Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Sedat ÖZBAYHakan ALAGÖZLÜ Akut Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Serum Magnezyum ve Eritrosit İçi Magnezyum Düzeyleri2002
2Birdal YILDIRIMHakan ALAGÖZLÜ Akut Miyokart Enfarktüsünde Protein C ve Antikardiopilin Antikorlarının Önemi2002
3Serkan ÜSKÜLÜTAŞHakan ALAGÖZLÜ Hipertansif ve Normotansif Tip 2 Diyabetes Mellitus'ta Plazma ve Erittosit Magnezyum Düzeyleri2003
4Serdar GÜLERHakan ALAGÖZLÜ Radyokontrast Madde Nefropatisini Önlemede Diltiazem, Teofilin, Pentoksifilin, Karnitin'in Etkileri2003
5Can AKTAŞHakan ALAGÖZLÜ Acil Servise Hipertansif Kriz ile Başvuran Hastalarda Mikroalbuminüri Hastaneye Yatış için Bir Belirleyici midir?2003
6Şevki Hakan ERENKerim YILMAZHipertansif Hastalarda Kan Homosistein Düzeyleri ve Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol ile İlişkisi2004
7Mutlu KUKUL GÜVENAbdülkerim YILMAZTip 2 Diyabetes Mellitusta Trombosit Agreasyon Değerleri Ve Bu Değerlerin Diyabetes Mellitusun Süre Ve Tedavi Seçenekleri İle İlişkileri2004
8Fatih Esad TOPALHakan ALAGÖZLÜ Konjestif Kalp Yetersizliği'nin Troponin I Ve CK-MB İle İlişkisi2004
9İlhan KORKMAZKasım DOĞANAkut Koroner Sendromlu Hastalarda Yüksek Duyarlılıklı C-Reaktif Proteinin Tanısal Değeri Ve Diğer Kardiyak Belirteçlerle Karşılaştırılması2005
10Ertan SÖNMEZKasım DOĞAN2000-2003 Yılları Arasında Zehirlenme Nedeni İle Acil Gözleme Yatırılan Hastaların Retrospektif Analize2005
11Osman VAROLKasım DOĞANAcil Servise Trafik Kazası Sonucu 01.11.2002-31.10.2004 Tarihleri Arasında Başvuran Hastaların İncelenmesi2005
12Hakan OĞUZTÜRKHakan ERENAcil Servise Başvuran Akut Gastroenteritli Hastalarda Etken Mikroorganizmaların Dağılımı2006
13İnan BEYDİLLİHakan ERENAkut Koroner Sendromlu Hastalarda Yüksek Duyarlılıklı Reaktif Protein,Lökosit,Nötrafil/Lenfosit, Oranının Tanısal Değeri Ve Koroner Anjiografi ile ilişkileri2006
14Mehmet ÇALIŞKANHakan ERENAcil Servise Hipoglisemi İle Başvuran Hastaların Etyolojisi Ve Başvuru Semptomları2008
15Zeki DOĞAN Fatma Mutlu KUKUL GÜVENAcil Tıp Anabilim Dalına Başvuran Pediatrik Travma Olgularının Retrospektif Olarak Analizi2008
16Cemil CİVELEKİlhan KORKMAZAcil Servise Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenme İle Başvuran Hastalarda Prokalsitonin Hormonuyla Diğer Akut Faz Reaktanlarının Karşılaştırılması Ve Klinikteki Önlemleri2009
17Ethem ARISOYİlhan KORKMAZAcil Servise Atriyal Fibrilasyon İle Başvuran Hastaların Etyolojisinin Araştırılması2010
18Ülkü ÖZUĞURFatma Mutlu KUKUL GÜVENHipertansif Hastalarda Kaptorpil Ve Olmesartan'ın Etkinliğinin Araştırılması2010
19Cafer BALCIFatma Mutlu KUKUL GÜVENCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Hastalarda Acil Tıp Araştırma Görevlilerinin Tanısal Süreçteki Etkinliğinin Araştırılması2010
20Abuzer ÇOŞKUNŞevki Hakan ERENGöğüs Ağrısı İle Acile Başvurun Hastalarda Elektrokardiyografi'de Avr Derivasyonunda ST Yüksekliği Saptananların;Lipit,Kan Şekeri,Ekokardiyografi Ve Gensini Skorlarıyla Değerlendirilmesi2010
21Bahri ATLIŞevki Hakan ERENCumhuriyet ÜniversitesiTıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında Başvuran Okul Öncesi (0-6)Yaş Grubu Travma Hastalarının Etiyolojilerinin Değerlendirilmesi2011
22Kenan Ahmet TÜRKDOĞANFatma Mutlu KUKUL GÜVENKardiyopulmoner Resüsitasyon Yapılan Hastalarda Metalloproteinazların Ve Mikrozomal Enzimlerin Karşılaştırılması Ve Prognozla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi2011
23Reyhan ORHONŞevki Hakan ERENTravma Hastalarında Morbidite Ve Mortalitenin Tahmininde Travma Skorlarının Karşılaştırılması2011
24Ilgıt KARACA Şevki Hakan ERENGöğüs Ağrısı İle Acile Başvuran Hastalarda Elektrokardiyografi'de aVR Derivasyonunda ST Yüksekliği Saptananların;Demografik Ve Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi2013
25Şimşek ÇELİKFatma Mutlu KUKUL GÜVENAcil Servise Senkop Tanısı İle Başvuran Hastaların Ayırıcı Tanısında Lipit,NT Pro-Bnp Ve D-Dimer Biyobelirteçlerin Etkinliği2013
26Özcan DURANİlhan KORKMAZİdrar Yolu Enfeksiyonu Düşünülen Hastalarda Nitrit ve Lökosit Esteraz Pozitifliğinin İdrar Mikroskopisi ve Kültürü ile Karşılaştırılması2014
27Serkan KOÇKANATŞevki Hakan ERENCumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Gören Tüm Asistan ve İntern Doktorların Temel ve İleri Yaşam Desteği Konusunda Bilgi Düzeyleri2014
28Sevgi SARZEP ÇATLAKŞevki Hakan ERENAcil Servise Başvuran Glaskow Koma Skalası Düşük (10 ve altı) Hastalarda Modifiye Risk Altındaki Hasta (PAR) Skorlamasının Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi2016
29Sefa YURTBAYKenan TEKİNAcil Servis Çalışanlarında El Florasının Nöbet Süresince Değişimi2017
30Adem Yavuz ALNIAKKenan TEKİNPulmoner Emboli Hastalarında Negatif Akut Faz Reaktanı Fetuin-A Düzeyinin Tespiti2017
31Emre KIRAÇFatma Mutlu KUKUL GÜVENKronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Akut Atak Sürecinde Nazal Mikrobiyal Flora ile Nötrofil/Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ufuk KATKICIAdli Otopside İnfantisid Tanısına Yönelik İncelemelerin Retrospektif Değerlendirilmesi1989
2Selim ÖZKÖKÖlümle Sonuçlanan Kesici-Delici Alet Yaralanmalarında Adli Otopsi Bulgularının İncelenmesi1992
3Fatma YÜCELMetin ÖRSALÇeşitli Av Tüfeği ve Fişekleri ile Yapılan Atışlarda Hedefte Görülen Namlu Ürün Artıklarına Göre Atış Mesafesinin Belirlenmesi1997
4Mustafa TÜRKERMetin ÖRSALSivas Bölgesinde 1994-1996 Yılları Arasındaki İntihar Girişimleri ve Sonuçlarının Adli Tıp Açısından İncelenmesi1998
5Bora BOZFatma YÜCEL BEYAZTAŞLikit Petrol Gazı (LPG) Zehirlenmelerine Bağlı Ölümlerin Adli Tıp Yönünden Deneysel Olarak Araştırılması1999
6Özgür DEMİRKIRANFatma YÜCEL BEYAZTAŞSivas İlinde Silah Sahibi Kişilerin Sosyodemografik ve Kişilik Özelliklerine Kriminolojik Yaklaşım2003
7Doğu Barış KILIÇÇIOĞLUFatma YÜCEL BEYAZTAŞSürüntü Yöntemiyle Deri Üzerindeki Tükürük Kalıntılarında Amilaz Enzimi Aktivitesinin Tespiti2004
8Muharrem ÇELİKFatma YÜCEL BEYAZTAŞVirtopside Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografinin Önemi2008
9Bahadır ÖZENCelal BÜTÜNDüşme Nedeniyle Acile Başvuran 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel İstismarın İncelenmesi2013
10Ramazan İLHANAli YILDIRIMÜniversite Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Suç ile İlişkisi2016
11Adem ARTARCelal BÜTÜNCumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Servise 2011-2015 Yılları Arasında İş Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi2017
12Eda YILMAZCelal BÜTÜNSıçanlarda Postmortem Kan ve Doku Örneklerinde Toluen ve Ksilen Düzeylerinin Araştırılması2017
13Sema YAMANFatma YÜCEL BEYAZTAŞCumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlisi Hekimlerin Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi2017

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Kamile MARAKOĞLUR.Erol SEZERGebelerde Sigara İçme Davranışları,Sigara Konusundaki Görüşleri Ve Bağımlılık Düzeyleriyle Bırakmaya İlişkin Tutumları2003
2Arzu BOZErol SEZERCumhuriyet Üniversitesi 35 Yaş Üstü Akademik Personelinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH)Prevalansı Ve Sigara-Koah İlişkisi Kesitsel Araştırması2003
3Aydın TOKTAMIŞYeltekin DEMİRELNokturnal Enürezis Sıklığı Ve Eşlik Eden Faktörler2005
4Şaban ÜNVER Yeltekin DEMİRELCumhuriyet Üniversitesi 35 Yaş Üstü Personelinde Hipertansiyon Prevalansı Ve Etki Eden Faktörler 2005
5Bilal KEŞKEK R.Erol SEZERCumhuriyet Üniversitesi Medikososyal Sağlık Merkezine Başvuran Öğrencilerde Depresyon Ve Sigara İlişkisi2006
6Havva TEMEL R.Erol SEZERSivas İl Merkezinde Yaş Ve Üzeri Kadınların Serviks Kanseri Ve Erken Teşhis Yöntemi Olan Pap Testi Hakkındaki Bilgi,Tutum Ve Davranışları2008
7Serkan ALTINÇEKİÇR.Erol SEZERAnnenin Sigara İçme Durumu Ve Çevresel Sigara Dumanı İle Çocukluk Çağrı Bronşial Astım İlişkisi2008
8Yılmaz SEÇKİNR.Erol SEZERSivas İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarına Müracaat Eden Tip 2 Diyabet Hastalarının Diyabet Hastalarının Diyabetik Bakım Kalitesini Etkileyen Önemli Muayene Ve Tetkikler Konusundaki Bilgi Ve Uygulamalar2008
9Abdullah Sezai DOĞANYeltekin DEMİRELHipertansif Kişilerin Ailesinde Genetik Yatkınlık Ve Lipid Profili2008
10Sanem NEMMEZİ KARACA Yeltekin DEMİRELAilevi Akdeniz Ateşi'nde Subklinik Ateroskleroz Ve Okside LDL2010
11Yasemin KAYIM PIÇAK R.Erol SEZERBitkisel Nargile Kullanımının Nefeste CO Düzeyinde Etkisi Ve Bunun Tütünlü Nargile Ve Sigara İle Karşılaştırılması 2010
12Niğmet AÇIKR.Erol SEZERSivas'taki İlköğretim Ve Lise Öğretmenlerinin Sigara Kullanımı Ve 4207 Sayılı Yasa İle İlgili Gelişmeler Konusundaki Görüş, Tutum Ve Davranışları 2011
13Selman ERTURHANYeltekin DEMİRELCumhuriyet Üniversitesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nin 'Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Tedavisi Destek Programı-2011' Uygulamsının Değerlendirilmesi2013
14Ayşe ÇINARSulhattin ARSLANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesinin Yağsız Vücut Kitlesi Ve Vücut Kitle İndeksi İle İlişkisi2015
15Pınar KALPAKÇIYeltekin DEMİRELGebelerde Son Trimesterde Rekto-Vajinal Grup B Streptokok Kolonizasyonu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler2015
16Sevgi ATEŞYeltekin DEMİRELSivas'ta İlkokul Çağındaki Çocuklarında Ve Ailelerinde Obezite Prev Alansı2015
17Kadir SOYKÖK Sulhattin ARSLANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Komorbidite Durumu2015
18Burcu KUMTEPE KURTSulhattin ARSLANSivas'ta Altı Yaşın Altındaki Çocuklarda Evde Sigara Dumanına Maruz Kalma Durumu2016
19Hacı Kemal KÖKSALSavaş KARAKUŞSosyodemografik Verilerin Yüksek Riskli Gebelikler Üzerine İncelenmesi2016
20Mehmet KAYABAŞISerdar BERKKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanım Sıklığı2016
21Rabia Adeviye AKTAŞAile Hekimliği Uygulamasında Aile Yönelimli Yaklaşım Eğilimi,Nitel Araştırma2016
22Güneş ARIKAN YAMAÇSulhattin ARSLANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı2017
23Nuriye DİNÇYeltekin DEMİRELSivas Merkez Cezaevi Tutuklularında D Vitamini Düzeyinin Belirlenmesi2018
24Selime MERDSanem NEMMEZİ KARACAPolisomnografi Yapılmış Hastalarda İnflamasyon Belirteçlerinin ve Prokalsitonin Düzeyinin İncelenmesi2018
25Ahmet Şahin ÇAMCIYeltekin DEMİRELAltmış Beş Yaş ve Üzeri Popülasyonda D Vitamini Eksikliği ve Yetersizliğinin Kognitif Fonskiyonlar Üzerine Etkisi2018
26Tuğba EFESanem NEMMEZİ KARACA30-45 Yaş Arasındaki Prediyabetik Bireylerin 10 Yıl Sonra Diyabete Geçiş Oranı2018
27Hatice GÖLBAŞIYeltekin DEMİRELSivas İl Merkezi'nde Otizm Spektrum Bozuklukları Yaygınlığı ve Sağlık Çalışanlarının Otizm Spektrum Bozukluklarına Yönelik Bilgi ve Tutumları2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Muhittin SÖNMEZErdem GÜMÜŞBURUNUlnar Variansın Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Olarak Gösterdiği Değişikliklerin Sivas Bölgesinde Araştırılması1997
2Mehmet İlkay KOŞARMehmet ÇİMENBir Varyasyon Olarak Konka Bulloza ve Onun Kronik Maksiller Sinüzit ile İlişkisinin Araştırılması2000
3Vedat SABANCIOĞULLARIMehmet ÇİMENLigamentum Cruciatum Anterius Zedelenmesinde İnterkondiler Çentiğin Rolünün Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Araştırılması2003
4Hasan TETİKERMehmet ÇİMENArteria Vertebralis'lerin V2 ve V3 Segmentlerinin Seyri ve Morfolojik Özellikleri2010
5Melike ERDALMuhittin SÖNMEZEl Kullanım Tercihi ile Minör Fiziksel Anomaliler Arasındaki İlişkinin Araştırılması2013
6Yaşar TAŞTEMURVedat SABANCIOĞULLARIFossa Cranii Posterior Boyutları, Cerebrum ve Cerebellum Morfometrisinin, Tonsillar Herniasyonla İlişkisi2014

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Zafer Ersin ÜNLÜEREtomidat ile Tiopenton'un Çeşitli Yan Etkileri Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi1979
2Halil ÖZKIVIRCIKÇeşitli İndüksiyon Ajanlarının Plazma K+, Na+ ve Cl- Düzeyleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi1979
2Rıza TALONur KUNTRejyonel İntravenöz Anestezide Lidokain ile Lidokain +Fentanil+Rokuronyum Kombinasyonunun Karşılaştırılması1999
3Latif İBİNPremedikasyon Amacıyla Diazepam ve Droperodol Karışımının İ, V ve İ,M Uygulamasının Karşılaştırmalı İncelenmesi 1982
4Kadem ÇORBACIOĞLUPremedikasyon Amacıyla Beta Blokör ve Morfin-Atropin Kullanılmasının Karşılaştırılması1982
5Arif Kaya ERKLİGSuxamethonium'un ve Pancuronium'un Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi1982
6Şaban BAYYOZGATBazı İnhalasyon Ajanlarının Endotrakeal Tüp Kaf İçi Basıncı Üzerine Yaptıkları Değişikliklerin İncelenmesi1982
7Orhan BEHRETSuxamethonium'a Bağlı Adale Ağrıları Üzerine Prednisolon'un Etkisinin Araştırılması1986
8Halil İbrahim YILMAZAğrısız Doğuma Bupivakainin Epidural Kullanımı1987
9Şemsettin SAKMalign Hipertermi'de Klinik, Biyokimyasal ve Genetik Faktörlerin Analizi1990
10Haluk KAFALIRatlarda, Halotan ve İzofluranın Organlara ve Hücre Siklusuna Etkileri1992
11Simay SERİNHalotan ve İzofluran'ın İnsan Karaciğeri Üzerine Biyoşimik ve Histopatolojik Etkileri1992
12Bilge KARSLICaner MİMAROĞLUPerianal Cerrahi Girişimlerde Kaudal Blok Uygulanması1993
13Aynur ÖZENSOYMustafa GÖNÜLLÜPremedikasyonda Kullanılan Klonidin'in Etkilerinin Araştırılması1994
14Bekir ÖZBİLİMHaluk KAFALIAlt Batın Operasyonlarında Kombine Spinal-Epidural Anestezi1995
15Uğur ÖZOKCaner MİMAROĞLUArtroskopilerde, Postoperatif Analjezi Amacıyla İntraartiküler ve Epidural Morfin ve Bupivakain Uygulaması1995
16Sadık AKARBilge KARSLIİntratekal Klonidinin Spinal Anestezik ve Analjezik Etkilerinin İncelenmesi1996
17Gülten ÖZBAŞCaner MİMAROĞLUEpidural Anestezide Blok Seviyelerine Göre Solunum Fonksiyon Testleri1997
18Hasan YILMAZNur KUNTTavşanlarda İntratekal Uygulanan Flumazenil'in Etkileri1999
19Sinan GÜRSOYHaluk KAFALITavşanlarda İntratekal Tramadol Hidrokloridin Risk ve Faydalarının Belirlenmesi1999
20Gürel ACARBerrin ASLANTavşanlarda Uzun Süreli Propofol İnfüzyonunun Etkileri1999
22Recai DAĞLIBerrin ASLANSevofluran, İsofluran ve Propofol'ün Tiroid Fonksiyonlarına Etkileri2000
23Kenan KAYGUSUZHaluk KAFALIYoğun Bakımda Kullanılan Sedasyon Ajanlarının Hemodinami, DO2 ve VO2 Üzerine Etkileri2000
24Hüseyin GÖKGÖZHaluk KAFALIHasta Kontrollü Analjezide Tramadol'ün İntravenöz ve Epidural Etkinliğinin Karşılaştırılması2000
25Hasan ÖZALSinan GÜRSOYAlt Ekstremite Cerrahilerinde Sürekli Spinal ve Kombine Spinal-Epidural Anestezi2001
26Ali GÖRMÜŞCaner MİMAROĞLUSezaryen Operasyonlarında İntratekal Bupivakine Fentanil İlavesinin Etkileri2001
27Fadime ŞENERNur KUNTRemifentanil ve Morfin'in Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi ile Araştırılması2001
28Dindar KAŞMustafa GÖNÜLLÜFarklı Anestezi Yöntemlerinin Cerrahi Stres Yanıt Üzerindeki Etkisi2001
29İclal ÖZDEMİR KOLBerrin ASLANSpinal Anestezi Altındaki Ürolojik Endoskopik Girişimlerde Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması2002
30Zeki KAHRAMANOĞLUCaner MİMAROĞLUAlt Ekstremite Cerrahilerinde Sürekli Spinal ve Kombine Spinal-Epidural Anestezi Ekstremite Cerrahilerinde Tek Taraflı Spinal Anestezi için İzobarik ve Hiperbarik Bupivakainin Karşılaştırılması2002
31Banu ALDEMİRHaluk KAFALITotal İntravenöz Anestezide Propofol ile Birlikte Remifentanil ve Alfentanil Kullanımının Karşılaştırılması ve Ketaminin Tolerans Üzerine Etkisi2002
32Uğur ÖZELNur KUNTÇocuk Premedikasyonunda Kullanılan Difenhidramin, Midazolam ve Klonidinin Sevofluran Anestezisi Sonrası Görülen Ajitasyona Etkileri2002
33Kasım TUZCUSinan GÜRSOYAlt Batın Cerrahilerinde Postoperatif Analjezik Yöntemlerin Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlarına ve Mobilizasyona Etkilerinin Karşılaştırılması2003
34İbrahim UZAYCaner MİMAROĞLUAlt Ekstremite Cerrahilerinde Spinal Blok'un %0.75 Ropivakain ve %0.75 Ropivakain+Fentanil ile %0.5 Bupivakain ve %0.5 Bupivakain+Fentanil Kombinasyonlarının Karşılaştırılması2004
35Canan BARAN ÜNALMustafa GÖNÜLLÜEpidural Doğum Analjezisinde Düşük Doz Fentanil ile Kombine Edilerek Kullanılan Düşük Doz Ropivakainin Anne ve Fetüs Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması2004
36Nermin KILIÇARSLANSinan GÜRSOYDeksmedetomidin'in Laringoskopi ve Cerrahi Strese Karşı Oluşan Hemodinamik ve Nöroendokrin Yanıt ile Desfluran İhtiyacına Etkisi2004
37Bilge GÜRELİKHaluk KAFALIÇeşitli İntravenöz Anestezik İlaç Kombinasyonlarının Beyin Kan Akımı ve Hemodinami Üzerine Etkileri2004
38Hakan AYVAZSinan GÜRSOYPre-Emptif Uygulanan İntravenöz, Spinal ve Epidural Morfinin Erken Postoperatif Analjezi ve Stres Yanıt Üzerine Etkileri2005
39Filiz KILIÇÇIOĞLUKenan KAYGUSUZPre-Emptif Uygulanan Tramadol ve Lornoksikamin Erken Postoperatif Analjezik Tüketimi ve Stres Yanıt Üzerine Etkileri2005
40Hüseyin KARAMustafa GÖNÜLLÜGenel Anestezi Altında Remifentanil veya Deksmedetomidin İnfüzyonlarının Hemodinami, Derlenme ve Postoperatif Analjezi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması2005
41Çiğdem ATANKenan KAYGUSUZArtroskopi Yapılacak Hastalarda Ropivacain ile Yapılan Spinal Anestezi ile Kombine Siyatik ve Femoral Sinir Bloğunun Karşılaştırılması2006
42Feridun AKLINMustafa GÖNÜLLÜAlfentanil Lidokain Propofol, Remifentanil Lidokain Propofol Kombinasyonlarının Kas Gevşetici Kullanmaksızın Yapılan Trakeal Entübasyon Koşulları ve Hemodinamiye Etkilerinin Karşılaştırılması2006
43Fikret ÖZKANCaner MİMAROĞLUAnestezi Altındaki Ürolojik Endoskopik Girişimlerde İğne Boyutlarının İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkileri2006
44Hasan ÖRGENSinan GÜRSOYDeksmedetomidin Varlığında Propofol, Tiyopental Sodyum, Midazolam ve Ketaminin İzole Rat Aortasına Etkileri2007
45Cevdet DÜGERCaner MİMAROĞLUSpinal Anestezide Morfin İlavesinin ve Blok Seviyesinin QT Aralığına Etkilerinin Araştırılması2007
46Rukiye AYDINİclal ÖZDEMİR KOLSezaryen Operasyonlarında İntratekal Uygulanan Hiperbarik Bupivakain, Ropivakain ve Levobupivakainin Etkilerinin Araştırılması2007
47Ayşe PAYASKenan KAYGUSUZDesfluran Anestezisi Uygulanan Kardiyak Hastalarda Bispektral İndeks ve Nöromusküler Blok Monitorizasyonunun Anestezi Derinliği ve Derlenmesi Üzerine Etkileri2007
48Murat KARAKUŞMustafa GÖNÜLLÜPediatrik Hastalarda Sevofluran ve Desfluran Anestezisinin Hemodinami, Derlenme ve Postoperatif Yan Etkilerinin Karşılaştırılması2007
49Ahmet Cemil İSBİRCaner MİMAROĞLUSpinal Blok Planlanan Alt Ekstremite Cerrahilerinde, İntratekal Levobupivakain ve Bupivakain Hidroklorür Uygulamalarına, İntratekal Ketamin İlavesinin Karşılaştırılması2008
50Özgür GÜLERCaner MİMAROĞLUAlt Ekstremitenin Kronik İskemik Hastalıklarında Ozon Tedavisi, Lumbal Sempatik Sinir Bloğu ve Lumbal Sempatik Sinir Bloğu ile Birlikte Ozon Tedavisinin Karşılaştırılması2008
51Gönül ERKANKenan KAYGUSUZLaparoskopik Kolesistektomilerde Preemptif Uygulanan Parasetamol'ün İntraoperatif Hemodinami ve Erken Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi2008
52Alpay ATEŞSinan GÜRSOYAnestezi İndüksiyonundan Önce Uygulanan Fentanil, Midazolam ve Deksmedetomidinin, QT İntervali ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması2009
53Fatma AKYILDIZCaner MİMAROĞLUÜst Ekstremitenin İskemik Hastalıklarında Ozon Tedavisinin Stellat Gangliyon Blokajı ve Stellat Gangliyon Blokajı ile Birlikte Ozon Tedavisi ile Karşılaştırılması2009
54Ülkü KAYACANKenan KAYGUSUZAlt Batın Cerrahisi Uygulanacak Hastalarda Bis Monitörizasyonunun Anestezi Derinliği, Derleme Süresi ve Postoperatif Erken Dönemde Solunum Fonksiyon Testi Üzerine Etkilerinin Araştırılması2010
55Mesut ÖZSinan GÜRSOYAnestezi İndüksiyonundan Önce Farklı Dozlarda Uygulanan Fentanil ve Alfentanilin Hemodinamik Yanıt, QT İntervali ve QT Dispersiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması2010
56İdris ERŞANSinan GÜRSOYNormal ve Peritonitli Rat İleum-Jejunum ve Proksimal-Distal Kolon Spontan Kontraksiyonlarına Opioid Analjeziklerinin İnvitro Etkilerinin Karşılaştırılması2010
57Evren Selma YÜCELİclal ÖZDEMİR KOLAlt Batın Cerrahisinde İlioinguinal-İliohipogastrik Sinir Bloğunun Tek Başına ve İV Deksketoprofen Trometamolle Beraber İntraoperatif Anesteziye ve Postoperatif Analjeziye Etkisi2010
58İsmail TAŞDEMİRKenan KAYGUSUZAlt Batın Cerrahisi Olgularında Uygulanan IV Deksketoprofen Trometamol'ün İntraoperatif Hemodinami ve Erken Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi2010
59Hatice SUBAŞIİclal ÖZDEMİR KOLTotal İntravenöz Anestezi (TİVA)'de Deksmedetomidin ve Remifentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması2010
60Hatice Aslı AKINCIİclal ÖZDEMİR KOLAlt Batın Cerrahisinde Artan Dozlardaki Deksmedetomidinin Postanestezik Titreme Üzerine Etkileri2010
61Huriye GÜLLÜİclal ÖZDEMİR KOLDoğum Yöntemlerinin Anne ve Bebek Üzerinde Oluşturduğu Oksidatif Stresin Karşılaştırılması2010
62Barış CÖMERTCaner MİMAROĞLUCumhuriyet Üniversitesi Algoloji (Ağrı) Bilim Dalına Kronik Bel Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi2010
63Mümin ÜNALSinan GÜRSOYAkut Ağrı Modelinde Morfin ve Fentanilin Tek Başına ve Deksmedetomidin ile Kombinasyonlarının Antinosiseptif Etkileirnin Karşılaştırılması2011
64Koray AKPerkütan Nefrolitotomi Yapılan Vakalarda Levobupi-Vakainle Yapılan Torakal Para Vertebral Bloğun Postoperatif Ağrı ve Morfin Tüketimi Üzerine Etkisi2011
65Murat ŞAHİNCevdet DÜLGERİsofluran, Desfluran ve Sevofluran Anestezisinde Sugammadeks ve Neostigmin Etkilerinin Karşılaştırılması2012
66Ersin Özgür ŞAHİNKenan KAYGUSUZEl Cerrahisi Hastalarında Rejyonel İntravenöz Anestezinin Retrospektif Değerlendirilmesi2012
67Filiz BULUTCaner MİMAROĞLUHastanede Yatan ve Elektif Cerrahi Planlanan Olgularda Malnütrisyonun Saptanması2012
68Necdet ÇALIKERCaner MİMAROĞLUÜst Ekstremite Operasyonlarında; Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Aksiler Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması2012
69İsa KILIÇSinan GÜRSOYYoğun Bakım Hastalarında Pozisyon Değişikliklerinin Solunum Mekanikleri, Oksijenasyon İndeksi ve Hemodinami Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması 2013
70Gülten ŞENCevdet DÜLGERTotal Kalça Cerrahisi Operasyonunda Noninvaziv PVI (Pleth Variablity İndeks) Monitörizasyonunun İntraoperatif Hemodinami Üzerine Etkileri2013
71Oğuz GÖKDOĞANCaner MİMAROĞLUAlt Ekstremite Cerrahisinde; Nörostimülasyon Tekniği ile Ultrason Tekniği Kullanılarak Kombine Femorasiyatik Blok Uygulanmasının Karşılaştırılması2013
72Hasan GÜRBÜZİclal ÖZDEMİR KOLManyetik Rezonans Görüntülemede Anestezi Uygulamalarımızın Retrospektif İncelenmesi2013
73Süleyman ÇİĞDEMKenan KAYGUSUZAlt Ekstremite Cerrahilerinde Preemptif Uygulanmış Olan Femoral Sinir Bloğunun, Postoperatif Analjezi Üzerine Etkinliğinin Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi2013
74Cafer SARPDAĞKenan KAYGUSUZSpinal Anestezi Altında Transüretral Rezeksiyon Uygulanan Hastların İntraoperatif, Hemodinamik ve EKG'de QT Değişikliklerinin Preoperatif Değerler ile Karşılaştırılması2013
75Selma POLATİclal ÖZDEMİR KOLPregabalin Premedikasyonunun Preoperatif Anksiyolitik ve Postoperatif Analjezik Etkilerinin Değerlendirilmesi2014
76Ömer Fatih ŞAHİNCaner MİMAROĞLURaynaud Fenomeni Hastalarında Stellat Gangliyon Blokajının Değerlendirilmesinde Perfüzyon İndeks Monitorizasyonunun Etkinliğinin Araştırılması2014
77Onur AVCISinan GÜRSOYYoğun Bakımda Sedatif Ajan Kullanılan Hastalardaki QT İntervalinin Değerlendirilmesi2016
78Hüseyin ŞENELCevdet DÜGERAbdominal Cerrahi Yapılan Hastalarda Noninvaziv PVI (Pleth Variablity İndeks) Monitörizasyonu ile Anestezi İndüksiyonunda Oluşabilecek Hipotansiyonu Öngörebilme ve Bireysel Faktörlerle İlişkisi2016
79Nagihan YÜKSEKAhmet Cemil İSBİRGenel Anestezi Altında Abdominal Cerrahi Yapılan Hastalarda Transversus Abdominus Plane Bloğun Postoperatif Analjezi ve Hasta Konforu Üzerine Etkisi2016
80Bayram Furkan CANDANİclal ÖZDEMİR KOLÜst Ekstremite Cerrahilerinde, USG Eşliğinde Uygulanan İnfraklavikular Bloğun, Perfüzyon İndeksi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi2016
81Fatih KILIÇCevdet DÜGERAbdomen Cerrahisi Geçiren Hastalarda Düşük ve Yüksek Akımlı Anestezi Yöntemlerinin Peroperatif Hemodinami, Anestezi Derinliği ve Postoperatif Derlenme Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi2017
82Oğuz GÜNDOĞDUSinan GÜRSOYElektrokonvülsif Terapide Hiperventilasyonun Konvülsiyon Süresi ve Serebral Oksijenizasyon Üzerine Etkileri2018
83Ezgi TURANİclal ÖZDEMİR KOLLaparoskopik Bariatrik Cerrahinin Serebral Oksijeniasyon Üzerine Etkisi2018
84Onur ŞENYURTKenan KAYGUSUZYoğun Bakım Hastlarında Hemogram Parametrelerinin Mortaliteyle İlişkisi2018
85Bekir KURTSinan GÜRSOYGenel Anestezi Altında Kas Gevşetici Kullanılan Hastalarda QT İntervalinin Değerlendirilmesi2018
86Mahmut BİRDENSinan GÜRSOYMacintosh Laringoskop ya da Video Laringoskop Kullanılan Beden Kitle İndeksi 35 kg/m2'nin Üzerinde Olan Hastalardaki Hemodinamik Parametrelerin Değerlendirilmesi2018
87Mehtap YILDIRIMİclal ÖZDEMİR KOLSitokin Filtresi ile Sürekli Venövenöz Hemodiyafiltrasyonun Sepsiste Etkinliği2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ahmet YILDIZHAN Deneysel Beyin Apsesinde Hyaluronidaz Antibiyotik Ve Deksametazonun Etkilerinin Araştırılması 1986
2Mehmet ÖZDALAkut Kafa Travmalı Hastaların Glaskow Koma Skalasına Göre Değerlendirilmesi 1988
3Abdullah TEMİZKANHidrosefali-Klinik Dökümü Ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Analizi1989
4Uğur Mehmet İÇKELomber Disk Hernilerinde EMG,Myelografi Ve Bilgisayarlı Tomografi Yeri1989
5Selami UYSALSıçanda Beyin Dokusunda Yerleştirilen Otolog Sempatik Ganglion Greftlerinin Elektromikroskopik İncelenmesi 1992
6Vasfi YARADANAKULServikal Sempatektominin Tavşan Karotid Arterinin Kasılma Ve Gevşeme Yanıtları Üzerinde Etkisi 1992
7Ufuk AKMİLServikal Sempatektominin İntrakranial Arter Ultrastrüktürü Üzerindeki Geç Etkileri 1992
8Mustafa AKGÜNH.Murat GÖKSELDeneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Vazospazm Ve İskemiye Karşı Deferroxamine'in Etkisi 1995
9Mehmet TATLIH.Murat GÖKSELYüksek Servikal Spina Kord Stimülasyonu Ve Servikal Sempatektominin Serebral Kan Akımı Üzerine Etkileri1996
10Özen KARADAĞH.Murat GÖKSELDeneysel Serebral Vazospazmın Spinal Kord Stimulasyonu İle Tedavisinde,Nitrik Oksid Sentetaz Blokajının Sonuçları 1999
11Ünal ÖZÜMH.Murat GÖKSELDeneysel Serebral Vazospazm'da Sürekli İntrasisternal Larginin İnfüzyonu'nun Terapotik Etkisi1999
12Mehmet BOLAT Mustafa GÜRELİKDeneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Niguldipine'in Serebral Vazospazm Üzerine Etkisi2001
13Murat KAYABAŞMustafa GÜRELİK H.Murat GÖKSELDeneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Spinal Kord Stimulasyonu'nun Motor Evoked Potansiyeli Yanıtlarına Etkisi2003
14Erdoğan EROĞLUH.Murat GÖKSEL Özen KARADAĞDeneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Mikrosirkülasyona Spinal Kord Stimülasyonunun Etkisi2003
15Adem ASLAN Ünal ÖZÜM H.Murat GÖKSELDeneysel Serebral Vazospazmda Sürekli İntrasisternal Ve İntrakarotid Larginin İnfüzyonunun Ana Damarlar Ve Motor Uyarılmış potansiyel Yanıtlarına Etkisi2004
16Sezai YILMAZÖzen KARADAĞKısmi Omurilik Yaralanması Modelinde Metilprednizolon Tedavisinin Etkinliği 2006
17Nurettin BOLATÜnal ÖZÜM H.Murat GÖKSELKafa İçi Anevrizması Olan Hastalarda Endoteryal Nitrik Oksid Sentaz Enzimi Geninin Polimorfizmi2006
18Musatafa TEKİNŞEN Mustafa GÜRELİKSpinal Disrafizme Eşlik Eden Hidrosefalinin Tedavisinde Endoskopik Üçüncü Ventrkülostomi(EÜV)2007
19Hakan DUMANÜnal ÖZÜM Tavşanlarda subaraknoid Kanama Sonrası Nitrik Oksit Düzeyindeki Değişimlerin Amperometrik Olarak Ölçülmesi2008
20Orhan YILDIZ Özen KARADAĞDeneysel Omurilik Basısında Riluzole Ve Magnezyum Sülfat Tedavisinin Etkinliğinin MRG Ve Patolojik İnceleme İle Araştırılması 2008
21Cemal BOZKINA Mustafa GÜRELİKLomber Spinal Stenoz Tedavisinde Mikrodekompresyon2009
22Tekin TAZEGÜL Özen KARADAĞTavşanda Deneysel Kısmi Omurilik Hasarı Modelinin Tanımlanması2010
23Burçak SÖYLEMEZ Ünal ÖZÜMAnevrizmal subaraknoid Kanamalı Hastalarda Endotelyal Nitrik Oksid Sentaz(ENOS)Geninin Promoter T786C Ve İntron-4(27 Baz Çifti Tekrarı )Polimorfizmi2011
24Akif YILDIRIM Fatih BAYRAKLINöral Tüp Kapanma Hastalığı Olan Hastalarda Karyotip Analizi2013
25Çağrı CANBOLATÜnal ÖZÜMTanşanlarda Deneysel Kısmi Omurilik Yaralanma Modelinde Etanersept İle Ustekinumab'ın Terapötik Etkisi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Mehmet ARPACIKCanan CERANKobaylarda Seftriaksonun Safra Kesesi ve İleum Kontrakstilitesi Üzerine Etkileri2003
2Levent CANKORKMAZGökhan KÖYLÜOĞLUDeneysel Tek Taraflı Testis Torsiyonunda Oluşan Karşı Testis Hasarının Etiyolojisinde Apoptozisin Rolü ve Karnitinin Koruyucu Etkisi2003
3Turan YILDIZGökhan KÖYLÜOĞLUDeneysel Peritonit Modelinin Kolon Motilitesi Üzerine Etkisi2004
4Yusuf DUMLUPINARLevent CANKORKMAZVezikoüreteral Reflüye Bağlı Skar ile Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizm İlişkisi2008
5Mehmet METİNGökhan KÖYLÜOĞLUDeneysel Kısa Barsak Modelinde Probiyotiklerin Barsak Mortalitesi Üzerine Etkisi2008
6Mehmet Şerif ARSLANGökhan KÖYLÜOĞLUProkinetik Ajanların Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması2009
7Murat ÇAKARCengiz GÜNEYPrebiyotiklerin Proksimal ve Distal Kolon Motilitesi Üzerine Etkisinin in-vivo ve in-vitro Olarak İncelenmesi2011

