirlenmesi 2005
  10 Mehmet Tamer ÖZDEMİR Şinasi MANDUZ Anjiyografik Olarak Gösterilmiş Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Bir Risk Faktörü Olarak İnsülin Rezistansının İlişkisi ve Lezyon Yaygınlığı ile Birlikteliği 2005
  11 Nurkay KATRANCIOĞLU Kasım DOĞAN Koroner Bypass Cerrahisinde Greft Olarak Kullanılmak Üzere Çıkarılan Radial Arterde Oluşan Spazma Bağlı Akım Azalmasına Diltiazem ve İloprostun Etkilerinin Karşılaştırılması 2005
  12 Fahri Hayri ATLI Şinasi MANDUZ Aort Anevrizmalı Hastalarda Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Enzimi Geninin Polimorfizmi 2006
  13 İsmail SAPMAZ Şinasi MANDUZ Nikotinamidadenindinükleotid ile Zenginleştirilmiş Kardiyopleji Sıvısının Kardiyak Koruyucu Etkisinin Araştırılması 2007
  14 Bayram YAĞMUR Öcal BERKAN Abdominal Aort Anevrizmasında MDR-1 (P-gl, ABCB1) Geni C1236T Polimorfizmi 2009
  15 Murat AYDIN Nurkay KATRANCIOĞLU Kemokin Reseptör 5 (CCR5) Gen Polimorfizminin Abdominal Aort Anevrizması Üzerine Etkisinin Araştırılması 2009
  16 Oğuz KARAHAN Erhan ATAHAN Tavuk Embriyosu Koriyonallantoyik Membran Modelinde Amiodaron HCI'ün Anjiogenez Üzerine Etkisinin Araştırılması 2011
  17 Hasan TİMÜÇİN Nurkay KATRANCIOĞLU Aort Anevrizmalı Hastalarda Metilen Tetra Hidrofolat Redüktaz Gen C677T Polimorfizmi 2011
  18 Ersoy KARACA Öcal BERKAN Ateroskleroz ile Mannoz Bağlayıcı Lektin (MBL2) Gen Polimorfimizi Arasındaki İlişki 2011
  19 Umut Serhat SANRI Öcal BERKAN Ateroskleroz İle IL6 (Interleukin-6-174G/C) Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2011
  20 Müslim GÜL Öcal BERKAN Koroner Ateroskleroz ile IL-10 (İnterleukin 10) 592C/T Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2012
  21 Ahmet Turhan KILIÇ Şinasi MANDUZ Antiaritmik İlaçların (Amiodaron, Digoksin, Metoprolol, Diltiazem) Anjiogenez Üzerine Etkilerinin Koriyallantoyik Membran Modeli Üzerinde Karşılaştırılması 2012
  22 Hasan BAŞÇİL Erhan ATAHAN Ateroskleroz ile IL 1a (İnterleukin-1a) 889C/T Gen Polimorzimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2012
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Salih ÇOLAK Süleyman Murat ASLAN Sinüs Ritmine Döndürülmüş Kronik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinyal Ortalamalı EKG'de P Dalga Süresi İle Nüks Arasındaki İlişki 2001
  2 Vedat CAN Okan Onur TURGUT Telekardiyogramda Saptanan Aort Aterom Plağı Kalsifikasyonu Bulgusunun Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Yeri 2003
  3 Serdar DEĞER Okan Onur TURGUT Sivas Bölgesinde Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Saptanmış Olgularda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörlerinin Bölgesel Dağılımı 2003
  4 Yunus AMASYALI Okan Onur TURGUT Hipertansif Hastalarda Lisinopril Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Kan Ve İdrardaki Çinko, Bakır İle Kandaki Çinko Bağımlı Enzimlerin Düzeylerindeki Değişim Tespiti 2003
  5 Ömer KENDİRLİOĞLU İzzet TANDOĞAN Sol Dal Bloklu Olguların Koroner Arter Hastalığı Tanısında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi 2006
  6 Filiz KARADAŞ İzzet TANDOĞAN Koroner Kollateral Dolaşımın Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi 2006
  7 Ali ÖZYOL İzzet TANDOĞAN Ciddi Koroner Arter Darlığı Saptanan Hastalarda Mikroalbuminüri Derecesinin Koroner Arter Lezyon Yaygınlığı İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi 2006
  8 Alim ERDEM İzzet TANDOĞAN Atriyal Flatter Tiplerindeki İletim Velositelerinin Karşılaştırılması 2009
  9 Gökhan BEKTAŞOĞLU Ahmet YILMAZ Stent Restenozuna Etki Eden Faktörler Ve Akım Aracılı Dilatasyonun Rolü 2009
  10 Oğuzhan YÜCEL Birhan YILMAZ Kronik Aort Yetersizliği Olan Hastalarda Hipertansiyon Sıklığı 2009
  11 Rafet DİZMAN Okan Onur TURGUT Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Tiroid Bozuklukları Ve Dekompanzasyona Olan Etkileri 2009
