SCÜTF'nin hedefleri


SCÜTF Eğitim Programı Hedefleri

Hedef 1:    Molekül, hücre, organ ve sistem düzeyinde insan bedeninin normal yapısını anlayabilme

Hedef 2:    İnsan davranışlarının temel prensiplerini anlayabilme

Hedef 3:    Patolojik süreçleri ve bunların biyolojik değişimlerini tanımlayabilme

Hedef 4:    Patolojik süreçlerin organ sistemlerini nasıl etkilediğini açıklayabilme

Hedef 5:    Klinik ve temel bilimleri entegre edebilme

Hedef 6:    Doğru bir tıbbi hikaye alabilme

Hedef 7:    Tam bir sistemik fizik muayene yapabilme

Hedef 8:    Tıbbi hikaye ve fizik muayeneden elde ettiği bulgular ışığında uygun tetkikleri isteyebilme

Hedef 9:    Mevcut bulgular ışığında ayırıcı tanı yapabilme

Hedef 10: Tanıyı kesinleştirmek için gerekli tetkikleri isteyebilme

Hedef 11: İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastaları uygun bölümlere, zamanında yönlendirebilmek

Hedef 12: Ön tanılarını uygun şekilde test ederek tanı koyabilmek

Hedef 13:  Hastalar için uygun tedaviyi planyabilme

Hedef 14: Tedaviye yanıtı takip edebilme

Hedef 15: Hasta ve hasta yakınları ile ilişkilerde, tedavi ve bakımda kişinin değerlerine saygılı ve uygun davranabilme

Hedef 16:  Hasta ve hasta yakınlarının birlikte karar verme süreçlerine katılımını sağlayabilme

Hedef 17:  Diğer sağlık çalışanlarıyla etkin bir biçimde çalışabilme

Hedef 18:  Tıbbi bilgileri kullanarak, birey ve sağlık personelleriyle, sözel ve yazılı olarak açık bir şekilde iletişim kurabilme

Hedef 19:  Koruyucu hekimliğin temel prensiplerini uygulayabilmek için gerekli bilgi,                  yetenek ve tutumları geliştirebilme

Hedef 20:  Uzun dönemli tedavi ve izlem gerektiren hastalıklar için kişiselleştirilmiş sağlık planlaması yapabilme

Hedef 21:  Toplum yada topluluklar için yapılan sağlık planlamalarını anlayabilme

Hedef 22:  Sağlam bir klinik temellendirme yapabilme

Hedef 23:  Genel belirti ve bulguları saptayabilme

Hedef 24:  Sık görülen hastalıklarda tedavi seçeneklerini anlayabilme tedavi süreçlerine katılabilme

Hedef 25:  Akut, hayatı tehdit edici tıbbi sorunları tanıyabilmek ve tedaviyi başlatabilme

Hedef 26:  Kronik hastalıkların yönetimi için gerekli olan bilgi ve yetenekleri elde edebilme

Hedef 27: Yaygın tıbbi hataları tespit edebilme, sonuçları hakkında farkındalık sahibi olma

Hedef 28:  Kalite artırımı modellerini anlayabilme ve uygulayabilme

Hedef 29:  Bilgi ve eğitim teknolojilerini araştırma, eğitim, hasta bakımı ve tedavisi alanlarında kullanabilme

Hedef 30:  Tıp pratiği, halk sağlığı ve bilimsel araştırmalar konusunda çoklu faktörlerin kritik önemini kavrayabilme

Hedef 31:  İlgili ekonomik ve sağlık politikalarını da içeren sağlık sistemiyle tıp uygulamaları arasındaki ayrımı anlayabilme

Hedef 32:  Tıbbın değer sistemi çerçevesinde klinik pratikte ve bilimsel araştırmalarda etik yaklaşım duyarlılığını geliştirebilme

Hedef 33:  Kendini mesleki risklere karşı koruma ve zorluklarla baş edebilme yetileri geliştirebilme

Hedef 34:  Hastalara, topluma ve meslektaşlarına iyi örnek teşkil edebilme

Hedef 35:  Geleceğin doktor liderleri olabilmek için yetilerini geliştirebilme

Hedef 36:  Bilimsel araştırma yapma, yeni bilgileri güncel olarak takip etme ve bilgileri diğerlerine aktarma yetenekleri geliştirebilme

Hedef 37:  Yaşam boyu öğrenme bağlılığı gösterme

Hedef 38:         Tıbbın tarihsel yönünü tanıyarak, geçmiş ile geleceği birleştirebilme

 

Yukarı