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Abdurrahman KAYAN2564 Yenidoğan Bebekte Çeşitli Konjenital Malformasyonların Görülme Sıklığı1981
2Ayten SAVAŞ0-3 Yaş Grubundaki 7120 Olguda Raşitizm Sıklığı ve Tedaviye Cevap1981
3Asım GÜLTEKİN6-17 Yaş Arası Çocuk ve Gençlerde Serum Zn, Mg ve 25 HCC Düzeyleri1982
4Mehmet Yaşar AKARCAYenidoğan Tetanozu'nda Tetanoz İmmün Globulini'nin İntramüsküler ve İntramüsküler+İntratekal Uygulamasıyla Alınan Sonuçlar1984
5Sadi SUNELFatoş TANZER26 Hafta Süreyle Anne Sütüyle Beslenen Bebeklerdeki Kalsiyum, Fosfor, Mağnezyum Minerallerinin Durumu ve Kemik Mineralizzasyonunun İncelenmesi1984
6Hüseyin Ş. BOZKAYASuperfisyal Lenfadenopatilerin Tüberküloz Yönünden Değerlendirilmesinde Tüberkülin Deri Testinin Önemi Üzerine Bir Çalışma1985
7Kadir KIRKGÖZ200 Yenidoğan Bebekte 1,5 Aylık Sürede Beslenme Tipine Göre Büyümenin İncelenmesi1985
8Cahit GÜMÜŞER200 Yenidoğan Bebekte 6 Aylık Sürede Beslenme Tipine Göre Büyümenin İncelenmesi1985
9Hasan KOÇFatoş TANZERBir Saatlik Kan D(+) Ksiloz Testi ile Değişik Gestasyonal Yaş ve Büyüklükteki Yenidoğanlarda Barsak Fonksiyonlarının Ölçümü1985
10Mustafa TUĞUTSivas Yöresinde 10-18 Yaş Grubundan Barsak Parazitlerinin Sıklığı ve Tedavileri1987
11Hayri Bozkurt TOKSOYSivas Yöresinde İntrauterin Gelişme Geriliğinin İnsidansı Anneye Ait Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Faktörlerin İntrauterin Gelişme Geriliği Üzerine Etkisi1987
12Mehmet Ali BULGURSivas Yöresinde İntrauterin Gelişme Geriliğinin İnsidansı Anneye Ait Antropometrik Ölçümlerin ve Beslenme Faktörlerinin İntrauterin Gelişme Geriliği Üzerine Etkisi1987
13Cemal ALDIRMAZSüt Çocuklarında Diaper Dermatitin İntestinal Flora ve Candida Albicans ile İlişkisi1987
14Dilara İÇAĞASIOĞLUFarklı Ekonomik Düzeydeki 7-17 Yaş Grubu Çocuklarda Büyüme Gelişme Kriterleri ve Kemik Yaşı ile Korelasyonu1989
15Seyhan KUŞMalnütrisyonlu Çocuklarda TSH ve Trioid Hormon Seviyelerindeki Değişiklikler1990
16Gülcan SAĞNAKAynur OĞUZBakteriyel Menenjitlerde Kantitatif Serum ve Beyin-Omirilik Sıvısı C-Reaktif Protein Değerlerinin Tanısal Önemi1990
17Ülkü TUZLUOĞLU0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri Arasında Rotavirusun Yeri1991
18Gülder ÖZKANAyşe GÖKALPÇocukluk Çağında Demir Eksikliği Anemisi ve Enfeksiyon Anemisinin Karşılaştırılması1991
19Gonca ÖZMENNeonatal Polisitemide Klinik Bulguların Sıklığı ve Diğer Eşlik Eden Özellikler1991
20Sadi TÜRKAYFatoş TANZERAnnelerin Serum Ferritin Değerlerinin Bebeklerin Hemoglobin Düzeylerine Etkisi1991
21Gülden KAFALIAsım GÜLTEKİNÇocuklardaki İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında Dipstik Testlerinin Güvenilirliğinin Saptanması1992
22Esra BASKINÇocukluk Çağında Adenovirus Enfeksiyonları1992
23Nursel YAZARFatoş TANZERPrematüre Yenidoğanlarda Sepsis Proflaksisinde İntravenöz İmmünoglobulin Kullanımı1993
24Rafet KAYAAyşe GÖKALPYenidoğan Dönemindeki İndirekt Hiperbilirübinemilerinin Tedavisinde Kolestiraminin Fototerapi Üzerine Etkisi1993
25Ayça TÖREL ERGÜRFatoş TANZERKalp Yetmezliği Olan Çocuklarda Serum Serbest Karnitin Düzeyleri1995
26Ömer CEVİTAsım GÜLTEKİN / Hayri TOKSOYSivas Bölgesinde 1993-1994 Konjenital Malformasyon, Prematüre Doğum ve SGA'lı Bebek (Small-for-Gestational Age) Sıklığı Araştırması1995
27Uğur ÖZSadi TÜRKAY / Asım GÜLTEKİNProtein-Enerji Malnütrisyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeyi ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi1996
28Ersin SEKRETERFatoş TANZERDemir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Serum Serbest Karnitin ve Total Trigliserid Düzeyleri1996
29İbrahim BERÇEMDilara İÇAĞASIOĞLUSivas İl Merkezinde Yaşayan 12-18 Yaş Grubu Adolesan Öğrencilerde Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı1997
30Güngöre BAYRAMFatoş TANZERGelişme Geriliği Olan Çocuklarda Serum Serbest Karnitin Düzeyleri1997
31Gamze ALTAY BERÇEMHayri BOZKURT TOKSOYSivas Yöresinde Çocukluk Çağında Hiperkalsiüri Prevalansı,İdrar Yolu Enfeksiyonları Ve Enürezis Olgularında Görülme Sıklığı1997
32Turan SARIKAYAÖmer CEVİTSivas İl Merkezinde 12-18 Yaş Grubu Çocuklarda Hepatit E Virüsü Seroprevalansı1997
33Mustafa YILDIRIM Ayça TÖREL ERGÜRSivas İl Merkezinde Çocukluk Çağı Allerjik Hastalıklarının Prevalansı 1998
34Salih GÜNEŞAsım GÜLTEKİNSivas Yöresinde 7 Yaş Grubunda Tüberküloz Enfeksiyon Prevalansı,Yıllık Enfeksiyon Riski Ve Enfeksiyon Riskindeki Yıllık Değişim Hızı1998
35Osman YILMAZ Gülden KAFALISivas Bölgesinde Protein Enerji Malnutrisyonlu Çocuklarda Kemik Minarel Dansitesindeki Değişiklikler 1998
36Perihan ÖZHANÖmer CEVİTSivas İl Merkezindeki Kreş Ve Ana Okullarında Sekretuvar Otitis Media Prevalansı 1998
37İdris SÜTÇÜDilara İÇAĞASIOĞLUNeonatal Sepsis'in Erken Tanısında İnterleukinü-6 Ve C-Reaktif Protein'in Kullanımı1999
38Bülent YILDIZ Dilara İÇAĞASIOĞLUSialik Asid:Hipoksik İskemik Ensefalopati Ve Yenidoğan Matüritesinde Tanısal Değeri2000
39Gülten YAYLACIFatoş TANZERFarklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip 7-11 Yaş Çocuklarda Serum Çinko Düzeyleri Ve Antropometrik Ölçümlere Etkisi2000
40Metin MURATAyça TÖREL ERGÜRSivas İl Merkezinde Okul Çağı Çocuklarında İyot Eksikliği Ve Guatr Prevalansı2000
41Derya BÜYÜKKAYHAN Fatoş TANZERYenidoğanlarda Kordon Kanı IGF 1 Düzeyinin Doğum Ağırlığı İle İlişkisi Anne Sütü İle Beslenmenin Serum IGF 1 Düzeyine Etkisi2001
42Nuray ODUNCU Ömer CEVİTWheezingli Süt Çocuklarında Risk Faktörleri 2002
43Rukiye ÇELİKAsım GÜLTEKİNErken Membran Rüptürlü Anne Bebeklerinde CRP Pozitifliği İle Yüzeyel Kültür Pozitifliği Arasındaki İlişki 2003
44M.Orhan BULUT Hayri BOZKURT TOKSOYSivas İl Merkezinde Yaşayan 7-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Demir Eksiklkiği Anemisi Ve Beta Talasemi Taşıyıcılığı Prevalansı2003
45İbrahim Halil BULDAĞSadi TÜRKAY Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Klinik Seyir Ve Prognoz2003
46Arzu ÖZGÜRFatoş TANZERSivas İli Anasıfı,İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Sistinürü İnsidansı Ve Bunların Moleküler Genetik Analizleri2004
47Fikriye GÖLEN Derya BÜYÜKKAYHANRespratuvar Distres Sendromu Olarak İzlenen İnfantların Nörolojik Yönden Dğerlendirilmesi 2004
48Rukiye DUMANDilara İÇAĞASIOĞLUKonvülsiyon Sonrası Serum Prolaktin Düzeyinin Tanıda Önemi Ve Antiepileptik Kullanımının Serum Prolaktin Düzeyine Etkisinin Araştırılması 2004
49İpek KAPLAN Asım GÜLTEKİNYenidoğanda Sepsisinin Erken Tanısında Leptinin Yeri Ve Önemi0
50Semra KARADilara İÇAĞASIOĞLUÇocuklarda Febril Ve Afebril Konvülziyonlarda Post-iktal Serum Prolaktin Düzeyleri Ve Periferal Lökositoz2004
51Ömer Faruk ÖZERHayri BOZKURT TOKSOYLösemili Çocuklarda Nötropenik Ateş Tedavisinde Meropenem İle Seftazidim Ve Amikasin Tedavsinde Değerlendirilmesi2004
52Fadime YÜKSELDerya BÜYÜKKAYHANKordon Kanı Lipid Profilinin Aterosklerotik Kalp Hastalığı ile İlişkisi2005
53Ahmet KAMALIDilara İÇAĞASIOĞLUYenidoğanlarda Kord Kanındaki IL-18 Seviyesi İle Serebral Palsi Arasındaki İlişkinin Araştırılması 2005
54Mahmut YILDIRIMHayri BOZKURT TOKSOYYoğun Kan Ürünü Transfüzyonu Yapılan Hastalarda Ve Sağlıklı Kişilerde Hepatit G Virüs(HGV) Seroprevalansının Araştırılması2005
55Nurullah ÇELİK Ömer CEVİTSivas İl Merkezinde İlköğretim Çağı Çocuklarında Allerjik Hastalık Sıklığının Araştırılması 2006
56Murat ÇETİNKAYAHayri BOZKURT TOKSOYLösemili Ve Solid Tümörlü Çocuklarda Nötropenik Tedavisinde Sefepim Monoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2006
57Murat SANCAKTARFatoş TANZERSivas,Malatya,Erzincan,Yozgat Ve Tokat İllerinde 34.378 Yenidoğan'da Biotinidaz Eksikliği Taraması2007
58Mustafa GENÇOĞLUÖmer CEVİTCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisinde Takip Edilen Yenidoğanlarda İdrar İyot Düzeyi,Tiroid Volumü Ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi2008
59Sibel ÇELİKAsım GÜLTEKİNSivas İl Merkezinde 9-16 Yaş Grubu Çocuklarda Kızamık,Kızamıkçık Ve Kabakulak Seroprevalansının Araştırılması2008
60Faruk EREN F.Dilara İÇAĞASIOĞLUSivas İli İlköğretim Çocuklarında Migren Sıklığının Ve Migrenli Vakalarda Protrombotik Risk Faktörlerinin Araştırılması2008
61Fatih İbrahim ARABACIAsım GÜLTEKİNOcak-Mart 200 De C.Ü.T.F. Hastanesi Pediatri Polikliniğine Başvuran 6 Ay Yaş Grubu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi Sıklığı Ve Oral Demir Preparatlarının Tedavi Etkinlikleri Ve Sonuçları2008
62Erhan SULANÇAsım GÜLTEKİN6 Ay-2Yaş Grubu Çocuklardaki İshal Vakalarında Rotavirüs Enfeksiyonu Prevalansının Araştırılması2009
63Cansu MUTLUDilara İÇAĞASIOĞLUEpileptik Hastalarda Ghrelin Düzeyinin Nöbet Oluşumundaki Etkileri2009
64Erhan BERKDilara İÇAĞASIOĞLUTekrarlayan Febril Konvizyonlu Çocuklarda Serum Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi2009
65Hülya SEÇKİN Ömer CEVİTPreeklamptik Sıçan Yavrularında Histopatolojik Bulgular2009
66Mehtap FIRATFatoş TANZERFenilketonürili Hastaların Serum Selenyum,Çinko,Bakır Düzeyleri Ve Bunların Diyetle İlişkisi2009
67Aylin BOZDOĞANDilara İÇAĞASIOĞLUHıpoksik İskemik Ensefalopatik Yenidoğanlarda Aktivin A Düzeyleri2010
68Meral ALAGÖZFatoş TANZERKronik Sinüzit, Nazal Polipozis Ve Bronşiektazili Hastalarda Kistik Fibrozis Açısından Ter Testi Ve KFRT Gen Mutasyonu2010
69Fatma KALENDER KORKMAZÖmer CEVİTBronşiyolitli Hastalarda Farklı Tedavilerin Etkinliklerinin Kaşılaştırılması2010
70Ayşegül SOYDANBozkurt TOKSOYAlt Solunum Enfeksiyonu Olan 0-1 Yaş Grubu Hastalarda Respiratuar Sinsityal Virüs Epidemisyolojisi2010
71Erkan HÜNERAsım GÜLTEKİNWheezingli Çocuklarda Mycoplasma Pneumonıae, Chlamydıa Pneumonıae, Respiratuvar Sinsityal Virüs Sıklığının Araştırılması2010
72Sevil KILIÇOĞLU YAYLA Ali KAYAİki Farklı Doğal Sürfaktan Preparatı Poraktant Alfa Ve Beraktant'ın Respiratuvar Distres Sendromu Tedavisindeki Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması2010
73Abdulaziz GÜLTÜRKÖmer CEVİTTekrarlayan Akciğer Enfksiyonu Ve Gelişme Geriliği Nedeni İle Başvuran Hastalarda Ter Testi İle Diğer Laboratuvar Testlerinin Kistik Fibrozis Açısından Değerlendirilmesi2010
74Yahya AKSOYAsım GÜLTEKİNRespiratuar Distres Sendromlu Olgularda Kordon Kanı İnsülin Like Growth Faktor-1[IGF-1], Kortizol ,Ft4 ,TSH ,Tiroglobulin Ve Selenyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi2010
75Hasan AHAT Ömer CEVİTÇocukluk Çağında Allerjik Rinit Tanısı Almış Hastaların Tedaviye Yanıtlarının Değerlendirilmesi2011
76Adnan AYVAZDilara İÇAĞASIOĞLUAntiepileptik İlaç Kullanan Çocuklaarda Vücut K Vitamini Durumunun Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri2011
77Murat ŞEFİKOĞULLARI Ali KAYAVasküler Endotelial Growtf Faktör Ve Hipoksinin İnduklediği Faktör-1'in Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının Patogenezindeki Rolü2011
78Ozan KOÇAKDilara İÇAĞASIOĞLU2006-2010 Yılları Arasında Konvülziyon Tanısı İle Yatırılan Hastaların Demografik Özellikleri2011
79Dilek DEHMEN Dilara İÇAĞASIOĞLUPediatrik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarının Klinik, Demografik Özellikleri Ve Hematolojik Bulguları2011
80Mehtap Kıncır Ömer CEVİTÇocukluk Çağı Ailevi Akdeniz Ateşi Olgularında Demografik, Klinik Ve Genetik Özelliklerin Değerlendirilmesi2011
81Göktuğ ÖZDEMİRAsım GÜLTEKİNHenoch-Schönlein Purpura Tanısı Almış Çocuk Hastalarda MEFV Gen Mutasyonu Sıklığı2012
82Mevlüt DEMİRDilara İÇAĞASIOĞLUKırım Kongo Kanamalı Ateş Tanılı Çocuk Hastalarda İmmunglobulin G, A, M Ve Kompleman C3, C4 Düzeyinin Patogenezdeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi2012
83Zehra Şule HASKOLOĞLUÖmer CEVİTAstımlı Çocukların Serum 25[OH] D Vitamini Ve Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi2012
84Melih Timuçin DOĞANAsım GÜLTEKİNDoğum Tartısının Vücut Kompozisyonu ve İnsülin Direnci Üzerine Etkisi2013
85Utku AYGÜNEŞAli KAYAÇocukluk Çağı Zehirlenmelerinde Etiyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi2013
86Meryem ÖLMEZDilara İÇAĞASIOĞLUBasit ve Kompleks Febril Konvülsiyonlu Hastalarda Demir Eksikliği Anemisi, Ortalama Trombosit Hacmi Hs-CRP Düzeyleri Açısından Farklılıklar2013
87Meryem Çağla ABACI ÇAPARÖmer CEVİTJüvenil İdiopatik Artrit Tanısı ile Kliniğimizde Takip Edilen Çocuk Hastaların Demografik, Klinik Özellikleri ile Kardiyolojik ve Pulmoner Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi2014
88Osman GÜLSEVERÖmer CEVİTParaoxonase I Seviyelerinin Astım Ataklı Çocuklarda Değerlendirilmesi2014
89Hatice GÜNEŞDilara İÇAĞASIOĞLUFebril Konvülsiyonlu Çocuk Hastaların Bir Yıllık İzlemi Boyunca Denver II Gelişimsel Tarama Testinin Değerlendirilmesi2015
90Mesut ARSLANÖmer CEVİT5-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Viral/Bakteriyel Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarının Ayrımında Klinik Skorlama2015
91Elif GÜLHANDilara İÇAĞASIOĞLUSivas İl Merkezinde 2-17 Yaş Arası Okul Çocuklarında Epilepsi Prevalansı2015
92Rukiye TUNCER ŞAHİNFatih BOLATÇok Düşük Doğum Tartılı Preterm Bebeklerde Kordon Sağılmasının Kan Transfüzyonuna Etkisi2015
93Hikmet COŞKUNFatih BOLATYenidoğan Ünitemizde İndirekt Hiperbilürübinemi Tanısı ile Yatırılan Term Yenidoğan Bebeklerin Değerlendirilmesi2016
94Esra SAYARMahmut EKİCİKatılma Nöbeti Olan Çocukların Demografik, Klinik ve Laboratuar Bulgularının Değerlendirilmesi2016
95Fatih DURANAli KAYAHastanemize Başvuran 0-18 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D Seroprevalansı2016
96Betül ASLANER ALDEMİRMahmut EKİCİÇok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Ventilatörle İlişkili Pnömoni Sıklığı, Risk Faktörleri ve Karakteristik Özellikleri2016
97Gül Nihal ÜNALMahmut EKİCİÇok Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Koryoamnionitin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkileri2016
98Hasan AKGÜLDilara İÇAĞASIOĞLUEpilepsi Tanısı ile Takip Edilen Çocukların Klinik Demografik ve Laboratuvar Bulgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi2016
99Aslıhan ZARARSIZÖmer CEVİTÇocukluk Çağında Rekürren Aftöz Stomatit'in Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi2016
100Hilal TOPÇU GAVASFatih BOLATAilevi Akdeniz Ateşi ile İzlenen Çocuklarda D Vitamini Seviyesinin Değerlendirilmesi2016
101Ahmet SARIElif ÜNVER KORĞALIPediatri Klinimiğize Akut Bakteriyel Enfeksiyon Tanısı ile Yatırılan 2-7 Yaş Arası Çocuklarda Enfeksiyonun D Vitamini Düzeyine Etkisi2017
102Feride CANDANMahmut EKİCİAilevi Akdeniz Ateşi Tanılı Pediatrik Hastalarda Klinik, Genetik Faktörler ve Bir Laboratuvar Belirteci Olarak Prokalsitonin'in Değerlendirilmesi2017
103Pelin KEKEÇ BOSTANCIMahmut EKİCİ1-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocuklarda 25-OH Vitamin D Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ziya KÖYLÜOĞLUMehmet MARUFİAllerjik Kökenli Dermatozlarda Skin Window Test (SWT) Sonuçlarının Değerlendirilmesi1984
2Rezzan ÇIKLAÇİFTÇİMehmet MARUFİSivas ve Çevresinde Dermatofitozis Etkenlerinin İncelenmesi1984
3Aydın KELKİTMehmet MARUFİMalign Deri Tümörlerinde Sitodiagnostik Çalışmaların Değerlendirilmesi1986
4Ayfer ÖZDEŞLİKMehmet MARUFİAkne Vulgaris'li Kadınlarda Cyproterone Acetate/Ethinyl Estradiol Kombinasyonunun Etkileri1988
5Asuman SAYARMehmet MARUFİSodium Fluoride'in Derinin Yüzeysel Mantar Hastalıklarında Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi1988
6Hasan GÜRCÜPsoriasis'te Sürekli Akım Tedavisi (Galvanik 4 Kap Yöntemi)1989
7Bilge BULUTMehmet MARUFİNormal Yüz Derisinde Demodex Prevalansı1990
8Serap ÖZTÜRKCANMehmet MARUFİÇeşitli Dermatozlarda Tırnak, Saç ve Serum Çinko Düzeyleri1990
9Kubilay YÜCELMehmet MARUFİAspirin'in Ultraviyole-B İnflamasyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması1991
10Ünsal TANKMehmet MARUFİAkne Vulgaris'te Azelaik Asit'in Etkisi1992
11Ali Haydar PARLAKMehmet MARUFİTinea Capitis Etkenlerinin Tanısında Nativ Preparat Yönteminin Önemi1993
12Sibel AKINCIMehmet MARUFİSivas İl Merkezinde Onikomikoz Sıklığı ve Etyolojik Faktörler1993
13Sibel ÜNLÜSerap ÖZTÜRKCANPityriasis Versicolor Tedavisinde %1'lik Terbinafin ve İzokonazol Kremlerin Etkilerinin Karşılaştırılması1995
14Güler ÜNLÜGÜNEŞSedat ÖZÇELİKPsoriasis Vulgaris'de Kalsipotriol Pomad ve Kalsipotriol Pomad+UV Tedavisinin Etkinliği1996
15Melih AKYOLMehmet MARUFİBehçet Hastalığındaki Oral Ülserlerde ve Rekürrent Aftöz Stomatit'de Mast Hücrelerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi1997
16Savaş ALTINORSerap ÖZTÜRKCANRekürran Aftöz Stromatit'li Hastalarda Kolşisin'in Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi1997
17Veysel YILDIRIMMehmet MARUFİTinea Pedis Tedavisinde Terbinafin ve Ketokonazol'ün Etkinliklerinin Karşılaştırılması1998
18Birgül OKUYANSedat ÖZÇELİKİnflamatuar Hastalıklar ve Deri Tümörlerinin USG ile Değerlendirilmesi1999
19Murat POLATSedat ÖZÇELİKHemodiyaliz Hastalarının Serum Çinko Düzeylerinin Pruritus ile İlişkisi2000
20Fatma ÖZELSedat ÖZÇELİKSağlık Personelinde Lateks Allerji İnsidansı ve Çapraz Reaksiyonlar2000
21Semih KIZGINMelih AKYOLKronik Ürtikerli Olgularda Prick Test ve Otolog Serum Deri Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması2001
22Sinan DOĞANMehmet MARUFİİsotretinoin Kullanan Akne Vulgaris'li Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu Değişimleri2001
23Ahmet GÜLDÜMelih AKYOLSivas İl Merkezindeki İlköğretim Okullarında Akne Vulgaris Prevalansı2001
24Selma EMRESedat ÖZÇELİKKronik İdiopatik Ürtikerli Hastalarda Otolog Serum Deri Testi ve Tiroid Otoantikorları İlişkisi2003
25Filiz ALTINOĞLU ÇİĞMelih AKYOLAkne Vulgarisli Hastalarda Bakteri Direnci2004
26Hasan ÇAYIRSedat ÖZÇELİKKangal Balıklı Kaplıcada Psoriasis Tedavisinin Etkinliği ve Psikolojik Değişimler2004
27Şule GENÇOĞLUSedat ÖZÇELİKBehçet Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Enziminin Genetik Polimorfizmi2006
28Abuzer Gaffar ATLIMelih AKYOLSivas İlinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Common ve Displastik Nevus Prevalansı ve Anatomik Bölgelere Göre Sayısal Korelasyon2006
29Gülay ÖZEL ŞAHİNMelih AKYOLAlopesi Areata Patogenezinde Serotoninin Rolü2008
30Funda ALBAYRAKMelih AKYOLPsoriasis Hastalarında Şiddet Skorlama Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki Korelasyon2009
31Sibel BERKSOY HAYTAMelih AKYOLPsoriyazis Hastlarında Duygu Dışa Vurumunun Değerlendirilmesi2009
32Selma UÇARSedat ÖZÇELİKAllerjik Kontakt Dermatitli Hastalarda Yapılan Yama Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi2010
33Fatma BİÇİCİMelih AKYOLPsoriasisli Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi2010
34Rukiye YASAKMelih AKYOLSeboreik Keratozun Dermatoskopik Görüntüleri ile Hsitopatolojik Alt Tipleri Arasında Korelasyon2011
35Elif ÖZTÜRKMelih AKYOLAkne Hastalarında Şiddet Skorlama Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki Korelasyon2011
36Fatma Betül İMAMOĞLUMelih AKYOLSeboreik Dermatitli Hastalarda Metabolik Sendrom Parametrelerinin ve Hormonal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi2012
37Özge KAYAMelih AKYOLPsikolojik Faktörlerin ve Mizacın Psoriasis Hastalarında Tedaviye Etkisi2013
38Ayşe Gül AYGÜNEŞMelih AKYOLRutin Olarak dvUVB Fototerapisi Almakta Olan Psoriasis Vulgaris Hastalarında Serum 25(OH) D Vitamini Seviyesi ve İlgili Parametrelerin Değerlendirilmesi2014
39İrem HENGİRMENMelih AKYOLBir Deri Yaralanması Modeli Olarak Caenorhabditis Elegans Bireylerinde Farklı Stronsiyum Konsantrasyonları ile Ortaya Çıkan Değişiklikler2015
40Mustafa TOSUNMelih AKYOLBir Deri Yaşlanması Modeli Olarak Caenorhabditis Elegans Bireylerinde Kalsinörin İnhibisyonu ile Ortaya Çıkan Değişiklikler2015
41Aykut ALDEMİRSibel BERKSOY HAYTAİmikimod ile Uyarılmış Fare Psöriazis Modelinde Glisirizik Asit ve Stronsiyum Klorid Lokal Kullanımının Tedavi Edici Etkisi2019