  12 Güllü AMİOĞLU Mehmet Birhan YILMAZ Mitral Darlığında Farklı Yöntemlerle Kapak Alanı Ölçümlerinin Karşılaştırılması 2009
  13 Osman Can YONTAR İzzet TANDOĞAN Kardiyoverter Defibrilatör İmplantasyonu Öncesi Elektrofizyolojik Çalışmada Sürekli Ventriküler Taşikardinin Uyarılabilirliği Ve Takipte Meydana Gelen Şokların İlişkisi 2009
  14 Ahmet GÜRLEK Ahmet YILMAZ ST Elevayonlu Akut Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran ve Primer Perkütan Girişim Yapılan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Kısa Dönem Hastane İçi Mortaliteye Etkisi 2010
  15 Hasan ARSLANTÜRK Okan Onur TURGUT ST Segment Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda aVR Derivasyonundaki ST Segment Elevasyonu Rezolüsyonunun Hastane İçi Sonuçlar için Prognostik Önemi 2010
  16 Savaş SARIKAYA Ahmet YILMAZ Akut İnferiyor Myokard İnfarktüsü Olan Hastalarda EKG'de Resiprokal ST Depresyonun Derecesi ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı Arasındaki İlişki 2010
  17 Ali ZORLU Mehmet Birhan YILMAZ Akut Pulmoner Emboli'de Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinde Artış ve Bunun Hastane İçi Mortalite ile İlişkisi 2010
  18 Hasan YÜCEL Mehmet Birhan YILMAZ Düzenli Kan Bağışının Akım Bağımlı Dilatasyon Üzerine Etkisi 2011
  19 Gülay AYDIN Okan Onur TURGUT Metabolik Sendromlu Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği ve Kalp Hızı Türbülansı Ölçümü ve Değerlendirilmesi 2011
  20 Gonca TEKİN Mehmet Birhan YILMAZ Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Ekokardiyografik Parametrelerin Sonlanımlara Etkisi 2012
  21 Hakkı KAYA Mehmet Birhan YILMAZ Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Artiyal Fibrilasyon ile Serum CA-125 Seviyelerinin İlişkisi 2012
  22 Ahmet BAŞARA İbrahim GÜL Bölgemizdeki Mitral Darlıklı Hastalarda Kapak Alanının Yıllık Azalma Hızının Belirlenmesi ve TLR (Toll Like Reseptor)-2 ve -8 Polimorfizmlerinin Hastalığın Oluşumuna ve İlerlemesine Etkisi 2013
  23 Mustafa Kutay YILDIRIMLI Hekim KARAPINAR Geçirilmiş Koroner Kalp Cerrahisinin Perkütan Koroner Girişim Sonuçları Üzerine Etkisi 2013
  24 Ulaş TÜRKER Hekim KARAPINAR ST Elevasyonlu MI ile Başvuran ve Primer PKG Yapılan Hastalardaki Tiroid Hormon Düzeylerinin Klinik Durum Üzerine Etkisi 2014
  25 Hakan GÜNEŞ Mehmet Birhan YILMAZ Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Endotel Disfonksiyonu Mikroalbuminüri ile İlişkili midir? 2014
  26 Recep KURT Okan Onur TURGUT Kalp Yetersizliği Hastalarında Uyku Kalitesi ile Kalp Yetersizliği Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2015
  27 Ufuk ÖZGÜL Ahmet YILMAZ Koroner Arter Hastalığı Yatkınlığının RDW ile İlişkisi 2015
  28 Abdullah ZARARSIZ İbrahim GÜL Kalp Yetersizliği Hastalarında Çözünür ST2 Düzeyinin Klinik ve Prognozla İlişkisi 2016
  29 Mehmet MARAŞLI Hasan YÜCEL Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Taburculuk Öncesi Konjesyon Düzeyi, Klinik Konjesyon ve Provokasyon Testleri Yeniden Yatış Sıklığı ve Süresi ile İlişkili midir? 2016
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Suphi MÜDERRİS Ani İşitme Kayıpları Etyoloji ve Tedavisinde Boyun Sempatik Sinirin Klinik ve Deneysel Rolü 1978
  2 Suphi MÜDERRİS Larenks Kanserlerinde ve Sigara İçenlerde Hümöral İmmünite Bulgularındaki Değişiklikler 1982
  3 Turgut YÜKSEL İşitme ve Konuşma Özürü Etyolojisinde Hyperlipoproteinemia Kızamıkcık Antikor Düzeyi ve Anne-Baba Akrabalığının Araştırılması 1982
  4 Ahmet ALMAÇ Tavşanda Adele İçine İmplante Edilen Malleus ve İncusta Oluşan Resorptif ve Osteogenik Değişiklikler 1982
  5 Şinasi KURANEL İlkokul Çocuklarında KBB Hastalıkları Taraması ve Boğaz Kültürleri 1982
  6 Reşat BAYER Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Yaş ve Orta Kulak Patolojileri ile İlişkisi ve İşitmenin Konservasyonu 1983
  7 Arif ŞANLI Kronik Maksiller Sinüzit ve İntranazal Patolojilerle İlişkisi 1983
  8 Suphi MÜDERRİS İç Kulak Dolaşımı Bozukluklarında Stres ve Sempatik Sinirin Etkisi 1983