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Fatih KILIÇLISebila DÖKMETAŞHashimoto Tiroiditi Ve Papiller Tiroid Kanseri Arasındaki İlişkide Serum Selesyum, Süperoksit Dismutaz, Katalaz Ve Tiyobarbiturik Asit Reaktif Substans Düzeylerinin Rolü2011
2Fettah ACIBUCUSebila DÖKMETAŞTiroid Kanserlerinde Mikro RNA 221, 222, 146b Ve p27 KİP1 Protein m RNA Seviyesinin Prognostik Önemi 2012

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Şinasi ŞAHİNMehmet DOĞANAY1980-1985 Yılları Arasında, Klinik Örneklerden İzole Edilen E.Coli ve PS.Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Hassasiyet ve Çoklu Direnç Durumlarının Araştırılması1985
2Kureyş BOZKURT Mehmet DOĞANAYŞarbonun Klinik Seroepidemiyoljik Özelliklerinin Araştırılması1985
3Muhsin BOZMehmet BAKIRİntravasküler Kateter İnfeksiyonları1994
4Ali GÜRÜNİlyas DÖKMETAŞHepatit C Virüsünün Aile İçi Yayılımı1995
5Bekir Sıtkı AYDINMehmet BAKIRSivas Bölgesinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığın Akut Alevlerinde Streptococcus Pneumoniae'nın Yeri ve Antibiyotik Duyarlılık Durumu1996
6Nazif ELALDIİlyas DÖKMETAŞİn-Vitro Koşullarda Granülosit Koloni Stimulan Faktörün Antifungal İlaçlarla Kombinasyonunun Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi1997
7Deniz DAZKIRMehmet BAKIRİn-Vitro Koşullarda Granülosit Koloni Stimulan Faktörün Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi1999
8Tülay GÖRMÜŞMehmet BAKIRDiabetes Mellitus'lu Hastalarda Asemptomatik Bakteriüri2000
9Süleyman KULOTUMehmet BAKIRİn-Vitro Koşullarda Granülosit-Koloni Stimülan Faktörün Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi2000
10Erdinç TİTİZLERİlyas DÖKMETAŞHastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı2000
11Zehra DOĞAN TOMBULİlyas DÖKMETAŞToplumdan Kazanılmış Pnömonide Atipik Pnömoni Etkenlerinin (Chlamydia Pneumoniae, Mycoplasma Pneumoniae ve Legionella Pneumoniae) Rolü2003
12Aytaç BİLGİÇMehmet BAKIRİn Vitro Koşullarda Granülosit-Koloni Stimülan Faktör'ün Karaciğer Sirozlu Hastalarda Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Etkisi2004
13Sevilay AYDIN AYDEMİRİlyas DÖKMETAŞSepsisli Hastalarda Adrenal Bez Fonksiyonları ve Steroid Tedavisinin Mortalite Üzerine Etkisi2005
14Mesure ÇELİKNazif ELALDIDeri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarında Seftriakson ve Levofloksasin Tedavisinin Karşılaştırılması2005
15Abdüsselam ULUMehmet BAKIRKırım-Kongo Kanamalı Ateş Tanısı Alan Hastalarda Leptin ve Kortizol Değerlerinin Araştırılması2005
16Şafak KAYANazif ELALDIKırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Ardışık Serum Sitokin Seviyeleri, Virüs Titrelerinde ve Oral Ribavirin Tedavisinin Etkisi2007
17Gülsüm AKDENİZNazif ELALDIÇiğ İnek ve Koyun Sütlerinde Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Antijeni Araştırılması2010
18Merdan Mustafa ÖZCANNazif ELALDIKırım-Kongo Kanamalı Ateşi'nde Oral Ribavirin Tedavisinin Etkinliği2010
19İbrahim BÜYÜKHANMehmet BAKIRKırım-Kongo Kanamlaı Ateş Tanısı Alan Hastalarda Tip I (?, ?) İnterferon ve Viral Yük Arasındaki İlişkinin Araştırılması2012
20Muhammed Mirgan POLATAynur ENGİNSivas İlinde Yaşayan Sağlıklı Bireylerde Tatarcık Humması (Sandfly Fever) Prevalansının Araştırılması2013
21Edip BAYRAKYoğun Bakım Ünitesinde Pan-Drug Resistant (PDR) Acinetobacter Baumannı Enfeksiyonları Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi2014
22Münevver ŞEN Nazif ELALDIBir Üniversite Hastanesinde Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) Epidemisi: Risk Faktörlerinin Belirlenmesi2014
23Ömür GÜNDAĞMehmet BAKIRKırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında 'Augmenter Of Liver Regeneration ' Molekülünün Düzeyi, Bazı İnflamatuar Sitokinler Ve Hastalığın Şiddetiyle İlişkisi2015
24Zeynep Banu RAMAZANOĞLU Mehmet BAKIRKırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Galectin-1 Ve Galectin-3 Düzeyleri Ve Bu Parametrelerin Mortalite İle İlişkisi2017
25Burcu KAPICIOĞLUNazif ELALDIKırım-Kongo Kanamalı Ateş Hastalarında Direkt Tedavi Maliyet Analizi: Geriye Dönük Araştırma2017

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Behice ÖĞÜTRomotoid Artiritte Akciğer Bulguları1982
2Vedat KOCAOĞLU Sivas İl Merkezinde İlkokul Öğrencilerinde Düztabanlık Deformitesinin Görülme Sıklığının Araştırılması1982
3Sezai KOÇOĞLURefleks Semptamik Distrofi Sendromunun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyonunda Kesikli Ultrasonla Yapılan Stellar Gabngliyon Blokajı1991
4Muntazim BİLGENGonartrozlu Olguların Tedavisinde Kısa Dalga Diyetarmi İle Transkutaneal Elektriksel Sinir Uyarımı Tedavilerinin Karşılaştırılması1992
5Vedat NACİTARHANSami HİZMETLİServikel Spondilozisli Olgularda Fizik Tedavi- Rehabilitasyon Öncesi Ve Sonrası Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller1994
6Birsen KUNTSami HİZMETLİPosterolateral Disk Hernisine Bağlı Bel Ağrılı Olgularda İntermittent Ve Statik Traksiyonun Klinik Ve Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Karşılaştırılması 1995
7Selami KOCAGİL Sami HİZMETLİArtroskopik Parsiyel Menisektomi Sonrası Uygulanan Kapalı Kinetik Zincir Egzersiz Protokolüne Nöromusküler Elektrik Stimulasyonunun Katıkısı1996
8Mete ÖZYURTSami HİZMETLİGonartrozlu Olgularda Açısal Ölçümler Ve Rehabilitasyonun Klinik Parametrelere Etkisi1997
9Mine İlkin GÖKER Sami HİZMETLİKronik Bel Ağrılı Hastalarda Postüral Egzersizlerin Spina Mobilite, Ağrı Ve Disabilite Üzerine Erken Dönem Etkilerinin Araştırılması1997
10Yahya CEYLANSami HİZMETLİMyofasiyal Ağrı Sendromlu Olgularda Kontrollü Olarak İnfrared Lazer+ Medikal Tedavi Uygulamasının Ağrı Ve Serotonin Yıkım Ürünleri Üzerine Etkisi1998
11Erkan MESCİSami HİZMETLİPostmenopozal Osteoporozda Serum Beta 2 Mikroglobulin Seviyeleri Ve Kalsitonin Tedavisinin Beta 2 Mikroglobulin Üzerine Etkileri1999
12Şehriban K. HOCAOĞLUSami HİZMETLİPostmenopozal Osteoporozda Serum Beta 2 Mikroglobulin Seviyeleri Ve Etidronat Tedavisinin Beta 2 Mikroglobulin Üzerine Etkileri1999
13Kayahan BOLELSami HİZMETLİRefleks Sempatik Distrofi Sendromlu Olgularda Sempatik Deri Yanıtları1999
14Bilge TALOSami HİZMETLİPostmenopozal Osteoporozlu Olgularda Serum IGF-I Düzeyleri Ve Kalsitriol Tedavisinin Serum IGF-I Düzeylerine Etkisi2000
15Yasemin ANALAYHasan ELDENRomotoid Artritte Metotreksatın Lenfosit Kültürüne Etkisi Ve Klinik İle Korelasyonu2000
16Serdar YURTÇUVedat NACİTARHANDiz Osteoartrozu Olan Obez Vkalarda Serum IGF-I Ve İnsülin Düzeyleri2001
17Bülent ÇOLAKOĞLU Vedat NACİTARHANFibromiyaljili Olgularda Basınç Ve Kutanöz Ağrı Eşiği Değerleri2001
18Özlem ŞAHİNSami HİZMETLİUltrason Tedavisi Gören Olgularda Mikronükleus Yöntemi İle Ultrasonun Genotoksik Etkisinin Araştırılması2002
19Dudu ŞENCANHasan ELDENDiabetes Mellituslu Hastalarda Diffüz İdiyopatik Skeletal Hiperostozis (DISH) Prevalansı2002
20Osman ADIGÜZEL Ece KAPTANOĞLUPrimer Fibromiyaljili Olgularda Medikal Tedavinin Ve Klinik İyileşmenin Beyin Kan Akımı Ve Perfüzyonu Üzerine Olan Etkisinin Spect Yöntemi İle Tayini 2003
21Ayten KEÇECİSami HİZMETLİRefleks Sempatik Distrofili Olgularda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Klinik Bulgular, Dolorometrik Ölçümler Ve Sintigrafik Bulguların Karşılaştırılması2003
22Ayşe GÜLER Ece KAPTANOĞLUCumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinde Ankilozan Spondilit Prevalansı2003
23Mustafa KISAVedat NACİTARHANTip1 Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği2004
24Bahadır YESEVİHasan ELDENPrimer Fibromiyaljili Olgularda Obezitenin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi2004
25Resul ÖZELÇİEce KAPTANOĞLUBehçet Hastalığında Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Sakroileit Prevelansı2005
26Fatih DEMİRHasan ELDENRomatoid Artritli Hastalarda Serum Ve Sinovial Sıvıda Çözünebilir Adezyon Moleküllerinin Tayini Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi2008
27Hamide GÜLERHasan ELDENTerapötik Ultrasonun Isı Şok Proteini Üzerine Etkisi2008
28Murat DOĞAN Hasan ELDENLomber Spondilozlu Hastalarda Fizik Tedavi İle Birlikte Balneoterapinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi2008
29Nurdagül Aktaş Sami HİZMETLİFibromiyaljili Hastalarda Balneoterapi İle Birlikte Fizik Tedavinin Etkinliği Ve Sonuçların Serum Kortizol Seviyeleri İle İlişkisi2008
30Emin DİŞLİSami HİZMETLİDiz Osteoartritli (Gonartroz) Hastalarda Kısa Dalga Diatherminin, İnsülin, C-Peptit Ve İnsülin Like Growth Faktör Düzeyleri Üzerine Etkisi2008
31Sunay KAYA Sami HİZMETLİAnkilozan Spondilit Hastalarda MEFG Gen Mutasyonları Ve Hastalık Aktivitesi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi2009
32Mehmet TÜRKMENHasan ELDENRomatoid Artritli Hastalarda Serum Anti-RA33 Tayini İle Bu Hastalarda Görülme Sıklığı Ve RF İle Birlikte Değerlendirilmesi2009
33Gökay TUNÇSami HİZMETLİSivas İli Kentsel Bölgede C.Ü.T.F Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi2009
34Sare ŞAHİN Hasan ELDENRomatoid Artritli Hastalarda Serum Melatonin Seviyesi Ve Bunun Hastalık Aktivitesi Ve Sabah Tutukluğu İle Olan İlişkisi2009
35Önder ŞENERSami HİZMETLİTerapotik Kısa Dalga Diaterminin Genotoksik Etkisinin Araştırılması2009
36Nalan GÜLEREce KAPTANOĞLUFibromiyaljili Kadın Olgularda Gabapentinin Etkinliği2009
37Sevil Ceylan DOĞANSami HİZMETLİRomatoid Artritli Kadın Hastalıklarda Sarkopeni2009
38Emel GÜLER Ece KAPTANOĞLUAilesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Otoantikorların Görülme Sıklığı Ve Klinikle İlişkisinin Değerlendirilmesi2010
39Senem ŞAŞHasan ELDENRomatoid Artritli Hastalarda Farklı Romatoid Faktörlerin Klinikte İlişkisinin Değerlendirilmesi2010
40Neslihan BERKDEMİR SİVERLİEce KAPTANOĞLUAilesel Akdeniz Ateşli Hastalarda Kemik Mineral Yoğumluğunun Değerlendirilmesi2010
41Şuayb SEVİÇKANHasan ELDENMetotreksat Tedavisi Gören Romatoid Artritli Hastalarda İlaç Yan Etkisi İle Metilentetrahidrofolat Redüktaz Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi2010
42Hüseyin Cengiz GÜRBÜZSami HİZMETLİKarpal Tünel Sendromlu Hastalarda Lazer Tedavisi Öncesi Ve Sonrasında EMG Bulgularının Karşılaştırılması2010
43Ahmet KARADAĞEce KAPTANOĞLURomatizmal Hastalarda Alternatif Tıp Ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri2012
44Halil PEKŞENHasan ELDENFibromiyalji Sendromlu Hastalarda Mitokondriyal Disfonksiyon Ve Oksidatif Stres Düzeyinin Belirlenmesi2013
45Nuray SAYGINSevil CEYHAN DOĞANMiyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Hastanede Kardiyak Rehabilitasyon İle Ev Egzersiz Programının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi2013
46Hediye DURUKAN DURMUŞEmrullah HAYTAAnkilozan Spondilitli Hastalarda Ev Egzersiz Tedavi Programı Ve Aerobik Egzersiz Tedavi Programının Mobilite, Yaşam Kalitesi Ve Pulmoner Fonksiyon Üzerine Etkisi2013
47Esra AYDINKAL SEMİZSami HİZMETLİFibromyalji Hastalarında Balneoterapi Ve Fizik Tedavi Uygulaması Sonrası Serum Kortizol Ve Dehidroepiandresteron-Sülfat Seviyesleri2013
48Zafer ÖZERÖzlem ŞAHİN Fibromiyaljili Hastalarda Balneoterapi Ve Fizik Tedavi Ajanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması2013
49Ayşe ALTUN OKŞAŞOĞLUEmrullah HAYTAFibromiyalji Sendromlu Hastalarda Polisomnografi ve Serum IGF-1 Düzeyinin Değerlendirilmesi2014
50Salih SALİHOĞLUSevil CEYHAN DOĞANRomatolojik Hastalıklarda Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Sıklığı2014
51Pınar KAPLAN ÖZEREce KAPTANOĞLURemisyondaki Romatoid Artrit'li Hastalarda Eklem İnflamasyonunun Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi2014
52Refiye AKPINARSami HİZMETLİAnkilozan Spondilitli Hastalarda Melatonin Seviyesi ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi2014
53Mehmet Sıddık TUNÇAYÖzlem ŞAHİN Romatoid Artritte Tedavinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi2014
54Oğuz KULAOĞLUHasan ELDENKronik Bel Ağrılı Hastalara Uygulanan Balneoterapi ve Fizik Tedavinin Ağrı Şiddeti Yaşam Kalitesi Disabilite ve Ruhsal Semptomlar Üzerine Erken Dönem Etkisi2015
55Bülent ALIMÖzlem ŞAHİN Erkeklerde Kronik Bel Ağrısının Cinsel Fonksiyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi2015
56Nurmine UMDUEmrullah HAYTAFibromiyalji Sendromunda Balneoterapinin Serum GH ve İGF-1 Düzeyi Üzerine Etkisi2016
57Mustafa DİNLERSevil CEYHAN DOĞANHemodiyaliz Hastalarında Fibromiyalji Sendromunun Prevalansı ve Yaşam Kalitesine Etkisi2017
58Yakup İlker YAYIKÇIAhmet KARADAĞRomatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Konvansiyonel ve Biyolojik İlaçların Yaşam Kalitesi ve Depresyon Üzerine Etkisi2017
59Muhammed CANBAŞHasan ELDENAnkilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Asas Healty Index'inin Hastaların Genel Durumunu, Hastalık Aktivitesini, Fonksiyonel Kapasitesini, Spinal Mobilitesini ve Yaşam Kaltiesini Değerlendiren Ölçekler ile Korelasyonunun İncelenmesi2018
60Gözde ÇAKIROĞLUSami HİZMETLİBeta-2 Adrenerjik Reseptör Gen Polimorfizmi ile Fibromiyalji Sendromu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi2018
61Burcu ÖZALTUNHasan ELDENAnkilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Ürolitiazis Sıklığının İncelenmesi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Sami HİZMETLİ(Yandal Uzmanlık Tezi)Premenopozal Romatoid Artritli Kadın Olgularda Seks Hormon Düzeyleri2007

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ahmet ÜNALSivas Yöresi Endemik Guvatr Sıklığında Serum TSH, T4 ve T3 Normal Değerleri ve Bu Hormonların Endemik Guvatrın Ayırıcı Tanısında Önemi1981
2Sena ERDALSıçan Trombositlerinde Siklooksigenaz İnhibitörü Aspirin ile Oluşturulan Fonksiyon Bozukluğunun Trombopoetin Yapımına Etkisinin İncelenmesi1982
3Ercan ÖZDEMİRSena ERDALKortikosteroid ve Anabolik Steroidlerin Sıçan Diyafragma Kasına Olan Kasılma Etkileri2002
4Sefa GÜLTÜRKSena ERDALTip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Kan Leptin Seviyeleri ile Bazal Metabolizma Hızı, İnsülin ve Vücut Adipozitesi Arasındaki ilişki2002
5Uğur DALSena ERDALSporcularda Egzersiz Bronkoprovakasyon Testi ile Metakolin Bronkoprovakasyon Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması2003
6Tuncer DEMİRSefa GÜLTÜRKFebril Konvulsiyonlu Sıçanlarda Manyetik Alanın Kan-Beyin Bariyeri ve Beyin Dalgaları Üzerine Etkisi2009
7Ahmet Kemal FİLİZErcan ÖZDEMİRPrimer Hipertansiyonlu Bireylerde Vasküler Endotelyal Growth Faktör ve TİE-2 Reseptör Düzeylerinin Belirlenmesi2013

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Abdulkerim YILMAZ Hakan ALAGÖZKronik Hepatit Chastalarında Kemokin Reseptör 5 (CCR5) Gen Polimorfizminin Ve Karaciğer Ekspresyonunun Karaciğer Histopatolojik Bulgular Üzerine Etkisi2009
2Erol ÇAKMAKÖzlem YÖNEMNitrik Oksi/Siklik Guanozin Monofosfat Yolağını Etkileyen Noc-18, Ataciguat Ve Zaprinast'ın Koyun Oddi Sfinkterindeki Gevşetici Etkilerinin Araştırılması2013
3Ahmet Taner CANTİMURHakan ALAGÖZLÜ Deneysel Ülseratif Kolit Modelinde D-Vitamini'nin Koruyucu Ve Tedavi Edici Etkilerinin Değerlendirilmesi2014

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Sinan GÜVENLokal ve Genel Anestezi Altında Ameliyat Edilen Hastalarda Strese Karşı Cevabın Plazma Kortizol Seviyesi ile Değerlendirilmesi1982
2Osman ÇİFTÇİSivas Koyulhisar Köylerinde Endemik Guatr Nedenleri ve Ameliyat Endikasyonları1982
3Erdal MUTLUAnastomoz Ülserlerin Tedavisinde Selektif Proksimal Vagotominin Yeri1982
4Kamil ULUOCAKÇocuklarda İndirekt İnguinal Hernilerin Tanısında Herniografinin Önemi1982
5Aydın ALTINTAŞApendektomide Profilaktik Ornidazol (Biteral) Kullanılması1983
6Mustafa KURTTrioid Hastalıklarında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri1984
7Mustafa İLGÜNŞATIROĞLUKöpeklerde Uzun Süre Parateral Beslenmenin Safra Taşı Oluşumu ve Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisinin Araştırılması1986
8Muzaffer BEKTEMİRDeneysel Peritonitlerde Povidone-İodine Solüsyonunun Peritoneal Lavaj Sıvısı Olarak Kullanılması1986
9İlhan TANDeneysel Hemorajik Şok Tedavisinde "Bencyclane Hydrogene Fumarat'ın" (Angiodel) Önemi1987
10Atila SAYARDeğişen Tiroid Durumlarında Tiroid Fonksiyonları ile Adele Fonksiyonlarının İlişkisi1988
11Ali ÖZER Karın Cerrahisinde Topikal Polıvınyl Pyrrolıdon(Povıdon)Uygulamasının Serum İyot Düzeyi Ve Tiroid Fonksiyonlarına Etkisi1988
12Fevzi İÇLİH 2-Reseptör Antagonistlerinin Karaciğer Rejenerasyonuna Etkisi1988
13Nihat Zafer UTKAN Ano-Rektal Mukozaya Lavman Şeklinde Topikal Olarak Uygulanan Polıvınyl Pyrrolıdon(Povıdon)'un Serum İyod Düzeyi Ve Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi1989
14Gürkan ERSOYKarın İçi Organlar Arasında Adezyon Oluşumunun Önlenmesinde İsoptin Ve Trental'in Etkileri1991
15Şenol KARSLIGastrik Mukoza Harabiyeti Yapan Çeşitli Nekrolizan Maddedlere Karşı PGF2'nin Mukoza Koruyuculuğu1991
16Turgay ÖZERFevzi İÇLİDeneysel Tirotoksikozda Kan Gastrin Düzeyi Ve Mide Asit Salgısı Degişiklikleri1993
17Selçuk ARDAZafer UTKANKolesistektomi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Ağrı,Solunum Fonksiyon Testi Bozuklukları Ve Akciğer Komplikasyonlarının Azaltmada Unilateral İnterkostal Sinir Bloğunun Önemi 1994
18Nuh Zafer CANTÜRK Cihan YILDIRIR Ratlarda Hepatik İskemi/Reperfüzyon Modeli Üzerine Somatostatin Analoğu Octreotid,Prostaglandin E1 Ve Diltiazemin Sitoprotektif Etkisi1994
19Neşet Nuri GÖNÜLLÜMustafa DÜLGERGenel Cerrahi Hastalarında Postoperatif Üriner Retansiyonun Önlenmesinde Prazosinin Etkileri1994
20Ahmet TULPARF.Cahit İÇLİDeneysel Sepsiste Alfa Tokoferolün Eritrosit Deformabilitesi,Karaciğer Değişikliği Ve Sağkalım Üzerine Koruyucu Etkisi1994
21Şehsuvar GÖKGÖZCihan YILDIRIR Deneysel Peritonit Tedavisinde Antibiyotikler,Serbest Oksijen Radikal Gidericiler Ve Kombinasyonlarının Rolü1994
22Faruk VARMustafa DÜLGERStres Ülserlerinin Önlenmesinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Ranitidinle Karşılaştırılması1994
23Bahattin DALKILIÇCihan YILDIRIR Sepsisdeki İnce Bağırsak Değişiklikleri Üzerine Diltiazem Ve Oktreotid Asetatın Etkisi1996
24Nesimi BARUKCihan YILDIRIR Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Hasarına Verapamil Ve Siklosporin-A'nın Etkisi1997
25Mehmet CAN Cihan YILDIRIR Deneysel Sepsis Modelinde Granülosit Koloni Stimülatör Faktör Ve İmipenem'in Tek Tek Ve Kombine Kullanımının Sağ Kalım Üzerine Etkileri1997
26Harun ANALAY Cihan YILDIRIR Deneysel Tıkanma İkterinde Nötrofil Fagositoz İndeksi Ve Vitamin E'nin Etkisi1997
27Mustafa TURANCihan YILDIRIR Kolon Anastomozlarının İyileşmesinde L-Arginin Ve Difenilhidantoin'in Etkisi 1997
28İ.Baha AKERMetin ŞENStrangülasyonlu İntestinal Obstrüksiyonlarının Erken Tanısında ALP,LDH,CPK Enzimleririnin Ve İnorganik P Seviyelerindeki Değişikliklerin Önemi1999
29Turgut CERANMetin ŞENDeneysel Tıkanma Sarılığında Ursodeoksikolikasit'in Karaciğer Fonksiyon Testleri Ve Nötrofil Fagositozu Üzerine Etkisi1999
30Murat İNAN Ayhan KOYUNCUDeneysel Sepsis Modelinde Tiroid Hormonlarının Mortalite Ve Sepsis Parametreleri Üzerine Etkileri2000
31Faruk Bal Cengiz AYDIN Tiroid Releasing Hormon'un İntra Serebro Ventriküler Verilmesiyle Oluşan Gastrik Mukozal Erozyonların Önlenmesinde Tiroid Hormonlarının Etkileri2000
32Levent UĞURLUMustafa TURANDeneysel Sol Kolon Anastomozlarında Nifedipinin Etkisi2001
33Yakup GÜVENCengiz AYDIN Deneysel Tıklama Sarılığı Oluşturan Ratlarda Karaciğerde P-Selektin Ve B2-İntegrin Ekspresyonu2001
34Mustafa ERDEMAyhan KOYUNCUDeneysel Akut Pankreatitte Aoptozis Ve Octreotidin Apoptozis Üzerine Etkileri2001
35Cengiz MÜFTÜOĞLUMustafa TURANFenitoinin İnfekte Yaralara Etkisi Ve Antibakteriyel Özelliğinin Sorgulanması2003
36İbrahim Kenan PÜRYANKürşat KARADAYIDeneysel Peritoziste Hidatoziste Klorhekzidin Glukonatın Etkinliği2003
37Mustafa DUMANAyhan KOYUNCURatlarda Postoperatif Adezyona Karşı Lornoksikam Ve Metilen Mavisi Etkileri2004
38Selçuk SÖZERİMetin ŞENDeneysel İskemik Kolon Anastomozlarında Misoprostolün Etkisi2004
39Elvan BUDAKMustafa TURANEnfekte Yara Modelinde Fenitoin Nitrofurazone'nin Etkileri2005
40Selçuk GÖKTAŞCengiz AYDIN Akalküloz Akut Kolesistit EGb 761 Ve Diklofenak Sodyumun, Safra Kesesi İnflamasyonu Ve Kasılması Üzerine Etkileri2005
41Mehmet Nuri DOĞANAyhan KOYUNCUROUX-EN-Y Rekonstrüksiyonu Sonucu Gelişen Motilite Değişiklikleri. İN-VİTRO Deneysel Çalışma2005
42Ersin CÜCEN Ömer TOPCUDeneysel İskemik Sol Kolon Anastomozunda Pentoksifilin Etkisi2006
43Hakan KARADAĞAyhan KOYUNCUMarsupiyalizasyon İşlemi Sonrası Sekronder İyileşmeye Bırakılan Pilonidal Sinüs Olgularında Hidrofiber Kullanımının İyileşmesi Üzerine Etkisi2007
44Coşkun AVCIÖmer TOPÇUSkolisidal Maddelerin Protoskoleks Emdirilmiş Spançlara Ve Kız Vezikülleri Üzerine Etkileri2007
45Sinan SOYLUCengiz AYDIN Akalküloz Akut Kolesistit Modelinde L-Arginin Ve Aminoguanidin Tedavisinin Safra Kesesi İnflamasyonu Ve Kontraktilitesi Üzerine Etkileri2007
46Selahattin SAYKILIMetin ŞENAmeliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Klorheksidin Glukonat, Lornoksikam, Hyaluronik Asit ve Karboksimetilseluloz İçeren Bioresorbable Membran ve Metilen Mavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması2008
47Hüseyin TİMUÇİNAyhan KOYUNCUBazal ve Luminal Tip Meme Karsinomlarının İmmünofenotipik Analizi ve Prognostik Önemi2008
48Yasin SÖNMEZAyhan KOYUNCULaparoskopik Kolesistektomi Sonrası Yara Pansuman Büyüklüğünün Postoperatif Ağrı ile İlişkisi2008
49Yılmaz ERÖmer TOPÇUAmeliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Seprafilm ve Lornoksikamin Etkinliklerinin Karşılaştırılması2009
50Oruç Numan GÖKÇEKürşat KARADAYIAmeliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklıklarının Önlenmesinde Taurolin, Seprafilm ve Mesofolun Etkinliklerinin Karşılaştırılması2009
51Ahmet Alper İNALCengiz AYDIN Mezeterik İskemi-Reperfüzyon Hasarında Rat Barsak Dokularında NO/cGMP Yolağının ve Reseptör Aracılı Kasılma Yanıtlarının İn Vitro Olarak Araştırılması2009
52Mustafa KOÇAyhan KOYUNCUMalign Potansiyeli Bilinmeyen Tiroid Tümörleri ve Diferansiye Tiroid Tümörlerinde FHIT, P16, P53, EGFR Ekspresyonları ve Prognostik Parametler ile İlişkisi2011
53Mutlu DOĞANMetin ŞENPringle Manevrasının Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri2011
54Gündüz AKGÖLKürşat KARADAYIİntraperitoeal Kemoterapotik Ajanların Ameliyat Sonrası Karın İçi Yapışıklık Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması2011
55Boran Cihat KARAKUŞMustafa TURANPolietilen Glikol ve Seprafilm'in Ameliyat Sonrası Batın İçi Yapışıklıklar Üzerine Etkisi2012
56Erdal GÖRENCengiz AYDIN Akalküloz Akut Kolesistit Moedelinde Kobay Safra Kesesi Dokularında NO/cGMP Yolağının ve Reseptör Aracılı Kasılma Yanıtlarının İn Vitro Olarak Araştırılması2012
57Mehmet Emin PEKŞENAtilla KURTHypericum Perfaratum Bitkisinden Elde Edilen Yağın %1'lik Gümüş Sülfodiazin (Silverdin) ile Yanık İyileşmesi Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması2013
58Mustafa ATABEYÖmer TOPÇUAntibakteriyel Etkili Triclosan Emdirilmiş Sutür Materyallerinin Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri2013
59Özdemir ÖZERMetin ŞENİki Darbe Modelinde Spesifik ve Non-Spesifik Fosfodiesteraz İnhibitörleri ve N-Asetilsisteinin Oksidatif Stres ve Uzak Organ Hasarına Etkisi2014
60Murat Can MOLLAOĞLUKürşat KARADAYIDeneysel Yanık Modeli Oluşturulan Ratlarda Yanık Staz Zonunun Pentoksifilin ve Milrinon Kullanımıyla Kurtarılması2016
61Meriç Emre BOSTANCIErol KİSLİYanık Staz Zonu Üzerine Sildenafil ve N-Asetilsitein'nin Etkisi: Deneysel Çalışma2016
62Uğur ABAKAYSinan SOYLURatlarda Deneysel İnce Barsak İskemi-Reperfüzyon Modelinde Pentoksifilin ve İloprost'un İskemi-Reperfüzyon Hasarının Önlenmesindeki Rolü2016
63Hüsnü Çağrı GENÇSinan SOYLUKök Hücre, Plateletten Zengin Plazma ve Ovaryum Folikül Sıvısının Yanık Staz Zonuna Etkisinin Karşılaştırılması2018
64Mehmet İlker ÖZELAli Cihan YILDIRIRRatlarda Kolon Anastomozu İyileşmesinde Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma Uygulaması ve Beyin Omurilik Sıvısının Lokal Uygulamada Etkileri2019

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ahmet ÖNENKasım DOĞANTek Akciğer Anestezisi Sırasında Oluşan Hipokseminin Önlenmesinde "Continuous Positive Airway Pressure (CRAP)" Yönteminin Etkinliği1997
2Ersin ERBAŞMelih KAPTANOĞLUAkciğer Rezeksiyonlarından Sonra Perfüzyonun Yeni Dağılımının Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi2002
2Cengiz YAKITZehra SEYFİKLİKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Yetmezliği ve Plazma Karnitin Düzeyleri Arasındaki İlişki1998
3Suat DURKAYAMelih KAPTANOĞLUSternutomi İnsizyonlarında Farklı Sütür Materyallerinin Skar Oluşumuna Etkisi 2004
4Feride SAPMAZAydın NADİRSivas il Merkezinde Doğumsal Göğüs Duvarı Deformitelerinin Araştırılması2005
5Özgür KATRANCIOĞLUAydın NADİRSıçanlarda Kimyasal Maddelerle Oluşturulan Özofagus Yanıklarının Değerlendirilmesi2006
6Yücel AKKAŞMelih KAPTANOĞLUSıçanlarda Deneysel Pnömotoraks Modeli Oluşturulması2008
7Hakan SARZEPEkber ŞAHİNMediastinal Kitlelerin Ameliyat Öncesi Tanı Öngörülerinin Patoloji Sonuçlarıyla Karşılaştırılması2012

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Amine SÖYLEMEZ SEVENZehra SEYFİKLİSivas İli Yıldızeli İlçesi Sandal Köyünde Asbeste Bağlı Hastalıkların Araştırılması1997
3Mehmet ŞİMŞEKZehra SEYFİKLİSivas İli, Zara İlçesinde Arı Allerjisi Prevalansı1999
4Hasan GANİZehra SEYFİKLİBiomass Maruziyetinin Oksidan/Antioksidan Stres Sistemine Etkisi2000
5Yurdanur ŞAHİNZehra SEYFİKLİCyfra 21-1'in Akciğer Kanseri Tanısındaki Değeri2000
6Nevin MUTLUİbrahim AKKURTAtipik Pnömonilerde Klinik,Serolojik,Rutin Laboratuvar Ve Radyolojik Değerlendirme2003
7Hasan DÜZENLİİbrahim AKKURTUzun Süreli Oksijen Tedavisi (USOT)Endikasyonu Konulmuş Kronik Solunum Yetmezliği Olguların Değerlendirilmesi2003
8Ahmet ATALAN Sefa Levent ÖZŞAHİNSivas İli 1999 Erişkin Akciğer Tüberkülozlu Hastaların İncelenmesi Ve 2003 Yılında Akibetlerinin Araştırılması2003
9Ömer DOĞANİbrahim AKKURTSivas İli Merkezi Sağlık Çalışanlarının Obstrüktif Sleep Apne Hipopne Sendromu(OSAHS)Semptom Prevalansı2003
10A.Işın YALDIZUğur GÖNLÜGÜRKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Akut Alevlenmelerin Koagülasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Retrospektif Olarak Aaraştırılması2004
11Tanseli EFEOĞLU GÖNLÜGÜRÖznur ABADOĞLUSivas'taki 1285 MetreYükseklikte Yaşayan Astımlı Hastaların Ev Tozu Akar Duyarlılıkları Ve Ev Özelliklerinin Etkisi 2005
12Serdar BERKUğur GÖNLÜGÜRCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak 2000-Aralık 2003 Tarihleri Arasında Pulmoner Emboli Ön Tanısı İle İzlenen Olguların Retrospektif Değerlendirirlmesi2005
13Hayrullah GÖLEN Sefa Levent ÖZŞAHİNSivas Verem Savaş Dispanseri Tarafından 1998-1999 Öğretim Yılında Yapılan Okul Taramalarında Tüberkülin Cilt Testi Pozitif Bulunan Çocukların Akıbeti2005
14Şenay DEMİRÖznur ABADOĞLUKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına(KOAH)Bağlı Kronik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyonunun(NİMV) Etkileri2008
15Evrim DUMAN Ö.Tamer DOĞANObstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Fibromiyalji Sendromu Birlikteliği 2009
16Hüseyin KARŞIYAKA Öznur ABADOĞLUAkut Pulmoner Embolide Diffüzyon Kapasitesi(DL CO) Ve Pulmoner Emboli Tedavisinin DL-CO Üzerine Etkisi 2009
17Sema Nur ÇALIŞKAN Ömer Tamer DOĞAN CÜTF Hastanesi'nde Yatan Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu(OUAS) Semptom Prevalansı2009
18Süleyman TÜRKYILMAZ Ö.Tamer DOĞANKronik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyonunun (NİMV) Etkileri2009
19Alper KELEMENÇE Öznur ABADOĞLUParanazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografisinde Saptanan Kronik Sinüzit Ve Nazal Polip Varlığının Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(Koah)Şiddeti Üzerine Etkisi2009
20Gonca ÖZYOLÖ.Tamer DOĞANPulmoner Tromboemboli Hastalarında Kardiyak Troponin I Yüksekliği2009
21Bülent YILMAZİbrahim AKKURTKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nda (KOAH) Mortalite Ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler2009
22Gülhan KOŞUCUSefa Levent ÖZŞAHİNCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde Yatarak Tedavi Gören Hemoptizi Semptomlu Hastaların Beş Yıllık Analizi2010
23Gökten BULUT İbrahim AKKURTSivas İli Yıldızeli Ve Ulaş İlçeleri Köylerinde Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Hastalıkların Araştırılması 2011
24Erdal KAYSOYDUSulhattin ARSLANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olanlarda Mikroalbuminüri Varlığı,Bunun İnflamasyon,Hipoksi Ve Nokturnal Kan Basıncı Değişikleri İle Olan İlişkisi 2012
25Kürşat EPÖZTÜRKÖznur ABADOĞLUKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı(KOAH) Olan VE Sigara Astımlı Hastaların Ayrımında Toraks Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) Yardımcı Olabilir Mi?2012
26Aslı BİNGÖLSerdar BERKNon-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulanan Akut Solunum Yetmezlikli Hastalarda Tedavi Başarısını Ve Mortaliteyi Değerlendirmede Apache-II Ve Curb-65 Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması 2013
27Neslihan TAŞSulhattin ARSLANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Karotis İntima-Media Kalınlığı İle İnflamasyon,Hipoksi Ve Hava Akımı Kısıtlılığı Arasındaki İlişki2013
28Gülizar Canan KAYAÖ.Tamer DOĞANObstrüktif Uyku Apne Hipopne sendromlu Hastalarda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisi Öncesi Ve Sonrasında Ortalama Trombosit Hacmi Ve Erirrosit Dağılım Genişiliği Değişimi2013
29Emel ATAYIKÖznur ABADOĞLUAllerjik Rinitli ve Lokal Allerjik Rinitli Hastaların Karşılaştırılmasında Serum Leptin,AdiponektinVe Eozinofil Katyonik Protein Düzeyleri2013
30Tekmile Aysu ODABAŞISerdar BERKKronik Akciğer Hastalığı Olan Kadınlarda Genitoüriner Semptomlar Ve Pelvik Organ Prolapsusu Sıklığı2016
31Yeşim ÖNDERÖmer Tamer DOĞAN Obstrüktif Uyku Apne-Hipopne Tanılı Hastalarda Aşırı Aktif Mesane Ve Noktürinin Değerlendirilmesi2017
32Can ÇOLAKOĞLUSefa Levent ÖZŞAHİNKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Nötrofil/Lenfosit Organının Hastalığın Ağırlığı İle İlişkisi2018
33Kübra GÜLDEMİRSulhattin ARSLANAmfizemli Hastalarda Amfizem Yaygınlığının Arter Kan Gazı, Solunum Fonksiyon Testi Ve Hastaların Performanslarıyla Olan İlişkisi2019

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Yusuf ÇAĞLARNormal Konjonktiva Ve Piterjeumda Dehridrogenaz, Malat Dehridrogenaz, Heksokinaz, Ve Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktiviteleri İle İlgili Çalışma 1982
2Halit BAYRAMOĞLUBölgemizde Görülen Göz Yaralanmaları1982
3Cemile ÜNLÜİlkokul Çocuklarında Refraksiyon Kusuru Taraması İle İlgili Bir Çalışma1982
4Yusuf ÇAĞLARKütle Spektrometresi İle İnsan Normal Ve Senil Kataraktlı Lenslerindeki Serbest Aminoastlerin Oransal Değerleri İle İlgili Bir Çalışma1983
5Kemal SAĞNAKProtein Enerji Malnütrisyonunda A Vitamini Düzeyleri Ve Göz Bulguları1983
6Ali Vural YILDIRIMKliniğimizde Uygulanan Dakriosistorinostomi (=DSR) Ameliyatı Ve Polietilen Tüp (=PET) Enstübasyonu, Sonuçlarının Karşılaştırılmas1984
7Mehmet AKKAŞAcetazolamide'in (Diazomid, Diamox) Normal Göz İçi Basıncı (G.İ.B.) Üzerine Etkisi İle İlgili Bir Çalışma1984
8Muhittin ÖNCÜOrtaokul Çocuklarında Şaşılık Ve Refraksiyon Kusuru Taraması İle İlgili Bir Çalışma1985
9Suzan BAYERGenitamisin Sülfatın Damla Ve Subkonjonktival Enjeksiyon Sonucu Ön Kamaraya Geçiş İle İlgili Bir Çalışma1985
10Edip TEMİZYÜREKKozmetiklerin Konjonktiva Florasına Etkisi İle İlgili Bir Çalışma1986
11Mehmet C. DAĞLIDeğişik Kontrakt Lens Kullananlarda Görülen Komplikasyonların Karşılaştırılması1987
12Tayyar GÜRBÜZSenil Psödoeksfoliasyonlu Ve Senil Psödoeksfoliasyonsuz Katarakt Olgularında Ameliyat Komplikasyonlarının Karşılaştırılması1987
13Bilgin TURHALKataraktta Lens Serbest Glukoz Ve Redükte Glutatyon Düzeyleri 1990
14Reşit KÜÇÜKVernal Konjonktivitli Olgularda Kan Eosinofil Ve Serum Ig E Değerleri1990
15Nurşen YÜKSELKlonidin ve Aproklonidin'in Göziçi Basıncına Etkisi1991
16Orhan ELİBOLDopaminerjik Sistemin Göziçi Basıncına Etkisi1991
17Yusuf ÖZAYRetrobulber Anestezi, Peribulber Anestezi ve Peribulber Anestezide Bikarbonatın Etkisi1993
18Düriye TEKATKetanserinin Göziçi Basıncına Etkisi1993
19Ayşen TOPALKARAOküler Yüzey Hastalıklarının Tanısında İmpresyon Sitolojisi1994
20Turhan ALÇELİKKatarakt Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göziçi Basınç Artışında Timolol Maleat ve Apraklonidin Hidroklorid'in Etkisi1994
21Mustafa Kemal ARICIGüçlendirilmiş Topikal Oftalmik Antibiyotiklerin İn Vitro Etkinliği ve Stabilitesi1994
22Özkan ERGÜRCenap GÜLERSivas Yöresinde Prematür Doğan 5-8 Yaş Grubundaki Çocukların Oküler Bulguları1997
23Ayşe KAPLANCenap GÜLERDiabetik Retinopatinin Erken Tanısında FM 100 Ton Testi ve Kontrast Sensitivite Testinin Yeri ve Önemi1998
24Haydar ERDOĞANAyşen TOPALKARAKontakt Lenslerin Göz Yaşı Biyokimyası ve Fonksiyonlarına Etkisi1998
25Sıtkı BAKLANLIOĞLUKemal ARICIDorzolamidin Göziçi Basıncına Etkisi1998
26Muharrem SAYICIKemal ARICITek Doz Brimonidin Tartarat'ın Göziçi Basıncına Etkisi1999
27İlker TOKERAyşen TOPALKARADiabetik Retinopati ve Serum Mg Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması2000
28Muharrem MİNENKemal ARICIHemodiyaliz Hastalarında Göz Bulguları2000
29Zennure ÖZDEMİRHaydar ERDOĞANAmbliyopi Prevalansı ve Nedenleri: Anasınıfı Çocuklarında Epidemiyolojik Bir Araştırma2001
30Salih YILDIRIMİlker TOKERRefraktif Düzeltme Yapılmaksızın Tam Gören Gözlerde Korneal Topografi Otorefraktometri ve Aksiyel Uzunluk Bulguları2002
31Ahmet AYGENHaydar ERDOĞANPsödoeksfoliyasyon Sendromunda Optik Sinir Başı Topografisi ve Görme Alanı Korelasyonu2002
32Ali KALİlker TOKERÇok Amaçlı Kontakt Lens Solüsyonlarının Antimikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması2004
33İsmail POLATAyşen TOPALKARARetina Ven Tıkanıklığı ve Diyabetik Retinopatide Adiponektinve HS-CRP'nin Rolü2005
34Ayşe VURALHaydar ERDOĞANPterjium Etiyopatogenezinde p53 ve Apoptozisin Rolü2005
35Makbule AKBULUTKemal ARICIObstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromlu Olgularda Glokom Yatkınlığı2005
36Gönül FARİZ KENDİRLİOĞLUHaydar ERDOĞANPsöriazis ve Akne Vulgaris Hastalarında Oküller Yüzey Hastalıklarının Tanısında İmpresyon Sitolojisi2006
37Emre ELBAYAyşen TOPALKARAÜveitli Hastalarda Serum Homosistein ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi2008
38Sibel Gökşen BEKİŞİlker TOKERKuru Göz Tedavisinde Topikal %0.05'lik Siklosporin A ile Otolog Serum Kullanımının Gözyaşında IL-6 ve IL-8 Seviyeleri Üzerine Etkisinin ve İmpresyon Sitolojik Bulguların Karşılaştırılması2008
39Neslihan SÜRMELİOĞLUKemal ARICIObstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Glokom Prevalansı2009
40Gökay GÖKTOLGAİlker TOKERKatarakt Nedeni ile Opere Edilen ve Zaraccom F260 Göziçi Mercek Takılan Hastalarda Fotopik, Mezopik Testlerin ve Kontrast Duyarlılığın Değerlendirilmesi2009
41Abide SİNCERİlker TOKEROtogreftli Pterjium Eksizyonu Yapılan Hastalarda Topikal Bevacizumab'ın Pterjium Nüksüne Etkisi2009
42Bahadır ÇETİNKemal ARICIZaraccom Ultraflex veya F260 Marka Göziçi Lens Takılan Hastalarda Kontrast Duyarlılığın Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması2010
43Ayhan DURSUNKemal ARICIAlkali Hasara Bağlı Gelişen Korneal Anjiogenez Modelinde Topikal, Subkonjonktival Bevacizumab ve Florometolon Asetatın Topikal Uygulanması2010
44Cengiz CANERAyşe VURAL ÖZEÇDiabetik ve Nondiyabetik Katarakt Hastalarında, Hümör Aközde ve Serumda Total Oksidatif Stres, Total Antioksidan Kapasite, Paraoksonaz, Arilesteraz ve Lipideroksidaz Seviyelerinin Karşılaştırılması2010
45İsmail YURDAKULİlker TOKERAmbliyopide Kontrast Duyarlılık2011
46Feyza DURSUNAyşe VURAL ÖZEÇPsödoeksfoliasyon Sendromu ve Kapsüler Glokomlu Katarakt Hastalarında, Hümör Aközde ve Kanda Total Oksidatif Stres, Total Antioksidan Kapasite, Arilesteraz ve Paroksonaz Seviyelerinin Karşılaştırılması2011
47Mehmet MAĞINİlker TOKERPsödoeksfoliyatif Glokomda Ön Kamara Derinliği, Lens Kalınlığı ve Aksiyel Uzunluk 2012
48Kadir KIRBOĞAAyşe VURAL ÖZEÇDiabetik Retinopatili Olgularda Hümör Aközde ve Serumda İskemik Modifiye Albümin, Total Thiol, Total Antioksidan Kapasite ve Total Oksidatif Stres Düzeylerinin Belirlenmesi2012
49Demet MUTLUNazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Olgularında Eksternal Dakriyosistorinostomi ve Transkanaliküler Multidiyod Lazer Dakriyosistorinostominin Etkinliğinin Karşılaştırılması2013
50Yüksel DEMİRCİİlker TOKERMonoblok Hidrofobik Akrilik Sferik Monofokal ve Monoblok Hidrofobik Akrilik Multifokal Göziçi Lens Takılan Hastalarda Kontrast Duyarlılığın Değerlendirilmesi ve Görme Seviyelerinin Karşılaştırılması2013
51Damla CULHAKemal ARICIAmbliyopi Hastalarında Kontrast Duyarlılık, Optik Koherens Tomografi ile Makula Kalınlığı, Koroidal Kalınlık ve Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Değerlendirilmesi2015
52Sultan ÖZTÜRKHaydar ERDOĞANKoroner Arter Hastalığı ve Psödoeksfoliasyon Sendromu Birlikteliği2015
53Erman BOZALİHaydar ERDOĞANBehçet Hastalığı'nda Optik Koherens Tomografi ile Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi2015
54Öznur DOĞANİlker TOKERKomplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası İmplantasyonu Yapılan Asferik ve Sferik Lenslerin Görme Keskinliği ve Kontrast Duyarlılık Açısından Karşılaştırılması Randomize Çift Kör Ulusal Prospektif Çalışma2016
55İsa KÖSEOĞLUAyhan DURSUN Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Tedavisi2017
56Emre KILIÇAyhan DURSUN Ardışık Olarka İntravitreal Enjeksiyon Yapılan Hastalarda Anksiyete Skorunun Değerlendirilmesi2017
57Samir ALSHANOVİlker TOKERRetina Hastalıklarında Anti-VEGF Tedaviye Yanıtta Başlangıç Koroid Kalınlığının Prognostik Faktör Olarak Değerlendirilmesi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Servet ÖZGÜRYıldızeli İlçesinde Halkın Aile Planlaması Hakkında Bilgi, Tutum ve Uygulamaları ve Bunları Etkileyen Etkenler Konusunde Bir Çalışma1982
2Ergün Haldun SÜMERFerit KOÇOĞLUBazı Medikal Uygulamaların Hepatit B'nin Yaygınlaşmasındaki Rolü1992
3Tuğrul ŞAHBAZServet ÖZGÜRUlaş Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-60 Aylık Çocuklarda Beslenme Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler1992
4Atilla Senih MAYDAGülay KOÇOĞLUSivas İl Merkezindeki İlkokul Çocuklarında Antropometrik Değerlendirme Çalışması1997
5Naim NURGülay KOÇOĞLUDiyet ve Fiziksel Aktiviteye Yönelik Yaşam Şekli Değişikliklerinin Adolesan Obezitedeki Etkileri2003
6Dilek Arzu BAKIRHüseyin POLATSivas İl Merkezindeki Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığının Saptanması ve Tedavilerinin Düzenlenmesi2004
7Selma ÇETİNKAYAHaldun SÜMERTüberkülin Deri Testi (PPD) Pozitif Çocukların Ailelerinde Tüberküloz Görülme Sıklığı2004
8Seher ARSLANFerit KOÇOĞLUHastalanma ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Sıklığı2006
9Mehmet Emin ÖZDEMİRFerit KOÇOĞLUSivas İlinde Sağlık Hizmetlerinin Durumu 20122015
10Ahmet KIBIKHaldun SÜMERSivas İl Merkezindeki Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi2016
11İrem AKOVAGülay KOÇOĞLU20 Yaş Üstü Erişkinlerde Uyku Süresi, Kalitesi, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Bazı Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkiler2016
12Esma KILIÇNaim NURÜreme Çağındaki Kadınlarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Depresif Belirtilerin Düzeyi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Serdal KORKMAZ Mehmet ŞENCANDiffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Vakalarında İmmunhistokimyasal Biomarkerların Prognostik Önemi2013

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ünal KARTALEmel KOPTAGELLazerle İndüklenmiş Retinopati Üzerine Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Koruyucu Etkisi2009
2İsmet CESURCelal KALOĞLUWNT Antagonistlerinin Pre- ve Post-implantasyon Dönemlerinde Sıçan Endometriumundaki İmmünolokalizasyonu2010