  9 Halit OĞUZ Nazal Obstrüksiyonlularda Ağız ve Boğaz Florasında Değişiklikler 1985
  10 Suzi ÖZDEN Yüksek Isı ve Nemin Dış Kulak Yolu Florası Üzerine Etkileri 1985
  11 Ali ÖZKÖK Kronik Otitte Orta Kulak ve Dış Kulak Yolundan Alınan Akıntı Örneklerinde Bakteriyoloji İncelemeler 1986
  12 Mümin BİNGÖL Kronik Sekretuar Otitis Medianın Tedavisinde Kullanılan Teflon ve Altın Kaplama Ventilasyon Tüplerinin Komplikasyonları ve Birbirine Olan Üstünlükleri 1986
  13 Tanfer KUNT Antozolin HCL'in Nazal Mukosiliyet Fonksiyon Üzerine Etkisi 1988
  14 Muzaffer KIRIŞ Gürültünün Serum Kortizol Düzeyi ve Kan Basıncı Üzerine Etkileri 1988
  15 Sinan KAVASOĞLU Anterior Nazal Tamponmanın Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri 1989
  16 Ercan CANBAY Ahmet ALMAÇ Sekretuvar Otitis Media'lı Çocuklarda Nazal Mukosiliyer Fonksiyon 1990
  17 Sedat ÖZTÜRKCAN Suphi MÜDERRİS Kronik Tonsilitli Çocuklarda Tonsillektomiden Önce ve Sonra Serum İmmünoglobulin Düzeyleri 1991
  18 Attila YÜKSEL Ahmet ALMAÇ Prostaglandin E2'nin Oral Mukozada Sitoprotektif Etkisi: Ultrastrüktürel Deneysel Çalışma 1991
  19 Gürkan FİDANOĞLU Suphi MÜDERRİS Semptomatoloji ve Tedavi Yaklaşımları Yönünden Myofasial Ağrı ve Disfonksiyon Sendromu 1992
  20 Ekrem ŞENGÜL Ahmet ALMAÇ Antral Kistik Oluşumlarda Mukozal Histopatolojik Değişiklikler 1993
  21 Sema BAŞAK Suphi MÜDERRİS Paranazal Sinüs Hastalıklarında Burun İçi Anatomik Farklılıkların ve Osteomeatal Ünitenin Rolü 1993
  22 Mehmet AYKUT Suphi MÜDERRİS Sinonazal Varyasyonlar ve Bilgisayarlı Tomografi 1994
  23 Fikret ŞAHİN Suphi MÜDERRİS Etil Alkol'ün Akustik Refleks Eşiği Üzerine Etkisi 1995
  24 Gökalp DİZDAR Suphi MÜDERRİS Sivas Yöresinde Eksternal Otit Vakalarının Etyolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Tedavisi 1996
  25 Fatih ÖZHAN Suphi MÜDERRİS Kronik Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografinin Önemi 1996
  26 Mehlika UNGAN Suphi MÜDERRİS Rinitli Hastalarda Atopi Tanısına Yönelik Testlerin Değerlendirilmesi 1996
  27 Yüksel KAPLAN Suphi MÜDERRİS Sinonazal Varyasyonların BT Anlizi ve Sinüzit ile İlişkisi 1997
  28 Türkan TEKEŞ Suphi MÜDERRİS Kartilaj Greftleme Yöntemlerinin Postoperatif Karşılaştırmalı Sonuçları 1998
  29 Mehmet AKDAĞ Suphi MÜDERRİS Tükrük Bezi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri 1998
  30 Ergün KÜRÜN Suphi MÜDERRİS Alerjik Rinit'te İlaç Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması 1999
  31 Güngör KÜTÜK Tanfer KUNT Servikal Spoındilozlu Hastalarda İç Kulak Semptomlarının Değerlendirilmesi 2000
  32 İlker YİĞİT Tanfer KUNT İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kaypıları ile Herdite ve Rubella İlişkilerinin Araştırılması 2000
  33 Kasım ÖZCAN Ercan CANBAY Baş-Boyun Karsinomlu Hastalar ve Sigara İçenlerde Serum İmmunglobulin Düzeylerinin Karşılaştırılması 2000
  34 Alpaslan BAYYOZGAT Suphi MÜDERRİS Ani İşitme Kayıplarında Pentoksifilin ve Reomakrodeks İnfüzyon Tedavisi 2001
  35 Cahit POLAT Tanfer KUNT Normal ve Riskli Yenidoğanlarda Teoae Sonuçları 2002
  36 Köksal UÇAR Ercan CANBAY Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında İşitme Düzeyinin Belirlenmesi 2003
  37 Levent ÇOBAN Tanfer KUNT Multiple Skleroz Hastalarında ABR Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2004
  38 İsmail Önder UYSAL Suphi MÜDERRİS Topikal Nazal Kortikosteroidlerin Rat Nazal Respiratuar Mukozası Üzerindeki Histopatolojik Etkileri 2004
  39 Salim YÜCE Ercan CANBAY Kronik Sigara Kullanıcılarında Teoae ve İşitme Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2004
  40 Cengiz GÖK Suphi MÜDERRİS Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda ABR Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2005
  41 Bayazıt YILDIRIM Tanfer KUNT Alt Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Radyofrekans Tekniğinin Etkinliği 2005