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ercüment KAPLAMA Familial Mediterranean Fever(FMF)De Lökosit Fonksiyonlarının 14C İşaretlenmiş Glikozla İncelenmesi1980
2Günkut BULUT Sigaranın Serum HDL(High Density Lipoprotein)Düzeyine Etkisi Koroner Aterosklerotik Kalp Hastalığı İle HDL'nin İlişkisi1980
3Nizam SERTKAYA Ürolitiazis Olgularında Taş Analizinin İçme Suyu Sertliği İle Karşılaştırılması 1980
4Remzi DÜNDARBeta Adrenerjik Reseptör Bloke Edici Acebutolol'un Essansiyel Hipertansiyon'da Etkisi0
5Vedat ÇEKKAYANİnsülin Kullanan Diabetiklerde Metoprolol İle Propranololun Hipoglisemi Yönünden Karşılaştırılması 1981
6Yahya ERDOĞAN Propranolol Ve Nifedipine Tedavilerinin Serum HDL(Yüksek Dansiteli Lipoprotein)Kolesterol Düzeyine Etkileri1981
7Ömer AKINSistemik Hipertansiyon Serum HDL(High Density Lipoprotein)Düzeyine Etkisi Ve Koroner Atherosklerotik Kalp Hastalığı İle HDL'nin İlişkisi1983
8Medet HIRÇIN Koroner Atherosklerotik Kalp Hastalığı Olgularında Oral Glukoz Tolerans Testi Ve Lipoprotein Elektroforez Bulgularının Değerlendirilmesi 1983
9Mustafa ÇELİKKALKAN Kronik Obstrüktiv Akciğer Hastalığı(KOAH)da Peptik Ülser İnsidansı1983
10Ali Osman KAYASerhat İÇAĞASIOĞLUDiabetus Mellitus'da Fibrinojen,HBA1C Ve Mikroalbuminüri Düzeyleri İle Lipid Profili Arasındaki İlişkiler 1984
11Nevzat DALGIÇ Üremik Sendromlu Hastalarda Karaciğerde Oluşan Histo-Patolojik Değişikliklerin Araştırılması 1984
12Saniye TOPÇU Akut Mykard İnfarktüsünde Magnezyum Eksikliğinin Kalp Yetmezliği Ve Aritmi Üzerine Etkisinin İncelenmesi1985
13Ömer YILMAZKronik Böbrek Yetmezliğindeki Asit Baz Denge Bozukluklarında Hemodiyalizin Etkisi1985
14Ayşe ÖNCÜKoroner Atherosklerotik Kalp Hastalığında Serum Bakır Ve Çinko Düzeylerinin İncelenmesi1986
15Erdem BABACANLeyla ASLANAkut Myokard İnfarktüsüne Bağlı Olmayan Aritmilerin Serum Mağnezyum Seviyesi ile Olan İlişkisinin İncelenmesi1986
16Necati ALKIŞLeyla ASLANÜriner Sistem Taşlı Hastalarda Hiperkalsiüri Sıklığı1986
17Semra TARLAKAZANAminoglikozid Tedavisinin Serum Magnezyum Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi1988
18Erhan ÇOLAKKanserli Hastalarda Nötrofil Adesivitesi, Nötrofil Fgositozu Ve Trombositlerin lekositlere Adheransı Fenomeni1988
19Zeki KENİŞKronik Böbrek Yetmezliğinde Serum Lipid Düzeylerinin Ve Lipoprotein Elektroforezi Bulgularının Değerlendirilmesi1988
20Sedat AYDINKanser Hastalarında İn Vivo Trombosit Agregasyonu 1988
21Tuncer ÇEÇENKonjestif Kalp Yetmezliğinin Kısa Süreli Kartopril Tedavisinin Klinik Ve Ekokardiyografik Analizi1989
22İbrahim KURUGÜLGenç Erişkin Yaş Grubunda Sigara İçenler İle İçmeyenler Arasında Akciğer Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması1989
23Atilla ATİKAsit Sıvısında Kolesterol Malignite Yönünden Tanısal Değeri1990
24Ayhan AĞAOĞLUAkut Miyokard İnfarktüsünde Fibrin Yıkım Ürünleri İle Prognoz Arasındaki İlişki1990
25Mehmet ŞENCANPrevral Efüzyonlarda Transuda-Eksuda Ayrımı1991
26Cansel TÜRKAYHiperlipoproteinemi Tedavisinde Diyet, Lovastatin Ve Gemfibrozil'in Karşılaştırılması 1991
27Sermet SAĞIRDiltiazem Ve Nitrendipin'in Natriüretik Ve Diüretik Etkisi1991
28Gülümser (HEPER) ERDOĞANDiabetik Nefropatide, Anjiotensin Konverting Enzim İnhibitörlerinin Klinik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi1992
29Ferhan CANDANPrevel Effüzyonlarda Ferritin Düzeyinin Malignite Yönünden Tanısal Değeri1992
30Ruhi KALAYCIOĞLUAkut Miyokard İnfarktüsünde Troponin-T'nin Tanısal Değeri1992
31Ali EKECİKSaniye TOPÇUDiabetes Mellitusta Safra Taşı Sıklığı ve Çeşitli Parametrelerle İlişkisi1993
32Ahmet DİRİKOÇFüsun GÜLTEKİNAkut Miyokard İnfarktüsünde Serum IgE Düzeyleri1993
33Canan VARFüsun GÜLTEKİNHemodiyalize Giren ve Girmeyen Üremik Hastalarda Mide-Duodenum Değişikliği1994
34Mahmut YILMAZMehmet ŞENCANTip2 Diabetes Mellitus'un Metabolik Kontrol Göstergesi Olarak Magnezyum1994
35Uğur ÖZENSOYSaniye TOPÇUAminoglikozid Nefrotoksisitesi Üzerine Kalsiyum Kanal Blokörlerinin Etkisi1994
36Mehmet KÖSESerhat İÇAĞASIOĞLUSolid Tümörlerde Yüzey Belirleyicilerinin Tanısal Değeri1994
37Ali MEYDANFerhan CANDANTip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonu ile Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki1995
38İsmet ÖNDERSaniye TOPÇUKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Trombosit Agregasyonu, Sayısı ve Büyüklüğü1995
39Şerafettin SİVRİTAŞCansel TÜRKAYTip II Diabetes Mellitus'lu Erkek Hastalarda Seks Hormon Bağlayıcı Globulin Düzeyi ile İnsülin Duyarlılığı Arasındaki İlişki1995
40Hakan ALAGÖZLÜFüsun GÜLTEKİNTip 2 Diabetes Mellitus'ta İnsülin ve Sülfonilüre Kullanımının Apoprotein-A1, Apoprotein-B, Lipoprotein (a), HDL Kolesterol ve Trigliserif Seviyeleri Üzerine Etkisi1995
41Selma ERCİYASSaniye TOPÇUHemodiyaliz Hastalarında Nötrofil Fonksiyonları Üzerine Hemodiyaliz, Eritropcetin ve Karnitin'in Etkileri1996
42Necdet TAMAMOĞULLARISerhat İÇAĞASIOĞLUDiabetes Mellitus Komplikasyonlarının (Hiperlipidemi, Retinopati ve Polinöropati) Plazma Karnitin Düzeyleri ile İlişkisi1996
43Zeynep CANTÜRKFatoş ÖNENDeneysel Diabetes Mellitus Modelinde Rekombinant Granuloist Koloni-Stimule Edici Faktörün (rG-CSF) Nötrofil Fonksiyonlarına Etkisi1997
44Lütfi HOCAOĞLUSebila DÖKMETAŞDeneysel Toksik Hepatitte Diltiazem ve Vitamin C'nin Etkileri1997
45Ali AKINCIFüsun GÜLTEKİNKardiyovasküler Hastalıklı Yaşlı Bireylerde Sol Ventrikül Ekokardiyografik Parametreleri ile Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki1997
46Kamuran KAYAMehmet ŞENCANDeneysel Sepsis Modelinde Koagülasyon Bozuklukları ile Akut Faz Proteinleri Arasındaki İlişki1998
47Atilla AKSUFerhan CANDANTip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Mikroalbuminüri ile Plazma Fibronojen ve Protein C Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1998
48İbrahim DUMAN Füsun GÜLTEKİNDeneysel Alkolik Karaciğer Yağlanması Üzeirne Karnitinin Etkileri1998
49Osman YÜKSELSaniye TOPÇUPolikistik Over Sendromunda Osteoporoz ve İnsülin Direnci1999
50Ahmet NALBANT Ferhan CANDANTip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Benazepril'in 5 ve 10 mg Dozlarının İnsülin Direnci Üzerine Etkisi1999
51Mehmet İBİŞMehmet ŞENCANTip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Plazma Lipoprotein (a) ve Üriner Apolipoprotein (a)'nın Mikroalbuminüri ve HbA 1c ile İlişkisi1999
52Sermin ALTINDİŞSaniye TOPÇUHipertansiyonlu Hastalarda Doksazosin Kullanımının Lipid Profili ve İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkisi1999
53Kerim YILMAZSerhat İÇAĞASIOĞLUDiabetik ve Nondiabetik Dispeptik Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı2000
54Cengiz IŞIKFüsun GÜLTEKİNTip 2 Diabetes Mellituslu ve Hipertansiyonlu Hastalarda ACE İnhibitörleri ve Kalsiyom Antagonistlerinin Mikroalbüminüri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması2000
55Özlem YÖNEMSebila DÖKMETAŞEn Az Altı Aydır Subklinik Hipertiroidisi Devam Eden Hastalarda Antitiroid Tedavisinin Etkileri2001
56Mürşit KAYACISaniye TOPÇUTip 2 Diabetes Mellitus'lu Hiperkolesterolemili Hastalarda Antihiperlipidemik Tedavinin Lipidler, Fibrinojen ve Trombosit Agregasyonu Üzerine Etkileri2001
57Nuri KARAMANCansel TÜRKAYSivas İl Merkezinde İrritabl Barsak Sendromu Prevalansı2002
58Hilmi ATASEVENFerhan CANDANHipertansif Hastalarda Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü (Fosinopril ) ve Anjiyotensin Reseptör Blokeri (İrbesartan)'ın Serum ve İdrar Elektrolitleri Üzerine Etkileri2002
59İlhami YÜKSELMehmet ŞENCANAntitüberküloz Tedavinin Tüberkülozlu Hastalarda Leptin Düzeyine Etkisi2002
60Osman ARIKANSerhat İÇAĞASIOĞLUAtorvastatin Tedavisinin Serum Lipid Düzeyleri, Nitrik Oksit, Nitrik Sentaz Aktivasyonu, CRP ve Fibrinojen Düzeylerine Olan Etkisi2002
61İlhan MURATFerhan CANDANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) Mikroalbüminüri ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile İlişkisi2003
62Firdevs TOPALMehmet ŞENCANKronik Hepatit ve Karaciğer Sirozunda Portal Ven Trombozu Sıklığı, AT-III, Protein S, Protein C, Faktör II, Faktör VII Düzeyleri ve Trombosit Agregasyon Fonksiyonu2003
63Banu BAŞERSaniye TOPÇUTip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Nateglinid Kullanımının Koagulasyon Parametreleri Üzeirne Olan Etkisi2003
64Mahmut ACARSebila DÖKMETAŞDomperidonun Diabetik Gastropati Semptomları, Mide, Boşalma Zamanı ve Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi2004
65Öznur KALFüsun GÜLTEKİNTip 2 Diabetes Mellitusta Antikardiolipin Antikor Pozitifliğinin Diabetik Komplikasyonlarla İlişkisi2004
66Sümeyye KAYIPMAZFerhan CANDANTip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Roziglitazon Kullanılmasının Kan Basıncı ve Sol Ventrikül Fonksiyonu Üzerine Olan Etkileri2004
67Mahmut KAYARDISerhat İÇAĞASIOĞLUKronik Böbrek Yetmezlikli Hemodiyalize Giren Hastalarda Serum Leptin Düzeyinin Malnütrisyonla İlişkisi2004
68Hasan BODURMehmet ŞENCANSepsis ve Septik Şoklu Hastalarda Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Plazma Fibrinojen, D-Dimer, Protein C, Protein S ve Antitrombin III Düzeylerinin Değerlendirilmesi2004
69Koray FAKIOĞLUSaniye TOPÇUTip 2 Diyabetes Mellitus'ta Hemoreolojik Değişiklikler ve Akut Faz Reaktanlarındaki Değişikliklerin Diyabetik Retinopati ile İlişkisi2005
70Mehmet SAĞIROĞLUFüsun GÜLTEKİNAnjiyografik Olarak Gösterilmiş Koroner Lezyon Yaygınlığının ve Bilinen Risk Faktörlerinin Hematolojik Değişiklikler ile İlişkisi2005
71Kürşat DALSerhat İÇAĞASIOĞLUTip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Homosistein Düzeylerinin Mikroalbuminüri ve Retinopati Üzerine Etkisi2005
72Taha Erdinç ATAMANSebila DÖKMETAŞMetabolik Sendromlu, Bozulmuş Glukoz Toleransı veya Tip 2 Diabeti Olanlarda İnflamasyon Belirteçlerinin Metabolik Parametreler ile İlişkisi2005
73Serdal KORKMAZ Kerim YILMAZTip 2 Diabetiklerde Noktrunal Kan Basıncının Diyastolik Kardiyak Fonksiyon, Homosistein ve Karnitin Seviyeleri ile İlişkisi2005
74Fatih KILIÇLIFerhan CANDANTip 2 Diabetiklerde Akciğer Fonksiyonunun Karnitin Düzeyi ve Kas Gücü ile İlişkisi2006
75İlkay ÇAKIRYüksel SEÇKİNKabızlık Baskın İrritabl Barsak Sendromu ve Fibromyalji Sendromunda Tegaserod'un Yaşam Kalitesi ve Ağrı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi2006
76Elvan AMASYALISaniye TOPÇUMetabolik Sendromda Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı ve Metabolik Sendrom Komponentleri, Serum Ürik Asit, hs-CRP Seviyeleri ile İlişkisi2007
77Hüseyin İNCİMehmet ŞENCANTip 2 Diyabet Hastalarında Kan Ürik Asit Düzeyi ile İdrar Albumin Atılım Düzeyi Arasındaki İlişki2007
78Fettah ACIBUCUMansur KAYATAŞErken Androgenetik Alopesinde İnsülin Direnci ve Metabolik Sendrom Sıklığı2008
79Bülent UYGUNGELENSerhat İÇAĞASIOĞLUEsansiyel Hipertansiyonda Adiponektin Düzeylerinin HS-CRP, Mikroalbuminüri ve Biyokimyasal Parametreler ile İlişkisi2008
80Ramazan SAYFüsun GÜLTEKİNKronik Hemodiyaliz Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler2008
81Halil ÇAĞRICISebila DÖKMETAŞHirsutizmli Hastalarda Nonklasik Konjenital Adrenal Hiperplazi Sıklığı2008
82Alpaslan KARABULUTSerhat İÇAĞASIOĞLUTip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Arter Kalsifikasyonu ile Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki2009
83Yahya GÜNGÖRMansur KAYATAŞHemodiyaliz Hastalarında ACE Gen ve Trombofilik Faktörler Gen Polimorfizmi ile AV Fistül Fonksiyon Kaybı Arasındaki İlişki2009
84Mahmut UÇARHakan ALAGÖZLÜ Varfarin Kullanan Hastalarda Gelişen Üst Gastrointestinal Sistem Kanamsının CYP2C9 Gen Polimorfizmi ile İlişkisi2009
85Filiz SARPDAĞÖzlem YÖNEMÜlseratif Kolit ve Kolorektal Kanserli Hastalarda E-Kaderin ve Fibronektin Düzeyinin Karsinogenez ile İlişkisi2009
86Alptekin DUMANSaniye TOPÇUHemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler, ox-LDL ve Karotis İntima Media Kalınlığının Karşılaştırılması2009
87Fatma ŞENERMehmet ŞENCANKaraciğer Sirozu ve Karaciğer Siroz Dışı Nedenlere Bağlı Oluşan Assit Sıvısında ve Serumda Myeloperoksidaz Düzeyinin Araştırılması2009
88Ali KARATAŞ Sebila DÖKMETAŞHipofiz Yetmezlikli Hastaların Çok Yönlü Değerlendirilmesi2009
89Yasemin PEKŞENMetformin ve Pioglitazon'un İn Vitro Sitotoksisitesi ve Tavuk Embriyosu Koryoallantoik Membran Modelinde Anjiogenez İnhibisyonu Üzerine Etkisi2010
90Çiğdem TAÇYILDIZ Sebiha DÖKMETAŞHiperprolaktinemili Hastalarda Kabergolin Ve Bromokriptin Tedavisinin Kalp Ve Akciğer Üzerindeki Etkileri2010
91Şafak ŞAHİNCihat ŞARKIŞHelikobakter Pylori Pozitif Ülser Ve Gastritli Hastalarda SVCAM-1 Düzeyleri2010
92Meryem TİMÜÇİNHakan ALAGÖZLÜ Kronik Hepatit C Hastalarında Multıdrug Rezistans Gen Mutasyonu2010
93Ferhan CANDANMansur KAYATAŞKronik Hemodiyaliz Hastalarında VEGF Gen Polimorfizmi Ve VEGF-A Düzeyleri İle Av Fistül Fonksiyon Kaybı Arasındaki İlişki2010
94Sedat ÇİFTELSerhat İÇAĞASIOĞLUTip-2 Diyabetes Mellitus'lu Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Disfonksiyon Ve NT-ProBNP'nin Değerlendirilmesi2010
95Meltem ARIDURUHilmi ATASEVENKronik Viral Hepatit C Hastalarında Serum Hepatosit Büyüme Faktörü Düzeylerinin Değerlendirilmesi2010
96İlker YALÇIN Soner ŞENERAilesel Akdeniz Ateşi Hastaların Yaşam Kalitesinin Kısa FORM-36 İle Değerlendirilmesi Ve Hastalık Parametlereleri İle İlişkisi2011
97Semra ÖZKANFüsun GÜLTEKİNRutin Hemodializ Hastaları Ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Angiopoietin İlişkili Büyüme Faktörü Düzeyleri2011
98Esra YILMAZÖzlem SAYGILI YÖNEMKronik Hepatit C Hastalarında Karaciğer Biyopsilerinde Saptanan İnflamasyonla Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki2011
99Hatice TERZİMansur KAYATAŞGlomerülonefritli Hastalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör G-1154A Ve C-936T Gen Polimorfizmlerinin Tedaviye Yanıt İle Olan İlişkisi2011
100Gürsel YILDIZ Mansur KAYATAŞHemodiyalizin Kardiyak Ve Hemodinamik Parametrelere Akut Etkisi2011
101Orhan KIRBIYIKSaadettin KILIÇKAPYeni Evreleme Sistemi Mide Kanserinde Sağkalımı Etkiliyor Mu?2012
102Yalçın KAYAFüsun GÜLTEKİNDialize Girmeyen Kronik Böbrek Hastalarında Anemi İle Hepsidin Arasındaki İlişki2013
103Cumali ÇİÇEKNaciye Özlem SAYGILI YÖNEMNane Yağı, Glukagon,Hiyosin-N-Butilbromür Ve Midazolamin Koyun Oddi Sfinkterinde Gevşetici Etkileri2013
104Emre ÇİÇEKLİHakan ALAGÖZLÜ Peritonit Oluşturulmuş Ratlarda, Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotiklerin İnflamasyon Üzerine Olan Etkileri2013
105Özgür DOĞANMehmet ŞENCANÜçlü Negatif Meme Kanseri Hücre Dizilerinde Bevasizumab ve Sorafenibin Tek Başına ve Kombine Kullanımlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi2013
106Ali Uğur USLUSerhat İÇAĞASIOĞLUAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Amiloid A Düzeyi ile HDL ve Mikroalbuminüri Arasında İlişki2013
107Özlem GÜRBÜZFerhan CANDANAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Karotis İntima-Media Kalınlığı ile Glutatyon-S-Transferaz Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki2013
108Selin DİNÇER GENÇFatih KILIÇLIOsteomalazili Hastalarda Vitamin D Tedavisine Cevabın Değerlendirilmesi2013
109Mustafa DEMİRSerhat İÇAĞASIOĞLUDiabetes Mellitus Hastalarında Yaşam ve Uyku Kalitesi2013
110Serpil ÇİFTELÖzlem YÖNEMKronik Karaciğer Hastalıklarında Fibrozisin Değerlendirilmesinde CTGF ve P2/MS'nin Noninvaziv Belirteçler Olarak Yerinin Araştırılması2013
111Ayşe ŞEKER KOÇKARAMansur KAYATAŞAkut Dekompanse Kalp Yetersizliği Nedeniyle Hastaneye Yatırılan Hastalarda Ultrafiltrasyon ve İntravenöz Diüretik Kullanımının Karşılaştırılması2014
112Hacer AYDINMehmet ŞENCANMultiple Myeloma Plazma Hücrelerinde CD27, CD28, CD48, CD117, CD130 ve CD200 İfade Paterni ve Bu Belirteçlerin Prognoz ile Korelasyonu2014
113Enver ÇİFTELFatih KILIÇLIPolikistik Over Sendromunda İnsülin Rezistansı ve Hiperandrojenemi ile Serum FGF-23, IGF-1 Düzeyi ve Kemik Mineral Dansitesi Arasındaki İlişki2014
114Ömer GENÇHakan ALAGÖZLÜ Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalrında Probiyotik Tedavisinin MR Spektroskopi (MRS) ile Değerlendirilmesi2014
115Mustafa AYDEMİRFatih KILIÇLIDiyabet Tedavisinde Kullanılan Metformin, Pioglitazon, GLP1 Analoğu ve İnsülin ile Antikanser Ajanların Meme Kanseri Hücre Kültürü Üzerine Etkilerinin İn Vitro Koşullarda Karşılaştırılması2014
116Bahattin AYDINMansur KAYATAŞHemodiyaliz Hastalarında Tedaviye Dirençli Hiperparatiroidi Olgularında Kalsimimetrik Tedavi ile Cerrahi Tedavinin Karşılaştırılması2014
117İlknur KOÇ OLÇAŞMansur KAYATAŞHemodiyaliz Hastalarında Diyaliz İşleminin Nabız Dalga Değişimlerine Etkisi2015
118Ertunç KURUŞCUOĞLUÖzlem YÖNEMPeptik Ülser ve İnflamatuvar Barsak Hastalığının Çocukluk Çağı Travması ile İlişkisi2015
119Ali YILMAZAbdülkerim YILMAZDiyaliz Hastalarında İrritabl Barsak Sendromu ve Psikolojik Belirti (SCL90-R) Taraması2015
120Ahmet Kerim TÜRESİNMehmet ŞENCANNon-Selektif COX İnhibitörü İndometazin ile Selektif COX-2 İnhibitörü NS-398'in Bortezomib ile Kombinasyonunun Myelom Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması2015
121Zeliha KELEŞFatih KILIÇLIPolikistik Over Sendromlu Hasta Subgruplarında Komplikasyon Riski ile İnflamatuar Belirteçlerin ilişkisi2015
122Abdüsselam ŞEKERCİFerhan CANDANAndrojenik Alopeside Glutatyon S-Transferaz Gen Polimorfizmi, Total Antioksidan Kapasite ve Kan Basıncı Değişiklikleri2015
123Tunahan UNCUMehmet ŞENCANKML ve AML Hücre Kültürü Hücerleri üzerine Statin Uygulanmasının Hücre Proliferasyonuna Etkisi2015
124Feyza ÇİFTELÖzlem YÖNEMCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4-5-6 Öğrencilerinde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Sıklığı2016
125Fatma İlknur PARLAKFerhan CANDANKronik Hemodiyaliz Hastalrında Primer Arteriovenöz Fistül Sağkalımı ile Glutatyon-S-Transferaz Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki2016
126Mustafa Asım GEDİKLİMansur KAYATAŞProteinürili Olgularda Tedavinin Nabız Dalga İndeksleri Üzerine Etkisi2016
127Gülşah ALTUNÖzlem YÖNEMSorafenib, Lapatinib ve Bevacizumab'ın Tiroid Medüller Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Tek Başına ve Kombine Olarak Araştırılması2016
128Doğan SEVENAli ŞAHİNSjögren Sendromlu Hastalarda ve Sağlıklı Bireylerde Serum Apelin, Fetuin-A ve Karotis İntima Media Kalınlıklarının Karşılaştırılması2016
129Esma Burcu ŞANNedim TURANTanı Anında Non-Metastatik Mide Kanserli Hastalarda Küratif Cerrahi Sonrası Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi2016
130Mehmet Fahri YAĞCIAbdülkerim YILMAZKolonoskopi Hazırlığında Rektal Sodyum Fosfat Solüsyonu Kullanımının Fosfat Nefropatisiyle İlişkisi2017
131Osman Bilge KAYAAbdülkerim YILMAZAkut Pankreatitli Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranının, Platelet Lenfosit Oranının, Eritrosit Dağılım Genişliğinin ve Eritrosit Dağılım Genişliği/Platelet Oranının Değerlendirilmesi2017
132Abdullah İLHANAli ŞAHİNBehçet Hastalığında Kaspaz-3, Kaspaz-9, Kaspaz-14 ve Panneksin-1 Düzeylerinin Araştırılması2017
133İpek ZANMehmet ŞENCANKarfilzomibin Tek Başına ve Lenalidomid ile Kombinasyonunun Myleoma Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi2018
134Muhammed Emre URHANFüsun GÜLTEKİNSjögren Sendromlu Hastalarda Serum Semaporin 3A ile Semaporin 7A Düzeylerinin Klinik ve Laboratuar Parametrelerle İlişkisinin Araştırılması2018
135Özge KURTKULAĞIÖzlem YÖNEMÜst Gastrointestinal Endoskopide Saptanan Duodenum 2. Kısmındaki Beyaz Noktalanmaların Değerlendirilmesi2018
136Gökhan TOKSOYLUFüsun GÜLTEKİNBehçet Hastalığında Apolipoprotein M, HDL, LDL ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması2018
137Merve ÇELİKFerhan CANDANAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Soluble Klotho ve FGF23 Düzeyi ile Arteriyel Sertlik Arasındaki İlişki2018
138Meliha BAYRAMAli ŞAHİNAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Serum Prolidaz ve HIF-1 Alfa Düzeylerinin İncelenmesi2018
139Kasım OKANMehmet ŞENCANSubklinik Hipotiroidi ve Levotiroksin Tedavisi Altındaki Ötiroit Hastalarda Tiroit Hormon Seviyleri ile İnsülin Direnci ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki2018
140Gökmen ASANAli ŞAHİNAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında (FMF) Serum Hepsidin ve Kalprotektin Düzeylerinin MEFV (Mediterranean Fever) Gen Mutasyonu ile İlişkisi2018
141Şeyma TAŞTEMURMehmet ŞENCANLenalidomidin Tek Başında Uygulanması ve Verapamil ile Kombinasyonunun Myelom Hücre Hattı Üzerine Olan Sitotoksik Etkilerinin İn Vitro Karşılaştırılması2019

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ahmet BECERMENAli Ceylan ERDENAmenorede Etyolojik Faktörlerin Klinik ve Laboratuvar Yöntemlerle Araştırılması1983
2Duran ALTINAYNecla ERKANLI Doğum Eyleminde Fötal Monitorün Önemi1986
3Cemal DEMİRPremenstruel Sendrom Tedavisinde Bromocriptine1988
4Meral UZUNSELGebelikte Asemptomatik Bakteriüri1988
5Gürbüz TURGAYNormal Gebeliklerle İntrauterin Fetal Ölüm Vakalarında Maternal Serum Afp Seviyelerinin Karşılaştırılması1988
6Sedat BAYLARPlesenta Previa Vakalarında Ultrasonografik Yöntemin Tanısal Değeri1988
7Zernişan ATAKHabituel Abortuslu Çiftlerde Sitogenetik İncelemenin Yeri1988
8Fatih MEHMET SERİNVajinal Ve Sezeryan Doğumlarda Kordon Kanı Kortizol Düzeyleri1988
9Ali YANIKNormal Ve Preeklamptik Gebelerde Serbest Östriol-Human Plasental Laktojen Ve Fetal Parmetrelerin Karşılaşılaştırılması1990
10Filiz MIDOĞLU'Yüksek Riskli Gebeliklerde Elektronik Fetal'' Monitörizasyonun Yeri1991
11Münevver ÇOLAKOĞLUPreeklampsi Ve İntrauterin Gelişme Geriliğinde Maternal Serum Çinko Düzeyleri1992
12Serpil ALTINAYAbdullah TAŞYURTDoğum İndüksiyonunda Oksitosin İnfüzyonu İle İntraservikal Prostaglandin E2 Uygulamasının Karşılaştırılması1993
13Meral BUĞDAYCIAbdullah TAŞYURTNormal Gebeler İle Erken Membran Rüptürü Olan Ve Preeklamptik Hastalarda Umblikal Kordon Kanı Prolaktin Seviyelerinin Yenidoğan Respiratuvar Distres Sendromu İle İlişkisi 1993
14Hidayet YAZARAbdullah TAŞYURTPremenopozal Ve Postmenopozal Kanamalı Olgularda Transvajinal Ultrasonografi İle Ölçülen Endometriyal Kalınlık İle Histopatolojik Bulguların İlişkisi1994
15Behiye ÖZKULAbdullah TAŞYURTMenstrüel Siklusun Hormonal Ve Sonografik Kriterler İle Değerlendirilmesi1995
16Şahin KORKMAZAbdullah TAŞYURTAğır Preeklampsi Ve Eklampsi Olgularında Postpartum Küretajın Klinik Bulguların Düzelmesine Etkisi1996
17Ertan İZGİÇAbdullah TAŞYURTÜçüncü Trimester Oligohidramnioslarının Çevre Isısı Ve Amniotik Sıvı Prolaktin Düzeyi İle İlişkisi1998
18Mehmet TOYAKSİAli ÇETİNErken Doğum Eylemi Tedavisinde Ritodrinin Puls Ve Devamlı İnfüzyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Randomize Klinik Çalışma1998
19Mustafa ŞAHİNAbdullah TAŞYURTPolikistik Over Sendromlu Kadınların Dexa (Dual-Energy X-Ray Absorptıometry) İle Belirlenen Vücut Üst/Alt Bölge Yağ Dağılımı Oranlarının Klinik Bulgular Üzerine Etkisi1998
20Şenocak ŞİMŞEKAbdullah TAŞYURTFetal Distres İle Fetal Adrenokortikotropik Hormon Ve Andrenal Korteks Hormonlarının İlişkisi1999
21Selda SONGUR DAĞLIAbdullah TAŞYURTGestasyonel Diabetes Mellitusta Tarama Testi İle Doğrudan Tanı1999
22Yasemin YARARAli ÇETİNNitrik Oksid Donörü (Sper/No ) Ve Klorür Kanal Blokerlerinin (9 AC, NPPB) Gebe Sıçan Miyometriyal Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması2000
23Emine KANTAŞAli ÇETİNGebe Rat Ve İnsan Miyometriyumunda Spontan Kontraksiyonların Amplitüd Ve Frekansı Üzerine Üç Farklı Tokolitik İlacın İn Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması2001
24Himmet ÖZDEMİRAli ÇETİNGebe Farelere Fetal Akciğer Matürasyonunu Arttırmak Amacıyla Uygulanan Betametazon Karşılaştırılması2001
25Doğan AKAli ÇETİNMetilen Mavisi, N,O-Karboksimetil Kitosan, Nimesulid,SPER/NO, Ve N,O-Karboksimetil Kitosan İle SPER/NO'nun Postoperatif Adezyonları Önleyici Etkilerinin Rat Uterin Horn Modelinde Karşılaştırılması2002
26Nazan YURTCUAli ÇETİNFormoterol,Beta-2 Selektif Agonist Ve BRL 37344,Beta-3 Selektif Agonist Term Gebe Sıçan Myometriumu Üzerine İn Vitro Etkileri2004
27Safiye Nihal DEMİRKÖPRÜLÜMeral ÇETİNNitrik Oksid Donörü Ve Deta/No İle Guanilat Siklaz Aktivatörü YC-1'in Term Gebe Sıçan Myometrial Kontraktil Aktivite Ve Siklik GMP Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 2004
28Fatma KANSUBilateral Tüp Ligasyonu Sonrası Over Ve Endometriyum Doku Gerilemesinde Apoptozisin Rolü2005
29Timuçin TİMUROĞLUAli ÇETİNNicorandil ve Sper/No ile Nicorandil, Sper/No Karışımının Postoperatif İntraperitoneal Adezyonları Önleyici Etkilerinin Sıçan Uterin Horn Modelinde Karşılaştırılması2005
30Orhan YANARAli ÇETİNSıçanlarda Histerektominin Osteoartrit Gelişimi Üzerine Etkileri2005
31Yeşim TİMUROĞLUMeral ÇETİNSıçanlarda Histerektomi, Ovariohisteroktomi ve Ooferektomi ile Oluşturulan Cerrahi Menopoz Sonrası Osteoporoz Gelişiminin Karşılaştırılması2005
32Ömür ERDENTevfik GÜVENALSıçan Gebeliklerinde Heparin ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin E-Cadherin ve Laminin Üzerindeki Etkileri2005
33Sultan ŞALKAli ÇETİNGebeliğin Hipertansif Hastalıklarında Serum sVEGFR-1 Düzeyinin Klinik Önemi2006
34Mehmet Ali KILÇIKAli YANIK26-35 Hafta Gebeliği Olan Olgularında Nifedipin ve Kontrollü Salınımlı Nifedipinle Tokoliz Tedavisinin Fetal ve Maternal Klinik Sonuçları2007
35Alparslan PIÇAKAli ÇETİNUterin Horn Sıçan Modelinde Adezyon Engelleyici İlaçların Karşılaştırılması2007
36Ali KULAAli ÇETİNOpioid Agonisti Meperidinin Parasetamol ve Ketaminle Kombinasyonunun Antinosisepsif Etkilerinin Karşılaştırılması2007
37Özgül BALTAMeral ÇETİNSıçan Modelinde Preeklampsi Bulguları ve Plasental Oksidatif Stres Belirteçleri2007
38Çağlar YILDIZAli ÇETİNTavuk Embriyosu Koryoallantoyik Membran Modelinde Kalsiyum Kanal Blokeri, Tirozin Kinaz İnhibitörü ve Antianjiyogenik İlaçların Anjiyogenez Üzerine Etkilerinin İncelenmesi2010
39Asker Zeki ÖZSOYMeral ÇETİNVajinal SMEAR İncelemesinde Skuamöz İntraepitelyal Lezyon Saptanan Olguların Kolposkopik Klinik ve Histolojik Bulgularının İlişkisinin İncelenmesi2010
40Ahmet Emin MUTLUAbdullah BOZTOSUNGebe Rat Uterin Horn Modelinde, Ratın Kendi Amniyotik Membranın, Adezyonlar Üzerine Etkisi 2011
41Ayşe FİLİZAli YANIKNormal, Preeklamptik, IUGR ve Preterm Doğumların Plasental Doku Örneklerinde AMP Deaminaz ve Adenozin Deaminaz Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırılması2011
42Selda BAHÇEAli ÇETİNSezaryen Olmuş ve Olmamış Olguların Klinik ve Uterin Kesi Yeri Doku Örneklerinin Histopatolojik Bulgularının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması2011
43İlknur GEZGİNAli ÇETİNOvulatuar ve Anovulatuar Endometrial Dokularda Glandular ve Stromal Hücrelerin Östrojen ve Progesteron Reseptör Dağılımının Karşılaştırılması2011
44Muradiye YILDIRIMAli YANIKİnfertil Hastalarda Historosalpingografinin Tanıda Değerliliğinin Laparoskopik ve Histeroskopik Bulgularla Karşılaştırılması2012
45Özgür KARAKAYAGonca YENİCESUİnfertil Polikistik Over Sendromu Olan ve Olmayan Hastalarda Over Rezervini Değerlendirmede Vücut Kitle İndeksine Göre Anti Müllerian Hormon (AMH) ile Diğer Over Rezerv Belirteçlerinden FSH, LH, Estradiol ve Antral Folikül Sayısının Karşılaştırılması2012
46Dinçer SÜMERGonca YENİCESUProstat Spesifik Antijenin Ekspresyonunun İmmünhistokimyasal Olarak Normal Endometriyum, Endometriyal Hiperplazi ve Endometriyum Kanserinde Karşılaştırılması ve Klinik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi2013
47Fırat ÇİLAbdullah BOZTOSUNHisterektomi Operasyonlarında Visseral Peritonun Kapatılmasının Üriner Semptomlar ve Ultrasonla Değerlendirilen Alt Üriner Sistem Fonksiyon ve Anatomisine Etkisinin İncelenmesi2013
48Yasin BIYIKAli ÇETİNPolikistik Over Sendromlu Olgularda Otonom Sinir Sistemi İşlevi ile Birlikte Anksiyete ve Depresyon Durumlerının Değerlendirilmesi2013
49Hidayet YENİOCAKMeral ÇETİNPlasenta Previa Olgularında Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçların Değerlendirilmesi2015
50Ümmühan ÇOŞKUN EROLÖzlem BOZOKLU AKKAREndometriyozisin Tanısında Kemokinlerin (CXCL8, CCL2, CCL5) Test Olarak Kullanılabilirliği2015
51Gülizar ÖZERÇağlar YILDIZDüşük Molekül Ağırlıklı Heparinin Sıçan Modelinde Plasentasyon Üzerine Etkisinin İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi2016
52Muhammed Emin ÖZSavaş KARAKUŞEndometrium Kanserinde Dicer Geni rs3742330 Polimorfizminin Belirlenmesi2016
53Fikriye CANÖZKANGonca YENİCESUİnfertil Polikistik Over Sendromlu Olgularda Serum D Vitamini Düzeylerinin Ovulasyon İnduksiyonu ve İntrauterin İnseminasyon Uygulaması Sonrası Gebelik Sonuçlarına Etkisi2017
54Şerife Özlem GENÇSavaş KARAKUŞİntrauterin Büyüme Kısıtlılığı Olan Geç Preterm Gebeliklerde Antiapoptotik BCL-2 ve Apoptotik Kaspaz-9 ile Soluble FASL Serum Belirteç Düzeylerinin İncelenmesi2018
55Buğra OKŞAŞOĞLUAli YANIKEndometriozis Hastalarında Periferik Kan Hücrelerinde PD-1 mRNA Ekspresyonunun Belirlenmesi2019