  42 Mehmet YAŞAR Suphi MÜDERRİS Alerjik Rinit'li Çocuklarda Tropikal İlaç Tedavilerinin Etkinliğinin Akustik Rinometri ile Değerlendirilmesi 2008
  43 Ali İhsan BEBEK Suphi MÜDERRİS Kronik Otitis Medialı Hastalarda Mastoid Cerrahisi Sonrası Fasial Sinirin Elektronörografi (ENOG) ile Değerlendirilmesi 2008
  44 Mansur DOĞAN Suphi MÜDERRİS Kronik Rinosinüzitlerde İnflamatuar Düzeyin Semptom Düzeyi ile Karşılaştırılması 2009
  45 Adem BORA Suphi MÜDERRİS İdiyopatik Ani İşitme Kayıplı Olguların Genetik Yapılarının Analizi 2009
  46 Yavus Sultan Selim CERRAH Suphi MÜDERRİS Koronal Düzlem Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerindeki Anatomik Varyasyonların Değerlendirilmesi 2009
  47 Erkut ÜLFER Suphi MÜDERRİS Efüzyonlu Otitis Media Hastalarında Serumda Antinükleer Antikor Düzeyleri ve Otoimmünitenin Rolü 2010
  48 Mustafa MISIR Elif ALTUNTAŞ Tonsil ve Adenoid Hipertrofili Çocuklarda Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerindeki Anatomik Varyasyonlar 2011
  49 Cemil GÜLER İsmail Önder UYSAL Kronal Kesit Paranazal Sinüs Tomografilerindeki Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi 2011
  50 Kasım DURMUŞ Elif ALTUNTAŞ Presbiakuzili Hastalarda İşitme Cihazı Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi 2011
  51 Kerem POLAT İsmail Önder UYSAL Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarının İşitmelerinin Uyarılmış Otoakustik Emisyon ve Yüksek Frekans Odyometrisi ile Değerlendirilmesi 2012
  52 Canan Filiz KARAKUŞ Suphi MÜDERRİS Hipotiroidi ve Hipertiroidi Tanısı Alan Hastalarda İşitme Düzeylerinin Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi 2012
  53 Müjde KARADAĞ Elif ALTUNTAŞ Migren Tanısı Alan Hastalarda İşitme Düzeylerinin Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi 2013
  54 Emel PERU YÜCEL İsmail Önder UYSAL Konuşma Bozukluğu Olan Hastalarda İşitme Düzeylerinin ASSR ve ABR ile Değerlendirilmesi 2014
  55 Tuba DOĞAN KARATAŞ Elif ALTUNTAŞ Kırım-Kongo Kanamalı Ateşinde İşitme Düzeylerinin Odyolojik ve Elektrofizyolojik Testler ile Değerlendirilmesi 2016
  56 Kübra YILDIZ ŞEKER Elif ALTUNTAŞ Ani İşitme Kaybı ile DNA N-Metiltransferaz 1 (DNMT1) Genetik Polimorfizmi Arasındaki ilişkinin Araştırılması 2016
  57 Mehtap DOĞAN Elif ALTUNTAŞ Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Rekombinant TSH veya Tiroid Hormon Replasmanının Kesilmesi ile Oluşturulan Hipotiroid Dönemde İşitmenin Odyometrik Testler ile Değerlendirilmesi 2016
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Mehmet Arı BALCI Epilepsi Tedavisinde Difenilhidantoin'in Beyin Omurilik Sıvısındaki Primer Prostaglandin Miktarına Etkisi 1981
  2 Halil ŞAŞTIM Konversiyon Reaksiyonu Olan 50 Olguda Methohexital'in Serebral Biyoelektrik Aktivite Üzerine Etkisinin İncelenmesi 1981
  3 Mehmet ÖZMENOĞLU Serebrovasküler Hastalıklarda (Trombo-Embolik Tip) Histamin Metabolizmasının İncelenmesi 1981
  4 Ahmet KILIÇ Şefik DENER Cinsel Davranış Kimliğinin Belirlendiği Kritik Devrede Verilen Diphenylhydantoin'in (DPH) Dişi ve Erkek Sıçanlarda Cinsel Davranışlar Üzerine Olan Etkisi 1984
  5 Selma DURAKSOY Şefik DENER Cinsel Gelişimin Kritik Döneminde Verilen Diphenylhydantoin'in (DPH) Erişkin Erkek Sıçanlarda Serum Testosteron Düzeyi Üzerine Olan Etkisi 1985
  6 İrfan ÇIKLAÇİFTÇİ Şefik DENER Akut Beyin İnfarklı Hastalarda Serum ve BOS'da Total LDH Aktivitesi Tayini 1985
  7 Ahmet ÖZSAKARYA Epileptik Hastalarda Fokal EEG Aktivitelerinin BBT Yönünden Beklentisel Değerleri 1989
  8 Aytekin AKYÜZ Akut Tromboembolik Tipte Serebrovasküler Atak Geçiren Hastalarda Diltiazemin Serebrospinal Sıvıda LD CK Aktiviteleri Üzerine Etkileri 1990
  9 Zülkarni ÖZDEMİR Sivas İli Kırsal Kesiminde Yapılan Bir Epilepsi Prevalans Çalışması 1990
  10 Sait DURSUN Karbamazepinin Benign Parsiyel Epilepside Uyunıklık Ve Uyku Elektroensefalografilerindeki Sivri Dalga Paramatreleri Üzerine Etkileri 1991