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Müslüm POLAT Kasım DOĞANSempatektomi Yapılan Hastalarda Sempatik Denervasyonu Değerlendirmek için Sempatik Deri Yanıtlarının Test Aracı Olarak Kullanılması1998
2Şinasi MANDUZSüleyman ASLANTorakal ve Kardiovasküler Cerrahi Sonrası Artrial Fibrilasyon Gelişimini Etkileyen Parametreler1998
3Metin AKSOYİlhan GÜNAY / Öcal BERKANAlt Ekstremite Akut İskemisinin Değerlendirilmesinde Bir Marker Olarak Sialik Asit1999
4Halil BAŞELİlhan GÜNAY Ekstrakorporeal Dolaşımın Plazma Kortizol Seviyesi Üzerine Etkisi1999
5Hasan UÇARIKasım DOĞANAlt Ekstremite Derin Ven Trombozlarının Tedavisinde Streptokinaz ile Yapılan Sistemik Trombolitik Tedavi ve Heparin ile Yapılan Antikoagulan Tedavinin Geç Sonuçlarının Karşılaştırılması2000
6Tonguç SABAKasım DOĞANDistal Aortik Diltiazem Perfüzyonuyla Spinal Kord Korunması2002
7Halil ÇETİNÖcal BERKANKoroner Bypass Operasyonu Geçiren Hastalarda Preoperatif Statin Kullanılmasının Perioperatif ve Postoperatif İskemi ve İnfalmatuar Cevaba Katkısı2004
8Arif Özdal ARSLANŞinasi MANDUZKalp Kapak Kalsifikasyonu Bulunan Olgularda Paratiroid Hormon ve Kalsiyum Düzeylerinin Kapak Kalsifikasyonu Olmayan Olgularda Karşılaştırılması2005
9Ali TÜNELŞinasi MANDUZPerifefik Arteryel Tıkayıcı Hastalığı Olan Periferik Vasküler Cerrahi Uygulanacak Hastalarda, Koroner Arter Hastalığı Riskinin ve Sıklığının Belirlenmesi2005
10Mehmet Tamer ÖZDEMİRŞinasi MANDUZAnjiyografik Olarak Gösterilmiş Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Bir Risk Faktörü Olarak İnsülin Rezistansının İlişkisi ve Lezyon Yaygınlığı ile Birlikteliği2005
11Nurkay KATRANCIOĞLUKasım DOĞANKoroner Bypass Cerrahisinde Greft Olarak Kullanılmak Üzere Çıkarılan Radial Arterde Oluşan Spazma Bağlı Akım Azalmasına Diltiazem ve İloprostun Etkilerinin Karşılaştırılması2005
12Fahri Hayri ATLIŞinasi MANDUZAort Anevrizmalı Hastalarda Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Enzimi Geninin Polimorfizmi2006
13İsmail SAPMAZŞinasi MANDUZNikotinamidadenindinükleotid ile Zenginleştirilmiş Kardiyopleji Sıvısının Kardiyak Koruyucu Etkisinin Araştırılması2007
14Bayram YAĞMURÖcal BERKANAbdominal Aort Anevrizmasında MDR-1 (P-gl, ABCB1) Geni C1236T Polimorfizmi2009
15Murat AYDINNurkay KATRANCIOĞLUKemokin Reseptör 5 (CCR5) Gen Polimorfizminin Abdominal Aort Anevrizması Üzerine Etkisinin Araştırılması2009
16Oğuz KARAHANErhan ATAHANTavuk Embriyosu Koriyonallantoyik Membran Modelinde Amiodaron HCI'ün Anjiogenez Üzerine Etkisinin Araştırılması2011
17Hasan TİMÜÇİNNurkay KATRANCIOĞLUAort Anevrizmalı Hastalarda Metilen Tetra Hidrofolat Redüktaz Gen C677T Polimorfizmi2011
18Ersoy KARACAÖcal BERKANAteroskleroz ile Mannoz Bağlayıcı Lektin (MBL2) Gen Polimorfimizi Arasındaki İlişki2011
19Umut Serhat SANRIÖcal BERKANAteroskleroz İle IL6 (Interleukin-6-174G/C) Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması2011
20Müslim GÜLÖcal BERKANKoroner Ateroskleroz ile IL-10 (İnterleukin 10) 592C/T Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması2012
21Ahmet Turhan KILIÇŞinasi MANDUZAntiaritmik İlaçların (Amiodaron, Digoksin, Metoprolol, Diltiazem) Anjiogenez Üzerine Etkilerinin Koriyallantoyik Membran Modeli Üzerinde Karşılaştırılması2012
22Hasan BAŞÇİLErhan ATAHANAteroskleroz ile IL 1a (İnterleukin-1a) 889C/T Gen Polimorzimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması2012

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Salih ÇOLAKSüleyman Murat ASLANSinüs Ritmine Döndürülmüş Kronik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinyal Ortalamalı EKG'de P Dalga Süresi İle Nüks Arasındaki İlişki2001
2Vedat CANOkan Onur TURGUTTelekardiyogramda Saptanan Aort Aterom Plağı Kalsifikasyonu Bulgusunun Koroner Arter Hastalığı Tanısındaki Yeri2003
3Serdar DEĞEROkan Onur TURGUTSivas Bölgesinde Anjiyografik Olarak Koroner Arter Hastalığı Saptanmış Olgularda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörlerinin Bölgesel Dağılımı2003
4Yunus AMASYALIOkan Onur TURGUTHipertansif Hastalarda Lisinopril Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Kan Ve İdrardaki Çinko, Bakır İle Kandaki Çinko Bağımlı Enzimlerin Düzeylerindeki Değişim Tespiti2003
5Ömer KENDİRLİOĞLUİzzet TANDOĞANSol Dal Bloklu Olguların Koroner Arter Hastalığı Tanısında Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi2006
6Filiz KARADAŞİzzet TANDOĞANKoroner Kollateral Dolaşımın Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi2006
7Ali ÖZYOLİzzet TANDOĞANCiddi Koroner Arter Darlığı Saptanan Hastalarda Mikroalbuminüri Derecesinin Koroner Arter Lezyon Yaygınlığı İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi2006
8Alim ERDEMİzzet TANDOĞANAtriyal Flatter Tiplerindeki İletim Velositelerinin Karşılaştırılması2009
9Gökhan BEKTAŞOĞLUAhmet YILMAZStent Restenozuna Etki Eden Faktörler Ve Akım Aracılı Dilatasyonun Rolü2009
10Oğuzhan YÜCELBirhan YILMAZKronik Aort Yetersizliği Olan Hastalarda Hipertansiyon Sıklığı2009
11Rafet DİZMANOkan Onur TURGUTKalp Yetersizliği Olan Hastalarda Tiroid Bozuklukları Ve Dekompanzasyona Olan Etkileri2009
12Güllü AMİOĞLUMehmet Birhan YILMAZMitral Darlığında Farklı Yöntemlerle Kapak Alanı Ölçümlerinin Karşılaştırılması2009
13Osman Can YONTARİzzet TANDOĞANKardiyoverter Defibrilatör İmplantasyonu Öncesi Elektrofizyolojik Çalışmada Sürekli Ventriküler Taşikardinin Uyarılabilirliği Ve Takipte Meydana Gelen Şokların İlişkisi2009
14Ahmet GÜRLEKAhmet YILMAZST Elevayonlu Akut Miyokard İnfarktüsü ile Başvuran ve Primer Perkütan Girişim Yapılan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Kısa Dönem Hastane İçi Mortaliteye Etkisi2010
15Hasan ARSLANTÜRKOkan Onur TURGUTST Segment Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda aVR Derivasyonundaki ST Segment Elevasyonu Rezolüsyonunun Hastane İçi Sonuçlar için Prognostik Önemi2010
16Savaş SARIKAYAAhmet YILMAZAkut İnferiyor Myokard İnfarktüsü Olan Hastalarda EKG'de Resiprokal ST Depresyonun Derecesi ile Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığı Arasındaki İlişki2010
17Ali ZORLUMehmet Birhan YILMAZAkut Pulmoner Emboli'de Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinde Artış ve Bunun Hastane İçi Mortalite ile İlişkisi2010
18Hasan YÜCELMehmet Birhan YILMAZDüzenli Kan Bağışının Akım Bağımlı Dilatasyon Üzerine Etkisi2011
19Gülay AYDINOkan Onur TURGUTMetabolik Sendromlu Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği ve Kalp Hızı Türbülansı Ölçümü ve Değerlendirilmesi2011
20Gonca TEKİNMehmet Birhan YILMAZKalp Yetersizliği Olan Hastalarda Ekokardiyografik Parametrelerin Sonlanımlara Etkisi2012
21Hakkı KAYAMehmet Birhan YILMAZKalp Yetersizliği Olan Hastalarda Artiyal Fibrilasyon ile Serum CA-125 Seviyelerinin İlişkisi2012
22Ahmet BAŞARAİbrahim GÜLBölgemizdeki Mitral Darlıklı Hastalarda Kapak Alanının Yıllık Azalma Hızının Belirlenmesi ve TLR (Toll Like Reseptor)-2 ve -8 Polimorfizmlerinin Hastalığın Oluşumuna ve İlerlemesine Etkisi2013
23Mustafa Kutay YILDIRIMLIHekim KARAPINARGeçirilmiş Koroner Kalp Cerrahisinin Perkütan Koroner Girişim Sonuçları Üzerine Etkisi2013
24Ulaş TÜRKERHekim KARAPINARST Elevasyonlu MI ile Başvuran ve Primer PKG Yapılan Hastalardaki Tiroid Hormon Düzeylerinin Klinik Durum Üzerine Etkisi2014
25Hakan GÜNEŞMehmet Birhan YILMAZAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Endotel Disfonksiyonu Mikroalbuminüri ile İlişkili midir?2014
26Recep KURTOkan Onur TURGUTKalp Yetersizliği Hastalarında Uyku Kalitesi ile Kalp Yetersizliği Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi2015
27Ufuk ÖZGÜLAhmet YILMAZKoroner Arter Hastalığı Yatkınlığının RDW ile İlişkisi2015
28Abdullah ZARARSIZİbrahim GÜLKalp Yetersizliği Hastalarında Çözünür ST2 Düzeyinin Klinik ve Prognozla İlişkisi2016
29Mehmet MARAŞLIHasan YÜCELAkut Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında Taburculuk Öncesi Konjesyon Düzeyi, Klinik Konjesyon ve Provokasyon Testleri Yeniden Yatış Sıklığı ve Süresi ile İlişkili midir?2016

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Suphi MÜDERRİSAni İşitme Kayıpları Etyoloji ve Tedavisinde Boyun Sempatik Sinirin Klinik ve Deneysel Rolü1978
2Suphi MÜDERRİSLarenks Kanserlerinde ve Sigara İçenlerde Hümöral İmmünite Bulgularındaki Değişiklikler1982
3Turgut YÜKSELİşitme ve Konuşma Özürü Etyolojisinde Hyperlipoproteinemia Kızamıkcık Antikor Düzeyi ve Anne-Baba Akrabalığının Araştırılması1982
4Ahmet ALMAÇTavşanda Adele İçine İmplante Edilen Malleus ve İncusta Oluşan Resorptif ve Osteogenik Değişiklikler1982
5Şinasi KURANELİlkokul Çocuklarında KBB Hastalıkları Taraması ve Boğaz Kültürleri1982
6Reşat BAYERGürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Yaş ve Orta Kulak Patolojileri ile İlişkisi ve İşitmenin Konservasyonu1983
7Arif ŞANLIKronik Maksiller Sinüzit ve İntranazal Patolojilerle İlişkisi1983
8Suphi MÜDERRİSİç Kulak Dolaşımı Bozukluklarında Stres ve Sempatik Sinirin Etkisi1983
9Halit OĞUZNazal Obstrüksiyonlularda Ağız ve Boğaz Florasında Değişiklikler1985
10Suzi ÖZDENYüksek Isı ve Nemin Dış Kulak Yolu Florası Üzerine Etkileri1985
11Ali ÖZKÖKKronik Otitte Orta Kulak ve Dış Kulak Yolundan Alınan Akıntı Örneklerinde Bakteriyoloji İncelemeler1986
12Mümin BİNGÖLKronik Sekretuar Otitis Medianın Tedavisinde Kullanılan Teflon ve Altın Kaplama Ventilasyon Tüplerinin Komplikasyonları ve Birbirine Olan Üstünlükleri1986
13Tanfer KUNTAntozolin HCL'in Nazal Mukosiliyet Fonksiyon Üzerine Etkisi1988
14Muzaffer KIRIŞGürültünün Serum Kortizol Düzeyi ve Kan Basıncı Üzerine Etkileri1988
15Sinan KAVASOĞLUAnterior Nazal Tamponmanın Akciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri1989
16Ercan CANBAYAhmet ALMAÇSekretuvar Otitis Media'lı Çocuklarda Nazal Mukosiliyer Fonksiyon1990
17Sedat ÖZTÜRKCANSuphi MÜDERRİSKronik Tonsilitli Çocuklarda Tonsillektomiden Önce ve Sonra Serum İmmünoglobulin Düzeyleri1991
18Attila YÜKSELAhmet ALMAÇProstaglandin E2'nin Oral Mukozada Sitoprotektif Etkisi: Ultrastrüktürel Deneysel Çalışma 1991
19Gürkan FİDANOĞLUSuphi MÜDERRİSSemptomatoloji ve Tedavi Yaklaşımları Yönünden Myofasial Ağrı ve Disfonksiyon Sendromu1992
20Ekrem ŞENGÜLAhmet ALMAÇAntral Kistik Oluşumlarda Mukozal Histopatolojik Değişiklikler1993
21Sema BAŞAKSuphi MÜDERRİSParanazal Sinüs Hastalıklarında Burun İçi Anatomik Farklılıkların ve Osteomeatal Ünitenin Rolü1993
22Mehmet AYKUTSuphi MÜDERRİSSinonazal Varyasyonlar ve Bilgisayarlı Tomografi1994
23Fikret ŞAHİNSuphi MÜDERRİSEtil Alkol'ün Akustik Refleks Eşiği Üzerine Etkisi1995
24Gökalp DİZDARSuphi MÜDERRİSSivas Yöresinde Eksternal Otit Vakalarının Etyolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Tedavisi1996
25Fatih ÖZHANSuphi MÜDERRİSKronik Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografinin Önemi1996
26Mehlika UNGANSuphi MÜDERRİSRinitli Hastalarda Atopi Tanısına Yönelik Testlerin Değerlendirilmesi1996
27Yüksel KAPLANSuphi MÜDERRİSSinonazal Varyasyonların BT Anlizi ve Sinüzit ile İlişkisi1997
28Türkan TEKEŞSuphi MÜDERRİSKartilaj Greftleme Yöntemlerinin Postoperatif Karşılaştırmalı Sonuçları1998
29Mehmet AKDAĞSuphi MÜDERRİSTükrük Bezi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri1998
30Ergün KÜRÜNSuphi MÜDERRİSAlerjik Rinit'te İlaç Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması1999
31Güngör KÜTÜKTanfer KUNTServikal Spoındilozlu Hastalarda İç Kulak Semptomlarının Değerlendirilmesi2000
32İlker YİĞİTTanfer KUNTİşitme Engelliler İlköğretim Okulu Öğrencilerindeki İşitme Kaypıları ile Herdite ve Rubella İlişkilerinin Araştırılması2000
33Kasım ÖZCANErcan CANBAYBaş-Boyun Karsinomlu Hastalar ve Sigara İçenlerde Serum İmmunglobulin Düzeylerinin Karşılaştırılması2000
34Alpaslan BAYYOZGATSuphi MÜDERRİSAni İşitme Kayıplarında Pentoksifilin ve Reomakrodeks İnfüzyon Tedavisi2001
35Cahit POLATTanfer KUNTNormal ve Riskli Yenidoğanlarda Teoae Sonuçları2002
36Köksal UÇARErcan CANBAYKronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında İşitme Düzeyinin Belirlenmesi2003
37Levent ÇOBANTanfer KUNTMultiple Skleroz Hastalarında ABR Sonuçlarının Değerlendirilmesi2004
38İsmail Önder UYSALSuphi MÜDERRİSTopikal Nazal Kortikosteroidlerin Rat Nazal Respiratuar Mukozası Üzerindeki Histopatolojik Etkileri2004
39Salim YÜCEErcan CANBAYKronik Sigara Kullanıcılarında Teoae ve İşitme Düzeylerinin Değerlendirilmesi2004
40Cengiz GÖKSuphi MÜDERRİSTip II Diabetes Mellituslu Hastalarda ABR Sonuçlarının Değerlendirilmesi2005
41Bayazıt YILDIRIMTanfer KUNTAlt Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Radyofrekans Tekniğinin Etkinliği2005
42Mehmet YAŞARSuphi MÜDERRİSAlerjik Rinit'li Çocuklarda Tropikal İlaç Tedavilerinin Etkinliğinin Akustik Rinometri ile Değerlendirilmesi2008
43Ali İhsan BEBEKSuphi MÜDERRİSKronik Otitis Medialı Hastalarda Mastoid Cerrahisi Sonrası Fasial Sinirin Elektronörografi (ENOG) ile Değerlendirilmesi2008
44Mansur DOĞANSuphi MÜDERRİSKronik Rinosinüzitlerde İnflamatuar Düzeyin Semptom Düzeyi ile Karşılaştırılması2009
45Adem BORASuphi MÜDERRİSİdiyopatik Ani İşitme Kayıplı Olguların Genetik Yapılarının Analizi2009
46Yavus Sultan Selim CERRAHSuphi MÜDERRİSKoronal Düzlem Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerindeki Anatomik Varyasyonların Değerlendirilmesi2009
47Erkut ÜLFERSuphi MÜDERRİSEfüzyonlu Otitis Media Hastalarında Serumda Antinükleer Antikor Düzeyleri ve Otoimmünitenin Rolü2010
48Mustafa MISIRElif ALTUNTAŞTonsil ve Adenoid Hipertrofili Çocuklarda Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerindeki Anatomik Varyasyonlar2011
49Cemil GÜLERİsmail Önder UYSALKronal Kesit Paranazal Sinüs Tomografilerindeki Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi2011
50Kasım DURMUŞElif ALTUNTAŞPresbiakuzili Hastalarda İşitme Cihazı Kullanımının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi2011
51Kerem POLATİsmail Önder UYSALAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarının İşitmelerinin Uyarılmış Otoakustik Emisyon ve Yüksek Frekans Odyometrisi ile Değerlendirilmesi2012
52Canan Filiz KARAKUŞSuphi MÜDERRİSHipotiroidi ve Hipertiroidi Tanısı Alan Hastalarda İşitme Düzeylerinin Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi2012
53Müjde KARADAĞElif ALTUNTAŞMigren Tanısı Alan Hastalarda İşitme Düzeylerinin Odyolojik Testlerle Değerlendirilmesi2013
54Emel PERU YÜCELİsmail Önder UYSALKonuşma Bozukluğu Olan Hastalarda İşitme Düzeylerinin ASSR ve ABR ile Değerlendirilmesi2014
55Tuba DOĞAN KARATAŞElif ALTUNTAŞKırım-Kongo Kanamalı Ateşinde İşitme Düzeylerinin Odyolojik ve Elektrofizyolojik Testler ile Değerlendirilmesi2016
56Kübra YILDIZ ŞEKERElif ALTUNTAŞAni İşitme Kaybı ile DNA N-Metiltransferaz 1 (DNMT1) Genetik Polimorfizmi Arasındaki ilişkinin Araştırılması2016
57Mehtap DOĞANElif ALTUNTAŞDiferansiye Tiroid Kanserlerinde Rekombinant TSH veya Tiroid Hormon Replasmanının Kesilmesi ile Oluşturulan Hipotiroid Dönemde İşitmenin Odyometrik Testler ile Değerlendirilmesi2016

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Mehmet Arı BALCIEpilepsi Tedavisinde Difenilhidantoin'in Beyin Omurilik Sıvısındaki Primer Prostaglandin Miktarına Etkisi1981
2Halil ŞAŞTIMKonversiyon Reaksiyonu Olan 50 Olguda Methohexital'in Serebral Biyoelektrik Aktivite Üzerine Etkisinin İncelenmesi1981
3Mehmet ÖZMENOĞLUSerebrovasküler Hastalıklarda (Trombo-Embolik Tip) Histamin Metabolizmasının İncelenmesi1981
4Ahmet KILIÇŞefik DENERCinsel Davranış Kimliğinin Belirlendiği Kritik Devrede Verilen Diphenylhydantoin'in (DPH) Dişi ve Erkek Sıçanlarda Cinsel Davranışlar Üzerine Olan Etkisi1984
5Selma DURAKSOYŞefik DENERCinsel Gelişimin Kritik Döneminde Verilen Diphenylhydantoin'in (DPH) Erişkin Erkek Sıçanlarda Serum Testosteron Düzeyi Üzerine Olan Etkisi1985
6İrfan ÇIKLAÇİFTÇİŞefik DENERAkut Beyin İnfarklı Hastalarda Serum ve BOS'da Total LDH Aktivitesi Tayini1985
7Ahmet ÖZSAKARYAEpileptik Hastalarda Fokal EEG Aktivitelerinin BBT Yönünden Beklentisel Değerleri1989
8Aytekin AKYÜZAkut Tromboembolik Tipte Serebrovasküler Atak Geçiren Hastalarda Diltiazemin Serebrospinal Sıvıda LD CK Aktiviteleri Üzerine Etkileri1990
9Zülkarni ÖZDEMİRSivas İli Kırsal Kesiminde Yapılan Bir Epilepsi Prevalans Çalışması1990
10Sait DURSUNKarbamazepinin Benign Parsiyel Epilepside Uyunıklık Ve Uyku Elektroensefalografilerindeki Sivri Dalga Paramatreleri Üzerine Etkileri1991
11Nesrin KENİŞDermatomal Uyarımla Elde Edilen Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyellerin Lomber Disk Hernisine Bağlı Radikülopatilerde Tanı Değeri1991
12Meliha TAN (KENİŞ)Halı Dokuyucularda Karpal Tünel Sendromu: Elektrofizyolojik Ve Bilgisayarlı Tomografik Çalışma1992
13Yakup İŞLEKDifenilhidantoin Kullanılan Hastalarda Deri Potansiyelleri1993
14Kamil TOPALKARAŞefik DENERSivas İli Alibaba Mahallesinde Epilepsi Prevalansı Ve Çeşitli Risk Faktörlerinin Epilepsi Üzerine Etkisine İlişkin Bir Alan Tarama Çalışması1994
15Ali YAKIT Şefik DENERSerebrovasküler Olaylar İle Epileptik Nöbet Birlikteliğinin Temel Özelliklleri1994
16Yaşar ÖZKULSivas İli Alibaba Mahallesinde Migren Ve Epilepsi Prevalans Çalışması1995
17Ali Haydar ERCİYASSuat TOPAKTAŞİnmeli Olgularda Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi1996
18İhsan TOPALKARASuat TOPAKTAŞTedavideki Epileptik Hastalarda Otonom Nöropati Ve Seksüel Disfonksiyon1997
19Ertuğrul BOLAYIRAytekin AKYÜZAkut Tromboembolik İnmelerde Tiklopidin Ve Aspirinin Trombosit Agregasyonu Üzerine Etkileri1998
20Ali ŞAHİNŞefik DENERSivas İli Ulaş İlçesi Kırsal Kesiminde Epileptik Ve Nonepileptik Nöbetlerin Epidemiyolojik İncelenmesi1998
21Ufuk ATAKSuat TOPAKTAŞKarnitin Tedavisinin Periferik Ve/Veya Otonom Nöropati Saptanan Diyabetik Hastalarda Etkinliği1998
22Ayşenur TAŞSuat TOPAKTAŞİskemik İnmeli Olgularda Serum Magnezyum Düzeyi İle Karotis Aterosklerotik Lezyonu Arasındaki İlişki1999
23Hulusi KEÇECİŞefik DENERSivas İl Merkezinde Migrenin Major Depresif Bozukluk Ve Renk Körlüğü İle Birlikteliği1999
24Dürdane BEKARAytekin AKYÜZMigrenli Hastalarda Olaya İlişkin İşitsel Potansiyeller Ve Flunarizin Profilaksisi1999
25Yaşar ALPASLANŞefik DENERSivas İli Merkezinde 7-14 Yaş Grubu İlköğretim Okulu Çocuklarında Migren Başağrısı Prevalansına, Klinik Özelliklerine Ve Renk Görme Defekti İle Olan Birlikteliğine İlişkin Tarama Çalışması2001
26Derya AĞCAKALESuat TOPAKTAŞAkut İskemik Stroklu Hastalarda Pireacetam'ın Fonksiyonel Ve Elektrofizyolojik İyileşme Üzerine Etkileri2002
27Hatice YÜKSELKamil Kadir TOPALKARATranskraniyal Manyetik Uyarım Yöntemi İle Migrende Kortikal Uyarılabilirliğin İncelenmesi2002
28Lider Ali KALEZADEAytekin AKYÜZMigrenli Hastalarda Magnezyumun Kognitif Fonksiyonlar Ve Kortikal Uyarılabilirlik Üzerine Etkisi2002
29Rıza ÜNLENSuat TOPAKTAŞİnmeli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği İle Mortalite Arasındaki İlişki2003
30Vahide AKMAN ŞENERAytekin AKYÜZAuralı Ve Aurasız Migrenli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği'nin İncelenmesi2003
31Banu ILGARSuat TOPAKTAŞKalp Hızı Değişkenliğinin Sopektral Analizi Yöntemi İle Epileptik Hastalarda Otonom Regülasyonun İncelenmesi 2004
32Fevzi BEKTAŞLISuat TOPAKTAŞMultipl Skleroz'lu Hastalarda Otonom Sinir Sistemi Tutulumunun, Kalp Hızı Değişkenliği'nin Frekans Tabanlı Ölçüm Yöntemi İle Araştırılması2004
33Fatma KÜÇÜKKELEŞErtuğrul BOLAYIRElektromyografi-İnterferans Patern Analizi Yöntemi İle Parkinson Hastalıklarında Çiğneme Kaslarının İncelenmesi2005
34Şeyda Figül GÖKÇEAytekin AKYÜZPeriferal Diabetik Nöropatili Hastaların Tedavisinde Memantinin Etkinliği2005
35Nihal DURANKamil Kadir TOPALKARAMigrenli hastalarda Akut Atak Sırasında Matriks Metalloproteinaz-3 Ve 9 Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi2008
36Neslihan ÇÖMEZ Suat TOPAKTAŞToll-Like Reseptör 4 Polimorfizmi İle Karotis Arter Aterosklerozu Arası İlişkinin Araştırılması2008
37Burhanettin ÇİĞDEMSuat TOPAKTAŞAkut Stroklu Hastalarda Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonunun İmmun Yanıt Ve Prognoz İle İlişkisinin Araştırılması2008
38Musa TOPRAKErtuğrul BOLAYIRSivas İli Merkezinde Karotis Arter Aterosklerozun Yaygınlığının İncelenmesi2008
39Özen YETKİNSuat TOPAKTAŞİnmeli Hastalarda Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonunun Troponin 1 Ve Prognoz İle İlişkisinin Araştırılması2009
40Elif SARIÖNDER GENCERSuat TOPAKTAŞMigrenli Hastalarda Trigeminal Sistemin Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi:Mental Sinir Uyarımı İle Masseter Kasının Eksteroseptif Baskılanması2009
41Şule KEFELİ ERASLANSuat TOPAKTAŞCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ad Elektrofizyoloji Laboratuvarının Olaya İlişkin Potansiyellerinin Normal Değerlerinin Tespiti2010
42Ümit EREN Suat TOPAKTAŞİskemik Stroklu Hastalarda İntravenöz Trombolitik Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları Ve Prognoz Üzerine Etkisi 2010
43Adem DELİCEErtuğrul BOLAYIRMultiple Sklerozlu Hastalarda Hiperkoagulasyon Araştırılması2010
44Mustafa ÖZKANSuat TOPAKTAŞKlinik İzole Sendromlu Hastalarda Motor Uyarılmış Potansiyellerin Değerlendirilmesi2010
45Gülay UZUN SOYKÖK Özlem KAYIM YILDIZSivas İl Merkezinde 60 Yaş Ve Üzeri Bireylerde,Uyku Kalitesi,Gündüz Uykululuk Hali,Beslenme Durumu Ve Bunların Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi2011
46Füson AKDENİZÖzlem KAYIM YILDIZObstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Pozitif Hava Yolu Basıncı(CPAP) Tedavisi Öncesi Ve Sonrasında Otonomik Fonksiyonların Değerlendirilmesi20
47İlteriş Ahmet ŞENTÜRKErtuğrul BOLAYIRSivas İl Merkezinde Demans Prevalansı2012
48Gülsüm ÇİLSuat TOPAKTAŞLevodopa Ve Amantadinin İnsan Umlikal Ven Endotelyal Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi2013
49Şeyda ÇEVİKErtuğrul BOLAYIRGlioblastom Ve Nöroblastom İnvitro Hücre Kültürlerinde Antiepileptiklerin Mitotik Proliferasyon Üzerine Etkileri2013
50Serkan ŞANLIHatice BALABANHuzursuz Bacak Sendromunda Otonomik Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi2014
51Zeynep VARGÜN Özlem KAYIM YILDIZGlioblastom Ve Nöroblastom İnvitro Hücre Kültürlerinde Antiepileptiklerin Mitotik Proliferasyon Üzerine Etkileri2014
52Samet YILMAZHatice BALABANAilesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Huzursuz Bacaklar Sendromu Görülme Sıklığı2015
53Dilek YILMAZBurhanettin ÇİĞDEMEpilepsi Hastalarında Levetirasetam Tedavisinin Otonom Sinir Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri2018
54Recep DÖNMEZÖzlem KAYIM YILDIZMultipl Skleroz Hastalarında D Vitamini Bağlayıcı Protein Ve Serbest D Vitamini Plazma Düzeylerinin Kontrol Grubuyla Kıyaslanması2019