  11 Nesrin KENİŞ Dermatomal Uyarımla Elde Edilen Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyellerin Lomber Disk Hernisine Bağlı Radikülopatilerde Tanı Değeri 1991
  12 Meliha TAN (KENİŞ) Halı Dokuyucularda Karpal Tünel Sendromu: Elektrofizyolojik Ve Bilgisayarlı Tomografik Çalışma 1992
  13 Yakup İŞLEK Difenilhidantoin Kullanılan Hastalarda Deri Potansiyelleri 1993
  14 Kamil TOPALKARA Şefik DENER Sivas İli Alibaba Mahallesinde Epilepsi Prevalansı Ve Çeşitli Risk Faktörlerinin Epilepsi Üzerine Etkisine İlişkin Bir Alan Tarama Çalışması 1994
  15 Ali YAKIT Şefik DENER Serebrovasküler Olaylar İle Epileptik Nöbet Birlikteliğinin Temel Özelliklleri 1994
  16 Yaşar ÖZKUL Sivas İli Alibaba Mahallesinde Migren Ve Epilepsi Prevalans Çalışması 1995
  17 Ali Haydar ERCİYAS Suat TOPAKTAŞ İnmeli Olgularda Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi 1996
  18 İhsan TOPALKARA Suat TOPAKTAŞ Tedavideki Epileptik Hastalarda Otonom Nöropati Ve Seksüel Disfonksiyon 1997
  19 Ertuğrul BOLAYIR Aytekin AKYÜZ Akut Tromboembolik İnmelerde Tiklopidin Ve Aspirinin Trombosit Agregasyonu Üzerine Etkileri 1998
  20 Ali ŞAHİN Şefik DENER Sivas İli Ulaş İlçesi Kırsal Kesiminde Epileptik Ve Nonepileptik Nöbetlerin Epidemiyolojik İncelenmesi 1998
  21 Ufuk ATAK Suat TOPAKTAŞ Karnitin Tedavisinin Periferik Ve/Veya Otonom Nöropati Saptanan Diyabetik Hastalarda Etkinliği 1998
  22 Ayşenur TAŞ Suat TOPAKTAŞ İskemik İnmeli Olgularda Serum Magnezyum Düzeyi İle Karotis Aterosklerotik Lezyonu Arasındaki İlişki 1999
  23 Hulusi KEÇECİ Şefik DENER Sivas İl Merkezinde Migrenin Major Depresif Bozukluk Ve Renk Körlüğü İle Birlikteliği 1999
  24 Dürdane BEKAR Aytekin AKYÜZ Migrenli Hastalarda Olaya İlişkin İşitsel Potansiyeller Ve Flunarizin Profilaksisi 1999
  25 Yaşar ALPASLAN Şefik DENER Sivas İli Merkezinde 7-14 Yaş Grubu İlköğretim Okulu Çocuklarında Migren Başağrısı Prevalansına, Klinik Özelliklerine Ve Renk Görme Defekti İle Olan Birlikteliğine İlişkin Tarama Çalışması 2001
  26 Derya AĞCAKALE Suat TOPAKTAŞ Akut İskemik Stroklu Hastalarda Pireacetam'ın Fonksiyonel Ve Elektrofizyolojik İyileşme Üzerine Etkileri 2002
  27 Hatice YÜKSEL Kamil Kadir TOPALKARA Transkraniyal Manyetik Uyarım Yöntemi İle Migrende Kortikal Uyarılabilirliğin İncelenmesi 2002
  28 Lider Ali KALEZADE Aytekin AKYÜZ Migrenli Hastalarda Magnezyumun Kognitif Fonksiyonlar Ve Kortikal Uyarılabilirlik Üzerine Etkisi 2002
  29 Rıza ÜNLEN Suat TOPAKTAŞ İnmeli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği İle Mortalite Arasındaki İlişki 2003
  30 Vahide AKMAN ŞENER Aytekin AKYÜZ Auralı Ve Aurasız Migrenli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği'nin İncelenmesi 2003
  31 Banu ILGAR Suat TOPAKTAŞ Kalp Hızı Değişkenliğinin Sopektral Analizi Yöntemi İle Epileptik Hastalarda Otonom Regülasyonun İncelenmesi 2004
  32 Fevzi BEKTAŞLI Suat TOPAKTAŞ Multipl Skleroz'lu Hastalarda Otonom Sinir Sistemi Tutulumunun, Kalp Hızı Değişkenliği'nin Frekans Tabanlı Ölçüm Yöntemi İle Araştırılması 2004
  33 Fatma KÜÇÜKKELEŞ Ertuğrul BOLAYIR Elektromyografi-İnterferans Patern Analizi Yöntemi İle Parkinson Hastalıklarında Çiğneme Kaslarının İncelenmesi 2005
  34 Şeyda Figül GÖKÇE Aytekin AKYÜZ Periferal Diabetik Nöropatili Hastaların Tedavisinde Memantinin Etkinliği 2005
  35 Nihal DURAN Kamil Kadir TOPALKARA Migrenli hastalarda Akut Atak Sırasında Matriks Metalloproteinaz-3 Ve 9 Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi 2008
  36 Neslihan ÇÖMEZ Suat TOPAKTAŞ Toll-Like Reseptör 4 Polimorfizmi İle Karotis Arter Aterosklerozu Arası İlişkinin Araştırılması 2008
  37 Burhanettin ÇİĞDEM Suat TOPAKTAŞ Akut Stroklu Hastalarda Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonunun İmmun Yanıt Ve Prognoz İle İlişkisinin Araştırılması 2008
  38 Musa TOPRAK Ertuğrul BOLAYIR Sivas İli Merkezinde Karotis Arter Aterosklerozun Yaygınlığının İncelenmesi 2008
  39 Özen YETKİN Suat TOPAKTAŞ İnmeli Hastalarda Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonunun Troponin 1 Ve Prognoz İle İlişkisinin Araştırılması 2009
  40 Elif SARIÖNDER GENCER Suat TOPAKTAŞ Migrenli Hastalarda Trigeminal Sistemin Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi:Mental Sinir Uyarımı İle Masseter Kasının Eksteroseptif Baskılanması 2009
  41 Şule KEFELİ ERASLAN Suat TOPAKTAŞ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ad Elektrofizyoloji Laboratuvarının Olaya İlişkin Potansiyellerinin Normal Değerlerinin Tespiti 2010
  42 Ümit EREN Suat TOPAKTAŞ İskemik Stroklu Hastalarda İntravenöz Trombolitik Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları Ve Prognoz Üzerine Etkisi 2010
  43 Adem DELİCE Ertuğrul BOLAYIR Multiple Sklerozlu Hastalarda Hiperkoagulasyon Araştırılması 2010
  44 Mustafa ÖZKAN Suat TOPAKTAŞ Klinik İzole Sendromlu Hastalarda Motor Uyarılmış Potansiyellerin Değerlendirilmesi 2010
  45 Gülay UZUN SOYKÖK Özlem KAYIM YILDIZ Sivas İl Merkezinde 60 Yaş Ve Üzeri Bireylerde,Uyku Kalitesi,Gündüz Uykululuk Hali,Beslenme Durumu Ve Bunların Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi 2011
  46 Füson AKDENİZ Özlem KAYIM YILDIZ Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Pozitif Hava Yolu Basıncı(CPAP) Tedavisi Öncesi Ve Sonrasında Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi 20
  47 İlteriş Ahmet ŞENTÜRK Ertuğrul BOLAYIR Sivas İl Merkezinde Demans Prevalansı 2012
  48 Gülsüm ÇİL Suat TOPAKTAŞ Levodopa Ve Amantadinin İnsan Umlikal Ven Endotelyal Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 2013
  49 Şeyda ÇEVİK Ertuğrul BOLAYIR Glioblastom Ve Nöroblastom İnvitro Hücre Kültürlerinde Antiepileptiklerin Mitotik Proliferasyon Üzerine Etkileri 2013
  50 Serkan ŞANLI Hatice BALABAN Huzursuz Bacak Sendromunda Otonomik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 2014
  51 Zeynep VARGÜN Özlem KAYIM YILDIZ Glioblastom Ve Nöroblastom İnvitro Hücre Kültürlerinde Antiepileptiklerin Mitotik Proliferasyon Üzerine Etkileri 2014
  52 Samet YILMAZ Hatice BALABAN Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Görülme Sıklığı 2015
  53 Dilek YILMAZ Burhanettin ÇİĞDEM Epilepsi Hastalarında Levetirasetam Tedavisinin Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri 2018
  54 Recep DÖNMEZ Özlem KAYIM YILDIZ Multipl Skleroz Hastalarında D Vitamini Bağlayıcı Protein Ve Serbest D Vitamini Plazma Düzeylerinin Kontrol Grubuyla Kıyaslanması 2019
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Derya ORBAY DOĞAN Taner ERSELCAN Kadın Popülasyonunda Glomeruler Filtrasyon Hızı Normalizasyon Metodlarının Karşılaştırılması 2003
  2 Semra ÖZDEMİR Taner ERSELCAN Hidronefrotik Böbrekli Olgularda Oransal Fonksiyon İkilemi: Supranormal Fonksiyon 2005
  3 Zekiye HASBEK Bülent TURGUT Kronik Koroner Arter Hastalığı Olgularında Miyokard Canlılığının Oral Glukoz Uygulaması Sonrası Talyum-201 İnfüzyon Mpspect ile Değerlendirilmesi 2008
  4 Ayşegül ÖZDAL Taner ERSELCAN İnternal ve Eksternal İyonizan Radyasyonun Sitogenetik Etkilerinin Değerlendirilmesi 2009
  5 Pelin DUMAN Taner ERSELCAN Glomerüler Filtrasyon Hızı Tayininde Tc-99m DTPA ile Ölçülen ve MDRD Formülü Yardımıyla Hesaplanan Glomerüler Filtrasyon Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması ve Uyum Derecesinin Belirlenmesi 2010
  6 Serdar Savaş GÜL Bülent TURGUT Sol Dal Bloğu ve Sol Ventrikül Dilatasyonu Bulunan Hastalarda Miyokard Perfüzyon Spect'in (Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi) Tanısal Değeri 2010
  7 Perihan ATMACA KELKİT Bülent TURGUT Tiroid Kanserli Hastalarda Akut Hipotiroidinin Böbrekler Üzerine Olan Etkilerinin Çift Serum Örneklemeli GFR Ölçümü ile Değerlendirilmesi 2010
  8 Gürkan ÖZER Taner ERSELCAN Hayvan Modelinde Enfeksiyon ve Osteoblastik Faaliyet Artışı Alanlarında Tc-99m ile İşaretli Antibiyotiklerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2010