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Derya ORBAY DOĞANTaner ERSELCANKadın Popülasyonunda Glomeruler Filtrasyon Hızı Normalizasyon Metodlarının Karşılaştırılması2003
2Semra ÖZDEMİRTaner ERSELCANHidronefrotik Böbrekli Olgularda Oransal Fonksiyon İkilemi: Supranormal Fonksiyon2005
3Zekiye HASBEKBülent TURGUTKronik Koroner Arter Hastalığı Olgularında Miyokard Canlılığının Oral Glukoz Uygulaması Sonrası Talyum-201 İnfüzyon Mpspect ile Değerlendirilmesi2008
4Ayşegül ÖZDALTaner ERSELCANİnternal ve Eksternal İyonizan Radyasyonun Sitogenetik Etkilerinin Değerlendirilmesi2009
5Pelin DUMANTaner ERSELCANGlomerüler Filtrasyon Hızı Tayininde Tc-99m DTPA ile Ölçülen ve MDRD Formülü Yardımıyla Hesaplanan Glomerüler Filtrasyon Hızı Değerlerinin Karşılaştırılması ve Uyum Derecesinin Belirlenmesi2010
6Serdar Savaş GÜLBülent TURGUTSol Dal Bloğu ve Sol Ventrikül Dilatasyonu Bulunan Hastalarda Miyokard Perfüzyon Spect'in (Tek Foton Emisyonlu Bilgisayarlı Tomografi) Tanısal Değeri2010
7Perihan ATMACA KELKİTBülent TURGUTTiroid Kanserli Hastalarda Akut Hipotiroidinin Böbrekler Üzerine Olan Etkilerinin Çift Serum Örneklemeli GFR Ölçümü ile Değerlendirilmesi2010
8Gürkan ÖZERTaner ERSELCANHayvan Modelinde Enfeksiyon ve Osteoblastik Faaliyet Artışı Alanlarında Tc-99m ile İşaretli Antibiyotiklerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması2010
9Fadime DEMİRZekiye HASBEKDiferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Postoperatif Rezidü Tiroid Dokusundaki I-131 Uptake'i ile Serum Tiroglobulin Düzeyleri Arasındaki İlişki2012
10Ümit ÖZTEKİNBülent TURGUTParatiroid Adenomlarında Tc-99m MİBİ ile Paratiroid Sintigrafisinin Histopatolojik Bulgularla Korelasyonu2013
11Mehmet Fatih BÖRKSÜZTaner ERSELCANAkciğer Kanseri Tipine Göre 18F-FDG PET/BT ile Tedavi Yanıtının Morfolojik ve Metabolik Karşılaştırılması2013

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Tansel ÜNSALDIKas Grefi Aktarımında (Serbest Mikronörovasküler) "Erken Reinnervasyon ve Daha İyi Fonksiyonel Olma" Sorunlarının Deneysel Araştırması1981
2Hüseyin AKDAĞÇocuk Suprakondiler Humerus Kırıklarının Değerlendirilmesi1982
3Sıtkı PERÇİNÇocuk ve Erişkinlerde Önkol Çift Kırıklarının Değerlendirilmesi1982
4Hüseyin ÇARKURLU0-14 Yaş Arasındaki Çocuk Femur Cisim Kırıklarının Değerlendirilmesi1983
5Neşet SAVAŞSivas İl Merkezindeki İlkokul Öğrencilerinde Doğuştan Üst ve Alt Ekstremite Anomalilerinin Görülme Sıklığının Araştırılması1983
6Kemalettin BEKTAŞTansel ÜNSALDIErişkinlerde Tibia Diafiz Kırıklarının Değerlendirilmesi1984
7Hakkı BAŞARIKTansel ÜNSALDIErişkinlerde Femur Trokanterik Bölge Kırıklarının Değerlendirilmesi1984
8Ünsal SALMANTansel ÜNSALDIÇocuk Femur Cisim Kırıklarının Tedavisinde Erken Pelvi-Pedal Alçılama Yöntemi1986
9Yusuf İNANOĞLUTansel ÜNSALDIDoğmalık Kalça Çıkığı Tedavisinde Uygulanan Salter İnnominate Osteotomisinin Değerlendirilmesi ve Sonuçları1986
10Halil BULANIKDoğuştan Kalça Çıkığının Medial Girişimle Yapılan Açık Redüksiyon ile Tedavisi1989
11Rıdvan ERYILMAZDoğuştan Kalça Çıkığının, Dört Yaş Üstü Cerrahi Tedavisi ve Sonuçları1990
12Okay BULUTErişkin Femur İntertrokanterik Kırıklarında Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi1990
13Bülent ÖZMENPelvik ve Asetabuler Kırıkların Değerlendirilmesi1990
14Abdulkadir AKBAŞOsman KÖRÜKLÜTriradiat Kıkırdak Üzerine Uygulanan Fiziyel Distraksiyonun Asetabular Gelişme Üzerine Etkisi (Deneysel Çalışma)1991
15Yüksel ÖZKANColles Kırıklarının Konservatif Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi1991
16Ahmet DOĞANAYMalleol Kırıklarında Uygulanan Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi1991
17Şevki Öner ŞAVKAbdülkadir AKBAŞKalça Eklemi Displazisi Oluşturulan Köpeklerde Triradiate Kıkırdak (TRK) Üzerine Uygulanan Fiziyel Distraksiyon ile Displazinin Tedavisi (Deneysel Çalışma)1993
18Yıldırım ÜSTÜNOkay BULUTParsiyel Medial Menisektominin Proksimal Tibiada Yük Dağılımına Etkisi (Deneysel Biomekanik Çalışma)1995
19Mustafa KUNTOkay BULUTVertebra Kırıklarında Anterior ve Posterior Spinal Sistemlerin Torsiyonel Kuvvetlere Karşı Dayanıklılığının Araştırılması1995
20Cemal KURALSıtkı PERÇİNÇocuk Tipi III Suprakondiler Humerus Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları1996
21Nihat GEZGİNMustafa KUNTTorako-Lomber Vertebra Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi1997
22Nuh SAKLAVÇIOkay BULUTParsiyel Kalça Protezi Uygulanan Femur Boyun Kırıklarında Sonuçların Değerlendirilmesi1997
23Mehmet TÜKENMEZSıtkı PERÇİNİntramedüller Çivileme ile Tedavi Edilen Tibia Kırıklarının Değerlendirilmesi1998
24Mehmet GÖKERSıtkı PERÇİNKliniğimizde Yapılan Alt Ekstremite Amputasyonlarının Değerlendirilmesi1998
25Mehmet Mahsum YAŞAROkay BULUTKronik Ön Çapraz Bağ Yetmezliğinde Otojen Kemik-Patellar Tendon-Kemik Grefti ile Rekonstruksiyon Sonuçları1998
26Mehmet KIŞSıtkı PERÇİNTibia Plato Kırıklarının Konservatif ve Cerrahi Tedavi Sonuçları1999
27Kemal KARAKAŞOkay BULUTHumerus Cisim Kırıklarında Cerrahi Tedavi Yaklaşımlarımız2000
28Hayati ÖZTÜRKOkay BULUTTotal Diz Protezi Erken Değerlendirme Sonuçları2000
29Ünal DÖKÜCÜSıtkı PERÇİNÇimentolu Total kalça Artroplastisi Erken Değerlendirme Sonuçları2001
30İbrahim EKEMehmet TÜKENMEZPatella Kırıkları Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi2001
31Murat KORKMAZHayati ÖZTÜRKBelirli Sürekli Distraksiyonun Deneysel Model Üzerinde İlizarov Tipi Eksternal Fiksatörle Kırık İyileşmesine Etkisi2002
32Mustafa EROĞLUOkay BULUTDeneysel Defektli Nonunion Tedavisinde Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkisi2002
33Adem ÇAKIRMehmet TÜKENMEZTavşan Ulnar Osteotomi Modelinde Pentoksifilinin Kırık İyileşmesine Etkisi2002
34Mustafa TÜRKERSıtkı PERÇİNDana Vertebra Modelinde Oluşturulan Burst Kırıklarında Kifoz Giderici Posterior Stabilizasyon2003
35Metin ACIELTansel ÜNSALDIKilitli, Oymalı İntramedüller Çivileme ile Tedavi Edilen Yetişkin Femur Cisim Kırıklarının Değerlendirilmesi2004
36Tacettin ÇEKİNMehmet TÜKENMEZDana Modelinde Transvers Patella Kırıklarında Üç Farklı Tespit Yönteminin Karşılaştırılması: Biyomekanik Çalışma2005
37Zekeriya ÖZTEMÜRDeneysel Spinal Kord Yaralanma Modelinde Erken Dekompresyonun Etkinliği2005
38Hasan ÖZKANHayati ÖZTÜRKPes Ekinovarusda Turco Operasyonunun Değerlendirilmesi2006
39Kansu CİLLİGündüz TEZERENSivas İli Merkez İlköğretim Okullarında Skolyoz Taraması2007
40Cengiz KARATAŞTansel ÜNSALDIGelişimsel Kalça Çıkığının Cerrahi Tedavisinde Açık Redüksiyon ve Salter İnnominate Osteomisin Sonuçları2007
41Talip Teoman ASLANZekeriya ÖZTEMÜRSiprofloksasin ile Hazırlanan Antibiyotikli Kemik Çimentosunun Mekanik Dayanıklılığının Araştırılması2008
42Oktay Hüsamettin AKHayati ÖZTÜRKRadius Başı Kırıklarında Eksizyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi2008
43İsmail YILDIRIMOkay BULUTTendonun Kemiğe Tespitinde Siyanoakrilat Kullanımının Biyomekanik Olarak İncelenmesi2009
44Turan TAŞGündüz TEZERENErişkin Pelvis Kırıklarında Konservatif Tedavinin Etkileri2009
45Volkan GÜNEYLİHayati ÖZTÜRKArter Tamirinde Histoakril Kullanımı (Deneysel Çalışma)2010
46Seyran KILINÇOkay BULUTÇok Düzlemli Kablo Fiksasyon Sisteminin Biyomekanik Dayanıklılığının Araştırılması2010
47Utku DEMİRGündüz TEZERENSkolyoz Deformiteli Hastalarda Cerrahi Uygulamalarımız 2011
48Umut Hatay GÖLCE Zekeriya ÖZTEMÜRTeikoplanin, Siprofloksasin İle Hazırlanmış Antibiyotikli Kemik Çimentosunun 0. Ve 15. Günlerde Mekanik Dayanıklılığın Karşılaştırılması2011
49Serdar ÜNERHayati ÖZTÜRKTibia Pilon Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları 2012
50Özhan PAZARCIOkay BULUTGelişimsel Kalça Çıkığı Olgularının Kapalı Redüksiyon Sonrası Manyetik Resonans Görüntüleme İle Değerlendirilmeesi2013
51İbrahim KASAPOĞLUGündüz TEZERENTravmatik Kemik Defektlerinin Tedavisinde Otogreft Ve Allogreft Kullanımının Karşılaştırılması. Bir Prospektif Çalışma 2014
52Mehmet Vakıf KESKİNBIÇKIZekeriya ÖZTEMÜRKlinik Olarak Gonartroz Tanısı Konulan Hastalarda IL6-174GC Gen Polimorfizminin Araştırılması2014
53Abdurrahman ÖRTÜCÜOkay BULUTEnfekte Total Diz Artroplastisi Olgularında İki Aşamalı Revizyon Artroplastisinin Erken Ve Orta Dönem Sonuçları2015
54Ömer PIKÇAKLISeyran KILINÇYetişkin Hastalarda Proksimal Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız2015
55İbrahim TÜLÜCEZekeriya ÖZTEMÜROtogreft Ve Allogreft İle Yapılan Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamirlerinin Değerlendirilmesi2017
56Mehmet ŞAHİNTÜRKGündüz TEZERENİleri Yaş Femur Trokanterik Bölge Kırıklarında Endoprotez İle Diğer İntegral Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması2017
57Murat ŞENGÜLOkay BULUTEnfekte Total Diz Artroplastisi Olgularında İki Aşamalı Revizyon Artroplastisinin Erken Ve Orta Dönem Sonuçları2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Hakan OĞUZTÜRKGülendame SAYGIToxocara Canis Larvaları ile Oluşan İnfeksiyonun İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Araştırılması2001

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Atay ATABEYAli BARUTÇUTavşanda Genişletilmiş Ciltte Açık Yara ve Greftlenmiş Alanların Kontraksiyonu1990
2Haluk MIDOĞLUİnternferon Alfa-2B ile Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisi1992
3Ergin SEVENAli Rıza ERÇÖÇENUltraviyole-B'nin Flep Canlılığı Üzerine Etkisi2002
4Mutlu SAYDANSarper YILMAZTopikal Olarak Uygulanan Nitrofurazon ve Rifamisin'in Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri2002
5Ömer KEVENAli Rıza ERÇÖÇENKöprüleşme Anjiogenezi (Bridging Angiogenesis) ve Cerrahi Geciktirme İşleminin Flep Yaşayabilirliğine Etkisi2003
6Mehmet KARAKÜLAHSarper YILMAZYanık Yaralanmaları Sonrası Hipertrofik Skar Gelişimi ile Serum İmmünoglobulin E Düzeyleri Arasındaki İlişki2003
7Muhammet ERKANAli Rıza ERÇÖÇENPerforatör Fleplerde Arteriyal Süperşarj ve Venöz Süperdrenaj Gerekli mi? Rat Perforatör Bazlı Abdominal Flep Modelinde Hemodinamik Bir Çalışma2008
8Ömer Faruk ERİNSarper YILMAZSivas İl Merkezinde Hastanede Yatarak Tedavi Edilen Yanık Hastalarının Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi2009
9Uğur Recep ÇELİKSarper YILMAZYanık Hastalarında Derin Ven Tromboz Riskinin Araştırılması2011
10Yusuf ÖDEMİŞNazım GÜMÜŞRat Dorsal Deri Flebinde Minoksidilin Flep Yaşayabilirliğine Etkisi ve Minoksidil ile Yapılan Kimyasal Geciktirme Prosedürünün Cerrahi Geciktirme Prosedürü ile Karşılaştırılması2011
11Mürsel ÇEPNİAli Rıza ERÇÖÇENGenişletilmiş Perforatör Bazlı Abdominal Flebin Kritik Distal Kısmının Kurtarılması Amacıyla Venöz Ağın Arteriyalizasyonu2011
12Ali Ertan ÇAPARSarper YILMAZOrta Yüz Kırık Hatlarının İncelenmesi ve Yeni Bir Sınıflandırma Denemesi2013
13Neşe KURT ÖZKAYANazım GÜMÜŞTopikal Olarak Uygulanan Nitrofurazon ve Rifamisinin Kısmi Kalınlıkta Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi2013
14Semra NERGİZSarper YILMAZRatlarda Yüzeysel ve Derin Yanık Modellerinin Karşılaştırılması2014
15Behiye Burcu ALTINOK PARLAKSarper YILMAZRat Yüzeysel Yanık Modelinde Soğuk Uygulama ve Topikal Stronsiyum Uygulamasının Yanık İyileşmesine Etkilerinin Karşılaştırılması2016
16Kadriye İPEKNeşe KURT ÖZKAYATavşanlarda Botulinu Toksin A'nın Doku Genişletici ile Elde Edilen Fleplere Olan Etkisi2017
17Umut ZEREYAKNeşe KURT ÖZKAYARat Karın Epigrastrik Arter Perforatör Pervane Fasyokutan Flep Modelinde Kas İçi Botulinum Toksin-A Uygulamasının Flep Yaşayabilirliğine Etkisi2018
18Burak DURMAZSarper YILMAZDiyabetik Ayak Osteomyelitlerinin Tanı ve Takibinde İnflamatuar Belirteçlerin Yeri2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Mine ŞALKBirsen YÜCEL2007-2009 Yılları Arasında Kliniğimizde Tedavi Edilen Akciğer Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi2010
2Eda ERDİŞBirsen YÜCELMeme Kanserli Hastalar ve Birinci Derece Yakınlarında Epigenetik Risk Faktörlerinin Araştırılması2010
3Ebru ATASEVER AKKAŞBirsen YÜCEL2007-2009 Yılları Arasında Kliniğimizde Tedavi Edilen Baş ve Boyu Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi2011
4Mustafa Gürol CELASUNEda ERDİŞ2010-2015 Yılları Arasında Küratif Radyoterapi Alan Hastalarımızda Radyoterapi Akut Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi2016
5Seher BAHARBirsen YÜCELAdjuvan Radyoterapi Alan Meme Kansesrli Hastalarda Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi2016

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Orhan SOLAK30-50 Yaş Arası Olgularda Beyin Atrofisinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesinde Yeni Yöntemler 1987
2S.Korkut TARLAKAZAN Radikülopatililerde Ve Normal Olgularda Alt Lomber Bölgenin Bilgisayarlı Tomografik İncelenmesi1987
3Saim AÇIKGÖZOĞLUPelvik Patolojilerin Tanısında Ultrasonografi Ve Bilgisayarlı Tomografi'nin Yeri1987
4T.Yıldırım ŞEKERFetal Biparietal Çap Ve Femur Uzunluğunun Fetal Yaş Tayinindeki Yeri Ve Fetal Seks İle İlişkisi1988
5A.Fulya KONURALPTirod Bezi Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri1989
6Bülent TEKİNSOY Renal Osteopati'de Gelişebilen Non-Enfeksiyöz,Destrüktif Spondilopati'nin Radyolojik Tanısı1990
7Sema BULUTFetal Distal Femur Epifiz Ossifikasyon Çekirdeğinin Gebelik Yaş Tayinindeki Yeri1991
8Hulusi EĞİLMEZBaş-Boyun Kitlelerinde Bilgisayarlı Tomografi1991
9Ali Fuat ULAŞFetal Ayak Uzunluğunun Gebelik Yaş Tayinindeki Yeri1992
10Mehmet ÇELİKÇEKİÇRenal Hücreli Karsinomların Evrelendirilmesi Bilgisayarlı Tomografi1993
11Bilgin TOPÇUOstiomeatal Birimdeki Anatomik Varyasyonların Ve Paranazal Sinüslerdeki Mukozal Anormalliklerin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi1993
12Esra ÇAKMAKLISema BULUTSupratentoryal Yerleşimli Glial Tümörlerin Grade'lemesinde Bilgisayarlı Tomografi1993
13Selçuk PERVAZ Kafa Travmalı Vakalarda İntrakranial Hasar Ve Kırıkla İlişkisinin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi1994
14A.Alper YÜKSELPrimer Akciğer Tümörleri Ve Eşlik Eden Bulgularda Bilgisayarlı Tomografi1994
15Akif ERGÜVENTorakal Ve Lomber Fraktürlerde Bilgisayarlı Tomografi1995
16Tümay AKARDökümhane İşçilerinde Pnömokonyoz Araştırılması1996
17Osman ÖZBALKronik Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografi1996
18İbrahim ÖZTOPRAKKöpeklerde Serebral Venöz Oklüzyonun Erken Dönemindeki Bilgisayarlı Tomografi Bulguları1996
19Recep EKİCİTip II Diabetus Mellitus'ta Safra Kesesi Kontraksiyonunun Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi1997
20Fikret TAŞServikal Vertebra Yaralanmalarında Direk Grafi Ve Bilgisayarlı Tomografi1998
21Şaban TİRYAKİDerin Ven Trombozlu Teşhisinde Renkli Doppler Ultrasonografi1998
22Selahaddin ARSLANMübeccel ARSLANStroklu Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi 1998
23Hikmet SARIKAYA Orhan SOLAKGlokomda Göz Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi1998
24Osman SÜMENGENHulusi EĞİLMEZDiabetik Retinopatide Oküler Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2000
25Mustafa KARA Sema BULUT Biomassın Akciğerde Oluşturduğu Değişikliklerin Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi2000
26M.Kemal OKUYAN A.Oktay IŞIKAkut Apandisit Tanısında Konstrastsız Ve İntravenöz Kontrastlı Spiral Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması2001
27Mehmet Haydar ATALAROrhan SOLAKPuberte Dönemi Erkek Çocuklarda Testiküler Kan Akımının Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2001
28Cesur ARSLANMübeccel ARSLANMenisküs Patolojilerinde Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Artroskopi Sonuçları İle Karşılaştırılması2002
29Sedat SÖZMENİbrahim ÖZTOPRAKKronik Serebral İnfarktlı Hastalarda Manyetik Rezonans Spektroskopi 2002
30Şeref KELKİTOrhan SOLAKGebelerde Hepatik Ve Portal Venöz Sistemin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2002
31Sıddık OĞUZFikret TAŞTavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut Osteomiyelitin Erken Tanısında Direkt Grafi Ultrasonografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması2002
32İsmail ŞALKSema BULUTKronik Hepatitli Hastaların Portal Ven Ve Karaciğer Volümlerinin Değerlendirilmesi2003
33Naci DUMLUOktay IŞIKTip II Diyabetik Hepatosteatozlu Hastalarda Karaciğer Vasküler Yapılarının Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2003
34Bülent PETİK Mübeccel ARSLANDeri Lezyonlarında Renkli-Power Doppler Ultrasonografinin Yeri2003
35Seher TOPAKTAŞİbrahim ÖZTOPRAKMultiple Skleroz Hastalarında Konvansiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleriyle Normal Görünen Beyaz Cevherin Manyetik Rezonans Spektroskopi İle Değerlendirilmesi2004
36Vedat GÖKHulusi EĞİLMEZBasit Böbrek Kistlerinin Tedavisinde Aspirasyon Ve Skleroterapi2004
37Serap ULUTAŞOrhan SOLAKPrepubertal Ve Pubertal Dönemdeki Kız Çocuklarında Uterus Ve Overlerin Gri Skala Ve Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2004
38Derya AYKANATOrhan SOLAKÇocuklarda Hepatik Venöz Sistemin Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2005

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Mehmet BAKTIRMehmet EKİT71 Kolelitiyazis Olgusunda Ultrasonografik ve Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması1985
2Tuğrul BAŞCILMehmet EKİTKraniumda Basal Açının Klasik ve Yeni Bir Yöntemle Ölçümü1985
3Oktay IŞIKMehmet EKİT0-18 Aylık Sivaslı Kız ve Erkek Çocuklarda El, El ve Ayak Bileği Kemik Gelişiminin Karşılaştırılması1985
4Doğan KUŞMehmet EKİT135 Jinekoloji Olgusunda, Bimanual Muayene ile Ulturasonografik ve Cerrahi Sonuçların Karşılaştırılması1986
5Salim GÜMÜŞMehmet EKİTSerebral Arterlerin Major Dallrında Görülebilen Variasyonların Radyolojik Değerlendirilmesi1986
6Mehmet Uğur YILMAZFikret TAŞSiroz ve Hepatik Ensefalopatili Hastalarda Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi ile Beyin Metabolitlerinin Değerlendirilmesi2004
7Abdullah DOĞDAŞOktay IŞIKKarpal Tünel Sendromu Tanısında Ultrasonografisinin Yeri ve Elektromiyografi ile Karşılaştırılması2005
8Ekrem ÖLÇÜMübeccel ARSLANKlivus'da Yaşa Bağlı Kemik İliği Değişikliklerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi2006
9Kemal GÜMÜŞSema BULUTKoroner Anjiyografi Uygulanan Hastalarda Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Koroner Arter Kalsiyum Skorlama2006
10Pınar ERDİNÇOrhan SOLAKAkut Pulmoner Tromboembolide Ventilasyon Perfüzyon Sintigrafisi ve D-Dimer Sonuçları ile Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Pulmoner Anjiyografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi2007
11Mürüvet AKINHulusi EĞİLMEZSantral Retinal Arter Santral Retinal Ven ve Oftalmik Arterin Normal Doppler Parametreleri2007
12Bilge ÖZTOPRAKİbrahim ÖZTOPRAKManyetik Rezonans Görüntülemede Beyaz Cevher Tutulumu Olan Serebral Küçük Damar Hastalıklı ve Multipl Sklerozlu Hastalarda Talamus Difüzyonlarının Karşılaştırılması2008
13Mustafa İŞLEYENMehmet Haydar ATALARKraniyal Manyetik Rezonans Görüntülemede Periventriküler Lökomalazi Saptanan Hastaların Radyolojik Bulguları ile Klinik Semptomları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi2008
14Aytekin AKYILDIZCesur GÜMÜŞKoroner Arter Hastalrında Kalsiyum Skoru ile Metilentetrahidrofolatredüktaz, Anjiyotensinkonvertingenzim ve Faktör V Gen Mutasyon Frekanslarının Karşılaştırılması2008
15Emrah GÜNEYMübeccel ARSLANObstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ekstrakraniyal Karotid Arterlerin, Vertevral Arterlerin ve Beyin Kan Akım Volümünün Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi2009
16Eda ALBAYRAKOrhan SOLAKFetal Obstetrik Doppler Parametrelerinin Gebelik Haftası ve Doğum Ağırlığıyla İlişkisi2009
17Mustafa Fatih ERKOÇSema BULUTKronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Kohlear Otospongiozis Varlığının Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografide Dansitometrik Ölçümle Saptanması ve Odiyometrik Korelasyonu2009
18Mehmet Fatih İNCİOrhan SOLAKRatlarda İyotlu Kontrast Maddeye Bağlı Oluşan Nefropatinin Profilaksisinde N-Asetilsistein'in Etkinliğinin Radyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi2010
19İbrahim ARICIHulusi EĞİLMEZProstat Spesifik Antijen Yüksekliği Saptanan Hastalarda Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi2010
20Muharrem NACAKSema BULUTErişkinlerde Korpus Kallozum Morfometrisi ve Sinyal İntensitesi Üzerinde Yaşlanmanın Etkilerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi2010
21Figen TUNALI DÖLEŞMehmet Haydar ATALARSfenoid Sinüs İlişkili Anatomik Varyasyonlarda Cinsiyet ve Taraf İlişkisinin Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi2010
22Ayselin GÜNERHulusi EĞİLMEZObezitenin Karotid Arterlerin Lümen Çapı, Akım Hızı ve İntima Media Kalınlığı Üzerine Olan Etkilerinin Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi2010
23Emine Dilem DEVRİMMübeccel ARSLANDoppler Ultrasonografi ile Ekstrakranial İnternal Karotid ve Vertevral Arterlerde Kan Akım Hızı ve Volümünün Değerlendirilmesi2010
24Kayhan KARAKUŞİbrahim ÖZTOPRAKTalamusta Travmaya Yanıt Olarak Meydana Gelen Metabolit Değişikliklerin Proton Manyetik Rezonans Spektroskopi ile İncelenmesi2010
25İbrahim ÖZTÜRKSema BULUTNormal Populasyonda Prevertabral Yumuşak Doku Kalınlığının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi2010
26Gülbin GÜLERYÜZOrhan SOLAKDijital Substraksiyon Anjiyografi ile Anterior Serebral Arter ve Orta Serebral Arterin Morfometrik Analizi2011
27Bilal ARIKCesur GÜMÜŞObstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Subklinik Koroner Ateroskleroz Gelişiminin Koroner Kalsiyum Skorlaması Yöntemiyle Tespit Edilmesi2011
28Gülay ÇETİNMübeccel ARSLANKronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Bulunan Hastalarda Orbital Kan Akım Değişikliklerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi2011
29Kenan VAROLCesur GÜMÜŞAkut Pulmoner Embolizmde ÇKBT İle Sağ Ventrikül Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi Ve Ekokardiyografi İle Karşılaştırılması2013
30Emrah ŞEKERİbrahim ÖZTOPRAKVirchow-Robin Alanları İçeren Serebral Hemisferlerin Manyetik Rezonans Spektreskopi İle Değerlendirilmesi2013
31Erhan ÖZTÜRKSema BULUTServikal Diskopatide Nötral Ve Ekstansiyon Pozisyon Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Spinal Kanal Daralma Derecelerinin Değerlendirilmesi2014
32Ferhat SEZERHulusi EĞİLMEZAilevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Renal Hemodinamik Değişikliklerin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi2014
33Recep İsmail AKINMehmet Haydar ATALARKaraciğer Hemanjiyomlarında Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Tanısal Katkısı2014
34Selma YÜCELİsmail ŞALKSubakromiyal Sıkışma Sendromulu Hastaların Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi2014
35İsmet CANİbrahim ÖZTOPRAKAktif Plağı Olan Ve Olmayan Multipl Skleroz Hastalarında Derin Gri Cevherde Demir Birikiminin Swı Sekansı İle Değerlendirilmesi2015
36Nisa BOZBIYIKOrhan SOLAKRomatoid Artritli Hastalarda Epikardial Yağ Alanının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi2015
37Derya SEVENMübeccel ARSLANKadın Genital Sistem Kitlelerinin MR Spektroskopi İle Değerlendirilmesi2016
38Ali AKMAN Cesur GÜMÜŞProstat Kanseri Şüphesiyle Biyopsi Planlanan Hastalarda İşlem Öncesi Çekilen Multiparametrik Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının 'Prostate Imaging Reporting And Data System (Pırads) ' İle Skorlanması Ve Histopatolojik Korelasyonu2016
39Gökhan YILMAZHulusi EĞİLMEZRenal Hücreli Karsinomlarda Hücresel Alt Tiplere Göre Görünür Difüzyon Katsayısı Ölçümü Ve Karşılaştırılması2017
40Halil ÇAYLAKSema BULUTDifüzyon Ağırlıklı Meme MR Görüntülemenin Malign-Benign Lezyonlardaki Tanısal Değeri Ve İnvaziv Meme Kanserinde İmmünohistokimyasal Belirteçlerle İlişkisi2018
41Abdurrahman GÖLBAŞIİsmail ŞALKDuyarlılık Ağırlıklı Görüntüleme (SWI) İle Beyin Metastazlarında Hemoraji Ve Paramanyetik Madde Birikiminin Değerlendirilmesi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Hikmet ÖZBEKOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Epidemiyolojisi ile İlgili Bir Araştırma1991
2Haluk GÜLMEZOrhan DOĞANİlkokul Öğrencilerinde Ruhsel Uyumun Değerlendirilmesi1991
3Canan COŞKUNERDEMOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Depresyon Epidemiyolojisi ile İlgili Bir Araştırma1991
4Zeki KILIÇALPOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluğunun Epidemiyolojisi1994
5Zuhal ÖNDEROrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Epidemiyolojisi1996
6Aytül ÇORAPÇIOĞLU ÖZKÜRKÇÜGİL Orhan DOĞANBirinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatrik Tanı Koydurucu Bir Ölçeğin (Prime-MD) Türkçeye Uyarlanması1996
7Gamze AKYÜZOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Dissosiyatif Bozuklukların Epidemiyolojisi1996
8Burhanettin KAYAOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Somatizasyon Bozukluğunun Epidemiyolojisi1996
9Enver ANALANOrhan DOĞANMajör Depresyon Tedavisinde Folik Asitin Rolü1999
10Harun TEZCANOrhan DOĞANMajör Depresif Bozuklukta Kan Pıhtılaşma Sistemi1999
11Şahin KARAERNesim KUĞUSivas İl Merkezinde Alkol Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı: Epidemiyoloji, Komorbidite, Benlik Saygısı ve Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi2000
12Ferda İZGİÇGamze AKYÜZÜniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı-Beden İmgesi-Benlik Saygısı ve Ders Başarısı Arasındaki İlişki2000
13Erdal ERŞANOrhan DOĞANLityum ve Karbamazepin Kullanan Olgularda Sinüs Düğüm Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi2001
14Ramazan TANGURGamze AKYÜZSivas İl Merkezinde Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Kontrol Bozuklukları: Epidemiyoloji, Komorbidite, Belirti Tarama Listesi ve Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi2001
15Fatma ÇOKEROrhan DOĞANŞizofreni Hastalarında Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizmi2004
16Arzu ÜLGENOrhan DOĞANBipolar Affektif Bozukluğu Olan Hastalarda Serotonin Taşıyıcı Gen Polimorfizmi2004
17Yalçın KIRMIZIOĞLUOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde 65 Yaş ve Üstü Nüfus Örnekleminde Anksiyete Bozuklukları Yaygınlığı ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi2005
18Leyla KARAERGamze AKYÜZSivas İl Merkezinde Konversiyon Bozukluğunun Özellikleri2005
19Özden POLATÖZNesim KUĞUSivas İl Merkezinde İntihar Davranışının Yaygınlığı ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi2005
20Aslıhan ÇELİK ERDENNesim KUĞUBipolar I Bozukluğu Olan Ötimik Olgularda Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme Yöntemi ile Beyin Bulgularının Araştırılması2006
21Özgür ÖZDEMİROrhan DOĞANSivas İl Merkezinde İki Uçlu Duygudurum Bozukluğunun Yaygınlığı, Eş Tanılar ve Hastaların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi2007
22Burçin Nuri AKALOrhan DOĞANSivas İl Merkezinde Yaşayan Şizofreni Hastalarında Hastalığın Oluşmasında Rol Oynayan Risk Etkenleri2007
23Güngör MEYDANOrhan DOĞANİki Uçlu I Bozukluk Hastalarında ve Anne-Babalarında Eksen I, Eksen II Tanılarının İncelenmesi2010
24Osman YILDIRIMOrhan DOĞANŞizofreni Hastaları ve Hasta Yakınlarındaki Serum Kortizol ve Dehidroepiandrosteron Sülfat Düzeylerinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması2010
25Nuryıl YILMAZNesim KUĞUSivas İlinde İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Psikopatoloji ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi2010
26Feride MEYDANNesim KUĞUİntihar Girişiminde Bulunan Çocuk ve Ergenlerin Anne ve/veya Babalarında Psikopatoloji ve Aile İşlevselliğinin İncelenmesi2010
27Bekir YAPICIOĞLUÖnder KAVAKÇISivas İl Merkezinde Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yaygınlığı ve Eşlik Eden Eksen-I Eksen II Tanıları2010
28Süreyya KARŞIKAYAÖnder KAVAKÇIMigren Hastalarında Travma Sonrası Stres Bozukluğu2011
29Murat SEMİZÖnder KAVAKÇISivas İl Merkezinde Yeme Bozukluğu Yaygınlığı ve Eşlik Eden I.-II. Eksen Tanıları2011
30Ayfer EPÖZDEMİRDerya Güliz MERTMajor Depresyonu Olan Olgularda İntihar Girişimi ile Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ilişkisi2014
31Ayşegül YAĞIZNesim KUĞUÜniversite Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Bozukluğu Yaygınlığı, Bu Bozuklukta Öfke İfade Tarzı, Beden Self İlişkisi ve Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi2014
32Ece YÖNELÖnder KAVAKÇIModifiye Perinatal Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği ile Postpartum Travma Sonrası Stres Bozukluğu Etyolojisi ve Yaygınlığı2015
33Cansu ULAŞZekeriya YELBOĞATravmatik Geçmişi Olan Eşik Altı Belirtileri Bulunan İki Uçlu Bozukluk Tanılı Hastalara Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisi Uygulaması2017
34Yavuz YILMAZNesim KUĞUÜniversite Öğrencilerinde Uyku Sorunları ve İlişkili Etkenler2017
35Tuğba BOZKIRNuryıl YILMAZÜniversite Öğrencilerinde Yetişkin Ayrılma Kaygısı Bozukluğunun Yaygınlığı2017