  9 Fadime DEMİR Zekiye HASBEK Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Postoperatif Rezidü Tiroid Dokusundaki I-131 Uptake'i ile Serum Tiroglobulin Düzeyleri Arasındaki İlişki 2012
  10 Ümit ÖZTEKİN Bülent TURGUT Paratiroid Adenomlarında Tc-99m MİBİ ile Paratiroid Sintigrafisinin Histopatolojik Bulgularla Korelasyonu 2013
  11 Mehmet Fatih BÖRKSÜZ Taner ERSELCAN Akciğer Kanseri Tipine Göre 18F-FDG PET/BT ile Tedavi Yanıtının Morfolojik ve Metabolik Karşılaştırılması 2013
  Kayıt NoAdı SoyadıDanışmanın Adı SoyadıTez KonusuYıl
  1 Tansel ÜNSALDI Kas Grefi Aktarımında (Serbest Mikronörovasküler) "Erken Reinnervasyon ve Daha İyi Fonksiyonel Olma" Sorunlarının Deneysel Araştırması 1981
  2 Hüseyin AKDAĞ Çocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarının Değerlendirilmesi 1982
  3 Sıtkı PERÇİN Çocuk ve Erişkinlerde Önkol Çift Kırıklarının Değerlendirilmesi 1982
  4 Hüseyin ÇARKURLU 0-14 Yaş Arasındaki Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Değerlendirilmesi 1983
  5 Neşet SAVAŞ Sivas İl Merkezindeki İlkokul Öğrencilerinde Doğuştan Üst ve Alt Ekstremite Anomalilerinin Görülme Sıklığının Araştırılması 1983
  6 Kemalettin BEKTAŞ Tansel ÜNSALDI Erişkinlerde Tibia Diafiz Kırıklarının Değerlendirilmesi 1984
  7 Hakkı BAŞARIK Tansel ÜNSALDI Erişkinlerde Femur Trokanterik Bölge Kırıklarının Değerlendirilmesi 1984
  8 Ünsal SALMAN Tansel ÜNSALDI Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Erken Pelvi-Pedal Alçılama Yöntemi 1986
  9 Yusuf İNANOĞLU Tansel ÜNSALDI Doğmalık Kalça Çıkığı Tedavisinde Uygulanan Salter İnnominate Osteotomisinin Değerlendirilmesi ve Sonuçları 1986
  10 Halil BULANIK Doğuştan Kalça Çıkığının Medial Girişimle Yapılan Açık Redüksiyon ile Tedavisi 1989
  11 Rıdvan ERYILMAZ Doğuştan Kalça Çıkığının, Dört Yaş Üstü Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları 1990
  12 Okay BULUT Erişkin Femur İntertrokanterik Kırıklarında Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1990
  13 Bülent ÖZMEN Pelvik ve Asetabuler Kırıkların Değerlendirilmesi 1990
  14 Abdulkadir AKBAŞ Osman KÖRÜKLÜ Triradiat Kıkırdak Üzerine Uygulanan Fiziyel Distraksiyonun Asetabular Gelişme Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma) 1991
  15 Yüksel ÖZKAN Colles Kırıklarının Konservatif Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1991
  16 Ahmet DOĞANAY Malleol Kırıklarında Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1991
  17 Şevki Öner ŞAVK Abdülkadir AKBAŞ Kalça Eklemi Displazisi Oluşturulan Köpeklerde Triradiate Kıkırdak (TRK) Üzerine Uygulanan Fiziyel Distraksiyon ile Displazinin Tedavisi (Deneysel Çalışma) 1993
  18 Yıldırım ÜSTÜN Okay BULUT Parsiyel Medial Menisektominin Proksimal Tibiada Yük Dağılımına Etkisi (Deneysel Biomekanik Çalışma) 1995
  19 Mustafa KUNT Okay BULUT Vertebra Kırıklarında Anterior ve Posterior Spinal Sistemlerin Torsiyonel Kuvvetlere Karşı Dayanıklılığının Araştırılması 1995
  20 Cemal KURAL Sıtkı PERÇİN Çocuk Tipi III Suprakondiler Humerus Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları 1996
  21 Nihat GEZGİN Mustafa KUNT Torako-Lomber Vertebra Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 1997
  22 Nuh SAKLAVÇI Okay BULUT Parsiyel Kalça Protezi Uygulanan Femur Boyun Kırıklarında Sonuçların Değerlendirilmesi 1997
  23 Mehmet TÜKENMEZ Sıtkı PERÇİN İntramedüller Çivileme ile Tedavi Edilen Tibia Kırıklarının Değerlendirilmesi 1998
  24 Mehmet GÖKER Sıtkı PERÇİN Kliniğimizde Yapılan Alt Ekstremite Amputasyonlarının Değerlendirilmesi 1998
  25 Mehmet Mahsum YAŞAR Okay BULUT Kronik Ön Çapraz Bağ Yetmezliğinde Otojen Kemik-Patellar Tendon-Kemik Grefti ile Rekonstruksiyon Sonuçları 1998
  26 Mehmet KIŞ Sıtkı PERÇİN Tibia Plato Kırıklarının Konservatif ve Cerrahi Tedavi Sonuçları 1999
  27 Kemal KARAKAŞ Okay BULUT Humerus Cisim Kırıklarında Cerrahi Tedavi Yaklaşımlarımız 2000