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Turan YILMAZÜç Aylık Acemi Er Eğitiminin Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein (HDL) Düzeyine Etkisi1981
2Nazmi ÖZERAkut Miyokard Enfarktüslü Hastaların Serumunda Kreatin Fosfokinaz ve İzozimlerinin Düzeyleri1982
3Mehmet ERDALKoyun Kalbinden Kalp Tipi Kreatin kinaz İzoenziminin Saflaştırılması, Kinetik Özellikleri ve Nitrozolu Karsinojen Bileşiklerinin Etkileri1982
4Yüksel KOCAAtilla ATALAYKreatin Kinaz İzozimlerinin Sıçan Kalbinden Saflaştırılması, Kinetik Özelliklerinin ve Nitrozolu Karsinojen Bileşiklerin Etkilerinin Araştırılması1984
5Salih ÇETİNKAYAKurşun Döküm İşçilerinde Kan Konsantrasyonları ile Majör İmmunoglobulinler Arasındaki İlişki1984
6Müjgan CENGİZİdrarda Oksalat Tayini için Uygun Yöntem Araştrıması Amacıyla Üriner Sistem Taşı Olan Hastalarda ve Normallerde İdrar Oksalatının İncelenmesi1984
7Kübra ALMAÇViral Hepatit ve Tıkanma Sarılığında Gama Glutamil Transpertidaz Aktivitesinin Önemi, Transaminazlar ve Alkalen Fosfataz Aktivitelerinin Birlikte Değerlendirilmesi1984
8Öge TÖREL ÇETİNKAYASivas Yöresi Ortaöğrenim Çağı Çocuklarında, Total Protein, Protein Fraksiyonları ve Serum İmmunoglobulin Normal Değerleri1985
9İhsan KÜÇÜKYURTDietilnitrosamin'in Farelerde (Albino Musmusculus) Serum ve Karaciğer Total Protein, Albumin Değerleriyle, Asit ve Alkalen Fosfataz, Alanin ve Apartat Transaminaz ve Kreatin Kinaz Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi1988
10İsmail TEMELSoya Fasulyesinden Üreaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi1988
11Lale KİRİŞCİSemende Fruktoz Derişimi ve LDH, Alfa-Amilaz ve Pepsinojen Aktiviteleri ile İnfertilite Arasındaki İlişkinin Araştırılması1989
12Kerem Can GÜRSESN-Nitrozomorfolin'in Sıçanlarda Serum Alkalen Fosfataz, Alanin ve Aspartat Aminotransferaz, Kreatin Kinaz, Laktat Dehidrogenaz Enzim Aktivitelerine İn Vivo Etkisi1989
13Erbil ARGUNHANAtilla ATALAYMiyokard İnfarktüslü Hastalarda Doku Plazminojen Aktivatör Aktivitelerinin Saptanması1994
14Gülcan KAYAAhmet AKERSivas İl Merkezinde Psödokolinesteraz Aktivitesi ve Genetik Varyanlarının Taranması1995
15Ferah ARMUTÇUAhmet AKERDemir Madeni Çalışanlarında Demir, Ferritin ve Malondialdehid Düzeyleri ile Lipid Parametreleri Arasındaki İlişki ve Ateroskleroz Gelişme Riski1998
16Ömer ATALAYSevtap BAKIRDemanslı Hastalara Ait Plazma Bakır Düzeyleri ve Eritrosit Antioksidan Enzim Aktiviteleri2000
17Ümit ÖZDEMİRAhmet AKERMaternal Serum ve Fetus Kord Sendromu Bakır, Çinko ve Leptin Düzeyleri ve Doğum Ağırlığı İlikisinin İncelenmesi2003
18Zuhal ERENAhmet AKERKoroner Arter Hastalığı Gelişen Tip II Diabetes Mellitus Hastalarında Serum Adiponektin ve Lipoprotein (a) Seviyeleri2006
19Ezgi İmge EKENÖge ÇETİNKAYAYavaş Koroner Akım Teşhisi Alan Hastalarda Plazma ICAM-1, VCAM-1, E-selektin ve Homosistein Düzeylerinin Saptanması2008
20Filiz ALKANKöksal DEVECİAstımlı Çocuklarda Astım Hastalığı ile Vücut Kitle İndeksi ve Adipokinlerin İlişkisi2013
21Duygu OĞUZ ACIBUCUEnver SANCAKDARKronik Lenfositik Lösemide CD44, CD49d, Bcl-2 ve Mcl-1'in Hastalığın Prognozu ile İlişkisi2016
22Serdar EZİNSevtap BAKIREndometrium Kanseri, Over Kanseri ve Endometriozis Hastalıklarında Serum Rabeks 5 Düzeylerinin Belirlenmesi2017

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Leman AKBAŞKetamin Ve Diğer Bazı Genel Anestezik İlaçların İnsan Plazma DBH Aktivitesi Ve İn Vitro Kurbağa Ventrikül Kası Üzerine Olan Etkileri1990
2Kemal YILDIRIMYusuf SARIOĞLUİzole Tavşan Korpus Kavernozumunda Kastrasyonun Adrenerjik, Kolinerjik Ve Non-Kolienerjik Cevaplar Üzerindeki Etkileri1996
3İhsan BAĞCİVANŞahin YILDIRIMİzole Tavşan Korpus Kavernozumunda Kronik Böbrek Yetmezliğinin Kolinerjik Ve Non-Adrenerjik Non-Kolinerjik Yanıtlar Üzerindeki Etkileri2002
4Barış KARADAŞTijen TEMİZSelektif Cox-2 İnhibitörü 5,5-Dimethyl-3-(3-Fluorophenyl)-4-(4-Methylsulphonyl) Phenyl-2(5H)-Furanone'nun Gebe Sıçanların Erken Doğum Ve Miyad Doğumda Tokolitik Etkisinin Ve Fetal Duktus Arteriyosus Üzerindeki Kasıcı Etkisinin Diğer Cox İnhibitörleri İle 2003
5Bülent SARAÇKemal YILDIRIMHipotiroidizmin İzole Tavşan Korpus Kavernozumunda Adrenerjik Non-Kolinerjik Yanıtlar Üzerindeki Etkileri2004
6Nedim DURMUŞİhsan BAĞCİVANNO/c GMP Yolağının Sıçanlarda Ağrıya, Morfin Analjezisine Ve Morfine Karşı Gelişen Toleransa Etkilerinin Araştırılması2009
7Ahmet PARLAKŞahin YILDIRIMOvalbumin İle Duyarlılaştırılmış Kobay Trakea Dokularında NO/c GMP Yolağının Ve Reseptör Aracılı Kasılma Yanıtlarının İn Vitro Olarak Araştırılması2009
8Mesut PARLAKKemal YILDIRIMTirozin Kinaz İnhibitörü Olan Motesanibin Tek Başına Ve Nitrik Oksit Sentaz İnhibitörü L-NIO Ve SMT İle Kombinasyonlarının HT29 Kolorektal Kanser Hücreleri Üzerine Etkileri2013

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Esra Şükran ÇAKARİlhan SEZGİN Genom Metilasyon Profilinin Kolorektal Kanser Etyolojisindeki Rolü2007
2Nadir KOÇAKÖztürk ÖZDEMİRPopulasyonda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) Gen Polimorfizmi Ve Allel Sıklığı2008
3Malik Ejder YILDIRIMÖztürk ÖZDEMİRPopulasyonda Anjiotensin Converting Enzim (ACE) İnsersiyon/Delesyon (I/D) Gen Polimorfizmi Ve Allel Sıklığı2008
4Filiz ÖZENÖztürk ÖZDEMİRPopülasyonda Faktör V Leiden (G1691A), Faktör V H1299R (R2) Gen Polimorfizmi Ve Allel Sıklığı2009
5Hande KÜÇÜK KURTULGANİlhan SEZGİNSivasta Yaşayan Kalıtsal Non-Sendromik İşitme Kayıplı Hastalarda CX26, CX30, CX31, Gen Mutasyonlarının Analizi2010
6Gülseren ERKOCA GÖKTOLGAHande KÜÇÜK KURTULGANBölgemizde Rastlanan MEFV Gen Mutasyonları Arasında R202Q Ve M694V Olgularının Genotip Fenotip İlişkisi2014
7Nejmiye AKKUŞHande KÜÇÜK KURTULGANTekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Hastalarda Glutatyon S-Transferaz (GST) Polimorfizminin Bir Risk Faktörü Olarak Araştırılması 2015

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Yahya HAKGÜDENERAnkara'da Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Ve DMFT (Çürük-Kayıp-Dolgu Diş) İndeksleri Değişik 10-15 Yaş Öğrenci Gruplarında Oral Lactobacillus Florası1982
2Erdoğan HATİPOĞLUSivas Ve Yöresinde Shıgella Serotipleri1984
3Rıza DURMAZMycobacterıum Tuberculosıs'in Çabuk Üretilmesinde Ülkemize Uygun Besiyerlerinin Araştırılması1985
4Adem ZORAYedi-On Beş Yaş Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi, Beta Hemolitik Sıklığı Ve Gruplandırılması1985
5Bengül DURMAZAdelosan Çağında Akne Vulgaris Ve Propıonıbacterıum'ların Rölü1986
6Selahattin IŞIKAkut Viral Hepatitlerde Levamisol Tedavisi1986
7Neşe ÖZTÜRK ATABAYTetanoza Karşı Bağışıklığın Belirlenmesi1988
8Mehmet BAKIRSteroid Verilen Farelerde Oluşturulan Deneysel E. Coli Sepsisinde Antibiyotik İle Beraber İmmünglobulin G Tedavisi1989
9Erol BERKBAYRAKSalmonelloz Bulgusu Olmayan Bireylerde Gruber-Wıdal Deneyi İle Salmonella Aglütinin Titrelerinin Araştırılması1989
10İlyas DÖKMETAŞNötropenik Farelerde Oluşturan E. Coli Sepsislerinde IgG Tedavisi1989
11Gülhan (VARDAR) ÜNLÜSivas Yöresindeki Çiğ Sütlerde Listeria Monocytogenes Ve Türlerin Aranması1990
12Memnune ERANDAÇKadınlarda Asemptomatik Bakteriüri İle Enterobiasis Ve Taeniasis Arasındaki İlişkinin Araştırılması1990
13İhsan ARSLANBölgemizde Campylobacter Ishallerinin Araştırılması1991
14Ata Nevzat YALÇINÜriner Sistem İnfeksiyonlu Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının O-Serogrup Dağılımı 1992
15Funda KOÇOĞLUGülendame SAYGISivas Yöresinde Çeşitli Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türleri Ve Bunların Bazı Antimikrobiyallere İn-Vitro Duyarlılıkları1994
16Zeynep SÜMERÖmer POYRAZLaboratuvarımızda Hazırladığımız Elisa Kiti İle Akciğer Tüberkülozunun Serolojik Tanısı1996
17Saadet DEMİRTAŞYahya HAKGÜDENERSivas Yöresindeki Bazı Kuyu Sularında Koliform Bakteri Araştırılması Ve Soyutlanan Escherichia Coli Kökenlerinin Antibiyotiklere Direnci1997
18Ali ÇELİKSÖZGülendame SAYGIDeri Leyişmaniyozlu Olgulardan Alınan Örneklerden Etkenin Üretilmesi, Trimethoprim-Sulphametaxozole Ve Ofloksasin'in Promastigotlara İn Vitro Etkilerinin Araştırılması1997
19Melahat KARAKUŞMemnune ERANDAÇGebeliğin Son Üç Ayındaki Kadınların Vaginal, Rektal Ve Üretral Örneklerinde B Grubu Streptokok İzole Edilme Oranı1998
20Mürşit HASBEKYahya HAKGÜDENERStafilokok Suşlarında Metisilin Direncinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi Ve Metisilin Dirençli Stafilokoklarda Çoğul Antibiyotik Direncinin İncelenmesi2002
21Serpil KAYAÖmer POYRAZÜriner Taş Oluşumunda Genital Mikoplazmaların Ve Diğer Bazı Bakterilerin Rolünün Araştırılması2002
22Özlem KIVANÇZeynep SÜMERÇeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherıchıa Coli Suşlarında Metil Patern Farklılıklarının Belirlenmesi2004
23Özlem YANARZahir BAKICIVaginal Akıntı Örneklerinden Moleküler Ve Konvansiyonel Yöntemlerle Mikroorganizmaların İzole Edilmesi2005
24Haluk AVUNDUKYahya HAKGÜDENERHepatit-B Virüs Serolojik BELİRLEYİCİLERİ İle HBV-DNA Görülme Oranlarının Değerlendirilmesi2006
25Aysel YAĞMUROĞLUZeynep SÜMERKan Transfüzyonunda Viral Enfeksiyon Etkilerinden KorunmaDA Serum Neopterin Tespitinin Katkısı2007
26Gonca ÖZYAZICIYasemin ÖZTOPErişkin Bireylerde Difteri Ve Tetanoz Antikor Düzeylerinin Saptanması2007
27Dilara YILDIRIMM. Zahir BAKICISivas Yöresinde Human Papillomavirüs İnfeksiyonlarının Araştırılması2010
28Volkan ERDOĞANYasemin ÖZTOPKanserli Hastalarda Gizli Hepatit-B Enfeksiyonunun Araştırılması2011
29Zeliha Banu KILIÇÖmer POYRAZSivas Yöresinde Aterosklerotik Damar Hastalığı Bulunan Kişilerde Chlamydıa Pneumonıae İlişkisinin Çeşitli Yönlerden Araştırılması2011
30Serpil KOŞUMZeynep SÜMERCumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında S.Aureus Ve MRSA Taşıyıcılığının Saptanması Ve MRSA Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması2012
31Çağlar ALANÖmer POYRAZBazı Risk Gruplarında Ve Kan Donörlerinde Hepatit-G Virüs Prevalansının Araştırılması2016

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Mehmet METİNPilomatriksoma (Malherbe Tümörü) nın Morfolojik Özellikleri 84 Vakanın Retrospektif Analizi1987
2Ender DÜZCANHandan AKER GÜNEŞSiklofosfamid ve Steroid Verilen Farelerde Oluşturulan Deneysel E.Coli Sepsisinde Uygulanan Farklı Tedavilerin Karaciğer Histopatolojisi Üzerine Etkileri1990
3Reyhan EĞİLMEZDeneysel BCG Uygulanımında Akciğer ve Karaciğerde Ortaya Çıkan Histopatolojik Değişiklikler ve Bunların TNF-a ile İlişkisi1991
4Gülay ÖZBİLİMProstatın Epitelyal Lezyonlarında Doku PSA Değerliliği1992
5Esin YILDIZFahrettin GÖZERatlarda Formaldehidin Kemik İliği, Deri, Dalak, Karaciğer, Akciğer ve Böbrek Üzerine Etkisinin Histopatolojik Değerlendirilmesi1994
6Levent ÇAKMAKLIHandan AKER GÜNEŞNon-Hodgkin Lenfomalarda T ve B Hücre Tipini Belirlemede İmmünhistokimyanın Yeri1994
7Dilek Sema ARICIReyhan EĞİLMEZBirinci Trimestr Spontan Abortuslarının Histopatolojik ve Morfometrik Yöntemlerle Değerlendirilmesi1996
8Şahande ELAGÖZHandan AKER GÜNEŞMesanenin Papillom ve Değişici Epitel Hücreli Kanserlerinde AgNOR ve Mitotik İndeks Yöntemlerinin Tümör Grade'i ve Stage'i ile İlişkisi1996
9Ruhiye CEVİTFahrettin GÖZEDeneysel Sepsis, Nötropeni+Sepsis Gruplarında G-CSF, IVIG, G-CSF+IVIG Tedavilerinin Kemik İliği ve Dalakta Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler ve Mortalite Oranı ile Hematolojik Parametrelere Etkisi1997
10Mehmet GÜNGÖRHandan AKER GÜNEŞMesanenin Papillom ve Değişici Epitel Hücreli Kanserlerinde Mikrospektrofotometri Yöntemi ile Ölçülen DNA Değerlerinin Tümör Grade'i ve Stage'i ile İlişkisi1998
11Ebuzer BEKARReyhan EĞİLMEZKolorektal Kanserlerde Laminin Prognostik Önemi ve Diğer Prognostik Faktörlerle Karşılaştırılması1998
12Gülhan ARIKANFahrettin GÖZEDeneysel İnfertil Rat Gruplarında İntratestiküler Testesteron İnjeksiyonu Uygulamasının Testiste Oluşturuduğu Histopatolojik Değişiklikler ve Fertilizasyon Yetenekleri ile Hormonal Değerlere Etkisi2000
13Ahmet MÜSLEHİDDİNOĞLUFahrettin GÖZEKolorektal Kanserlerde E-Cadherin, HGF ve NM23'ün Prognostik Önemi2003
14Hatice ÖZERŞahande ELAGÖZMeme Karsinomlarında Tenaskin, c-erB-2 ve CD31'in Prognostik Önemi ve Diğer Prognostik Faktörlerle Karşılaştırılması2004
15Ersin TUNCERSema ARICIMidenin Neoplastik ve Non-Neoplastik Lezyonlarında p53, p21 WAF1/CIP1 ve siklin D1 Ekspresyonu ve Helicobacter Pylori ile İlişkisi2004
16Fügen KIVANÇReyhan EĞİLMEZAstrositik Tümörlerde CD44, Membran Tip 1-Matriks Metalloproteinaz (MT1-MMP), Ki-67 Ekspresyonu2006
17Sema KIZILGEDİK DOĞDAŞFahrettin GÖZETestisin Germ Hücreli Tümörlerinde Ki-67, PLAP, C-kit, MMP-1 Ekspresyonlarının Diagnostik ve Prognostik Değeri2007
18Gülay ŞİMŞEKSema ARICIMidenin Neoplastik ve Nonneoplastik Lezyonlarında Retinoblastom Ekspresyonu ve Telomeraz Aktivasyonunun İmmünhistokimyasal Olarak Araştırılması2008
19Esra AYDIN KARAKAYAŞahande ELAGÖZBenign ve Malign Tiroid Lezyonlarında Sikin D1, p27, Retinoblastom ve Ki-67'nin İmmünhistokimyasal Ekspresyonları2008
20Gönül SARAYEsin YILDIZRadial Prostatektomi Materyallerinde Amacr ve Psma'nın Birlikte Kullanıldığında Adenokarsinom Tanısına Katkısı2011
21Berna ERİTENFahrettin GÖZEDeri ve Deri-Dışı Malign Melanomlarda C-Kit, MMP-2, Ki-67, Bcl-2 ve Metallothionein'in Prognostik Faktörler Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması2013
22Ayşe YILMAZ ÇİFTÇİHandan AKER GÜNEŞPeritoneal Mezotel ve Müllerian Epitelden Gelişen Malign Tümörlerin Primer ve Sekonder Müllerian Sistem ile İlişkisinin Araştırılması (Altı Belirleyici ile İmmünhistokimyasal Analiz)2013
23Havva Hande KESERReyhan EĞİLMEZYassı Hücreli Karsinom ve Karatoakantom Ayırıcı Tanısında Glut-1, Cox-2, MMP-19 ve p53'ün Değeri2013
24Ayşe AKBULUT ÇİÇEKLİErsin TUNCERKüçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sox2, Cox2, ALDH1 ve p75 Antikorlarının Metastatik Potansiyel ve Prognoz Üzerindeki Etkisi2014
25Tülay KOÇŞahande ELAGÖZMeme Kanserlerinde, Tümör Kök Hücre Belirteçlerinin (ALDH1, Sox2) Prognoz ve Diğer Prognostik Parametreler ile İlişkisi2014
26Neşe YELDİREsin YILDIZProstat İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Materyallerinde Gleason Skor Korelasyonu2017
27Mustafa KESLERHatice ÖZERMide Karsinomlarında c-erbB-2 (HER-2/NEU) Protein Ekspresyonu ve Gen Amplifikasyonunun Klinkopatolojik Parametreler ve Prognoz ile İlişkisi2017
28Çiğdem ŞAHİNFahrettin GÖZEMalign Melanomlarda Braf ve Nras Mutasyonlarının Histolojik Tip ve Diğer Prognostik Parametreler ile İlişkisi2018

Kayt NoAd SoyadDanmann Ad SoyadTez KonusuYl
1Ali GÖKALPÜriner Sistem Taş Hastalığında Serum İyonize Kalsiyum ve Üriner Kalsiyum ile Prostaglandin-E, Paratiroid Hormon ve Kalsitonin İlişkileri1982
2Yener GÜLTEKİNOligospermik İnfertil Hastalarda Serum Hormon Seviyelerinin Spermogram ve Testis Biopsisi ile İlişkileri1982
3Sami ALTAN80 Taş Olgusunun Değerlendirilmesi1985
4Celal BULUTBenign Prostat Hiperplazisinde Dokuda Üreyen Mikroorganizmalar ve Klinik Etkileri1986
5Zekeriya GÖÇMEZTekrarlayan Üriner Enfeksiyonu Olan Kadınlarda İdrar Kültürleriyle Uretra, Vestibulum Vagen, Rektal Sürüntü ve Suprapubik Aspirasyon İdrar Kültürlerinin Karşılaştırılması1987
6Bülent ÖZDEŞLİKİntraskrotal Patolojilerin Değerlendirilmesinde Skrotal Ultrasonografinin Yeri1988
7Fatih KİRİŞÇİKız Çocuklarında Üriner Sistem Semptomları ve Bakteriüri ile Oxyuriasis Arasındaki ilişki1989
8Sıtkı ÖZDAMARDeneysel Testis Torsiyonundaki Enzimatik ve Morfolojik Değişiklikler ve Erken Tanıdaki Yeri1991
9Sebati ERDİLProstat Kanserli Hastalarda Serum Prostatik Asit Fosfataz ve Prostatik Spesifik Antijen Değerlerinin Tanıdaki Yeri1991
10Önder TORUNPca ve BPH'lı Hastalarda İmmünoglobülin-G ve Kompleman 3 Serum Seviyeleri1992
11Cüneyd ÖZKÜRKCÜGİLSıtkı ÖZDAMARElektroejakülasyonda Digistim-2 Kullanımı ve Rektal Prob Tekniği ile Karşılaştırması1993
12Cafer UÇARYener GÜLTEKİNProstat Kanserli Hastalarda Preoperatif Serum Pap ve PSA Değerlerinin Tümör Diferansiyasyon Derecesi ile İlişkisi1994
13Adil BİÇERCüneyd ÖZKÜRKCÜGİLFarelerde Ofloksasin'in Testis Dokusunda Etkileri1995
14Bekir Süha PARLAKTAŞYener GÜLTEKİNBPH'nin Medikal Tedavisinde Finasterid ve Doksazosin'in Etkileri1997
15Gökhan GÖKÇECafer UÇARMultipl Sklerozlu Hastalarda Ürodinaminin Önemi1998
16Hakan KILIÇARSLANYener GÜLTEKİNMesane Kanserli Hastalarda Üriner Glikozaminoglikan Seviyeleri1999
17Mehmet ATİKGökhan GÖKÇEMesane Kanserli Hastaların Tanı ve Takibinde BTA STAT Testi ile İşeme İdrar Sitolojisinin Karşılaştırılması2000
18Yılmaz ARIKANHakan KILIÇARSLANMesane Kanserli Hastaların Tanı ve Takibinde Üriner NMP22 Testinin Önemi2001
19Siyami HOCAOĞLUSemih AYANDeneysel İskemi/Reperfüzyon Oluşturulan Rat Böbreklerinde Pentoksifilin ve Verapamil'in Koruyucu Etkilerinin Değerlendirilmesi2002
20Ramazan Münir AKARGökhan GÖKÇEDeneysel İskemi-Reperfüzyon Oluşturulan Rat Böbreklerinde Yüksek Doz Pentoksifilin ve Verapamil'in Koruyucu Etkilerinin Değerlendirilmesi2002
21Kemal KAYASemih AYANRenal Hücreli Kanserli Hastaların Tanı ve Takibinde Üriner NMP22 Testinin Önemi2003
22Hasan KARBOĞAGökhan GÖKÇETek Taraflı Testis Torsiyonunda Karşı Testiste Gelişen Apopitotik Değişiklikere Losartan ve Lisinoprilin Etkileri2003
23Emin Ertan TEMİZÖZYener GÜLTEKİNPerkütan Nefrolitotomide Kullanılan İrrigasyon Sıvısının Kan Elektrolit Dengesine Etkisi2004
24Ertan KAYACANHakan KILIÇARSLANStres Üriner İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Pubovajinal Fasyal Sling ve Vajinal Wall Sling Operasyonlarının Sonuçlarının Karşılaştırılması2005
25Volkan AKTAŞGökhan GÖKÇEPerkütan Nefrolitotomide Postoperatif Komplikasyonları Etkileyen Faktörlerin Prospektif İncelenmesi2005
26Kahraman TOPSAKALSemih AYANNörolojik ve Anatomik Olmayan İşeme Disfonksiyonlu Çocuklarda İlk Tedavi Olarak Antikolinerjik İlaç ve Davranış Tedavisi Kombinasyonunun Etkinliği2006
27Ali TURUNÇYener GÜLTEKİNPelvik Birimin Altında ve Üstündeki Üreter Taşlı Hastalarda Üreteroskopik Girişimlerin Sonuçlarının Karşılaştırılması2007
28Eyüp COŞARSemih AYANProstatizm Semptomları ile Başvuran Hastalarda Preoperatif Artık İdrar Miktarı ile Prostatektomiden Yarar Görme Arasındaki İlişki2007
29Hakan YARICIGökhan GÖKÇEProstat Kanserli Hastalarda, Gleason Skoru Patolojik ve Klinik Evre ile E-Cadherin, B-Catenin ve CD44 Ekspresyonları Arasındaki İlişki2008
30Davran KILINÇYener GÜLTEKİNProstat Kanserinde Epigenetik Kalıtımın Yeri ve Önemi2009
31Orhan YILDIZSemih AYANSempatektomi Yapılan Tavşanlarda Mesane Düz Kasında Adrenerjik, Kolinerjik ve Pürinerjik Yanıtların İn Vitro Değerlendirilmesi2009
32Hüseyin BİÇERGökhan GÖKÇECerrahi Olarak Kronik Böbrek Yetmezliği Oluşturulan Ratların Mesane Düz Kas Şeritlerinde Kolinerjik ve Pürinerjik Sistem Değişikliklerinin İn-Vitro Olarak Araştırılması2010
33Sebahattin ALBAYRAKEsat KORĞALIMesane Tümöründe Kullanılan Mesane İçi Kematerapötik İlaçların Mesane Fonksiyonu Üzerine Olan Etkilerinin Sıçanlar Üzerinde Denenerek İn Vitro Olarak Araştırılması2011
34Rıza ÇEVİKYener GÜLTEKİNAlt Üriner Sistem Semptomları Nedeniyle Tur (P) Yapılan Hastalarda İdrar Kültürü, Prostat Doku Kültürü ve İntraprostatik İnflamasyonun IPSS ile İlişkisi2011
35Nursen ATASOYGökhan GÖKÇEKısmi Omurilik Hasarı Oluşturulan Tavaşanlarda Mesanede Oluşan Kolinerjik ve Pürinerjik Yanıtın Erken Dönem Ürodinamik Çalışma ile Değerlendirilmesi2012
36Yasin ERDENSemih AYANDeneysel Hiperlipidemi Oluşturulmuş Tavşanlarda İn-Vitro Penil Kavernoz Düz Kas Kontraktilitesine Fosfodiesteraz-5 İnhibitörü ve Statin Tedavisinin Etkileri2012
37Kısmet Burak CENGİZEsat KORĞALITransrektal Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsilerinde Uygulanan Lokal Anestezi Yöntemlerinin Visual Analog Skala (VAS) ile Karşılaştırılması2013
38Hüseyin SAYGINGökhan GÖKÇEİki Santimetreden Küçük Böbrek Taşlarında Ekstrakorporal Şok Dalga Litotripsin (ESWL), Retrograt İntrarenal Cerrahi (RİRC) ve Mikro Perkütan Nefrolitotomi (mPCNL) Tedavilerinin Değerlendirilmesi2014
39Aydemir ASDEMİRSemih AYANProstat Kanseri İçin Potansiyel Erken Tanı Belirteçleri Mikro RNA'ların PSA ile Korele Kullanımının Pozitif Biyopsileri Ortaya Çıkarabilmedeki Durumu2015