  28 Hayati ÖZTÜRK Okay BULUT Total Diz Protezi Erken Değerlendirme Sonuçları 2000
  29 Ünal DÖKÜCÜ Sıtkı PERÇİN Çimentolu Total kalça Artroplastisi Erken Değerlendirme Sonuçları 2001
  30 İbrahim EKE Mehmet TÜKENMEZ Patella Kırıkları Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2001
  31 Murat KORKMAZ Hayati ÖZTÜRK Belirli Sürekli Distraksiyonun Deneysel Model Üzerinde İlizarov Tipi Eksternal Fiksatörle Kırık İyileşmesine Etkisi 2002
  32 Mustafa EROĞLU Okay BULUT Deneysel Defektli Nonunion Tedavisinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkisi 2002
  33 Adem ÇAKIR Mehmet TÜKENMEZ Tavşan Ulnar Osteotomi Modelinde Pentoksifilinin Kırık İyileşmesine Etkisi 2002
  34 Mustafa TÜRKER Sıtkı PERÇİN Dana Vertebra Modelinde Oluşturulan Burst Kırıklarında Kifoz Giderici Posterior Stabilizasyon 2003
  35 Metin ACIEL Tansel ÜNSALDI Kilitli, Oymalı İntramedüller Çivileme ile Tedavi Edilen Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının Değerlendirilmesi 2004
  36 Tacettin ÇEKİN Mehmet TÜKENMEZ Dana Modelinde Transvers Patella Kırıklarında Üç Farklı Tespit Yönteminin Karşılaştırılması: Biyomekanik Çalışma 2005
  37 Zekeriya ÖZTEMÜR Deneysel Spinal Kord Yaralanma Modelinde Erken Dekompresyonun Etkinliği 2005
  38 Hasan ÖZKAN Hayati ÖZTÜRK Pes Ekinovarusda Turco Operasyonunun Değerlendirilmesi 2006
  39 Kansu CİLLİ Gündüz TEZEREN Sivas İli Merkez İlköğretim Okullarında Skolyoz Taraması 2007
  40 Cengiz KARATAŞ Tansel ÜNSALDI Gelişimsel Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisinde Açık Redüksiyon ve Salter İnnominate Osteomisin Sonuçları 2007
  41 Talip Teoman ASLAN Zekeriya ÖZTEMÜR Siprofloksasin ile Hazırlanan Antibiyotikli Kemik Çimentosunun Mekanik Dayanıklılığının Araştırılması 2008
  42 Oktay Hüsamettin AK Hayati ÖZTÜRK Radius Başı Kırıklarında Eksizyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2008
  43 İsmail YILDIRIM Okay BULUT Tendonun Kemiğe Tespitinde Siyanoakrilat Kullanımının Biyomekanik Olarak İncelenmesi 2009
  44 Turan TAŞ Gündüz TEZEREN Erişkin Pelvis Kırıklarında Konservatif Tedavinin Etkileri 2009
  45 Volkan GÜNEYLİ Hayati ÖZTÜRK Arter Tamirinde Histoakril Kullanımı (Deneysel Çalışma) 2010
  46 Seyran KILINÇ Okay BULUT Çok Düzlemli Kablo Fiksasyon Sisteminin Biyomekanik Dayanıklılığının Araştırılması 2010
  47 Utku DEMİR Gündüz TEZEREN Skolyoz Deformiteli Hastalarda Cerrahi Uygulamalarımız 2011
  48 Umut Hatay GÖLCE Zekeriya ÖZTEMÜR Teikoplanin, Siprofloksasin İle Hazırlanmış Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0. Ve 15. Günlerde Mekanik Dayanıklılığın Karşılaştırılması 2011
  49 Serdar ÜNER Hayati ÖZTÜRK Tibia Pilon Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları 2012
  50 Özhan PAZARCI Okay BULUT Gelişimsel Kalça Çıkığı Olgularının Kapalı Redüksiyon Sonrası Manyetik Resonans Görüntüleme İle Değerlendirilmeesi 2013
  51 İbrahim KASAPOĞLU Gündüz TEZEREN Travmatik Kemik Defektlerinin Tedavisinde Otogreft Ve Allogreft Kullanımının Karşılaştırılması. Bir Prospektif Çalışma 2014
  52 Mehmet Vakıf KESKİNBIÇKI Zekeriya ÖZTEMÜR Klinik Olarak Gonartroz Tanısı Konulan Hastalarda IL6-174GC Gen Polimorfizminin Araştırılması 2014
  53 Abdurrahman ÖRTÜCÜ Okay BULUT Enfekte Total Diz Artroplastisi Olgularında İki Aşamalı Revizyon Artroplastisinin Erken Ve Orta Dönem Sonuçları 2015
  54 Ömer PIKÇAKLI Seyran KILINÇ Yetişkin Hastalarda Proksimal Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız 2015
  55 İbrahim TÜLÜCE Zekeriya ÖZTEMÜR Otogreft Ve Allogreft İle Yapılan Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamirlerinin Değerlendirilmesi 2017
  56 Mehmet ŞAHİNTÜRK Gündüz TEZEREN İleri Yaş Femur Trokanterik Bölge Kırıklarında Endoprotez İle Diğer İntegral Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2017
  57 Murat ŞENGÜL Okay BULUT Enfekte Total Diz Artroplastisi Olgularında İki Aşamalı Revizyon Artroplastisinin Erken Ve Orta Dönem Sonuçları 2018